7 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

7 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

serveti ve bunları yedlerinde te'min eden "hakk-ı hükumeti" namus ve hamiyetleriyle terk ve teberru' itmeyecekleri belli bir şey. Mesela Çar çar iken; kendinin hal' olunduğu, evladının ecdad-ı hükumet ve hukukundan mahrum kaldığını, sarayının gözü önünde müze olduğu, hadsiz arazi, orman, çiftliklerinin sahiblerinin değiştirdiğini çekemez. İstedikleri gibi maymunlarını oynatan, istediklerini asan, kesen o sayısız grandüklerin gasb ve zabt ettikleri emval ve hukukun istirdadı neticesinde artık düdüklerinin ötmediğini istemez. ***, müsavata razı olmaz. Ya o prens, kont, baron karıları zevk ve sefahatlarında karşılıksız kalmak demek olan adalete teslimiyet göstermez. Hele ahalinin bahtı gibi kara hükumet-i müstebedenin vasıta-yı zulmü, baziçe-yi amali olan o kara yürekleri, kara kalpaklı papasları? "Bundan sonra siz de hazırcılığı bırakacaksınız, siz de ahali gibi ticaret ve zira'atla ekmeğinizi çıkaracaksınız" kavl ü hayalini rüyalarında görseler ürperirler. "Ahaliye hürriyet verilmek caiz değildir diye en çok bağırıb telaş eden bu menfur ve mekruh güruhdur. İşte buna binaen çarlar, grandükler, prens, kont, dük, papas sınıfları ve bunların sayesinde para yapan, imtiyaz kapan şürekası kuvvet ve servetlerini cem' iderek hesab ve darb idecekleri gibi, ekmeğini alnının teriyle çıkarabilen ve bunun da elinde tekmilinden bir lokma kalan asıl ahali, başladıkları hücum ve yağmada ısrar idecekleri aşikar olmağla Rusya iki büyük fırkaya ayrılacakdır. Bu müsademe, Moskof boyunduruğu altında inleyen birçok akvamın da bilahare iade-i istiklaliyet veya muhtariyete nail olmasına müntehii olacakdır. Hürriyetciler çabuk davranub muvaffak olmuş olsa idi, Rusya büyük bir cumhuriyet olur, böylelikle teşkil ve tekemmül ideceği tabi' olan bu kuvvet-i azimesi sayesinde bütün Islav akvamını toplayub Amerika'dan daha yaman bir devlet olur ve bunların arzu ve kavlince Türkiya'yı ortadan (kaldırmak) heman ve kolay müyesser olmuş olurmuş. Miş, muş ama eskiler bunların başlarını kırdı. Bunlar da onların kafalarını patladıyorlar. Bu i'tiyadın bekası cihetiyle Moskofdan bundan sonra "iyi bir bulamaç" olur. Avusturya ve Almanya borusu, kemal-i iştiyakla "karavana başına!" havası çalıyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bir yere bir müdahale kapusu açmak, sonra da orasını zabt ve istila etmek kaide-i şekavetkaranesine ittibaen Fransızlar Fas kıt'asında bazı şakileri teşvik ve tahrik ile asayiş-i memleketi bir derece ihtilale verdikden sonra bilfiil müdahale ettiklerine delalet eden (Jan Dark/Jeanne d'Arc) zırhlısını Tanca'ya göndermişlerdir. Zırhlının Tanca'ya vurudu kendi maksadları nokta-i nazarından hüsn-ü tesir hasıl ettiği Frenk gazetelerinde velvelesaz olmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya'nın dahilinde her gün sirkat, kıyam, kıtal ve bilmükabele habis, nefy ve idam, vukuat-ı ruzmerredendir. Çar, grandük ve bu kumpanya tarafdaratını mahv-u izale ile hükumet-i cumhuriyye te'sisi halinde bulunan ihtilalciler heman hergün ceneral, polis, hafiyeleri bomba, tabanca ve bıçak ile tepeliyorlar. Hükumet sandık ve bankalarından, postalardan paraları aşırıyorlar. Hükumet tarafdarı da yakaladığını ipe çekiyor, kurşuna diziyor. O suretle ki Moskof bin parça olmuştur. Garibdir ki nerede patlamak içün hazırlanan bombalar, nerelerde kimin kafasında patlıyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Makedonya komitecilerinden (Boris Sarafov)un birinci def'a olarak bizzat Selanik'e gedip orada

Bu sayıdan diğer sayfalar: