23 Mayıs 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

23 Mayıs 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şirketin kilişesi İmzalar: Okunamadı. Saerler birbirini takıp ediyor v a halde m ide De zn alan vökin bir uykuya bir ürü kovuşamıyaruz İşte burada VALIDOL imdadımıza yetişir! Onu bir kere tecrübe ediniz. Zararsız ve çile elin diri lan b Kp korp umulmaz bir VALIDOL; dömla, tablet ve hap halinde her ecranede bulun T.C. İktısat Vekâleti Ticaret Umum Müdürlüğü S.S. Ankara ilk Kânün 1936 Sermaye Artma beyannamesi iktısat vekili N. İmza: 7 K. Evvel 1936 pul Mühür T. C. İkt, Vekâleti İş Ticaret Umum Müd.gü suret 14/ K. dördüncü noteri i mührü vekili 1712 — (1074) 1713 Demirci ve Marangoz- ların dikkat nazarına Manisa Şehri Elektrik tesisatı birli- de elektrik santral ye yi demi penç aielerii keşif bedeli 1243 lira muvakkat temi 93 li 28 biri a p kapıların keşif bedeli 258 lira lim sabuna 19 lira rr. isteklilerin mark töminatlariyle birlikte mezkür saatte toplanacak enci sre Hai e T.C. Ziraat Bankası İzmir Şube- sinden: Çiğli Löğüzde kuvvetsiz Ali vi Mehmedin şubemize ana para olarak 52 lira borcu vardır. iu bor ii faiziyle beraber bir a; eğ Erin ödenmediği takdirde ipotekli olan gayri menkul satıl Borçlunun ölümü dalayisiyle keyfiyet varislerine pa ebliğ “olunmuştur r. 1720 ARAZİ SATIŞI T.C. Ziraat Bankası Urla ajansından: Musalla (o Bağ yeri Senet No. Mevkisi Cinsi Dekar M.M. Hududu | ız 4 595 Şa. Tarik Ga, Deran ve e Evine re Şi Ahmet Ce. Hacı ve Kırcalı Ismai 2757 Şa. Istana Ga. Tarik Şi. Ibrahim Ce, Ahmet, 919 Şe İmei Ga. İbrahim ye Musta fk Şi Yorgl'Ca; batan, Ören oOBağ yeri Ören o Tarla va Cami atik e RAS Ömer oğullarından ee oğlu ei Piça: Bağ tarla 7352 ei Fm 3 imei yol Ga. Urla Hacı Isa mahallesinden Abdurrahman Kızı Vasfiye 19 Piçar alan (o Bağ yeri 2757. Şa. Abdullah Ga. Kesik Şi Şik- riye Ce, Yorgi ve tarik. ; » » 4 595 Şa. Mehmet st bağı Gü, Kesik Hatice Ce. Abdurrahmaı yn Hacı Isa Mba kimiz karısı Şükrüye Çayır alanı g yeri 17 461 sep il e ekimi gi Kesti Şi. Yanko tarlası Ce, Küzim ve Hüsnü bağları. Urla Cami atik mahallesinden Mehmet O, Şükrü 32 Deve deresi altı ( Bağ yeri 4595 Şa. Istavri Ga. Nikula Şi. Pana yot Ce. Kukula Man. Akpınar Tarla 19 299 in eri Ga. Sahibi Şi. Hacı Sü- Jandil boğazı (o Tarla 12 866 Şa Ha Hacı Halil O. Hasan Ga. Ha üleyman Şi. Tarik Ce. Musta MANİ ii 1 Kiya Hüzetin oğin Misk 34 Kalabak (Bağ yeri 4 595 Se Ateş Ali Ga. Halil ağa Şi. Gİ < li Cafer C. Deveci Ali eşi » » 11 028 Şa Da eŞi, Andon Ce. E li metrükeden Koko bağı. » » 5 514 $ “Bakkal Dimitri Ga. Tarik Şi.. Ilya Ce, Hacı Yusuf Hacı Isa mahallesinden Deveci Mehmet oğlu Halil ağa 46 Ki oca kuyu (o Tarla 10109 Şa. Hesna Ga. Mustafa Şi. Tarik e. Vasil Kuru çeşme » 4595 Şa. Cebel Ga. Rukiye Şi. Hesna ze. Mukaddema Vang Koca kuyu » B 51 saa e Andiriko Şi. Yol » » 1838 Şa. biriki ce Hesna Şi. Mos of oğlu Ce. Tarik. Malkaca » 2 757 ya. a İlme MR Yorgaki Şi. Tarik mile cami Atik mahallesinden we a kizi Emine...... Ovacık o Tari 4595 Şa, iran Ga, Tarik Şi. Moytap Ce. Rabia e i 18 380 Şa. Kâzım ve Zehra Ga. , Şerife i. Tarik Ce. Hacı İstavri ua cami atik Kimse ve iz Karisi Day le m Kızı Fatma a. Manol ii yk Şi. Cebe e. Manol ve yı Urla cami atik mahallesinden Salih ağa kızı Hamide 97 Köy içi © Bağ yeri 3 676 ie Dere Ga. Mumcu e an Ce, Sahibi > Bahçe 919 sa Sakini Ga. Shi Şi. Hüse lafa Urla Yenice mahallesinden, Haci ayar Hasan o. An ağa Üç değirmenler — Bağ 1 838. Şa. Tarik Ga, Osman bey Şi. Pa paz bağı Ce. Hatice Urla Yenice mahallesinden Halim Ağa K Kizi Emine 134 Asarcık © Bağ yeri Uriz'Yenise Maballisindei Hac AKdallak'ğ de Sül 5 514 w Naile Ga, Andon Şi. Hasan :e. Tarik ile mahdut , Bankamıza borçlarını, ödemiyen | yukarıda adlari yazılı borçluların hizalarında gösterilen mallari lik ihale 11 -7- 938 pazarte si Ee saat 15 te bankamızda yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı, veya vurulan pey borcu İmdi ka- tmadığı a de a a m gün sakli. Ve ikinci arttırma 26 - 7- salı günü bi bi ine bankamı yapıla, ttırma şartname! yi bankamızda görülebilir, başkâ ipotek sabi Alçaklar diğer aikadarla ın bu gayri menkuller: kime haklarını ve husüsiy- aiz ve raflara dair olan iddialı vrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde bankamıza bildi: a İkindi. “Aksi takdirde hakları Bl piyes sabit olmadıkça badelak paylaşmasından hariç kalacaklardır. (1077) Zayi ini lerde satılır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: