14 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

14 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ticaret muahedesi Devletlerle bu hususta müzake- reye başlanıyor “Ankara 13 ( Hususi ) — İtalya ile ticaret muahedesi aktı için hariciye vekâletinde müzakerata 'devam olunuyor. Amerika, İspanya, İran, İsveç, Danimarka, — Mısır hükümetleri ile aktolunan muvak- kat ticaret muahedelerinin müd- detleri mubtelif tarihlerde hitam bulacaktır. O zamana kadar bu devletlerle esaslı ticaret “muahe- deleri aktohunacaktır Hindistanda bir hadise Karaşi, 12 (A.A) — Silâhlı bir kaç yüz süvariden mürekkep bir grup Hautsind mıntakasında kâin bir kasabaya gübe, gündüz bir akın. yapılmıştır. Akıncılar başlıca arazi sahibi olan yerlilerden bir zatın kafası- m kesmişler, kendisinin muavene- tine koşmağa kalkışan iki hizmet- çisini öldürmüşler ve bir kaç polisi yaralamışlardır. Kafası koparılan arazi - sahibi bir kaç zamandan beri rakibi olan arazi sahibinin kendisine karşı cebrü şiddete müstenit bir harekete kıyam etmesinden kork- makta olduğu malüm idi. izmirde gizlenen bir mübadil rum İzmir 13 ( Hususi) — İzmirin istirdan beri şebirde kalmış olan Katina isminde bir kadın tutuldu. Katina memketten çıkanlacaktır. — Kametebdili Şoförlerin şikâyeti nazarı dikkate alındı Şoförlerin karnelerini değişt mek üzere seyrüsefer merkezinde bir tek memurun bulunduğunu ve bir şoförün karnesini deş mek için günlerce işinden kaldığını yazmıştık. Bu neşriyatımız ve soförlerin iyetleri emanetçe nazarı dikkate almmıştır. Karnelerin daha seri Tünci 0)9 $ Tenmeni Blektrik Çek Fiatları Lendea — Gzerine iaras Tarin z30 Nüyek ) H Amaterdam £ 1190 Sefıa — 2 İ sasms Bükeş — 5 Vagas DA sake Çeneme 2 T5 Bein Z dai, Vişaa —D Sazas nakit — işareti elan yakamlar mvamele görmeyen eski diyetleri görterir Bu çedreldeki fatlar “Amerikan Eksprese bankası tarafından verilmiştir. İsmet Paşa Hz. nin telgrafı Matbuat kongresi münase- betile çekilen telgrafaameye cevaben Başvekil Ismet Paşa || Hazretlerinden şu telgraf varit || olmuştur: Cemigetin hakkımdaki lutuf- kâr duygularına-hassaten te- şekkür eder. muhterem aza- darını — sevgi efendim. ile selâmlarım Başvekil Ismet Fasta müsademe Fransızların zayiatı tahmin edildiğinden çok Paris, 12 (ALA) — Fasta Elburçta vukubulan müsademede Fransızların uğradığı zayiat şudur: Maktul yahut kaybolanlar: 7 F sız.zabit ve 5 küçük zabit, 4 yerli küçük zabit, 29 Fransız ve 59 yerli asker. Yaralılar : İki fransız zabit ve iki küçük zabit, 8 yerli zabit.. Mühalifler tarafından — taarruza uğrayan Aitzakoup mevzüne yar- dim için hertürlü - tedbirler alın- mıştır. Tadla mintakasında tam bir sükün vardır. Marmara köşkünde Ankara, 12, Dün Marmara Köşkünde verilen konseri müteakip Gazi Hazretleri İsmet paşa Hz. ile beraber park gazinosunda oturan a Cöaalalr C elalakmlır. Reisi cumhur Hazretlerile Başvekil marmara buvuzunda candala bin- Ş Bc pöğü. F kiek çek tiler, parkın bir köşesinde duran boyacılara da iskarpinlerinin tozunu Si Devletle yâuılan muka velelerde yeni bir kayt Ankara 12 |Hususi) — Devlet hesabına yapılacak bilâmum mu- rinden teehbürat vaki olursa faiz kaydedilmemesi maliye vekâletince takarrür etmiştir. İzmirde tutulan kaçak iskambiller İzmir, 13 (Hususi) — Bir Kam- yönel içinde 60 teneke ispirto, 1083 deste iskambil kâğıdı kaçıran bir kaçakçı kumpanyası - şehre yakın Arapdere civarında zabıtanın tuzağına düşmüştür. Vuku bulan müsademe nelicesinde| kaçak eşya tutuldu. Sahilde top- rak içinde de 38 teneke ispirto bulundu. Kaçakçılardan Salim kactı, üç arkadaşı ele geçirildi. sinden kaçanlar İzmir, 13 (Hususi) — Ödemiş hapisanesindeki mevkuflar - pen- Örceln ğğğ Sörarak hç mışlardır. Bunlardan beşi / Tire altısı bayındırlıdır. Firar edenler- den dördü yakalanmıştır. 30 bin lira ceza Ankara 13 (Hususi ) — Meclis istida encümenine Adanalı Sür- melizade Mustafa bey isminde biri müracaat etmiştir. Bu zat tarholunan 3 milyon in kuruş sigara kâğıdı ce- zayi naktisinin affını talep etmiş- tir. Bu talep reddolunmuştur. kavelerde hükümetin tediye işle- | Ödemiş l;)ısane— | Akşam Polis «er-hahberleri Cingene kadınlarının hırsızlığı Maltepede oturan Mehmet efen- di namında bir zatın evine 5 çingene karısı gizlice girmişler, evde saklı bulunan dort beşi yerde altını, iki yarımşar liralık Türk altınımı ve 35 lira da evrakı nakdiyeyi aşırmışlardır. Kartal jandarması derhal ka- dınları takip ederek yakalamış ve çalınan altinları kadınların çamaşırları içinde bulmuştur. Altınlar sahibine iade edilmiş ve çingene İkadınları — mahkemeye tevdi edilmişlerdir. Denizde bir ceset Bu sabah Unkapanı köprüsü altında bir ceset bulunmuştur. Yapılan tahkikata göre bunun 65 yaşlarında Meletyos namında fakir bir ihtiyar olduğu anlaşılmıştır. Dayı namile maruf olan Meletyos bundan bir hafta evel kendisini denize atmıştır. Şakadan başını yarmış! Üsküdarda Atlamataşında seb- zeci Yaşar bir arkadaşile şakala- şirken başını taşla yaralamıştır. Sinemaya biletsiz girmek istemişler Üsküdarda — bülbül deresinde sakin Hakkı ve arkadaşı sebzeci İsmail Yeni çeşmede bir sinemaya biletsiz olarak girmek istemişler- dir. Kapıda bulunan Faik efendi mumanaat ettiği için dayak ye- miştir. Mütecavizler — yakalanmış- latdır. Üç kişi arasında kavga Dün Feriköyünde Ekrem, Rifat, Ali isminde 3 kişi yekdiğerile gavgaya başlamışlardır. Mustafa ve Ali, Ekremi sustalı çakile kolundan yaralamışlardır. incir ağacından düştü Karagümrükte Osman efendinin 6 yaşında Yaşar ismindeki çocu- ğun incir ağacından düşmüş, beyni | parçalanmıştır. Bir bekçinin yaptıi Fenerde bekci Hüseyin ağa ile aynı semtin sakinlerinden Hüsrev efendi arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıkmıştır. Netice- de bekçi Hüseyin ağa Hüsrev efendiyi taşla başından cerhet- miştir. Bursa Fort acentasına hırsız girdi Bursadaki Fort acentasına hir- sız girmiştir. Hırsız derhal kasayı açmağa teşebbüs etmiş ve kasa- nn içindeki 26 küsur lirayı gör- miyerek, alt gözleri kurcalamış, fakat açamamıştır. Bu gözlerde saklı bulunan mücevherat bu süretle hirsizm. eline geçememiş- tir. Biraz daha dönüp dolaştıktan sonra hırsız, dört tane iç otomobil âstiği alarak ve demir kepengi bir buçuk metro kadar açık bırakarak savuşup gitmiştir. Tarlada bulunan çocuk İzmir 12 (Hususi) — Kilizman tarafında bir tarlada çifçiler tara- fından henüz doğmuş bir çocuk bulunmuştur. Fakat bu çocuğun başı kesiktir. Çifçiler çocuğu doğruca zabıtaya getirmişlerdir. Yapılan tetkikat neticesinde çocu- ğun gayri meşru münasebet mah- sulü olduğu anlaşılmıştır. Vicdan- sız anne ve baba taharrri edil- mektedir. İngiliz lirası Şimdi de bir tenezzüle intizar ediliyor Bir kaç günden beri İngiliz lirası düşmeğe başlamıştır. Daha evel 1028 knruşa kadar çıkan İngiliz geçen hafta 1014 ile 1016 arasında temevvüç ediyordu. Son | günlerdeki sukuta sebep hükümetin | mübayaatını kesmesidir. | Dün İngiliz lirası 1001 kuruşa | kadar düşmüştür. İzmirden kambiyo gelmesi de tenezzülde amil oluyor. Alâkadar yerlere gelen haberlerden İzmir ve civarında mahsulün iyi oldu- guna dair kanaat hasıl olmuştur. Üzüm, incir ve afyon rekoltesi temamile' taayyün etmiştir. İzmir civarında yeni sene mah- sulü üzerine alivre satışlar baş- lamıştır. Alivre satışların başla- ması üzerine borsaya — kambiyo gelmektedir. | Bu vaziyet devam ettiği takdirde İngiliz Tirasının 1000 kuruştan aşağı tenezzül etmesine intizar edilmektedir. Varakı mihrivefa! Geçenlerde Eminönündeki kazık | iskelesinin mezbelelikten kurtarıl- masını rica etmiştik. İskeleye bir süpürge bile vurul- madı. Bu hususta alâkadar Emanet memurlarının kös dinlemiş olduk- larını görüyoruz. Fakat gene yazacağız, çünkü yazmak vazife- sile mükellefiz. Emanet vazifesini yapmıyor diye, bizde yapmamaz- hık edemeyiz: Yenikapıdan Davatpaşaya kadar sahil kokmuş çöp ve ölmüş hay- van leşlerile dolmuştur. Sahildeki evlerde değil oturmak burun tıkamadan deniz kenarından göçmek kakil çörüyür *Bu işlere bakan, soran; eralar” dan n Emanet — müfttişleri yak inüdür? Çüpler Flayaralmdı aakkena Gölileye İ y lümde çöplenenler varsa aranıp bulunsun. Barem kanunu ve belediye memurları Barem kanunu mucibince me - murların - derecelere tefriki ve ona göre maaş almaları lâzımdır. Barem kanununun emanet memur larına da / teşmili emanet hazırlıklara başlamıştır. Bu hazır- hık ikmal edildikten sonra verilen karar cemiyeti balediyeye sevke- dilecekti Darülfünnn kadrosu Maarif — vekâleti — Darülfünun kadrosunu tebliğ etmiştir. Yeni kadroda ehemmiyetli tebeddüli yoktur. Maliyeden henüz havale gelmediği için maaş verileme- miştir. | Tahir Kevkep hey Ankarada bulunan kibrit inhisar | müdürü Tahir Kevkep yarın şehrimize gelecektir. Tahir Kevkep bey çakmak inhisarına ait talimat- nameyi de beraberinde getirecektir. Fabrikatorlara prim Bu sene fabrikatorlarımıza ver lecek prim için bütçeye bir mih- yon liralık tahsisat konulmuştur. Fabrikatorlarımızdan bazıları, hi kümetten alacakları primi karşılık göstererek şimdiye kadar mua- mele vergisi vermemişlerdir Bu gibitfabrika sahipleri İktisat | vekâletine müracaat ederek bu ir an evel M Haziran 1929 — ğğ Ş İXİSunUN WABERLERİ Di |Seyyar şimendüfer mektebi Devlet demir yolları hareket ve münakalât mektebi memur ve müstahdemlerine ilmi ve mesleki konferanslar vermiye karar ver- miş ve bunun faydasını en ufak istasyonlara kadar teşmil etmek için cidden güzel bir şekil bul- muştur. Talim heyetini bütün ted- ris. vesaitile birlikte seyyar bir şekle vazetmek. Bunun için hazırlanan “ mektep yagonu,, üç Zattan ibaret heyeti hamilen cumartesi günü Haydar- paşadan hareket edecek, Kayse- riye kadar gidecektir. Birinci ve ikinci sımıf istasyonlarda tevakkuf edilecek, memur ve müstahdımlere ders ve konferanslar verilecekti Mektep vagonu şimendüferciliğe ait bütün tedris levazımını ders sıralarını elektrik tertibat ve ten- viratını, muallim kürsüsünü, ma makinesini, muallimlere mah- Sus yatakaneyi ve mutbağı camidir. * Âli karar hey'etinde — Si- villere ait dosyalar tamamen göz- den geçirildi. Askerlere ait dos- yaların tetkikalı ayın sonuna kadar bitecektir. * Müstantik Hikmet ve Nazım Beyler — Kadriye H. hakkındaki tahkikatı ikmal etmek üzere İzmire gideceği yazılan Hikmet B. cuma günü hareket edecektir. Hikmet Beyle beraber müstan- tik Nazım B. de hareket edecek- tir. Dün bu hususta Nazım Beye tebliğat yapılmıştır * Polis müdürü — Ankaradan geldi — Bir kaç gün evvel An- karaya giden — polis — müdi Mehmet Şerif Bey dün şehrimize avdet etmiştir. Şerif B. seyahatı hakkında şu beyanatta - bulün- muştur : a “— Hükümet — İstanbul polis müdiriyetine esaslı bir bina temini ile meşgul olmaktadır. Yakında bu meselenin halledileceğini ümit ediyorum. Polis müdiriyetinde bir tebeddülât yapılacağı doğru de- ğildir. Böyle bir şey mevzuu bahsolmamıştır. , * Cemiyeti belediye — Cemi- yeti belediye toplanarak mütefer- rik bazı meseleleri müzakere etmiştir. * Sıtma mücadelesi — Mem- lekette sıtma mücadelesine hara- retle devam edilmektedir. Kadız köy ve hava ivrisinekten kur- tulmuştur. * Haronika davası — Haro- nika davasına dün devam olumd iddei umumi maznunun tecçiyesini istemiştir. * Afganistanda vaziyet — Amanullah askerlerinin bakayası Rusyaya iltica etmiştir, * Talebe döndürmekte rekor— Darülfümnun bütün şubelerinde imtihanlar devam etmektedir. Hus kuk fakültesinde birinci sınıfın 4 ikinci ve üçüncünün S dersleri geçmiştir. Şimdiye kadar alınan neticeler şayanı memnuniyet gö - rülmektedir. Yalnız bu sene Ceza müderrisi Tahir B. talebe döndüre mekte adeta rekor kırmıştır. Zira birinci sınıftan Ceza imtihanına giren 70 kadar talebedena 44 ü dönmüştür. Bu 44 talebe eylülde tekrar imtihana gireceklerdir. Bir tren kazası Adanadan Islahiyeye gitmekte olan 22 numaralı şimendüfer kaz tarı Adana ile İncirlik arasında, Aziz oğlu Aliyi - çiğniyerek iki ayağını topuk hizasından kesıiş, çocuk derhal vefat etmişti kinist Islahiyeye / gitti Mae der- dest edilememiştir. S Ç L L Ç İ c B aa 0 L

Bu sayıdan diğer sayfalar: