25 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

25 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iran AKŞAMDAN AKŞAMA Vapurların nezaketi berkemalmiş Geçen gün, “Vapurların neza- ketsizliği, diye bu sütunda bir fıkra yazmıştım; demiştim ki: — “Köprüye yanaşmış bulunan 'ne kadar Boğaziçi ve Sev: tecavire vapuru varsa, ocaklarına yolda iken kömür atacaklarına, durdukları yerde fayrap ediyorlar; bunlar, sefer esnasında kömür yakıp islim tutsalar da, bütün bir şehri dumana boğmasalar olmaz mı?,,.. | Bu hususta bahriyeli bir dostumun fikrini sordum . * Kalabalık rıhtımda fayrap etmek, deniz; ği idai nezaket kaidelerine irl,, cevabıni verdi. — Dün, Serisefain işletme müdürü Burhanettin Beyle müşerref oldum. Bahriyeli arkadaşımın hata ett ni; vapurların iskelelerde kömür yakmak zaruretinde bulundukl: rını bana söylediler. “Aksi taktirde, vaziyet, Acem şahının meselesine benzerl- dediler. -Hani, Haşmetlü sabık hakan, vapura binmişler de vapur kalkmazmış. — Ne bekli- yoruz ? - diye sormuşlar. — İslim bekliyoruzl- Bunun üzerine, Acem şahi, kızmış : — Men ki Acem şahiyem, islim kim ola ?... - diye | haykırmış. — — İşte vapurların köprüde kömür yakmadan harekete Halk bilgisi Dernek şark vilâyetlerine bir heyet gönderiyor Halk bilgileri derneği heyeti pek yakında şark vilâyetlerinde | tetkik seyahatına çıkacaktır. Heyete konservatuvar müdürü Yusuf Ziya, Halit Kutsi beyler dahildir. Hey'et en evel Trabzona ve buna civar şehirlerde tetkikat yapacaktır. Ondan sonra heyet Erzurum, Kars, , Artvin Erzincan da seyahatına devam . ettikten sonra Trabzona avdet edecektir. Halk- bilgisi derneği heyyeti seyahatı esnasında halk masalları türküler, darbımeseller, hikâyeler taplıyacaktır. Seyahat iki ay devam edecektir. Çocuk bahçesi ancak eylülde açılacak Sabah refiklerimiz Gülhane par- kında açılacak olan çocuk bahçe- sinin iki, üç güne kadar açılaca- ğını yazıyorlardı. Çocuk bahçesinde salıncak, kum kalkışmalarını beklemek de fipki Acem şahi gibi düşünmel Sordum : — Affedersiniz amma, Beyfendi, köprüdeki vapurlar, ilk defa ola- rak hareket etmiyorlar ki, fayrabı köprüde dordukları esnada yap- | mak mecburiyetinde bulunsunlar. Mütemadiyen — gidip geliyorlar; yolda iken kömür atıp da iske- lede durdukları sırada atmamaları | kabil değil mi? J — Burhanettin Bey, bunun imkân- (X sızlığını haber verdi. İhtisas me- selesi olduğu için, çizmeden yu- karı çıkmıyayım diye, bu hususta fazla bir şey ilâve etmiyorum. Kaptanların ve bahriye münte- siplerinin fikri ne merkezdedir acaba? ( Va - Na ) Hamiş: — Dün, 9 u 25 geçe Kalamıştan ve Yu 30 geçe Modadan hareket etmesi mutat olan vapur, gene hareket etmemiştir. İşlerine güçle- rine gidenler iskeleden baibü ha- sir geri dönmüşler işlememesinin sebebi, pazar günü- 'nün, her nedense, Seyrisefaince tatil günü addedilmesi ve tarife- nin ona göre yapılmasıdır. Halbuki, pazar, resmi tatil değildidir. Mutat vapurlrın pazar günleri de işlemesi - lâzımdır. Bu, fyrap bah- si gibi, bir ihtisas meselesi sa- yılmaz; herksin aklının ereceği | bir bedahattir. Seyrisefainden ta- | rifenin tadilini tekrar rica ederiz. (VN) Cerrahpaşa pansiyonları Cerrahpaşa pansiyonlarının da- bili tesisatı bu sene ikmal edile- cek ve kışa doğru açılacaktır. Emanet 5 ay zarfında tesisat ikmal edil bine ihale etmi ANKARA PALAS (ANKARA ) Bütün odalarda telefon, sı- cak suyu, kaleriferi vardır. Hususi banyolu apartımanlar. Odalrın fiatı: 6-8-10 ve 12 üü bütün k üzere tali- liradır. Amerikan barı, Örkes- tra, erkek ve kadınlara mah- sus perukâr salonu, çamaşır- hane, garaj, tenis, kütüphane, yalaklı ” vagonlar acentalığı. şirketinin havuzlar ve sair çocuk oyuncak- larına ait tesisat için iki aylık bir ihzarat devresine ihtiyaç vardır. Bu itibarle çocuk bahçesi ancak Eylül zarfında açılacaktır. Trabzon fındıkları Trabzon gazetelerinin yazdığına göre fındık mahsulü havaların kapalı gitmesinden bozulmaktadır. Karambul denilen bu hastalık yalnız bir kaç köyde vardır. Ziraat fen memurları bu hususta tedabir ittihaz edeceklerdir Milkiye mektebi mezunları Mektebi milkiyenin imtihanları 7 temmuzda bitecektir. Bu sene milkiye mektebimizden 30 genç mezan olacaktır; mezun olacak gençler şerefine mektep idaresi yakında bir gezinti yapacaktır . Trabzonda elektrik Şehrin ağustosta tenvirine başlanacak Trabzonda dört seneden beri bir elektrik santralı - tesis edil- mekteydi. Bunun için 500 bin lira sermaye ile bir şirket teşekkül etmiştir. Bu şirkete İş bankası ve Sana- yı Maaden bankası hissedar ola- rak iştirak etmiştir. Ayrıca Emlâk ve Eytam ban- kası da bu tesisden ikmali için şirkete 130 bin liralık ikrazatta bulunmuştu . Trabzon elektrik şirketi tesisa- tını ikmal etmiştir. Gelen haber- lere göre şehrin tenviratına 7 ağustosta başlanacaktır. Trabzon elektrik santralı yalnız Trabzonu teovir etmiyecektir . Aynı zamanda Polathane, Maçka, ene gibi civarında bulunan küçük şehirleri de tenvir ede- cektir. Bir tayin Konya mıntakası maarif emin- müfettişi umumile- Mumaileyh yeni vazifesine hareket etmiştir. Yeni muallimler Bu sene İstanbul muallim mek- tebinden 73 efendi çıkacaktır. yeni mezunlar Anadoluya gönde- rileceklerdir. Hastalarıziyaret T Te ; ge Salı vecuma günleri hastaha- nelerde ziyaret - günleridir. -Bu çünlerde hastahaneler gayet kala- Balık olmaktadır." Resmimiz has- nede dostlarını ziyarete giden ir gürüpü göstermektedi Sulama noksandır | ğ <-. kaç günden beri sokaklar muntazaman sulanmaktadır. An- cak bu sulanma ameliyesi şehrin yalnız bir kısmına inhisar etmek- tedir. Meselâ Fatih tramvay istasyonuna kadar sulandığı halde Fevzipaşa caddesi sulanmamak- tadır. Milkiye tayinleri Tekirdağı valisi değişti Kaymakamlar arasında becayiş Ankara 22 JHususi) — Dahiliye vekâleti valiler ve kaymakamlar arasında bazı tebeddülât icra et- miştir. Tekirdağı valiliğine Urfa sabık valisi Fuat, Saray kayma- kamlığına — Torbalı kaymal Necati, Muradiye kaymakamlığına | Buladan — kaymakamı İbrahim , Lice kaymakamlığına Cide kay- makamı Salâhaddin, Yaylak kaymakamlığına Pazarcık kaymakamı Halit, sürüç kaymakamlığına Sultaniye kay- makamı — Abdürrahman, Kâhta kaymakamlığına Ereğli kaymaka- mı Süreyya, Cide kaymakamlığına Rufaiye kaymakamı sabıkı Ereğli kaymakamlığına - memurir muamclât mümeyyizi Halit, Zag- franbolu kaymakamlığına Ankara maiyyet memurlarından A. Fuat, adası kaymakamlığına Bursa i İnegöl kay- lığına — Salihli. kaymakamı Raşit, onun yerine Eşme kayrma- kamı Hulusı, Susurluk kaymakam- lıgına Çiçekdağı kaymakamı Ce- mâl oönun yerine Ankara maiyyet memuru Celâl, Şile kaymakamlı- ına köycegiz kaymakamı Vasıf, Onun yerine Balye kaymakamı Ahmet, onun yerinede Şile kay- lgına maiyyet memurlarından Hüs- nü,Eşme kaymakamlığına maiyyet memurlarından Ruhi, Seferihisar kaymakamlığına maiyyet memur- larından — Hakkı, - Mecitözü kaymakamlıgına maiyyet memuru Cenap, Pazarcık kaymakamlıçına maiyyet memurlarından Şakir, ka- vaklı kaymakamlığına Hulusi, İp- salâ - kaymakamlıgına Ali Rahmi, | Uluburlu kaymakamlıgına ” Recâi, Rubadan kaymakamlığına Fatse kaymakamı Safvet beyler tayin edilmişlerdir.. makamı Refik Torbalı kaymakam- | de ŞEHİR HABERLERİ Rusyaya ihracat Hiç bir tacir mal göndermek istemiyor Rusya ile aramızdaki — ticari münasebat durğun bir devre geçirmektedir, Buna rağmen tica- ret odası Rusyaya gönderilecek eşyanın mıktarını ilân etmektedir. Rüsyaya sevk - edilecek eşya 600 kilo kestane 20 bin kilo kestane 200 kilo afyon 2 bin kilo kuru meyva 600 kilo halıdır. simdiye kadar bu eşyaların hiç birine bir talip zuhur etmemiştir. Söylenildiğine göre şimdiye ka- dar memleketimizden - Rusyaya halı ihraç edilmemiştir. Kestane; gelince bu mevsimde Rus) kestane ihraç etmek kabil deği dir. izmirde garip bir vaka İzmirde Peştemalcılar başında Necip hanındaki bir odada bir kadın ile bir erkek, yattıkları yatakta bıçakla / yaralanmışlardır. Hadise şudur: Kadın Necip hanında bir oda da oturan 25 Fatmadır. Fatma geçen gece, 4 seneden beri münasebette bulun- duğu Rizeli Bekiri yanına almış ve saat 24 e kadar onunla vakit geçirmiştir, Fatma aynı zamanda Şekip efendi hanı karşısında lel Tebici Mustafa / efendi namındal şahıslada 2 seneden beri münase- bette.bulunduğu için, Bekir gittik- ten sonra onu da içeri almıştır. Aksi gibi sabaha karşı saat 5 raddelerinde — Bekir, — sevgilisini tekrar ziyaret için odaya gelmi; ve içeri girince maşukasile rakibini bir yatakta yattıklerını - görmüş bıçağını çekerek üzerlarine hücum| etmiştir. Neticede bunların ikisini de yaralamıştır. Zabıta mes'eleyi haber alarak Bekiri yakalamıştır. Mecruhlar tedavi altına alınmış - lardı Banliyo trenleri Yolcu miktarı çok vagonlar azdır Anadolu demir yolu idaresi Banliyo hattı için Hazirandan beri tenzilâtlı ücret tarifesi tatbik et- meye başlağı. Bu, halk için çok biyük y kolaylıktır. “Ancak Haydar paşadan pendiğe kadar işliyen trenlerde oturacak yer bulmak çok müşkül oluyor. Hele cuma ve pazar günleri birinci mevki yolcuları bile ayakta kalmağa mecbur oluyorlar. Demir yollar idaresi her şeyden evel yolcuların rahat bir halde seyahatetmelerini temin etmekle mükelleftir. Demir yolu idaresi fazla yolcu varsa fazla vagon ilâve etmelidir. Bu mutalaayı serdedenlere idare memtrları, lokomotifleri mürettep vagon adedinden fazla çekemeye- ceği cevabımı veriyorlar. Fakat idare katarlara ilâve edeceği fazla | vagonlar için bir lokomotif kâfi “iki lokomotif ilâve edile- kurs açıldı Harbiye mektebinde yeni jan- darma zabitlerine mahsus olmak üzere bir jandarma kursu açı- mıştır, Bu kursa her kıt'adan jandarma zabiti iştirak edecektir. Şimdiden bir çok jandarma zabiti mektebi harbiyedeki kursa iştirake başla- mışlardır. | yapınışlard Girestnda içtimi hayat Gireson, 20 (Hususi) — Geçer hafta burada Hilâliahmer menfe- i balo verildi. Denilebilirki bu balo, İstanbul balolürından aşağı olmadı.. Hanım larımızın tuvaleti geçen balolarla kabili kıyas olmayacak derecede güzeldi Balo için Istanbuldan bir çok kotiyon getirilmişti. Kaç günden- beri Giresonun bütün dedikodu mevzuu bu balodur. Artık Giresonda içtimal hayat iyiden iyiye alıp yürüdü. Bu hafta- dan — itibaren Vali konağında Tedasnlar verilecek.. — — Bir kaç gündenberi i Gireson ve gavarında nal h Bu yağmarlar mahsul L çok büyük, pek faydalı tesirler yapmıştır. Fındık mahsulü bu sene vasat bir haldedir, ancak 300,000 kan- tara baliğ olacak zannedilmekte- dir. Mar bu tahmini kaydi ihtiyatla telekki etmelidir. Zira toplama mevsimine kadar fındık- ların hastalık ve saire gibi dal bir Çok tehlikelere maruz kalması muhtemeldir. kantar fındık i son senelerden beri bu yeküne çıkamıyor. Bununda sebebi Gireson mab- sulundaki inhitattır. Fındık agaç- ları ihtiyarlamış ve kuvvetlerini kaybetmişlerdir. Bunun için yeni tedbirler dü- şünmek — ihtiyarlıyan — ağaçların Terine yenilerii « Öüm Bu iş üzerinde sarfedilecek emek pek yerinde olur zannederiz. Geçen sene bu vakitler fındık satışları çoktan başlamıştı. Halbuki bu sene hazıranın on beşi olduğu halde henüz başlamamıştır. Bunun da sebebi ecnebi alıcıların Gireson da bulunmamasıdır. » Mevsim münasebeti ile yollarında inşaata başlanıldı.. Buradaki mekteplerde imtihan- dar kâmilen bitmiştir. Sene sonu münasebeti ile Gazi mektebi talebesi güzel bir müsamere ver- miştir. Geçenlerde Kale bayrında yzülerce — kişinin önünde genç mekteplerimiz idman — şenlil sahil Musolini sütunu Romada — Sinyor — Musolininin namuına yekpare ve muazzam bir sütun dikilmek üzeredir. Sütün taş ocaklarında hazırlanıp Carra- raya götürülmüştür. Yekpare mermer sütun Yakında Romaya naklolunacaktır. Şimdiye kadar Romaya hiç bir taraftan ve hattâ Mısırdan b_ıleı bu k:ırl;r Âleminden madut olacaktır. İtalyan milleti - Fasizimin —müessisi ve İtalyanın — halâşkârı - Musolininin namını - tebrik için bu muazzam abideyi rekzetmeğe karar ver miştir. Telefon 1 yazı İşleri için et 1686 Telefon » İdare işleri için ı MASL aahibine inde edilmez Gönderilen yazı, ABONE ÜCRETLERİ Türkiye Içi Seneliği 1700, altı aylğr 8004 üç aylığı $00 kuruş. Eenebi. memleketler için : Seneliği 3000; alk, Arlığı 1600 ç aylığı 909 kuruştur. Gazelemik iünlenden mestuliyer kabul cimen.

Bu sayıdan diğer sayfalar: