4 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

4 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ettireceklerini beyan ile tehdid ediyorlar. Örs ile çekiç arasında kalmış olan Çar ve etrafı ne yapacağlarını şaşırmış, şaşkın, baygın bir halde akıbete herbar intizar idiyorlar. Ma'mafih Çar gelecek 16 Şubat'da (Duma) intihablarının icrasına irade ve imza etmiş idi. Kendi teb'asına karşı sözünden rücu' idebilmek güç. Vaad ve imzasından nükul eyledigi takdirde her gün yanında ve etrafında bulunanların şerrinden kurtulmak imkansız. Öyle ise bunların çarpışmasıyla kuvvet gelen taraf ile uyuşmak, Çar'ın en baş ve en salim politkasını teşkil etmekdedir. Binaenaleyh bu gidişle zıddının müsademesine intzar, Çar içün zaruri olduğu mertebe haricden seyirciler içün tabi'dir. İşte bu ilk müsademe Moskof'u iki parçaya ayıracağından, Japonya muharebesiyle zaten inkırazın ilk kademesine basmış olan Koca İvan'ın kanburuna gelecek olan herhangi bir tekmile, ne kadar hafif, ne kadar zaif olur ise olsun, müstebidi tepesi üzerine tekerleyüb yüzü üstüne düşürecekdir. Kafası kırılmasa bile burnu kırılacağı, mevkiin yüksekligine nazaran cay-ı tereddüd degildir. Ondan sonra "düşenin dostu olmaz" darb-ı meseli haşeratın ziyaret ve tecemmu'uyla sabit ve revnüma olacakdır. Bak: Hürriyet ve adalete müstenid olmayan hükumatda beka olmaz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'nın Osmanlılardan istirdadının yigirmi dokuzuncu sene-i devriyesi, mah-ı carinin 23 üncü gününe müsadif olmağla, lazım gelen şenlikler ile ayin-i ruhaniyenin icrası içün, Sofya Belediyesi daha şimdeden hazırlıklar görmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün Sobranya Meclisi'nin 1907 senesi Kanun-u Sani'sinin yigirmi yedinci gününe kadar temdid-i müzakeratı hakkındaki, irade-i Prensi Meclis'de kıraat edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ziraat Bankaları Nizamnamesi'nin bazı cihetlerinin tebdili hakkında Ziraat Ministırlıgı tarafından kaleme alınan kanun layihası evvelisi gün Sobranya Meclisi'nin nazar-ı tasvib ve tasdikine vaz' olunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ziraat sandıkları tarafından gelecek Kanun-u Sani ibtidasından itibaren postalara verilecek mektub ve emanat-ı saire ile, keşide edilecek telgrafların ücretleri te'diye idilecegi istihbar edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Maliye Ministırlıgı tarafından Sobranya Meclis'ne vaz idilen Kasalar Nizamnamesi kabul edilmiş olduğundan, ba'dema Bulgar bankaları, Bulgaristan dahilinde bütün şehir ve kasabalarda şu'beler küşad iderek, hükumet sandıkları umur-u maliyesini ifa idecegi mevsuken haber alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bulgar Milli Bankası'nın sermayesi 213 buçuk milyon franga baliğ olmuştur. 32 milyon frank iskonto idilen poliçeler üzerinde, 29 milyon hükumet fondlarında (fon), 16 milyon terhinat üzerinde, 18 buçuk milyon hesabat-ı cariye üzerinde, 18 buçuk milyon depozit, 43 buçuk milyon da mahfuz depozit karşılığı olduğu müstahberdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Me'murin hakkında tanzim ve kabul idilen nizamnamenin 44ncü maddesine tevfikan, ba'dema memleket dahilinde şuruş ika'ına teşebbüs idecek memurin-i tekaüd hakkında ıskat idilerek, memuriyetden dahi el çekdirilecekleri istihbar idildi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dahiliye Ministırlığı tarafından Sobranya Meclisi'nin tasdikine va' idilen 120.000 lef-i fevkalede ile

Bu sayıdan diğer sayfalar: