18 Mayıs 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 3

18 Mayıs 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt: X, Sayı: 158 Rüzgârlhı Sok. Ovehan Ka Daire: ? n P. K. 58£ Ankara 18992 (Yazı İşleri) 18221 (İdare) Fiatı 60 Kuruş * Mücasisi : Melin TOKER !muyaz saıım ve yazı ışım»u filen n Mes'ul Müdür Tırık HALULU * Umumi Neşriyat Müdürü: HAMDİ AVCIOĞLU * Teknik BSekreter : M. Nevzat ÜNLÜ * Karikatür * TURHAN * Fotoğraf : Hüseyin EZER Osman ÖZCAN ASSOCIATED PRESS TÜRK HABERLER AJANSI Klişe : Desen Klişe ATÖLYESİ * iüessese Müdürü Mübin TOKFR * bone Şartlarsı 8 aylık (13 nııslm) : 6 tira 6 aylık (25 nüsha) : — 12 llra 1 senelik (52 nüsha) : — 24 llra * İlân Şartları : 8 renkli arka kapak (Tam Sayfa : 350 Lira Kapak içi 300 lira. metin sayfaları Santimi 4 lira, Dizildiği ve Basıldığı Yer : Rüzgârlı Matbaa — ANKARA Tel : 15221 Basıldığı tarih : 18. 5. 1957 Kapak resmimiz: Cemal Köseoğlu Bâk vicdan Bahar havası hakkında KİS'i İnönü taraftarlığı ile 1tham edip ınrznnlıte bulunanlara dalma tçerler dururdu Ama 16 nızdaki Mıınıarı başlıklı yazınızı okuyunca cidden Üzüldüm. Milletimi- zin bir sembolü olan İnönü bile bu vatana karşı vazifelerini lâvıkiyle yap- . dilimizdeki kellma si bile bu manzarayı ifade etmek İçin cok sönük kalıyor. Hüsranla ağlamıyalıra da ne yapalım? nci savı- Yusuf Uzmanr . Ordu ütçe muznkı-relîl sırasında İki exz- ki muarızın birbirine — zoraki yaklaşması. bahar havası ilân etmeleri bizlerde baş bir temenniden akis uyandırmadı. gembenin gelişini dalma çnrıımbadı.ı kestiren AKİS bu meselede yanıldı, ümide kapıldı. Şimdi merak ediyoruz, bu gecikan baharı hnasıl iİzah edecek- siniz diye... e M. Toprak - Ankara (*1 eçen sayınızdaki “Manzara" haş- KA (ıklı yazınızda, düurümümüzü ne güzel bedlirtmişsiniz. öyle! Eğger bu memleketin mahzarası bugün yürekl<r acısı bir hal arzediyoraa. emin oltm, bundan iktidarın davranışı kadar, hat- birer devekuşu gi- gömen — muhalefetle- muhbalefetlerin yanı ba. şında İktidardan türlü silleler yedikle- rü müecssese Mmensubunun Ama bunu gören nerde buna cevap veremem. M. Adıgüzel - Ayvalık M anzara bıslıkl'ık yazınızda İnönü- yü datdığı ehl-i keyf uykusundan uyanıp vazifesini yapmağa davet edi- y ma o İnönü ki oldum uyanık gözle bax- mamış, demokrasi bahsinde dalma bi- raz hayalp*rest kalmıştır. Nasıl olu- or da ontun bir gün gelip uyanacağıra inanabiliyorsuntz? Şerafettin Borcln - Rize * derseniz işte D emokrasi devrina — girdiğimizin 13 nci yılında hâlâ ve hâlâ vazife- lerimizi bilmiyorsak -ki geçen sayınız da bunu siz de ikrar ediyorsunuz- D P. ye ne diye kızıyorsunuz? Ne dem:ş : Fena hükümetler rev- Jerini kullanmıyan iyi vatandaşlar la- rafından secçilir. Yalan mı? M. Sunar - Adana Basın hakkında D evlet Başkanının Dalaman Çift. Jiğindeki hayrete şayan konuş- masını biz de sizin gibi Demokrat İz- mir gazetesinde okuduk. O gün bugün bi gazoteyi merakla takip ediyoruz. Hani bir tokzip cçıkacak mı diye. Ama nerede? Abdurrahman Karagün - Milwe j İ Kendi Aramızda #omuanızda Celâl man çiftliğinde Bayarın Dala- söylediği sız olması flkrlnın en büyük alemdarı olan Savın Bayarın bu sözleri âöyliye- bileceğine sahiden aklınız yatıyor mu? Mehmet Tan - Ezine * Kıbrıs hakkında u Muühalefetin haline şaşmamak kabil değitl Kıbr mevzuunda Hükümet aleyhine ağızlarına geleni söylüyorlar. Yok hükümet bu mevzuda de bütün bu iâflara canak tuttunuz. İyi ama söyliyebilir misiniz ki Kıbrıs c n, meselâ Hür. P. gene meselâ C.M.P. nin bu mevzudaki görüşleri nedir? Tenkit kolaydır. Tea. kit kolaydır ama her şeyin de bir hu- dudu vardır. Musa Tezcam - Zenguldak * Aydınlar hakkında KİS'in 156 ncı savızında çıkan “Aydınlarımızın Piyasası” başlık- li yazıdaki şu kısımdan alınacak ne i'- ret dersleri var: “Paris Hukuk Fakül- ece ni bildirdi ve ilâve etti: İıtorıenlı ve muktedirseniz beni azledin Tayyip Sakar - Kaşsari | 56 sayılı AKİS'te Piyasası' başlıklı meşhur İspanyol “Aydınlarımızın rken örtmek tçin kullanılan şaşaalı konuşına kaldelerine riayet etmediği gibi mevcut hiyerarşinin de icumıî ve ananevl taz- yikine boyun eğmez' M. Erdemir - Ankara | * G azetelerden öğrendiğimize göre, Bağşbakan Menderes — Mecliste e. mekliye sevkedilen — hâkimler measle- sinden bahsederken Temyiz Üüyelerin- den dert yanmış: Temnyizi miting saln- nuna çevirdiler diye.. İyi ama memla- ketimizde hak aramanın miting mey- danlarından başka yeri var mı? D de milletin hakkını miting meydanlı. İ A e.

Bu sayıdan diğer sayfalar: