20 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi altıncı yıl —— No, 7205 Perşembe 20 X MAYIS 937 Hergün sabahları çıkar, siyasal/gazetedir. Gençlik ve jimnastik bayramı çok parlak oldu 3 bin talebenin yaptığı beden ha- reketleri he B e Halkevine son günlerde hiç Kiltiğini, “.':uu_ı ver mu? Eğer yolunuz &ç iıa:lm *İze tavsiye ederim vak. © biraz fedakârlık ederek Ora, ..&::'n'!'*"Y""'- pişman olmuya- L:""' Yitndi çok başka bir hava, mü':ucıiuı memleketin yüksek Yakfermiy G Perlak arisi namına ppt feragatli ve imanlı iasan- K Mid veren bevası esiyor. apıdan giriyorsunuz, büyük bir konferanıçının müte- * fakat gür sesi taşıyor. — Belki MMN—. belki daha fazla kafa Sömae h"'- Böz nuru - sarlettikten W N feragatli adam - topliya: n Malümatı - kargısındakilere dür. v"'—ııı-. aşılamakla meşgul- Azat sonra bu faydalı 'bitince bu —geniş salon t #velki gibi memleketin tan'at nümunelerini toplayan sergisi haline girecek... odadan ince, mütevazı, taşmaya cetaret ede- sevleri Mandolin ve muhtelif çalgı ı....—:“”'- Kapıyı itiniz, gö- ki hil;ıııı hangi müee- , azanan bir yard- ='“?' Karşilık - beklemeksizin örkekli AAS #aat burada İzmirin dersi v a çocuklarına müzik '—-:":.," dyeıııımı.ıu odayı unuüt- Sekiz ön v defa da oraya bakınız. kazyılıklı Yaz, f ::::di'vi-i_-ı arkadaki, camlı bir müsabakaya — gi- © TMmeraklılarını, salon D barlavimlerini - bulacaksımız. Odada ÇTide merdivenin dibindeki elleeii TEtamlar, resim meraklıları Sevgili KA LİZ Palet; kimbilir hangi ı..u_i_?'"' Peşini kovalamakla, ! lesbit etmekle meşgul... 'niz merdivenleri beraber hepekima sol taraftaki oda. Sün DA Benç Halkesi müdürü telerile toplanmış, yazı — maki- Yorlar, HL harıl birgeyler yazı- tizi bile ni kaşıyacak, hatta n,,“m Bgörecek vakitleri yok. l ı,ı__ı:"l'"h.'ı-ıılııı-ulı bir ko- İıveu,,ım '*W:eıdi;'::::m sid iki h;'*"" bile boş değil. Buraya İtrçey, Ük iş masası, etraflarına da Satdalye koymuşlar... İki iki 50!" kişiden mürek. "___h-ıud #Catiz sadanız iş _u.u_:- yarınki faaliyetlerinin Tararı M yizmeye çalışıyorlar. Sol Kitap ça ÜYücek bir kitab odam.. tey çodaN deyib de alelâde - bir. ilim “tetmeyiniz. Burada her Yakış Götsine sid beş bin cilde Tef Kitab var. Yeşil masanın et Sıralanmış ekserisi " genç olar önlerindeki kitablardan "v'-ı-.ı.—'“““ hasredilecek irfan — Sonu 4 ncü sahifede — Halkevinde | ValimizB. Güle ——— ——— 19 Mayıs hareket ve - gençlik gücü, yurdua hertarafında — olduğu gibi şehrimizde de pek parlak bir şekilde kutlulanmıştır. Bütün İzmirliler, bizi cumhu riyete kavuşturan Büyük / Şef Ata- türkün, tasavvurlarımı f iiliyat saha- #ına geçirmek üzere Samsuna çık- | tığı bu büyük günü, emsali görül memiş bir şurette tes'it etmiştir. Sabahleyin — şehrin — bertarafı bayraklarla —donatılmış, tamı bayram günü yaşanmışlır. Mekteb: lilerin yapacakları “jimnastik hare- ketlerini görmek üzere, binlerce SEĞ bir kişi daha — anbahtan — yemek lerini alarak stadyomu — doldurmuş bulumuyordu. — Merasim — başlıya- çağı smıralarda stadda yer bulmanın imikânı yoktu. Tribünler ve saha baştanbaşa — dolmuş, stada elli bin kişi toplanmıştı. Merasime, hazırlanan program mucibince kışla meydanından baş- Tanmış, mektebliler, izciler, başta bando muzıka ';Muğu balde birinci kordonu takiben 'yürüyerek Alsan- cağa gelmişler ve sahada yer al- mışlardır. Saat tam 15 de, ilbay ve parti reisi B. Fazlı Güleç, beraberinde komutanlarımız olduğu halde stad. yoma gelmiş ve sahada - yerlerini almış — olan izcilerle, mekteblileri ve sporcuları teftiş etmiştir. Bay Fazlı Güleç, talabeye: Günaydın çocuklar! Bayra: müniz kullü olsun! varcer - Diye hitab etmiş; talebe ve izciler de bir ağızdan ve yüksek scele: — Sağol! Mukabelesinde bulunmuşlardır. Teftişi mütcakıb remmigeçid yapılmış, evvelâ Kız lisesi izci ve talebesi, Kültür lisesi izci ve tale- besi, Karşıyaka kız - munllim mek- tebi, Kız san'at enstitüsü, Buca ortamektebi izci ve talebeleri geç mişler: sonra da Erkek lisesi, p ret tisesi, Kükür lisesi, Sa mektebi, Buca ortamektebi, Kara- taş ortamektebi, Karşıyaka orta. mektebi izci ve talebeleri alkışlar arasında geçerek sahadaki yerlerine dönmüşlerdir. Merasime iştirak eden Türk- B. Baldvin, başbakan sı- fatile son söylevini verdi — ——— Herkes sulh isterken, İngilterenin silâhlanması çok acı bir cevabdır silâhlanmamız esasen çok acı bir cevabdır. Fakat bunun daha fenası bazı mahfellerde sull bi ya gibi ilân ediliyor. Ve harb ise akıllı adamlar için bir ideal olarak gösteriliyor. Büyük Britanya imparatorluğu | yaşadığı müddetçe biz bu sahte si- Tâhlara karşı seslerimizi yükseltece- Bis. İmparatorluğan içinde y bütün arklara mensub milyonlarca ve milyonlarca insanın da telâkkisi bu olduğana bulanduğum te- Tükkimi işte söylüyorum: Hürriyet.. V yan yecanla alkışlandı ç, 19 mayısın manasını veciz bir söylevle tebarüz ettirdi. Sahada 50000 kişi vardı £ Geçid resmi kuşu üyeleri, resmigeçidde şiadete alkışlanmışlardır. — Türkkuşu — tale önde — paraşütçüleri, arkada yyare ve ona bağlı iki plâ- nör temsili ile geçmişler, coşkun alâka — ve tezahüratla karşılanmış lardır. Spor klübleri mensubları da resmigeçide iştirak etmişlerdir. Bundan sonra hazırol kuman. dası verilmiş: istiklâl marşı — çalın- miş ve şanlı bayrağımız, stadda hazırlanan bayrak direğine mera- —Sonu Sinci sahifede — Hindistana bürriyet öyle bir cemiyet ki onun Kral altıncı Jorjun Hindistanı zi- yaret edeceğinden memnundurlar Ingiliz'Kralı Bugün) bütün” donanmayı teftiş|edecektir Türkiye-İngiltere münasebatı Inönülngiliz ricalile sık sık konuşuyor İki memleketi alâkadar eden mühim meseleler, memnuniyet verici ve sami- mi bir hava içinde devam ediyor Londra, 19 (A.A.) — Türkiye Başvekili G. İsmet İnönü ile İn giltere devlet adamları arasında sık &ık temaslar devam etmektedir. Ayın 14 ünde Hariciye Nazırı B. Eden ve Maliye Nazırı Çemberlayn ile yapılan konuşmalar müteakıb günlerde B. Baldvin, B. Çember- layn ve B. Eden ile tekerrür etmiştir. Bazı defalar uzun süren bu temaslar csnasında Türkiye ve İn- giltereyi alâkadar eden meselelere temas edildiği ve konuşmaların iki taralı memnun — edici bir hava içinde yapılmakla olduğu anlaşıl- maktadır. B. Lütvinof Parise hareketianden Yeni ithalât rejimimiz haziranda başlıyor ş Hükümet, ihracat mallarımızın sarf ve SotiklAki için sani todhirlor alıvar Ankara, 19 (Husust) — —Yeni ithalât rejimimiz, haziranda baş- hyacaktır. İktord — Vekâleti, yeni usule tevlikan fithalâtı tahdit eden bü- tün tedbirleri kaldırmaktadır. Alâkadarların verdiği malüma: ta göre, yeni ithalât rejimi, mem. leketimizin iktısadi vaziyeti - üze- rinde daha geniş bir inkişaf saha- sı açacak ve bu süretle, ihracat mallarımızmın, hariç memleketlerde — Sonu $ üncü sahifede V dönüyorlar (B Bay Gelâl Bayar mütekabilen daha fazla - sarfedil- mesi imkâm bulunacaktır. İktısad Vekâletince alımın ted. birler sayesinde, mabsullerimiz için hergün zahar eden yeni yeni ie tihlâk kapıları, bundan sonra bü: yük kolaylıklarla memleketimizden istedikleri malları temin edebile- ceklerdir. : Ltanbul, 19 (Hususi) — Birkaç gündenberi burada bulunan ve ik. tasadi bazı meselelerle meşgul olan İktısad Vekili B. Celâl Bayar, öğle trenile Avkat —a _Yugoslavya ga- zetecileri Milâno, 19 (A.A.) — İtal- yanın başlıca şehirlerini ziya: tet etmekte olan ve seyahat- leri sona ermek üzere bulu- nan Yugoslavya gazetecileri evelki gece Torinodan buraya gelmişlerdir. Misafirler hükü- B. Baldvin Lundra, 19 (A.A.) — Başvekil B. Baldvin dün genç mektebliler önünde söylediği bir nutukta Baş vekil olarak Bbumnun son outku ol. duüğunu kaydettikten sonra ezcümle demiştir ki: — Sulhu sevenlerin — sarfettik. leri gayretlere karşı bizim bugünkü içinde otorite ve bürriyet aym se- viyede birer müttefik bulunuyorlar. Böyle bir sosyete ki öonun içinde devlet ve ferd aymı zamanda birer gaye ve birer vasıtadır. Kralların ilâht hakları nazari- yesi artık ölmüştür. Bugün bunun yerine biz, devletlerin ilâhi hakla- Tını koymak - istemiyoruz. Çönkü biçbir deçlete hiçbir. bür imsan tapınamaz. Taç gigme merasiminde bulunan Mehraceler Londra, 19 (Radyo) — Taç giyme merasiminde hazır - bulanmak üzere buraya gelmiş olan Hindistan mihraceleri, bugün kaemen - Hindis. tana müteveecihen hareket etmişlerdir. Mehraceler istasyonda — uğurlan: mışlar ve kralın yakında Hindistamı ziyaret edeceği hakkındaki valdden dolüyr memnuniyet — hissettiklerini — matbuat mümessillerine — beyan eylemişlerdir. met memurları ile matbuat mümessilleri tarafından kabul edilmişlerdir. Misafirler en mühim sınai müesseselerini ve rejimin — vü- cuda getirmiş olduğu eserleri ziyaret etmişlerdir. Misafirler bugün Venediğe hareket edeceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: