29 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

Akdi | | | | | | | | | C. Bayar bugün bir — — nutuk söyliyecek Demokrat Parti Başkanı Orman dâvasında hü ümetin yanlış politikasını şiddetle tenkit etti 28 (Telefonla) — Bu |rapları anlatarak Hükümeti şiddet- Eskişehir CÇanakkale sabah beraberinde Milletvekili Fuat Köprülü, |le tenkit etti. Burada Fuat Köprülü Hüseyin | ve İstanbul Milletvekili Cihat Ba- İr.ı.....l.. Ğ ...“ UO Zorla C. Halk Partisine kayıd ettirilen işçiler Karabük işçi mümessilliği (3 — seçiminde yolsuzluk Karabük, 28 (Telefonla) — Dik- tatörlük ve kayfi hareketleriyle bütün muhitte çok fena tesir bı- rakan Halk Partisi Başkanı ve Mü- essese Müdürünün dört gündenberi Halkevinde her akşam yapılan top- lantılara — memur ve işçiler baskı altında — götrülmekte ve kendileri | |emri vaki karşısındâ birakilarak aydedilmektedirler. apılan ve yalnız iş- çilerden müteşekkil toplantıda Mü- dür Ve Hukuk Müşaviri ezcümle
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pazar 29 Mayıs 1948 l1 — Na S0 a 3 ('“ li | Di S | z S zi E n g. Ka Fo | E h ÇL. © yanlış pol kasıııı şııldetle tenkit etti İstanbulun fethi 496 yılevvel bugü, fethedilmişti |Yarım yumuluk |bir demokrasi | müsveddesi Medlisçe temize çıkan tT İnan - Sinan - Tekelioğlu Buğday yolsuzluğu - Atıf İnan'ın meğer hiç suçu yokmuş Ofisdeki yolsuzlukları döken Sinan Tekelioğlu Mecliste susturulmak isteni Bir türlü hazırlanamıyan dış ticaret programı Yi DEMOKRASİINİNDİR IC. Bcıycır bugün bir - Demokrat Parti Başkanı Ormaıı dâvasında I'ıııkumetıııW Mılh_Savunma Toşkılatı » Başbakan dün Mecliste açıklamalarda bulundu Ordumuz bugünkü olarak ve ahenkli bi |Dörtler fopİarîhsıanı Dünilk defa iyi bir hava esdi izerinde müttefiklerin yaplığı akeresini Vişinski kabul etti Bugün T. H. K. Kurultayının 2 inci oturumu Saat : 10 da HAI KFVINDF Baskı Zorla C: Halk Partitine kayıd. ettirilen İşçiler Karabük- işçi mümessilliği seşiminde yolsuzluk Vasfi Raşit Sevig mahküm oldu a ha vem 'vağ. Baha NTIYA—I — KÜREK Pabu, yaholı

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler