16 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

16 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"MÜTALA'AT-I SİYASİYE" "Bir Muharebe Olur İse Nerede Olacak?" "Kim Kazanacak?" İhtira'at-ı cededenin siyasiyat-ı beynelmilele tesiri gayri kabil-i inkardır. Bununçün devletler insaniyete belki de en muzır, medeniyetce en muhrib alat, edevat, nakliyat tedarikinde birbirine rekabeti bir vazife-i siyasiye addidiyor. Bu rekabetden mütehassıl "hud'a"lar ihraz-ı galibiyet içün yalnız vakt-i harbe inhisar itmeyüb hal-i sulhda da hiyel-i siyasiyenin en eşna'ına kadar şamil oluyor. Ya'ni hukuk-u şahsiye, hukuk-u medeniye, hukuk-u düvel ezmine-i kadimede "yumruk hakkı" ne ise bugün de kuvve-i mahza düsturuyla hal idiliyor. Bu gibi hakların ismi ya kağıd üzerinde veyahut lafdan ibaret kalıyor. Şu kadar ki, kurun-u ula ve vustada kuvvetliler, her cihetle emin olmak veyahut daha kuvvetli bulunmak içün, dağların tepelerine sahib olmağa, geçidleri tutmağa askerlikce mühim ad olunan mevaki'de kal'alar, istihkamlar yapmağa çalışır. Her zaman binlerce amele ve asker topraklarla uğraştırılır idi. Bu kadarla da kalmadı. Denizler ve büyük nehirler üzerinde akla hayret verecek derece ve sıkletde küre-i sabih gibi, her mıntıkada yüzen cisim-i demirlerle kaplı seyyar kal'alar, zırhlılar ve bunların cebhe ve cihetinde arazi-i bürkaniyede fem-u volkandan zuhur eden ateş, duman ve (lavlar), meşale-i ateş feşan ağızlar, beşeriyetin tahribi içün bundan ziyade vasıtaya lüzum olmadığına kanaat hasıl etmiş iken bu koca demirden dağları deverüb batırmak içün torpidolar, tahtelbahir vapurlar ve muharebe hengamında vesait-i muhabereyi te'min idecek telsiz telgraflar ve şimdiki halde telsiz telefonlar ihtiraat-ı tatbikatı esnasında bir de *** hevaiye ihtira'ına muvaffakiyet hasıl olmuştur. Vaka havada seyr-ü seyahat içün yapub icadına daha (Mongolfiye) biraderler (Montgolfier Kardeşler) başlamış idi. Tekemmül ve teceddüd ide ide, akıbet, dumanlı balanlor icadına muvaffakiyet hasıl olunmuştur. Giçen hafta Paris'den Londra'ya seyr-ü hareket etmiş olan yedi balon ve sahiblerinin artık bu vasıta ile istenildigi yere getmek, istenilen zaman ve yerde inmek muvaffakiyetini her göze ayan göstermiştir. Bununla iktifa olunacak degil! Bir derece daha ilerü getmek içün iktidarlı ve muttakin insanlara Paris'de ianeler, hediyeler toplanmakdadır. (Matin) gazetesi yüz bin frank, birkaç zengin daha birkaç yüz bin frank vermekle, yarım milyon frank daha ilk hamlede toplanmıştır. Uçma aletleri tanzim ve tekemmül itmege çalışılıyor. Bu gibi ihtiraata hayret itmemelidir. Bunlar Allah'ın işine karışıyor gibi ahmakca bir hiddet, adem-i memnuniyet göstermemelidir. Eşref-i mahlukat olduğu iddi'a tasdik

Bu sayıdan diğer sayfalar: