7 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

7 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

saklandığı ve hükumet bunun kafasına mükafat koyduğunu Avrupa gazete ve telgraflarında görülmüştü. Bu böyle de olsa hepsi boş. Çünkü Moskofun kendine bakmağa vakti yok! Diğer tarafdan Türkiya hükumeti Boris'i öldürtse (İvan) çıkar. Memleketi bir idare-i hüsneye rabt ile meseleyi öldürmekten başka çare yokdur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul'dan - 1 Teşrinisani tarihiyle çekilen bir telgrafnamede Karadağ hükumeti Bab-ı Ali'ye şedid bir nota vererek Türkiya'nın Karadağ hududunda istihkamat-ı cedide inşaasını protesto etmiş olduğu beyan olunuyor. Karadağ Sırbiye ve bunun müttefiki ile beraber ikide birde hem de hiç kimseye sormayarak ve münasebet-i düveliyeye rağmen manevralar şeklinde tehdidatda bulunsunlar. Makedonya'nın eskeden beri bunların mal ve mülkü olduğu iddi'asıyla Osmanlıları tekmil Avrupa'dan çıkarmağa ve buna binaen daha şimdeden daire-i nüfuzlarını taksim ve tevsi'a koyulsunlar. Türkiya kollarını bağlasun. Mukabele-i bilmisil değil! Esbab-ı müdafa'adan olan istihkam bile ihzar itmesin! Ne ala?! "Türkiya'yı Avrupa kıt'asından çıkaramazlar!" iddi'asında değiliz. Medeni bir "ehl-i salib!" teşkiline bakar, lakin bir şartla: Dört dört buçuk milyon adem gözden çıkarmalıdır!! İşte Türkler öyle çıkar! Çıktığı yerde artık bilmem ne, bilmem teb'ası da kalmaz. Medeniler bunu düşünüyor. Alelhusus "can vermek...... vermeğe benzemez." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya vükelası Avusturya vükelasına telgraflar çekerek yeni vükelanın Avusturya ile öteden beri mevcud olan hüsn-ü münasebetini muhafaza ideceğini bildirmişlerdir. İster istemez, yeni Moskof hükumetine panislavizmden vazgeçdi. Avusturya idaresinde 12-16 milyon İslavı daire-i ittihad ve ittifaklarına alub, Avusturya hükumetini devermekten vazgeçdi? demek. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya darülfünun talebeleri mektebi üç gün müddetle tatil etmişlerdir. Bu tatil hürriyet uğrunda can veren vatandaşlarının ruhuna hürmeten bir nümayiş ve yortu. Moskof hükumeti, bu katır ve kahpeler Türkiya mekatib-i alisini, ulum ve fünununu köreltmeğe muvafık oldu. Kendi memaliki dahilinde bilakis tahsil-i ulum ve fünunu tevsi' tesri' etti. Nur-u ma'arif zulmet-i cehl ve istibdadı ref' ve izale ider. Garib tezad: Bizi sersem kendini de kör etti. Biz ma'arifimizin duçar-ı atalet veya inhitat olmasından çok zarar ettik ise de bu muvakkatdır. Lakin şunu dermeyan idelim ki, bizde terakki-i ma'arifden Moskofdaki gibi ihtilal ve neticeleri olmaz. Çünkü bizde grandük, kont, mont eşraf ve papas güruhu yokdur. Rusya'daki gibi ahali arazi satun alub hukukundan mahrum olmadığı içün herkesin istediği kadar elinde arazisi var. Alır, satar. Bizdeki terakki-i ma'arif, hırsızlığı kaldırır. Adaleti ikame ider ve idecekdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Hariciye ve Mezahib Nazırı Reis-i Nazır Gospodin Raço Petrof şahsi bazı mesa'il üzerine istifasını vermek istemiş ve Petkof'la ariz ve amik bu mesele üzerine müzakere ettikden sonra fehametlu Prens hazretlerinin re'y ve kararlarıyla, Petkof'un riyaseti tahtında kabinenin kalması şartıyla Raço Petrof'un istifası kabul idilerek Petersburg politika memuru Doktor İstançef kabiniye dahil ve Raço Petrof'un yerine hariciye nezaretine tayin edilmiştir. Gospodin Petkof reis-i nazır ve dahiliye nezaretinde kalmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Müdir-i mes'ul: Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Peшитъ Юнузoвъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Paбoтникъ" - Ндoвивъ

Bu sayıdan diğer sayfalar: