16 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

16 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

olunca bir adam bir kuşdan, bir güzel kız bir gügercinden neden aşağı kalsın? onlardan daha çabuk, daha eyi uçmalıdır. Bir mukayese, bir nisbet kuralım: Bundan yigirmi otuz sene evvel adam çıkub da, iki yüz saatlik mesafede bir adamla [telefon aleti ile] bir anda konuşacağını söyleseydi, veyahut bin saatlik yerde, bir adamın söyledigi şeyleri bir kutu içinde [fonograf] getirdecegini iddi'a itse idi, yahut bargirsiz fakat 150 bargir kuvvetinde kendiliginden geden bir araba, bir günde yüz, yüzelli saat yol gidecegini hikaye itse idi, bu adamın ya cinnetine veya sihirbazlığına hükm etmek işden bile degil idi. Bugün bunları herkes görüyor, biliyor. Bu mucid ve muhteri'leri, Allah'ın işine karıştığı iddi'a olunmuyor. Bilakis insan, eşref-i mahlukat olmak haysiyetiyle, kendisine verilen akıl ve fikrinden istifade idiyor. Şimdi sualimizi siyaset nokta-i nazarından tekrar idelim: Hazreti Adem'den kalma vesait ile, mesela katır veya öküz arabalarıyla, aylarca bir ordugaha gelebilmiş bir millet ordusu, hatta para ile diğer devletlerden esliha, top ve cebhane tedarik etmiş ve bir mevki-i müstahkem tutmuş olduğunu farzıyla bile, ötede tek bir adamın yukarıdan bit'tarassud ve birkaç yüz okka dinamit yuvarlamasıyla, bir ordugahı veya bir şehri bir anda berbad ve harab edebilmesi, kimin kime karşı kazanabilecegini sualine cevabda, tereddüde mahal bırakmaz. O halde sevda-yı milli ve selamet-i devlet namına birbirinden aşağı kalmak istemeyen milletler kadar ve kısmet gibi ındi faraziye ve hayallere kapılmaktan ise, diğerlerinin ihtira'at ve icadatını dört gözle tarassud ve tecessüs iderek, diğerlerinin balonuna balonla, hatta zırhlı balonla, diğerlerinin otomobil, moto**** ve motosiklet arabalarına, bunların cinsiyle hatta daha ala nev'iyle mukabele itmedigi düşünmekde ve öyle hareketi vazife bilmekdedir. Hülasa ve netice, bir muharebe olur ise yalnız karada, suda degil, havada olacakdır. Ve herhangi devlet icadat ve ihtiraat-ı mükemmele ve adediye malik ise, diğerine ğalib gelecek ve kuvvetden münba'is hakkını! teslim ve tasdik ettirecekdir. Alat ve edevatda müsavat oldukdan sonra, cesurlar canı kıymetlilere tefevvuk ider! Trenler eski zamanın öküz arabası mesabesinde kalan demir yol inşaatında memleketlerini bazerkan hükumetlerin yedd-i ihtikarlarına verecegine, bu katır ve keçiler devrinde bütün kuvve-i siyasiye ve istikbal-i milliyelerini feda ideceklerine kendilerini esir itmege defa'atle teşebbüs etmiş olan ecnebilere mukabele istemek üzere mevcud muhteri'leri kendi taraflarına davetle ma'rifetin taksim ve ta'mimine çalışmak, boyunlarına borcdur. Bir anda fırsat bizim, bizim olunca da ötesi kolay olur! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "BULGARİSTAN HAVADİSİ" Prens hazretlerinin sayfiyeleri bulunmakda olan, Varna karibinde bulunan Eksinoğrad (Evksinograd) nam mahalle, Karadeniz'e nazır olan etrafına bir rıhtım ve bir iskele yapılmak üzere nafia ve şimendüfer hududları direksiyonca tedabir-i lazıme ittihaz edilmiş ve mezkur iskele ile rıhtımın inşaası Varna liman inşaatına memur olan kumpanyaya havale ve ihale olunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusçuk karibinde ****** karyesinde yarım Napolyonluk bir kalb akçe keşf edilmiş, mezkur yarım Napolyon öyle güzel i'mal edilmiş ki, bu parayı tefrik gayet müşkil

Bu sayıdan diğer sayfalar: