January 2, 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

January 2, 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Frenk gazeteleri memnun olmayarak tercümanlık idiyorlar. Yarınki nüshamızda menafi-i mahalliye ve İslamiyeye muvafık haberler dercini ümit ideriz! Makedonya'da candarma ve polis teşkilatı namına başkumandan tayin olunan (Dicorci) nam makarnacının, Milad-ı İsa Yortusu bahanesiyle İstanbul'a geldigi ve hakikatde ise Makedonya ıslahat ve bu candarma teşkilatı namına tesadüf ettigi müşkülatı, İtalya Sefiri'ne ve sefir vasıtasıyla da İtalya'ya arz ve nakil içün ihtiyar-ı seyahat ettigi mervidir. İtalya Trablusgarb'ı ve Arnavudluk'u Memalik-i Osmaniye'den koparmak ve başından büyük .... yimek içün Türkiya'yı zaif düşürecek teşkilata fırsat aramağla Girit'e vaktiyle konulan Prens Corci'yi takallübden Avrupa vilayetleri candarma teşkilatına da Dicorci korkuluğu konuldu idi. Girit'in Türkiya idaresinden çıktığı ve Teselya muzafferiyetine, diş kirası gettigi halde, ahaliyi unutmak üzere Girit'e konulan Prens Corci bu katır ve keçiler hükumetinin adına sol ..... gibi ilan olunduğı halde şimdi Girit'in Yunan'a ilhakı içün Yunan vükelasından Zaimisi Corci'nin yerine Yunan zabitanı, İtalya zabitanı yerine yerleştirildi. Bugün Girit'in Yunanistan'a kat'iyyen ilhakı takarrür ettigi halde, İstabul'da görülen ve gösterilen telaş Girit'in gettidigine değil, ahalinin bunu haber alacağına mebni olduğu, ihbarat-ı telgrafiyedindir. Sersem eşekler ahalinin 30 sene içinde bu kadar kıt'aları verilmesine bir şey dimedigi halde, milletin galeyanından ürküyorlar. Yigirmi yedi sene çalışub bu kadar kan dökerek, bu kadar kahır görerek feth olunan Girit'e veda namına: ["Mesarifini çıkaramayan bir cezirenin belasından ahaliyi kurtardım."] cümlesini aynen tefevvüh eden alçaklara kemal-i ta'zim ve hulus du'a edilmesini ahaliye terk ile beraber meş'um bir habere intizaren palikaryalar hakkında 3cü makalemizi yazmak hakkını kemakan muhafaza ideriz. ~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Petersburg 19 Molva gazetesi muharriri, Kropotkin hakkında iki milyon ruble sirkat ettigden bahisle yazdığı makale üzerine, taht-ı tevkife alınmış ise de, huzur-u hakimde beraatine hüküm verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 19 Yemen'de mahsur kalan Müşir Feyzi Paşa'nın tahlisi içün İzmir'den mikdar-ı kafi askerin gönderilmesi içün, Seraskerlik tedabir-i şedideye müraca'at eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 19 Sipariş edilen ser'i ateşli topların Almanya'dan seri'an cay-ı lazım geldiginden Krub fabrikasına (Krupp) Serasker Paşa tarafından emir verilirek, siparişlerin taksitleri de peyderpey gönderilmege başlamıştır. ~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 19 Hicaz şimendifer hattının i'maline ve tesviye-i turabiyesiyle, ileri doğru biran evvel temdidine gayret edilmesi hususu komisyon-u mahsusundan lazım gelenlere emr edilmiştir. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: