28 Şubat 1941 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

28 Şubat 1941 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KA ER EE ni in lk ve kiraya verilmesi yazı isleri müdürli ki sarin le #rttirmaya konulur! sün iyi in bira muvakkat yem liner erin İş bankanın yararak makbuzlar Gazino islerini i e ihale tarihi olan 7/3/1941 cuma günü KR MAR oğlu SEK e Menta vereseleri. ; Armut m sa dudu uhdesinde kulan bağ Gu. Çerkes Sulih ve UZ Kühya oğlu Süley. Kasar zleri Si Akca Mehet bi Ce, Tarim Amil > ie İnlik Bağı 2157. © Sa, Cin oğlu Si, Süleviman ve rılan imüihal Ce. Yol. o Armutlu iss ag ğu Hilmi © Sulukta Bağ 1838 > Yol Ga. Kasap oğlu Mustafa Si. Hüseyin Ce, Karakaş oğlu stafa oi seyin, Armani 2391 Sa. Aliiyeli LAği Ga, Yel Si Bayraktar oğlü Hüseyin Ce. Kadı a 209 usta O Güler e mn Mehmet Ali yeis m Aramtlu - 20 ve icra Peli a i Se lice 4 Sa, Lâtif Ga. Tarik Si, Kadı oğlu Mehmet Ali zevcesi Ce, Yürük - , Bağ Ahmet... ir ze Al mba di rar a Bağ 2291 E an o On Sand b bacı İni Ge, Yel Si ez nek lustafa O. ii li Arnavut Nun id Le ei vaa le Hayvan kıran Beğ 1831 Yek nl Ga, Sişba cak veresesi Si. Sataflı Ömer veresesi Ce. Mamut karısı Fatma Kavas R b43a sh oklu Örer Ga: Akçalı kesi iş oğlu mi mem O ekeni ve karısı sesine göcen bağ Ce. Kabadayı ayseri n sım gecen bağ. Karti 186 oğlu Harmantepe Bağ 5514 Sa. Hasan Hoca oğlu Mustafa Ga. Tarik Ce; Biraderi Cuma. Amira, DE Sil Bekir © Harmantepe Bağ 5514 Şe, Örenli Hacı Osman Ga, Tarik S. Sahibi senet Büber oğlu Air Memiş oğlu Bağ 0 e ya, Bekir i 0 ira e Mİ ie ber Mİ mile Gi sa eşimi wn oğlu Ahmet Ge Bekir alanın Hacı Hüseyin. Armutlu 1g kanı Raziye © Dere ağzı Bak 2157 Sa: saian ye Muntala kızı Ayan Ga. Terik Şimal Hasan Hüseyin ; Abinet met, ? Tekin i ğ 75 lukadlema I le ra Armutlu 45 Mustada oğlu Hüze Ber vürük in KE lag eren me Denli kanl Krl al el ig A o Kimde beee Ba ai olamam Gizili Hacı baba Bekir veresesi Ce. Mukaddema Molla Abdullah elyevm yürük Hacı i E : esir izi ei hmet ve Kürt Alu 207 Ve BM km NE > A lm a A Art 27 Me e ve — Adaici Bağın 56 da 24 sehmi | 6514 a Mi eiyreli Hocanın Ali $i, Hacı ve Osma ir oğlu Ahme Armutlu. 104 Mink ME Ga. Pasa timarı Bağ 2528 © Sa, Avse Ga, Hucı İsmail Si, Hatice Ce, Kirli Mahmut. emet ö e er Gül Köklük Bağ 1595 — Şa Tarik Ga. Dere Si, Mihal Ce, Hacı Veli Arnytlur 7 İlle Pera ve © Kuyruk pınar Bağ 0190 Şa Sie eye e Halız Şimal Hacı Süleyman Emin oğlu veresesi acı Ahmet oğlu Mustafa. va içe eb Bağ yman Ga, Sakallı Pehlivan oğlu e ee e e ar Selen Sa em me leg Ahmet Alok resesi Ce. Selim oğlu yeresesi. il Armetiş » 137 Ahmet kızı Ayse ve Çağıl tepe Bai ise Sa, Yel Yol Ga, Kahyesi özel İmal rr mi oğlu Si mü Şi ci kocası Emin v ye kası kri m Ahmet Altıok İmei yçrsesi Haci Gületibe ve nl Ce. Yı TArmutl ii Boz yürük Bağ 5000 SE Yel Ga vole Külcü Haci dindi Araplı Mehmedin tarla p e El ez Şi. e İsmail tarlası Br mi ve EŞ EM Armut kızı Hatice © Alas kıran di 2068 Sa elyevın vârisi kardesinin oğlunun Hasan oğl l zi De bei ea Ga. Kadir usta elyevm çocuklar klar Mehmet ve Mit b bağı, elemi oğlu Mehmet elesin lacı Osman oğlu a Halil O, Mustafa rman ten Ba 3878. © Sa Tarik Ga, Tuhariden metetk elyevm Hacı Duanın Ahmet SL ey e Seren © > z e metrâk olyev Hacı Dumanın oğlu Ahmet Ce. Hasan Arm “ke İt Bağ 2151 Sirüldern 0 Sn, akn ink öl Alı yeresesi Ga; Keleş irt Sel lik ni » 5 sa i yeresesi m zi © el Mekap Müneerleri SE Mukadlema Hacı İbrahim halen Musa lu Ali vereseleri Ce, lu Jr Şükrü Seker Carsıklı Ba ve 9 sak zeytin © 2208 Sin yilan Gar Ge ” Gay Si Pehlivan oğlu Mehmet Ce. Mukaddema Sül ) . halen Oi vereseleri... Armutlu Paşa timarı Bak Se Kat Ali Kaz Bine Ge) Vermeden Mustafa Şi lyakim usta Armutlu 259 Fatma Ci Uk Bak 8 Şi lin Hindi Hali Gn. Hacı Mehmet veşesesi S3: Vene- in uş tepesi b 198 Sa vers Ge ven ilin bal mi e İz Armutli 259 FatmaCin “Tevek - “Bağ 1840 S$ Üzümcü sila e e ğe e a TE Mi çelen Kziye veri Armutlu O 300 Mustafa kız Zeynep o Sulukta Ba 2208 E ukde Azman ol zevcesi Halime elyavm kızları Hali es vik Si. Mukaşdama Ali etk odlu Mehmet zevcesi Atike amet çavus elyevm kızıldağlı Halil Armutlu © 77 Kasap Hali K Mai Bez yürük Bağ 4616 & Yi Ga, Versezden Kismen Münire ve yemen Abdurrahman ali Deri Mint ve kalma verendir nee Gi Haci çi ada Abdurrahman veresesi. "Armutlu 133 İbrahim oğlu Salih o Paşa timarı Bağ 3818 © Sa Yol Ga. Halit bev St. Yol kısmen Kel Bekir bağı Ce. Giritli 4 133 İbrahim oğlu Salih © Paşa timar Bağ 1898 Şa. Tarik Ga, Sahibi fari Mehmet ağaya kalan mahal Şi, İstirati Armutlu 153 İbrahim oğlu Salih O Kemer yan Bağ 4593 Şa, Kelepirci Mustafa kerimesi Emine Ga, Sumuncu oğlu Mehmet bi yereli S1 Ahbas oğlu Borazan Ömer Çe. Kabadayı oğlu Hacı reel "Armutlu 155 Mehmet zevcesi Cesme altı Bağ” 3914 Şa Durmus oğlu Hacı Mehmet Ga. Kadimen Pehlivan oğlu Hü- El NE sevin Sİ. Vereseden Hatice hanıma müfrez mahal Ce, Kadimen yazler pehlivan Bacı, Mehmet Ali oğlu Ali elvevm Armutlu 135 Mehmet zeveei AV. Kemer Bağ 2098 Sa Hemi Ca, Bide Hin sin Si Pehlivan oğlu Hüseyin se ve Halil EM ali v pehlivan Armutlu 210 Mehmet oğlu Musta. © Adaiçi Bat 4505. Şa Hacı İm vere yesesi Ga. Tarikiam Si. Hacı Hafız Mustafa Armutlu © 220 Mehmet oğlu Mi Bağ 1352. Se Ten Ge eilimn BL Hiseyin bağlar Ce. Durmuş oğlu fa Durmuş Armutlu © 210 Mehmet oğlu Musta. © Pasa timarı Bat 8271 ki a e i i fa Durmuş tarlası Ce, Tariklam. Armutlu 210 Mehmet oğlu Musta. © Cesme altı Bağ 1 Sa ci Mola leyin hal Ga, Pehlivan oğlu Mehmet verest- i Kasap oğlu Dü ası Ce, Tarikiam.. Armutlu 210 Mehmet oğlu Musta. o Ukuş tepesi Bağ. HT ilime da Gn gl yem b Si. Aliye satılan i a D ii m e dn in Ge, Kırlı Mehmet Al zevce Hale veres Armutlu 204 Hall Alan: kıran m ği: Ga. Aienin kızı ül hn Öner ğa Orm kızı Ha- : Osman damadı Kundu- ri ii Usta. Armutlu < 204 Halil oğlu Ahmet Ulu © Alan kıran Bağ ve zeytinlik — 3005 Şi Kara Oz in damağı Osman zeytinliği Ga. Yol Şi. Koca İbre- i zl ereseşi karısı Muharrem oğlu İsmail Ce. Yol. Armutlu 204 Halil oğlu Ahmet Ulu o Paşa timarı Bai zı © Be üze ği Ga. Yol Si. Hasan oğlu Ali Ce. Bulgur cu Hoca Sait Cambel © 168 Kerim oğlu Ahmet ( Evran gülü Bağ $616 © Sa Sn M6 ra Ge Han Mili Gl Yer ber İŞ Ça belden bakkal Mustafa ve kismen Ni cayı cayı Si, İzmirli Ziya bağını : ayıran değirmen arı. Kemalpasa 35 kan Temurli çay nam 3676 Sa. Yol Ga Demirli Cay Sİ Rukiye Ce. Validesi Hatice. fe Ersoy - diğer Armutlu yolu Kemalpaşa 261 Durmus Al Oğlu Ab Aşağı çayırlar ğ 5514 Sa. Mustafadan Yahya ala Gia ece Hafız Hakkı zevcesi urrahman Saydan Hafize Ha Pa tan Ma Armutlu 211 Konyalı Mumtafa kn ara hayıt Save Gc 0 Dizer alime yeli Tarik Şi, Aya. Avmtlu © 211 Konyalı Müvüafa ke Kasar çukuru Bağ 20 me ve tşk Ga, 2 Ayse ai ve iş usuf Ce, Mi Ke Desi ta ee, yay alara ad ye er yazl eng Zima Ban Kanala anana gan yi yine hizalarında yazılı gayri menkulleri sayılı kanun hükümleri dairesinde ik artmaya Jilet tarihine üsodil pazartesi il Sant BY Tara de RR A Böl SN alk bade bölelim AGAÇ Gla barclakin e müsedi lı yün eyni sat kle yapılarak borclu on bes ünlük ii ibrname tebliğ b olamaz. Bu müddet dahi borç ödenmezse kat'i ihale Ye icra hâkim, olunur. İhaleyi m e tevdi Yapıp yı banka nn liğe 9 e yam takdirde müşteri hiç bir hak ve iddia erlemez. iie yatırmış olduğu depozitoyu geri alır. “ Satıştan mütevellit masr: ve dellâliye ve sair harclar müşteriye ait. olup satıs bedeli n doğruya m aim sie ri e bir bak ve alel dl edenlerin yirmi haklarına ait makta olan ye ya yin en zarında a ait vezikalariyle birlikte banka- alien. yüzle Yedi baru Tinele gün ve saatte TC, Zirant Barkan ame hazır bulunmaları ve daha fazla Palma — lim a5 e vr bankamızda açık bulunan şartnameyi görmeleri ilân 7162 (491) LEARN ABAK Te EU ENA ANAMA , SODA. -BERK >; En iyi ingiliz Ü giz Devlet Demir ei i UN i oi ALINA pp $ inci İşleme komisyonunda ia miz, ihtiyağı için (4480) lira muhammen bedelli (320) yasin amüba- çık. ör ima peni Thaleşi 73-011 günü pe 131 e Alsâncakta ki kli kos onumuzca yaj yü istiyenlerin (886) liralık M. emini makbuzlarile MN vakitte or eri N wesi iğlelme kaleminde görülebilir. 10-21 7328 640 die) BALAST ALINACAK) D.D.X. 8 insi ma komisyonundan? kl (6000). lira an Turan - Karşıyaka idaremiz için. Ocaktan çıkarılarak kırınak veya re mak Kii hz gilesek Gene M3. Balasi kapalı mart sale erime ei Thalesi 7-395 6 do Alsancakta işletme binasmda kolağnimizeğ Yanl eklerin muayyen günde (450) liralık M. anla imakbözlarile ektuplarını saat 15 e kadar komisyon KEZ vermeleri lâzımdır. Şartna- ei isletme kaleminden almabilir. 25-28 69 (415) DEVLET DEMİRYOLLARI 8 İNCİ VÜNDEN : e harel İm ederek 8:46 da Basmahane, ela Bunların yerine 1/3/1941 tarihinden 4 itibaren her gün 55/56 ve 51/58 nu- maralı banliyö trenleri s lerdir. 55 mı Basmaha- neden saat 7 rah tren 5 rn tir. — numaralı tren Basmahaneden 835 te hareket edecek racal e al sin tren Bornovadan 9.15 te hareket edecek Basmaha- gelecektir. ML nl tie! imalar günleri işlemek üzere 77/78 numara tren- umaralı ren Basa len saat 23.20 de hare- b mai ize anal de da varam 78 üğmal i Bornovadan 23.50 de eriş barmen ie eye eni 2 ii Ne gelecektir. Sayın hi (492) ——— ILAN Izmir suları Türk Anonim şir- ketinden: Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyesinin senelik âdi içtimai 31 mart 94İ ye mara aşma yapmak ng İzmirde Alsancakta 454 gir sirket merkezi meclisi idare âza- Tarına kendi veya şahsı şirketle mua- mmm RE İİ) m mz m me ZE Kİ inim İZMİR VE MULHAKATINDA TEK TİP UN TIŞ FİATİ HAKKINDA Ws ç ledi A değimerder lana üzere buğday koruma vergisine tâl şiire HÜ emmamışamıma Ti öpme i da se Fa ea > İner ğa paha belediyelerine rine baha ve ömer 6 — Vilâyet dahilinde halkın ve alâkadarların malümu olmak üze- Te keyfiyet ilân olünür. 788 (496) liye VE EYTAM m e : Esas No. Yeri m Nevi © Kıymeti Depozitosu TL TL he —— — —— — —a C.180 Mesudiye Mah. İkinci © 172/4 Ev 3500. Nü C.283 İkinci Karataş 9 eylül so- 83/85 Ev 600.— 120 kak. Ada 641 parsel 11-87.M2. C.304 Ahmet ağa Ma, Keten 1416 o Evvedükkâin (o 1300— 260— 248 ada, 28 ş C3İT İmei Sultaniye Ma. Vasıf 7,10 Ev M— 100 ef. 5. ada 28 par. 1, 172 M2. . i 18 İkinci Karataş Nusret Ev 1500.— 300 <8. ada 630, parsel 7, 121.25 M2. C319 Kursıyaka - Ev 400. Be Yeni açılan Simendifer cıkmazında Ada Yl, parsel 62. 74. İzahatı yukarıda gayri menkullerin pesin bedelle satışlar 10/3/1941 trim slam azar ümü sn ONDA Tale yanıma ere arr maya kı lamel olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yati- 7 “Müzayede mrasında veriler bedel mukadder kıymeti göceiği gol Tek e yi m ve pl lamel m lerini Noterden tasdik 676 (493) "EMLAK VE EYTAM B, m Esas No, Yeri Neve Dönme Dğgiokiem; TL TL © 46 © Manisa Yarhasanlar Ma. O 1012 Evvedükkân 650— 30

Bu sayıdan diğer sayfalar: