2 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

2 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.Dünki gün ini'kad eden Sobranya Meclisi'nde Ziraat Ministırlıgı'na tahsis idilecek 795.116 lef-i (leva) fevkalade ile, ashab-ı zira'at mülk sahiblerinin yedlerinde kalmış olan, Osmanlı tapularının tebdilleri müddetlerinin temdidi hakkında ve Marsilya Vapur Kumpanyası'yla Bulgaristan'ın tanzim eyledikleri mukavelatın tedkikiyle iştigal edilmiştir. Bulgaristan dahilinde işlenüb harice sevk idilecek yaprak tütünlere bandrol vaz'ı yeni nizam ahkamına bulunmuş olmasına rağmen, memleketin bundan fazla varidatı yüzde kırk olacağı cihetle, Bulgaristan tütün fabrikacılarına yüzde yigirmi bandrolden tenzilat icra idilerek, birinci, ikinci, üçüncü nev'i tütünlerden yüzde dört ikramiye dahi fabrikacılara terk idilecekdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Romanya'nın Makedonya meselesinde Bulgarlara karşı Rumlar ile uyuşacağı bugünlerde esası bir politika olmak üzere meydana çıkıyor. Fehametlü Prens Ferdinand'ın, Bükreş'de Veliahd ve Kral Şarl ile mülakatından bir hüsn-ü netice çıkmaz ise, Romanya'nın oynaklığı Bulgaristan içün bir tehdid ve tehlike ad olunması icab ider. Romanya'nın Makedonya meselesini ortaya sürdügü halde, asıl gözü Varna, Şumnu, Silistre, Rusçuk.... velhasıl Vidin'e kadar, Tuna boyudur. Romanya, Plevne muzafferiyeti namına, Bulgaristan'ın Tuna boyuna kendini tapulu sahib ad etmekde olduğu malum ise de, Belgrad'a kadar tevsi-i hudud itmezden evvel Bulgarları Sırblılardan lütfen sual itmeleri kendi haklarında hayırlı olur sanırız. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Acemistan tahtına culus idecek olan Veliahd'ın, poltikada bir tebdil hasıl itmeyecegi Rus ve İngiliz'in muavenetleri olmayınca, Şah-ı cedidin mevki-i iktidarda kalamayacağı, Petersburg'dan çekilen telgrafnamede mündericdir. Bilakis Şah-ı cedid Meclis-i Meb'usan'ın nazar-ı tedkikinden geçecegine nazaran, Şah'ın kuvveti, ecnebi müdahalesini tenkis ve tenkil idiyor. Meclis-i Ayan'ın 30 azası Meclis-i Meb'usan'dan 10 a'za Hanedan-ı Şahi'ye mensub kabailden cem' olunacakdır. Şimdiye kadar İran'ın inhitatı ve idbarına sebeb olmaktan başka faide göstermemiş olan, birinci sınıfın ekseriyeti teşkil itmesi mahzurundan başka bir mahzur yokdur. Şah-ı cedid zararımıza daima fırsat ve tavsiyeleri de nev'umma fırsat teşkil eden medeniyetleri takleden Ayan Meclisi'ni eşrafın ekseriyetine tabi bırakmasından ziyade bunların mikdarını 10 re'sden yukarı çıkarmağa cehd ve himmet itmeli idi. Vakıa mebusan var iken bunların zehri, tesir ve tehlikeden halidir. Acemistan'ın istiklaliyetine ilk göz diken Moskofun gözüne bir diken. Bu diken biraz kendini topladıkdan sonra kazık olacakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tanca'dan çekilen sın telgraflar "Resul"ün kendisine sadık olan dağlılar nezdine firar ettigini ihbar idiyor. (Frenk Resul)ün firarı sahih ise, dağlarda degil zırhlılardadır. Vekili yakayı ele vermiştir. (Resul) azl olunduğu gün bu teşebbüse karar vermiş olduğuna

Bu sayıdan diğer sayfalar: