4 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

4 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ziraat ve Ticaret Ministırlıgı tarafından vaz' idilen 790.116 lef-i fevkal'ade layihaları, meclis-i mezkur tarafından kabul ve tasdik edilmiştir. Şimendifer memur ve ameleleri hükumete karşu isyan eylediklerinden, dün Sofya şimendifer merkezi, asker tarafından işgal idilerek, şimendiferlerin amed ü şüdü asker tarafından idare edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusofiller Sofya'da geçen gün ictima' iderek Gaspodin Danef ve Doktor Radef ve İstançef tarafından nutuklar irad edilmiş ve Bulgaristan'ın dahilinde ve harici politikası üzerine izahat verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki Sobranya meclisine ministırlar tarafından Devlet-i Osmaniye ile akd idilen ticaret ve gümrük mukaveleleri, 1907 senesi Kanun-u Sani ibtidasından itibaren, mezkur mukavelenin mevkii tatbik ve icraya konulması ve yeni mukavelelerin o tarihe kadar nevakısı ikmal edilemeyecek olur ise, eski mukavele üzerine mu'amele edilmesine dair olan layiha, meclis-i mezkura arz edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vidin'den: Bundan 14 sene mukaddem Taş Köprü Mahallesi'nden Zehra isminde bir hatunun, kuvve-i mefkuresine halel gelerek, asar-ı cinayet izharına başlaması üzerine, (Varna) ve müte'akiben (Lofça) timarhanesine nakil olunur. Bugün tamamen kesb-i ifakat etmiş olduğu halde, şimdiye kadar kimsenin üzerine iş edinüb zavallı hatunu aramaması kendisinin (Lofça)da hizmetkarlık itmesinden ma'ada, şerait-i İslamiye'ye muhalif olarak açık saçık gezmesine bile sebeb olmuştur. Bundan 4-5 mah mukaddem yine aynı maraz-ı asabi ile (Lofça)ya gönderildigi halde, bugün şehrimize avdet eden millet-i Musevi din bir kadına, kendisinin ümmet-i Muhammediyeden oldukdan başka (Vidin)de kerime ve damadı Bakkal Yusuf Ağa'nın, ber hayat olub olmadıklarını sorar. Kadın buraya geldiginde kerime ve damada ihbar-ı keyfiyet etmiş ise de, bunların bilmek bile istemedikleri anlaşılmıştır. Lanet böyle kerime ve damadlara. Teessüf sad hezar teessüf bu millete...! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şumnu'dan Birkaç vakitden beri gazete müvezzi'ligi ile ala külli hal, idaremi çıkarmağa çalışıyorum. Geçen gün yine gazete satmak içün Şerif Paşa Medresesi'ne gettidigimde, şübhesiz ki, henüz zaman-ı terakkinin ne kelime, gazetenin ne ma'na olduğunı anlamadıklarındandır ki, bazıları beni satmaktan men'e kalkıştıkları gibi hatta bazılarına dövdürmek içün tenbihatda bile bulunmuşlardır. Anlamalı! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Meb'usan Meclisi küşad idildi. İmparator nutk-u iftitahiyi kıraat eyledi. Nutk-u mezkurda bilcümle devletler ile Japonya'nın hüsn-ü münasebetde bulunduğı zikr olunarak millet müdafa'asının, asakiri tezayidi bir derece daha lazımeden idügü Krallık nutkunda beyan edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ba'zı şehir belediye reisleri kilisaların çanlarının çalmamasına emir vermişlerdir. Papasların yeni kanuna riayet edinceye degin, kilisalarda çanlar çaldırılması Paris belediye reisleri tarafından emr edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Atina'dan varid olan telgraflarda Girit'de Fransız askeri kumandanı vefat eylemiş olduğundan, Fransa devleti yakında adada bulunan askerini geriye alacakmış. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu sayıdan diğer sayfalar: