10 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

10 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 "eT LRE N FNUU P8 e 10 Temmuz 1929 Tetrika numarası: 56 ABDÜLHAMİT SY AM TTT RE GAĞ SSDi BAA Padişah Melâhate bağırdı: “.Sözlerime | VE AFRODİT Yazan: İskender Fahreddin dikkat, et.. Yoksa seni mahvederim! Bir bardak zehiri Naziktere içiremiyecek kadar beceriksiz misin?!,, Melâhat güllerin arasındı bayılmış gibi Kendisinin de aynı akibete uğrayacağı günün birinde düşünerek... Doktor zındanda Nazikterin karnını muayene ederek: “Tam dört aylık bir çocuk.., Melâhat dikkatle efendisini din- liyordu. — Bu zehiri — bir bardak suyun — içine koyup - Naziktere içireceksin, anladın mı? — Naziktere mi, Padişahım? — Bu derece hayret edilecek, mübim bir mesele değil.. — Çabuk “peki.., de.. - Şimdi seni, onu göndereceğim yere gö deririm.. Benim dediğim ve iste- diğim şey mutlaka ve derhal ya- pılacak, işidiyormusun? - dedi. — Peki Padişahım! Melâhat çok müşkil bir mev- kie düşmüştü .. Abdülhamide cevabı red verecek vaziyette de- gildi. Müstebit ve zalim bir kümdarın pençesinde esir ve her zaman ölüme mahküm bulunu- yordu. O dakikada Hünkâra hoş görünmekten başka çare — olma- dığını anlamıştı. Melahat bu sıra, Rumelihisarın- da Silâhşor Şaban ağanın Nazik- terin gebeligği hakkında kendisine verdigi mahrem ve mühim malü- mati hatırlamıştı. Bu hususta Padişahı iraz daha — iskandil etmeği düşünerek: Velinimetimize oldu? i anlamak — doği ihtiyatsızca - suallerini ine bağışlarım... dediklerime dikkat et. ve bunu nihayet yirmi dört saak zarfında yapmağa bakl yoksa gözümden düşersin. bir gün “Efendimize, hiç bir » Tarzın- hatırlamıştı . Padişahı arzu ve iradesi, getireceğini İ memnun etti, Padişahla, mehtaba karşı eğle- 'nerek yemek yiyorlardı. Melâhat, İki adet deniz Dizel motörü mübayaası: dedi... bu aydınlık sema altında ilk defa olarak Padişahın gözlerinde, ken- disini sevdiğini ifade eden bir manadan ziyade, kendisini bü- tün şinaat ve melânetine alet ittihaz etmek isteyen vahşi, kin- dar ve muhteris bir insan arzasu: okumuştu. Melâhat, günler geçtikçe vazi- ne kadar tehlikeye düş- çünün — birinde ayni akibete kendisinin de düşebilece- ğini düşünüyordu. Padişahin irade ve arzusunu tamamile tatbik edecekti. bu cinayeti yirmi dört saat zar- fında işlemek — onun için kati ve zaruri idi, Rakibesini ortadan yok etmek.. Bu biraz da Melâhatin lehinde bir cinayet olacaktı. Abdülhamit, genç kızın hırsını okşamak içi — Bak ! - dedi - bu iş çabuk biterse, sen de rakibinden kurtul- muş olursun ! Melâhat”ses çıkarmadı. Padişah genç kızın caali gülem gözlerinin içine baktı. — Niçin öyle mahzun duruyor- sun ? Yoksa Nazikterle dostluğu ilerlettiniz de, şimdi onun ölümü- ne acıyor musun ? Melâhat elile şakaklarını oguş- turarak iradesini toplamağa çalıştı. — O benim düşmanımdır, Padi- şahım! ben onunla biç bir zaman dost olamam. — Ohbaldı öyle durğun ve düşünceli görüniyorsun? — Başımda biraz ağrı var Padi- şahiml — Başının —ağrısı — neden ...? Naziktere bir bardak su içirmek, senin için o kadar güç bir işmidir? Abdülhamit Melâhatın alnını okşamağa başladı ve başını arkaya çevirerek seslendi: « Çabuk bize iki don- (Mabadi var) Akşam | Halk sütunu * | Zayi 1929 sonesi ticaret - ma tebi orta kıs- aından duğuma — dair almiş olduğun şohadetnamemin - suretini zayi eyledim. Yenisini çıkaraceğımdan hükmü yoktur. — Ticarek meklebi orta kısım moğualarından 462 Hayrettin Bir Malül Gazinin derdi Malâl — gazilerin bayiliği — hakkındaki fikrayı okudum. Altı, yedi seneden beri bizzat tatüncülükl aat altıda dükkânımı açıp B kapadığını — halde günde — yirmi — lirahk tötün satabiliyernm, yüzde üç buçük ticaretile — aile geçinirse — söyleyiniz ! Mühtarem Beliçek bey efandi. eger ma> düllere merhömet ve- terfihlerini - arza ediyorsa, ikinci ve üçüneü derece muhit- lerde bizzat türüncülükle meşgul malül gazilerin dükkânlarma on boş hatve mesafede bulanup malüllerin inkişafına magi olan tütüncüleri kaldırsın ki diger malüllerde geçinebileceğine aklı yatsın da tatüncülüğe heves etsin. Malül Gazilerden : Vehbi iş veriliyor Biraz okur yazar 15-17 yaşlarında bir efendiyo ihtiyaç vardır, Tütfen kari sütununu dercini rica ede Galata Tünel Hoşitpuşaban N 4 Zayi hadetnanemi yacağından İzmirde cıkan Anadolu gazetesi | Y'gy . k ir ay mezuniyetini geçirmel üzere geçen hafta İstanbula gitti- çini yuı:mîn z polis müdürü mer bey kendi yerine hem kıs- mı idari reisi Sait beyi, hem de kısmı adli reisi Sabri vekil bırakmıştır. Ömer beyin vekâleti- ni iki idare amirine bırakmakla her ikisini de darıltmamak g.ı:de i takip ettiğine şüphe yokı la K elani Tağln e a zabıta amirinin nasıl paylaşmakta oldukları cidden merak edilecek bir şeydir, M.ırılinl(ırııııgı ay şubesinin varidatı Mardin merkez (Kırmızı Ay) cemiyeti 18 kânunu evel 341 rihinde Vali Tevfik Hadi be riyasetinde — teşekkül — etmiştir. Cemiyet ilk teşekkülünde memu- ve ehaliden 60 aza kayd etmiş- tir. Kırmızı “Ay cemiyetinin 926 senesi varidati 2143 lir 28 kuruş ve 927 senesi varidatı 1909 lira 19 kuruştur. Bu varidata mülha- kat şubelerinin varidatı dahil ol- muştur. 928 senesi varidatı yalnız Mardin merkezine ait olmak üzre 1524 lira 51 kuruş olup mukayyet aza adedi 110 dır. Kuyruklu Bechstein Bekştayn piyanasu satılıktır Telefon Beyoğlu 4269 Sivas hapishane müdürlüğünden: Bedeli muhammini kilosu (15) kuruş (21) santim Je (162000) yüz altmış iki bin kilo yekdüziye ekmek müzayede ve münakasa kanununun — maddei — mghsusuna tevfikan kapalı zarf usulile müna- kasaya vazedilmiş olduğundan talip olanların daha fazla malümat edinmek — isteyenlerin -cumadan mada günlerde Sivas hapishane müdüriyetine ve müddei umumi- likte müteşekkil komisyon mah- susuna müracaatları lüzumu ilân Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: İki adet takaya vazedilmek üzere 20-30 Beygir kuvvetinde iki adet mazotla müteharrik Dizel deniz motörü pezarlık suretile alınacaktır. Bu cins motörleri mevcut olup itaya talip olanların , 7,5 temii ti On üçüncü ilk moktepten a'dığım şe- | zayi eltim. Yenisini çıka- Kadınlar Berlinde toplanap beynelmilel kadınlar kongası fevkalâde nazarı dikkati celbetmiştir. Kongra ka- dınların — hemşehrilik mesaisini temin maksadını takip eden cihan ittihadı tarafından tertip olunmuş- tu. Bu teşkilât 25 sene evel tesis Üedilmişti. Bu mü ittihat o kadar bi yet kazanmıştır ki “daha istihsal |(olunacak amâl var mıdır?,, suali bir| çoklarının ağzında dolaşıyor. Bu teşkilâtn en mühim bir i de kadınlara hakkı lir. Çünkü — istihsal vakit ıç_ınde 'kabil olan gaye bu idi. Bu gün Aavrupa ve Ame- vaklın çok memleketlerinde kadınlar vey hakkı almıştır. Diğer memleketlerde de bu hak almmak üzeredir. Bu kadar bü- yük muvaffakiyata rağmen ka- dınlar ittihad kongrada bir gu- termemiştir muvakkatelerile 13,7,929 Cumartesi günü saat 10,30 da Galatad mübaya komisyonunda bulunmaları. I Emniyet Sandığı Müdürlüğünde Müzayede — ikraz Merhunatın cins ve nevi bedeli nümerosu Lira 20 — 6783 Üsküdarda Selamıaliefendi bir hane arsasının tamamı. kongrası Kadınlar himaye mi edilmeli, yoksa iş hayatında erkeklerle musavı mi olmalı? Kadınlar kongrasına iştirak eden murahhasl. Birlik isteseydi kongrayı kadın- lığın zafer alayı ve tezahüratı şekline, — bihakkın, — sokabilir Lâkin bunu yapmamıştır. Çünkü kadınlık hareketi ” şimdi mühim bir dönüm noktasında bulunuyor. Kongranın bıraktığı en küyvetli intiba şudur : İstikbalin en mühim kadın mes- eleşinde ve kadın mesaisinde müttehit bir kadınlık - hareketi mevzuubahs olamaz. Çünkü bu meselede kadın- ların arasındaki ruh erkekler arasındakinden daha farklı değil- dir. İstikbalin kadına — taalluk eden asıl meselesi şudur : Kadın- lar himayemi edilmeli, yoksa ka- dınla erkek Aarasında mesaide müsavati tamme mi alınmalıdır? Böyle mühim bir mesele yüz yüze bulunan kadınlar o itti- hadı kongrayı bir zaferi milli nü- kline sokmak iştememiştir Borçlunun ismi mahallesinde — kerest nol sokağında eski $ ve yeni 2 numaralı muhterik Dikranuhi H. 365 12884 Eyipte Alipaşaicedit mahallesinde kurukavak caddesin- de eski 15 ve yeni 7İ numaralı bahçeli tamamı, 380 14064 Kandillide kapamacımeydanı elyeym iskele caddesinde eski 19 ve yeni 51,53 numaralı iki hanenin tamamı. Salih Ef, Fatma H. 300 15654 Üsküdarda Kısıklıda İstavruz caddesinde eski 10 ve yeni 24 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. Ahmet Daniş B. 135 - 15731 Üsküdarda Bulğurlumescit mahallesinde Çavuşderesi da eski 29 ve yeni 31 numaralı bir hanenin Emine Hayriye H. 6000 15966 Galatada Kemankeş mahallesinde Helvaci sokağında eski TA, 16, 28, 20 ve yeni 16, 18, 20, 22 numaralı (Sahrınclı han) namile maruf bir hanenin tamamı . Zehra ve Şerife H.lar 117 16178*Erenköynde Emirağa sokağında 8, 10 numalı bir hanenin tamamı Koharik H. 145 16919 Yeniköyde Mollaçelebi mahallesinde Tekke sokağında eski ve yeni 10 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı, Aliye H. 595 17466 Beşiktaşta Müradiye mahallesinde Kâthane caddesinde 13 nuğharalı hanenin tamamı. Osman Nuri B. 1786 18006 Beyoğlunda Tumtum mahallesinde Mimar sokahında eski 10 ve yeni 12 numaralı bir hanenin tamamı. Mustafa ER. 7055 20216 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Dudu odaları sokağında eski 10, 10 mükerrrer 12 ve yeni 18, 18 20 numaralı iki dükkânı müştemil bir hanenin temamı. Dimitri E£ 335 20378 Kasımpaşada Küçükpiyale mahallesinde Zencirlikuyu caddesinde eski 182, 182 mükerrer ve yeni 268, 270 numaralı maa arsa bir hanenin temamı, — Firdevs H. 45 2 atika Rumelikavağında Hamamsokağında eski 4 ve yeni 2 numaralı bir kıt'a arsanın tamamı. Hatice Makbule H. 150 88 Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde Ada sokağında 9 numaralı bahçeli bir hane. Abdülkadir B. 245 — 175 Kasımpaşada kulaksız mahalle ve sokağında 93 nu- maralı hanenin tamamı, — İffet, Fitnet, Cemile H.lar 620 sinde — Yaşmaksıyıran Madam Rahel Yukarda ikraz numaraları yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei deyn edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle satılığa çıkarıldır iından talip olanların ve fazla tafsilât almak isteyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lürumu ilân olunur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: