1 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

1 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Her zaman ve her yerde, bir devlet ve millet içinde tohm-u nifak ekilmege başlandı mı, şikak ve fesad tevlid idecegine şübhe yokdur. Milletin terakki ve te'alisi namına tesadüm eden efkar ve bundan hasıl olan ihtilaf (rekabet) nam-ı diğerle hüsn-ü niyet ve hareket ile ğaraz veya menfa'at içün çıkarılan ihtilafı tefrik etmek lazımdır. Bunu cahil ahalinin fark ve temyiz itmesi müşkil olduğu gibi, tefrik idildigi takdirde bile mahzurdan salim olduğu tecarib-i siyasiye ile malum. Müdahale-i ecnebiyeye vesile olacak tefrikaya meydan vermemek ve bu uğurda fedakarlık etmek vatanperveranın akdem-i vezaifinden ad olmalıdır. Bu mesele nazik olduğu mertebe müşavere ve mübaheseye lüzum gösterdiginden mevki ve hacmimiz ise şimdilik buna müsa'ade oladığından daha ziyade tafsilata hacet görmeyerek Aydın havası kısa kesmek icab ider. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Bulgar krallarından Çar Boris'in Hristiyanlığı kabulünün 1000nci sene-i devriyesini yapmak üzere Sofya'da bir cem'iyet toplanmış, gelecek 1907 senesi bu yevm-i mahsusun ne yolda icra edilmesi hakkında ariz ve amik müzakeratda bulunmuşlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ma'arif Misnistırlığı tarafından Sofya Darülfünunu'na hususi talebe kabulüne dair bir kanun layihası tertib iderek, Amerika'da olduğu gibi arzu idecek talebelerin darülfünundan hisseyab-ı ma'arif olmaları içün sınıfların tefrik edilmesi vesaireyi, meb'usanın tasdikini istirham idecegi mevsuken haber alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tuzların furuhtu hakkında bazı müsa'adatda bulunulması Varna ve Filibe tüccarları tarafından hükumetden istirham olunması üzerine sigara kağıdları hakkında cari olan kaide-i furuhtiyenin tuz hakkında dahi mer'i-ül icra olması tasvib edilmiş ve tuzların o yolda furuhtuna müsa'ade edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şehrimiz belediyesinin ahiren akd edilmedigi istikrazdan Bulgaristan dahilinde bulunan Rusçuk ve Varna gibi şehirler belediyeleri cesaret alarak i'mar-ı belde içün Avrupa'dan istikrazlar akdine teşebbüs eyledikleri istihbarat-ı hususiyemizdendir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün ini'kad eden Sobranya Meclisi'nde kasabalar nizamnamesi Tırnova Belediyesi'ne 800.000 leflik (leva) istikraz akd etmek üzere müsa'ade edilmesine dair olan kanun layihası, İstanimaka Belediyesi'nin 450.000 lefin istikrazına müsa'ade edilmesine dair olan kanun layihası, Ziraat Nezareti'ne fevkalade olarak 540.000 lefin i'tasına dair olan kanun layihası ve Maliye Ministırlığı'na fevkalade olarak 7.500.000 lefin i'tasına dair olan kanun layihaları üzerine, ariz ve amik müzakerat cereyan eylemiş ve Burgas'da karantina inşasına ve Salib-i Ahmer Cemiyeti'nin muhafaza ve devamına ve Emlak Niamnamesi'nin bazı cihetlerinin tebdiline ve bazı şu'belerin ta'miratına ve 1.803.622 lef hükumet vergüsünün afvına, 46.346 lef başkaca bir meblağın ahaliye bağışlanmasına dair olan kanun layihaları, meclis-i mezkur tarafından kabul ve tasdik edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şehrimiz mu'teberanından Keşof'un, Evliyogi Gorgiyef'den aldığı servet üzerine açılan mahkemenin hitamına kadar Sobranya Meclisi'nin kendüsü hakkında lazım gelen kanun-u adaleti icradan çekinmeyecegine dair a'zadan Boradan Bonof tarafından mumaileyh Keşof'a gayet şedid'ül meal bir tahrirat yazılmış olduğu gazetelerde manzurumuz olmuştur ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu sayıdan diğer sayfalar: