4 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

4 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sivil halkın hava öğlndiriedie a karşı İngiliz Avam kamarasında:: Büyük münakaşa ve takbihler oldu » Eden mühim beyanatta bulundu k Kğ 3 (AA) — Avam n işçi mebusi do- z u İstemi hatipli halkın bona- men yle tak- e bir söke ye ah- ri İni skleği ami #üphelerini be; eyle ameli rk demiştir yz mıştır. ar hükümetin Tre iğini söylemiş ve bu takrir Teyle Avam kamara tarafın. Sn kabul ok olunmuştur in Eden e Sivil halkın larda yaşamak mecburiyetinde lacaklardır. Bu silâhların her artan sür'ati ve gittiği ği mesafe öni ka- ve Dalmaçyada tarihi bir we “e etti BELGRAD, msi irinci günü beni car: nan mevaddı Tafilkiy. Dalmaçy' ne ia çıkmıştı tarihi prens sarayına sirayet | tamamen yarıma ç Dalmaçyadar ami e ate- 2 Yüğüpilisnin Belgrad sergisi biz vokta ee pavyonu , BELGRAD, yi (OR) — Yunan Havadan mr nz kaldıkları bombar- dıman fâcialarının 1 bakımın. mevcut hukuku! ? düvel iile vi tek bir gayrı ” : 2 kaide vardır ki o müharip- önüne geçilmelidir : | ein doğrudan değrüre ve kasden are vi siyirinde başka ki, Ti ke iz ei Ani ara hürmet mesleki e susunda e Eden B aahhütleri tutmadığı için bizimle mevcut vaziyeti Süzek asının mü. he yoktur. Filhakika bu la i ri 2 yanal yapılmakta olan Ka-|sa hükü beymelmii bir hareketin cevap ve > e A! m e il e selâtını teşhir ek ve tanıtmak üzere bir büro açacaktır. Yunanis. tan Belgrad ven de bir pav- yon yaptıracaktır Konseyin n kararı Çinin mukavemetini , Milletler Cemiyeti kırmıyacak anlarında bi unuyor. Fran- teşebbüsüne üse ei is bul metinin bu ceğini ümit etmek i ist eril İman B.Eden bu karar suretinde hiç bir etler arasında bin ii birliği sina mâni olmadığını söylemekle iktifa etmiştir. Müdafa ad | pk sivil halkın havadan edilmeleri neti: eği Maruz kaldı e mütezayit fecayi hu- ne v vel bir He ep başvekilinin. müzaheretine de gü- kat'iyyen emi- le cevap ve- ğı ai il geri kali e işimi nim. Devletlerin silâh yarışı Amerika Ingiltere ve Fransanın Japonya nezdinde teşebbüsleri sineton, 3(A- ie ğe ii dan Ameril kendi ta in an mi halind. Kaliforniya» birden bir mancvrada ate bi İİ Ed 2 Fokyodeki nr sefiri Er İn; il RE et atfet- Şefin Bursalılara Armağanı — Büştarafı 1 inci sahifede Mazi otel bahçesine piuttasil köşk kü diy. > il : 3 lan karşılamada ş erken idurleli bildirecekti “Sevilin meşhur yalancısı artık yo-. rulmuştur. Tekaüde emlak e PARSELON, 3 (Ö.R) — Mad- sehri e asi topçular Mn im işti şiddetle ,bom! iu e edil- e lü ROMA, 3 3 (BR) Asilerin J. Ni a akkat hükümetle- tak m le bir toplantı yapa- keggsilerin işgali altındaki vilâyet- eği i tetkik etmişti Meraj aksam vi radyosunda ge- ha De Liano bundan son- eda b beyanatta bulunmıyaca- p, “ylemiştir Beğ; 3 (Ö.R) — Populaire ga- Seyi. general Geippa de Lianon da radyosu mil nu karşısın “Önü, , *iYet şehirlerine saldırışlarının | | nl için Fransa tarafın- İŞefi m ettim Bu köy telin bir aneksi olarak kalmak ve Bursa belediyesi bu s#kü b ikiler hisse EİN tir. ; 2 (A.A) — Reisicümhur ii Bursada ken. im yapı: senedi mi ya Bur. bugün Merinos esinin çel Höreninde gördük- mükemmeliyetten memnun kar Ve a valisi ik Se akdir b rmuşlardır. ükrü ileri i ahu Atatürkün Bursayı şe- ebi Sİ bütün teşekkü bütün kyn va Sağ arından Ulu Öndere yapılan minnet ve şül ie ve inan gösterileri Büyük Sm dı Ek letinin siyasi: yüksekliğinin çi de çe olan bu sevgi ve saygı gösterileri hükümeti de bilhassa müteşekkir takmıştır, jefimiz Atatürk derin sevgi duygula- rının Birmlil ra iblâğına beni memur dular, Bu v m 3 eder- ve yapılması düşünülen bilez Fransız gazetelerinin taraftar olmadıklarını iddi ediyorlar. Haki lar yalnız Act ee vi ir- tica organları Alman - Çekoslovak Gerginliği. İzalesi için çalışılıyor (A.A) — eol CELÂL BAYAR Başvekil : B.T. Aras Viya- nada karşılandı pekin ya alarad, 3 (ÖR) — —— ga- ve büyük bir emmiyet min e ide mem el grai Büyük önder Bursadan ayrıldılar ve , Jstanbula geldiler Ke 3 (Tı elefonla) — Atatürk refakatlerinde Başvel r, Dahili liye Vekili Şükrü a El Mudanyalılar am gurel ve sevinç tezal türk iş ve refakatindeki zevatla, ile ei İakie ye inilir Önd ali, şehrimizdeki mebuslar, generaller, emni- taratın 7 Memet Yahudilerin Türkleşme kararı Şimdiye kadar geç kaldık artık kete geçiyoruz diyorlar Telefonla) — Yahudiler azli Türkleşme yo- rarlar Serilmektedir. Bu 'n olarak Yahudi i il ekti ba Re ahudi mi i beyensil a“ nde geçiktiğimiz ikiyi si ha Kel Yakın e geçtiğimizi göreceksiniz. pi İngiliz mali ea ldiriliyor: Deyli Tel- ve laçiliimali ve ii anlarda cereyan eden müzake- ie anlaşıhağı > Yazılazağı” zilini küv. erdir. EE bir is ile yoluna devam etmiş ve Atat ece İstanbulu şereflendirmi: Da Bü kü mi rinda, Türkleşme işi da hareketi : eler EM vw yetleridiğriiLEsi Yeni Ma konferansı ve İn- giliz - Alman görüşmeleri Londra, 3 (a Öğrenildiğir halihazırda İamnkiszolan; İnriliereiin Beria ei 'B. Neville Hendersin Halifaksın ziyareti ile İngilizlerle ii ar ad Londra > aktedilecek konferansa müteallik olarak İngilterenin Berline Eeag tebligat hakkında BB. Çemberlayn, File, Halifaks, Siz oare ile görüşmüştür. Berk bu tebliğin yapılmasında vukua getirilmiş olan teah- hür sebebiyle sabırsızlık göste Ml aaa uzliiğin başuklka alamı bekleniimcizdi Zira Alman müstemlekelr hakkında dominyonlarla ve Fransa Mu yanılmakan ölan müiyağe ele: Hekliz biteni bulmuş değildir. B. Holza' nin 60 inci yıldönümü 7 Belgr. Ni R) — Çekoslovak başvekili B. Hodzanın altmı- şıncı yil: din rü münasebetiyle Belgraddaki Çekoslovak - Yu- goslav dost! Yuk cemiyetinde merazim yapılmış ve bir veril. balo miştir. Bu merasimde B. Hodzanın İslevlara yaptığı iyiliklerden bahsedildi. | General Blumi berg texaüt olacak 3 (ÖR) — General Fon Blombergin tekaüde sevkedi- ai ikide bir şâyia ısrarla devam etmektedir. General Ey- lülde altmış yaşına girecektir. Rumen H.nazırının mat buata yeni beyanatı Bükreş, 3 (A.A) — Hariciye nazırı Micesko gazetecileri kabul ederek ki? fında krala malü bl) size ancak bir sis y söyliy iye bim nyanın Sail miz set meselelerinde mutlak bir istiklâle mel lele el kileri liye merilesi i iki ay müddetle ei siyaset sahasın- 1919 ei lan e a a dahili siyaset sahasına intikal EYE kında yapı usan eabakakgın neticesi hü“ lerimi â ki yahudi meselesi Mil- asın. hududu "geçerken Rador ajansı muhabiri- daki Yahu d dilerin vaziyeti vaniz. teminat istemiş RR hakkındaki e vi leri kat'i yen tekzip etmiş Yeni Ze land mümessili ile katiyyen çe ve eyle: siye icesko demişti Çünkü o bir 'omanyanın müttefiki nal bii noktai nazar ee redde şuna kani bu memleketler Romanyanın a siyam ii e re karşı samimi i bir ülayik gösteri Prag, 2 kslovakya münasebatında- ki gerginliğin sabi için sar areola olan gayretler art- esine Cenevreden işhi Bundan, böyle Alman tsbassi muhtelif Çek mahkemele ME; ürkiye hariciye vekili doktor T. inde ana lisanlarını kullanabileceklerdir. Çek makamatı çok de- m Aras, Ankaraya bura: fa fazla şiddetli telâkki olunan ve milli afaa kanunu deni- hareket B. Rüştü Aras len kanunun şiddetinin yi m ırlar. in öğleden sonra Viyanaya varmış dari formalitelerle adli zi emin edilmiştir. Kak ve istasyonda elçi bay Cev atla Yu- rel mübadel Nr ein tmektedi Priz ve Berlinin pg is. yonları bir teşriki mesai a Yüzde geti lerdir. Za a Kudüs âsileri ihata edildiler Kalyada Milli müda: Kudüs, 3 (AA) — Şimd iye kadar İçki e hemen ik- £ ye oldukları mü İN neticesinde elle otuz iyi laf | edilmiştir. Askeri kıtaat arasında m üç kısma olan çenberi ri yermağ öz me bir çok hafif yaralı vardır. mi olup ei ihata et uğraşmaktadır! m a —— ROMA, 3 ve JA) — Milli müda- fan kek e isi bugün Düçenin Izmir Ticaret ve 5 odası intihap heyeti riyasetinden: 938 yılı ikinci kânun iptidası müddeti e bulan İzmir Ticaret ve e i Odası meclis al intihabı 7 Şubat 938 Pa- zartesi dan 17 ye kadar İzmir Tikali ve Sanayi oda- ie de, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar. 'da kayıtlı bulunan te ciyleğin yukarıda gösterilen gün ve saatler- de abi kullanmak üzere odaya gelmeleri amme rica $3 4—5—6 361 (204)

Bu sayıdan diğer sayfalar: