4 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

4 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

larının başında alicenabane ve adaletkarane zevat ve iyş eden mirasyedilerin haline benziyor. Kurun-u Cedide medeniyetden münba'isdir. Ehl-i salib ittifakıyla Türkiya'ya bir taarruz-u ciddi ve umumi, haric-i az imkan degildir. Lakin Türklere sorulur ise, bu tasavvuri tecavüzlere karşı, bunların ruhsuz ve hareketsiz görülmeleri, dahili ve harici aldatılub, avutulduklarından ileri gelmekdedir. Yoksa ulu orta taksim ettirecek bir teşebbüs vuku'mda, dünyanın anasını ağladacakları i'tikadındadırlar. Ya'ni Türkleri ölü bilenlerin hatalarını tasdik ettirmek iddi'asındadırlar. Zaten şimdiye kadar Türkleri aldatan nevbet nevbet idilen hücum ve muharebelerle, yavaş yavaş taksim ve istila suretidir. Nam-ı diğeriyle, biri düşman olunca diğeri dostluk maskesiyle ifa ve icra-yı vazife etmekdir. Yoksa sizi Avrupa'dan süpürüb çıkaracağız, Asya Anadolu'ya zaten dostluk maskesiyle yayıldık, sizin artık hükumetiniz, istiklaliyetiniz hitam buldı. Sizi Yahudiler gibi yapacağız. Hatta dünyadan cinsinizi kaldıracağız, gibi müttefikan bir teşebbüs ve hücum görünce, Türkiya'da şimdiye kadar Türklerin nan ve ni'metiyle perverde olan yerli, ecnebi, ilac içün bir ferd kalmayacağı bedihidir. Bahusus Türkiya'da da istibdadın hitamına ve intizam ve tekmil devrinin vuruduna pek az kaldı. İşte o zaman Türkler Kurun-u Evveli tarihinde (yumruk hakkı), Kurun-u Cedide'de (el hükm-ü limen galib) davacılarına kollarını uzatarak, mirascıları da, mirasyedileri de hayretde bırakacağı ağleb-i ihtimaldir. Mecelle'nin -eskidir ama eyidir- galiba yüzüncü maddesinde "vaktinden evvel isti'cal eden, mahrumiyetle muateb olur" mealinde bir madde-i müfidi, buna eyi bir misaldir zann-ı kavisindeyim. -{ BULGARİSTAN HAVADİSİ }- Sobranya Meclisi, bazı hususi arzuhallerin mündericatları üzerine müzakeratda bulunmuşlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusçuk, Varna ve Filibe ticaret kamaraları namına bu günlerde Sofya'ya bir heyet-i murahassa gönderilerek umur-u ticariye hakkında Nafi'a ve Ziraat Nezareti tarafından tanzim edilip, Sobranya Meclisi'nin tasvib ve tasdikine arz edilmiş olan kanun layihaları hakkında bazı müstedi'yatda bulunacakları istihbar idildi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusçuk ticaret kamarası Nafi'a ve Ziraat Ministırlıgı tarafından ticaret üzerine tanzim idilen kanun layihasının bazı maddelerinin lağvını bazı maddelerine umur-u ticarete aid hususat-ı mühimmenin ilavesni Nafi'a Nezareti'nden istid'a eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pazar güni, Bulgaristan'ın her tarafında olduğu gibi şehrimizde Sofya'da dahi ibtidai mekteblerine namzed olacak talebeler ile mekatib-i mezkurede mu'allimlikle istihdam edilmekde olan eşhasdan mürekkeb olmak üzere gayet büyük mitingler yapılmış ve mekatibin halinden mu'allimlerin tayininden Sobranya'ya ve hükumete şikayetler edilmiş, ibtidai mekteblerinin ıslahı ve mualliminin te'min-i maiyetleri taleb ve istida' edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nutk-u Prensi'ye Sobranya tarafından verilen cevabı arza memur Sobranya a'zaları akşam Prens hazretleri tarafından alafranga saat sekizde suret-i resmiyede kabul edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Fransa ve İspanya harb sefineleri askerleri Fas hükumetinin sahilde meşhur şehirlerinden biri olan

Bu sayıdan diğer sayfalar: