January 7, 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 24

January 7, 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 24
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADIN Talihli Victorie Para, güzellik, şöhret kazanmıştı. Şimdi yirmi dokuz yaşın- daydı Yeni evliler 2500 kişilik bir davet- li huzurunda evlendiler ve eniz- de balayı seyahatıne çıktılar. Fakat dönüşte çiftlikte yerleşip orada yaşı- yacaklarını söylediler; çünkü Michel çiftçi idi.. Ve, Paris guzelıne şu meş- hur saadet formülünü öğretmeye ka- rar vermişti : iki kalp ve bir saman- lık saadet için kafi gelırdı Yılbaşı hediyeler Bir — müddet evvel, yedi yaşına gi- ren Ingıltere prensi küçük Char les Noel münasebetiyle de, bir hedi— ye bombardımanına uğradı.. Dünya- nın dört bir tarafından, ona neler ve neler gelmişti! akat hediyelerin içinde, bir ta- nesi küçük prensi bir hayli şaşırttı: Bu Edinbourg dükünün reisliğini yap- tığı bir spor klübünden gönderilmiş- ti ve nefis bir whisky — şişesi idi.. Charles şaşırdı fakat Philippce mem- Londra'da, hava meydanında genç ve güzel bir kadın heyecan ve telaş içinde Los Angeles'ten gele- cek olan tayyareyi bekliyordu.. Genç kadın artist Pier Angeli idi ve cası şarkıcı Vic Damone'un gondere— ceği Noel hediyesini bekliyordu. Tam 7 saat bekledi çünkü tayyare yedi saat rötar yapmıştı.. Nihayet tay- yare indi ve ona kocaman beyaz bir bohça gibi birşey uzattılar.. Pier Angeli bohçayı araladı ve kıymetlı hediyeye sarıldı, öptü öptü.. Koc ona tayyare ıle 4 aylık bebeklerını yollamıştı.. 24 Perry Damone vakıa, dört aylıktı ama hayatta çetin bir mücadele ge- çirmişti.. Annesi 4 aylık hamile iken, tayyare ile Şikago' ya gidiyordu.. Pier Angeli bu sarsıntıdan yere düştü. Kalçası incinmişti. Beş ay sonra do- ğacak olan çocuğun hayatı ise, tehli- idi.. Pier Angeh kendi ölümü pahasına bu çocuğu istiyordu.. Doktorlara onu kurtarmalarını rica etti.. üstü, kıpırdamadan t sonra da doguma kadar, koltuk deg— nekleri ile yürüdü Çocuk ancak Vahım bir ameliyat neticesi, hayata dogabıhrdı Ve doğdu. Londra'da film çevirmek üze re bu- lunan bir İtalyan artıstının en büyük Üüzüntüsü yılbaşı tatilini ailesinden uzakta geçirmekti.. Fakat kocası o- oş bir sürpriz yaptı.. Noel için Perry yi yolladı. Amerika Ziyafet kaidelerinde ihtilal!.. Bugün ler gayet değişik ve yeni bir şe- kilde yapılmaktadır ve son zamanlar- a, bu yenilik cereyanları, kısmen Avrupa'yı da alakalandırmıştır. Herşeyin sadeleştıgı ve pratıkleş— tiği bir devirde ziyafetlerin, müm kün mertebe basıtleşecegı aşikardı ama bugün New York'ta ortaya atı- Amerika'da, yemekli davet- Prens Charles Veliaht viski arzu ederler mi? Pier Angeli En güzel hediye lan yeni yemekli davetler eski adet- lerin mühim bir ihtilale tabi olduğunu göstermekte ve kılardan başka, herkesi şaşırtmaktadır. Yemek odası ne işe yarar Avrupalılar — ister hoşlansınlar, is- ter hoşlanmasınlar New Yorklular, kendi kendilerine bu suali sorduktan sonra, yemek odasının evlerde, tama- mile fuzuli bir yer işgal ettiği kana- atine varmış ve onu yok etmeğe ka- rar vermışlerd w Yorklu bu sayede daha ge- niş bır Living-room'a veyahut faz- ladan bir yatak odasına sahip olu- yor ki, bu da onun hayatını daha ca- zip hale sokuyor.. Genişleyen bir li- ving-room yeni bir kütüphane köşe- si demektir ki orada, Amerikalı is- tediği gibi müzik dınler film oynatır ve anlaşılan bu onun için yemek ye- mekten mihim Her ne duşunce ile olursa olsun, bugün New-York'ta birçok evlerde yemekodası mevcut değildir. Ve usun yemek masası ile etrafına dizilmiş sandalyeler yerine lıvıng room da şi- n yemek köşeleri nazarı dikkati celbetmektedır Yemekli Bir —ev halkının ihtiyacını karşıla- yabilecek olan bu yemek köşe- leri on kişilik bir davette, tabii ta- mamile battal kalır.. Buna karşı dü- şünülen tedbirler nedir?.. Vaktile bu gibi vaziyetlerde, ev sahibi evvelden büfe hazırlardı.. Misafirler de büfe- den yiyeceklerini alır. beceriklilik de- recelerine göre bir yere ilişir, ta- baklarını dizlerinin üstüne yerleşti- AKİS, 7 OCAK 1956 davetler

Bu sayıdan diğer sayfalar: