30 Ekim 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

30 Ekim 1940 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ ilân münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyast gazetedir. RAMAZAN -28- GÜN İmsak Gün Öğle İkindi Akşam SD. 457 SD. SD. SD. SD. 6.34 1208 15.08 17.24 'YENİ ASIR matbaasında basılmıştır Dünkü bayram tezahüratndan: Kahraman ordusu ez kalin edil n iki görünüş, Vali konuşuyor, Konsoloslar tribünde resmi Dün O wi bütün la muzda heyecanla kutlandı izmirdeki merasim Kahraman or- dumuz ve genç- I lik hararetle alkış landı On yedinci Cümhuriy. bayramını iletimi. heyecanla vik mele tedir. Şantaj ve tehdit Politikası Muvaffak Olamadı SEVKET BİLGİN Doğu cenup Avrupasın ni hayet endişe edilen şekle Mn Yu- Danistana taarruz - harp -kıtıl. Smlarmı Balkanlara sıçratmıştır. lak öndedir. İtalyanın böyle bir harbi istediği 205. | İzmir, eder bayramlarından. birini man ilân edebilecek vaziyette bulunmak yasamaktardır.. Şehimiz. baştan / D-İnazlı bir gelin gibi süsen Ankaradaki merasim Resmi geçit Ankara 20 (A.A) — Cümhuriyetin inci yi dönümü Arikarada va kutl reti veli için bütün beli erkenden Ya lara dökülmüş, & ana yo ollari doldurmuş- t İnönünün teb- nn * Sokakları vi Ki iştirak eden mo kak a Kabul edeceği büyük millet mee- 2 ÜNCÜ SARİTEDE örize kuvvetlerin u bir kısmı, Sikin ollyeiki kabul reisi çikerlir ruz karşısında mukavemet ruhumu kay.) Piyango dün çekildi yn milletin hayat olamıyaca- —— e — ir Yanan e > İKayanan numa- ü yalnız ve Yalnız kalmıyacağına e, ğa iieİraların tamamı») Peri yardımlarını temin etmek üzeredir. vve bir ii la nan sale) ADN yazıyoruz bik ilm Kün olan diğer bütü iin ımların da Seri bir şekilde Ymledığı mahal. Bir beş bin lira da Yakat Yunanistan her şeyden evvel € vetine ve bu kuvveti teşkil Ankara; 29 (Hususi) — 29 de <den milli birliğine iğine gü ivenmektedir. Fil-| velde Cümhuriyet bayramı milli kakika Yunan güle Alam çğinarakge kesesine burn nt 18 de 20 çi Maher kral Je ve başvekil Metaksas unda başlanmıştır. Stadyom. atılmış, atılmıştır. Mücadelesinin gçibünler binen hang döle iL etrafında tam bir vahdet halinde müca- rene ayna deleye ağar Ki çlacağım bilmekle beraher şerefli Tk mlenkip ai - imidimiz Yunanistanın iaşe) e EM i merkezindedir. e yin Yunanistan şerefle yaşiyarak Numaraya V düşmanına müca: ze kudretinin gü, pri 20001 Lira 395839 No. ye “60.000 LİRA Yunanlılar harp vaziyetinden Atina, 29 (A.A) — Şimaldeki sske- şi harekâta dar haberler çok oz olmak len öğrenin Atina ve Romadaki İtalyan ve Yunan Gişe 29 A A) Eri Romadaki Yer Yunan kralı başku- mandanlığı ele aldı Yunan ordusu mevzilerini mu- hafaza ediyor tır. etmiştir. ahalini yatı üzerine tesir etmek şöyle dursun, va a bir kat daha arttırmışi Bugül mutat Tecavüze zanları bir Londra gazetelerinin mühim neşriyatı mıştır. Dü olmuş- ve general Metaksas şehrin ta mbt kısımlarını. ziyaret, etikleri altalya yeni bir ard hizmetleri ve umumi nakliyat i normal şekilde işlemektedir.. lanmış Amımı servisler Hava be alçaklık yaptı” diyorlar skınlarından halkı körumağa, bütün kiler alınmıştır.

RESMİ 7 EBLİĞİ mey A.A) — Resmi tebliğ : Hu-| #secbur Ol lee dalan siki > etmektedir. Yu-| ondra, 29 (A.A) an askerleri mevzilerini muhafaza edi-| bir tecavüze maruz kalan Yı ele, n N PATRASA HAVA TAARRUZU | | bat iefen yesim Krl Atina, 29 (A.A) — Patrasa karsı İtal-| taarruzu sİtalyanm yeni bir alçaklığı, ii İyeni met, de. pili kii ölmüş yüz kiside yacal . ill nagizr G Yı - KRAL BAŞKUMANDANLIĞI ALDİ ,, <2 een unanistanın Atina, 29 (A.A) — En deri e see haneler ve gülse e imla le © mun, Donanmanın ve haya kuvvetlerinin | taraflığım la şekilde başkumandanlığını ele birle ala LONDI 'UNANLILAR me OLMAK İSTİYOR — Yillardan beri olan Yunanhlar, HİFEDE — yeri — SONU4Ü Yununistana İngiliz yardımı saşladı YUNANİSTANA HÜCUM EDİ ettirmiş uğur) ii so Yunamistana yerine getirileceği hakkında İngiliz hü- ini beyanatını alkışlarla karşıla. — SONU (' İNCİ SAHİFEDE — Almanyada bir çok tesisat tahrip edildi ”— e ÇOK LECEĞİNDEN KİTLERİN AKİYETLİ TAAR- HABERİ YOK MUYDU? ZLARDI BULUNDU. Londra, 29 (A.A) — Royter Aj — İstih ın diplomatik muhabiri bildiriyor. ai e yapi al kei Londranın salâhiyetli mahfille. | hakkında ayak tafsilâtı veriyi rinde beyan edildiğine göre, İngi- ee bon liz hül hükümeti Yunanistana kelime- a vizük e yal İbi mektedir. Bu maksatla alınan kâ imz tedbirleri | tasrih Gaal LE bugün) 0 ta dağ Eri edile ie Bahriye nazırı sandr emrin söylediği bir nutku göyle de-İn Kale donanmasının dee pistana her türlü mame senlede Doyçe Petroleum depolarma karşı kahramanca mukavemet eden Yunan ordusunun boru- esnasında tören Askerlerin İtalyanlara göz yummak istemedi- ği en mia 29 (A.A) — Yunan - nize Yugoslavyadaki bi Kayar ajansı Soleil Ve mi m anistana karşı İtalyanın Da e dağ ha baberi din dün ayılmıştır. rında heyecanla münakaşa edilmek- — SONU / İNCİ. SAHİFEDE — Bulgaristan ce- nup hududunu takviye etti 1 TÜRKİYEDE a MERAL BEKLİYORLAR Londra 2: b Sak jansı Sofyadan em ee al. Hi e tedbir olark cenup hududum: sine. son spear ik re 22 ak lke 29 (A.A) — mi — SONU 4 ÜNCÜ SABİFEDE — Masmafih bu haber henüz Tes- Salâhiyettar| vazifesinden iz ayrılmamıştır. Ron madaki Yunan zel İ örneklerini verecek n KAZANANLA el phdisenin ir Te Giy si 376668 mip al enşiemi| o BİNLİRA MAZ ZARA, 24: 2 ri de küçük değil Böylece daha, bir) 2 la 1000 LİRA KAZANA anlaşılmaktadır ki küçük milletler) © Sonları 4937 ve 7202 ie bien bileler en a e tazyik ne ka-| biner, 2798 ve 5881 ile biten biletler be-İ. İng, yüYük olursa olsun bir gün hakiki) çer yüz, 974 ile bil zar, 08 e li rı holik ve adalet güneşinin karanlıkla-|ten onar, B ve 7 ile biten biletler de iki- ümi kesmemişler-| ser e “ SONU 2 inci SAYFADA — ÜNCÜ SAHİFEDE — Bim. cek sahalilrdi 47T Söm ölilmaK üzere Yakin Şe İar çıkmıştır. Bir filomuz Alman hududundan beş- eden kilometre mesafede pesmlede Magdeburgda ir benzin tesisatına bir saat ker İnfilâklar olmuş, lar çıkmıştar. — SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE — yapacağını ii Hâdiselerin cere; 4 len Sofya i hfilleri ie hayret vardır. Çünkü Yunanista- ma hiç — SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE — irak hş allame

Aynı gün çıkan diğer gazeteler