7 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

7 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yelkenci Vasiirları Kara deniz postası Vatan Vaporu 8 gi ak- Çarşamba 5; il ei Merkez ( Acentası König pey Be; ntasi: Şub: Hanı dia. İstanbul 2740. yvalık sürat pos ( MARMARA ) vapuru 7 rıhtımından © hâreketle doğru (Zonguldak, İnebolu: Samson, Mayis ei İ7 de, sirkeci “ri Ordu: o Gireson, o Tırabzon ) i ie iş tımından haraketle Gelibolu, Sürmene ve Rizeye gidecektir. re İzmir sür'at postası Lüks ve seri cek önüşte mezkür iske- vapuru elerle — birli Altunoluğa ismel paşa 12Mayis Meray Gelibolu . için yalnı selen alınır yük alın Pazar günü saat 15 de 5 7'ü Galata nhimn pi et izmire edecek- birer, e yataklı kamaraları ve güv a Lüks, hususi kamaralar vardır. Ser- hsus müferrah mahaller erece mükemmel, gayet ,, Türkiye 6 SE Pazartesi hususta dildir Tafsilât için sirkecide yelke- nci Hanında kâin acentasina müracaat. Tel. İstanbul 1515 ve Galatada Merkez Rihtim yağ Celipidi ve Stafilo- talı a müracaat Telefon ie günü saat efelizade Hamdi vaporları KARADENİZ POST ASI MAN Salı Günü akşamı TMTAKURISUN Üe “ ve diğer haşaratı ... . AN e İİ Sirkeci rıltımından o hareketle Zonguldak, İnebolu, ze, Sam- sun, Ordu, mi Tirebolu, ; ) > VE LÂTİFTİR Görele, © Vakfıkebir, (o Trabizon, iskelelerine azimet ve Fatsa, ve Unyeye de oğrayarak avdet ede- istinyede cekti . .. killi. kiralık köşk Yü e yolcu için sirkecide yeni Rİ Geni iaadi ) nümerolu acentesine ri İstinyede eğim cad- A İ b esine müntehi Pi ittisa- müracaat. Telefon: İstanbul 3105 linde: 15 odalı, igüyet geniş ROMANYA HÜKÜMETİ İğ ötme, e İDAREİ BAHRİYESİ senelik ve yahut yalnız yaz Limanımızdan hareket edecek mevsimi için kiraya verile- vaporlar cektir. Beyoğlu 1160 (REC KAROL) yaporu 7 mü Me edilmesi. Mayis salı se KL ela ye | (DAÇYA) a layis Perşembe. Kine 4 de kem ye ” (RE OL( Saplı 11 Doktor muallim Mayis cumartesi a de ei ire ve C m | İskenderiy)ye HAFIZ e a Aileler, seyar memurlar, artist- ahiliye, sinir ve çocuk ler ve seyahin gruplari için hu- hastalıkları mütehass susi tenzil Avdet biletlerinde Cumada Xi Mn er ei Saat 9/25 tenzilâlla öileler için her 4-1 RE yolunda sınıf azimet ve avdet biletleri kabine- 118 dn SUsL 3 genç için avdet biletlerinde “/,30 sinde gre kabul eder. A yilin içini e 5 tenzilât ve Muayen: anede mevcud müke mmel Öle kp abo: m ER ve tal dikkata a kasim is pres lüks treninin yataklı vagonu his ve ip yapılır Köstence ye kadar gelir. Arzu eden e hastalar bususi omanyanın bütün vilayetleri ve mükemmel ( hastahaneye ile merkezi ve şimali Avrupa yatırılıp tedavi olunur. paylahtlari için de ağ bilet veri- Muayenehane ekseriya gecele- lir. Konşimento zerine bütün ri de açıktır. Telefon: Ist. 2398 Romanya vilây. Bile emtiai tüca- riye sevk edilir fazla tafsilât Gal ata merkez rihtim umumi Sesa Kazanç vergisi Her ay Maliye a ve şübe- leri verilme müstahdimin harflerle temiz matbaamızda kuruş matbaasında satılır. orile T ai. a Bayi mak Çay mağaza” Bartın lüks ve sürat postası Elektirikle mücehhez muntazam verte e havi 17 de Sirkeciden hare- Semti Mahallesi Sokağı No. Nevi suyu tertil Bâlâda a. eri nde örün bedeli sekiz taksitte tediye “Taliplerin edeli muhammenenin yüzde yedi Devlet Demir Yolları ve Limanları umumi idaresinden: Fevzipaşa - Diyarbekir ve Ankara - Ereğli Kamile yapılması icap eden binaların inşaatı 5/5/929 tarihinden itibar: zipaşa hattına ait Çiğ 25/5/929 tarihine müsadif üraiği - Ereğli hattının Irmak kısmına ait mebaninin selimi tari- biha anil Pazartesi gününe kadar ve Filyos kısmına mebaninin 29/5/1929 tarihine müsadif Çarşrmba günü saat on dört buçuğa kadar kapalı zarf usuliyle mevkii münakasaya vazedilmiştir. Teklifnamelerin vaktı mezküre kadar Ankarada Si demiryolları ve Jimanlanrı umumi idaresi tahrirat müdürlüğüne tevdii lâzımdır. ri kısma ait mukavele, Şartname, Maki kiyasii fiat cedveli, münakasa ve ihale şartnamesi ve mütem mebani şartnamesi ile teminatı. muvakkate ve katjiyye mektupları Kirleri edi buçuk lira mukabilin: kırk — mukabilinde vini üzere © Alice Devlet demi limanları umumi idaresi maliye ve muhasebe işleri reislığine müracaat allimiiesi lüzumu ilân olunur. TÜRKİYE İŞ BANKASI Sermayesi: tediye edilmiş 4,000,000 Liradır mumi müdürlük .- ANKARA ii Balıkesir Şubeleri çi ursa nir Samsun Kumbaralar Kasalar maa bahçe kâğir apartıman 10,000 sekiz taksitte i Z Kadıköy o Caferağa e 87 Müştemilâtı : Zemin katı ört kat ve üç daireden ibarettir. mutbak, Wi be halâ ve çamaşırlık. Birinci dairesi üç oda, ve bir halâ e 3 üncü daireleri dörder oda, birer kiler, Ürer re? halâ her desin odunluk ve kömürlüğü bahçededir, hava gazi ve Edi panya ibatı vardır. palı zarf usulile 29/5/929 tarıhine müsadif Te met ve ya muteber Banka mektuplarıyle Emvali metruke satış komisyonuna muraca: Ağam Şi I Emvali metruke ilânları Kıymeti muhammenesi ira emin kat 5 büyük oda, bir mutbak, bir kiler ve birer ye üz e 10,000 lira bedeli amb buçuğu beyle teminat akçeleri atları, 1 HAA YA IYOR Ondan sonra yalnız yeni yazı kul MİELE Onun için tir an eyvel ADLER azı makinalarını tedarik ediniz. ADLER makinası Avrupada ilk makinasıdır. Bütün dünyada Şi imal edilen Tarihi imali 1898 d imdiye a 380000 satılmıştır. Horflerin müvazi vuruşu bu markaya mahsus ve münhasır- ir. Anadolu için seyyar memur arıyoruz. Türkiye için vekili umumi ; Ri bn Galata Voyvoda posta İİ yl ent üne O İstanbul Satılık Hane CerahPaşada Hobiyarda Seb- zeci sokak 2-28 Nümerolu gârgir oda su elektrik vasi bahçe görmek için de- » konuşmak için de oğlanlar (| tekiyesi emlâk komisyoncusu e a5 satılıktır. undakilere da karşusunda Sin Kileri b. hi yenir Büyük elçilik Mügteşar e Mi eği müdürü inci cildi intişar — Münderecat hulâsası: Seyahat istihzaratı, rt, gardrop, tren ve vapur seyahâtları, gümrük, muayene, e selek ml kart dö vizit teatisi, otel, pansiyon, apartman, tahdimin, kançil e va- zaifi, ataşemiliterler, kdazolal ar, m Ea 4 kumar, kadın, sinema, otelde ve evde bir öğle ziyafeti, dansing, lari sefarette bir akşam ziyafeti, veda ziyafeti V. S.. Beyoğlunda Mondiyal, İstanbulda Babıâli geçime çe kütüp hanelerinde satılmaktadır. Fiatı: “150, kur Rifat Beye müracaal kulak, boğaz, burun mütahassısı Doktor ihya Salih Cağaloğlu: mi sırasında n başka iü) sonra saat 13 ten itibaren hastalarını ka- bul eder. a zil BURG pal ( a ayar ) 5 in inn e 1,1/2 EMNİYET SANDIĞI eski türk milli üessessei maliyesi Emlak ve mücevherat, altın, gümüş, tahvilat mukabilinde para ikraz; vadeli vadesi tevdiat kabul eder. Vadesiz yani istenildiği zeman artile olunan Büt e (lâstik Beyoğlu Sofüli sokak No 32 asajını geçerksn ) BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermay. İhtiyat, içi Liret 540, 000, 000 Merkezi İdare: Mİ NO Italyanın başlıca lilere ŞUBE yoğlundâ klâl 1046. Kambiyo dairesi 1718. DE i Telef ea Telef. İZMİR hven re mutedil & i şeraitle n üni kiralık 5 kasi ve vardır. ERKEZİ : Cağaloğlunda kâin airei mahsusadır, ve hiç bir yerde yoktur. HER NEVİ EŞYA ile yeresiye almak isterseni; Beyoğlu: çi Tünel pözejimiğ KREDİTO Yazıhanesine müracaat ediniz. Telefon: Beyoğlu 1891 AKŞAM Yevmi, Siyasi gazete İDAREHANE Telgraf adre: acımusluk sokağı Akşam, Satan Telefon ı yazı işleri & 686 Telefon : idare dalak içi Gönderilen yazılar, sahibine iade edilmez ABONE ÜCRETLERİ Türkiye içi n: Seneliği 1700, altı aylığı 1600; üç aylığı 5 eğ Gazetemiz ilânlardan mes'uliyet kabul etmez. j pi

Bu sayıdan diğer sayfalar: