1 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

1 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YZ AAA REAN A Z DSN HİT V ” Shiafe 12 Akşatn X Teşrinieyel 1929 Hasan kuvvet şurubu Kansızlık, ademi iktidar, sinir, Verem, Sı- raca ve kemik, damar ve Romatizma has- talıklarına nafidir. , Hasan ecza deposu Satılık maa oda ve bodrum tarihine müsadif çarşamba teminat makbuzlaril emvali metruke satı; Fatihde Çarşambada kız ve erkek leyli ve nehari HAYRiYE ORTA MEKTEPLERiİ Ana, lli ve orta talebe kaydı içim Çarşambadaki müdüriyet Cajresine müracaat Orta kısmanın dühu, sumlarına kız ve erkek imtihanlarına 5 Teşrinievelde başlanacaktır. eaddesinte POSTA yanında 205 numatada | Pirikir NİKO YASUMİDİS Tıraş 10, saç 30, friksiyon 20, masaj 25, manikür 50, krem 5, a kompres 5, bıyık 5, briyantin S, şampuan 25. Hususi salonumuzda yalnız KADINLAR çalışıyor. SAÇ 30, ondülâsyon 50, manikür 50, yarım ondülâsyon 25, kaş düzeltmek 30, şampuan 50, masaj 50, losyonlar 50, dökülen ve yarılan SAÇLARI yakmakla tedavi S0, her renk saç boyarız 250 kuruştur. Erkek ve kadın için hör nevi perukalar yaparız. İstanbul Hilâliahmer merkezinden: Of felâketzedeleri için mubayaası mukarrer 37500 kilo sarı mısır yeni çuval içinde ve paket halinde çürük kokulu avariya olmamak ve | vapurda teslim etmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 ğlunda İtasına talip olanların teşrinievelin ikinci çarşamba günü saat on altıya kadar yüzde yedi buçuk teminat akçası ve numunelerini bami- len merkezimize müracaat etmeleri, Kırmızı kordonlu tek yıldızlı ANKARA RAKISI en kibar sofralarda bulunur. stanbul Vilâyeti Şehremanetinden: — Bedel gelköyünde Ayşe hanım vakfından olan hamam> çeşmesinin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak keşif evrakını görmek leri, teklif mektuplarını da ihale günü olan 20 Teşrinievvel 929 pazar günü saat önbeşe kadar mezkür Müdürlüğe vermeleri. Şehremanetinden : Emanete ait 15,16 numaralı Berliye markalı iki hasta nakliye otomobili satılmak için açık müzayedeye kon- muştur. Taliplerin şartname almak için her gün müzayedeye girmek için ihale günü olan 20/ Teşrinievvel /929 pazar günü Levazım Müdürlüğüne gelmeleri , İki liraya yüziyle kuş tüyü yastık İstanbulda " Çakmakcılar çeşme sokağındak Kuş tüyü fabrikasinda kuş tüyleri kilosu 125 kuruştan başlar. Kuş tuyü kumaşı hazır yastık şilte, yorgan yağlı boya salon yastıkları pek ucuz fiatla satılıktır. Galatasaray sergisinde takdirlere mazhar olan fabrikayı kere ziyaret ki Tel, İst. 3027 Marka — Maa dara 2 sandık — AP 145 Reklâm ve katalok 1 adet 8 Otomobil lü: 1 çuval 40 Kibraka 1 Sandıkça EB) 1 Kahve “ 1 sandık MG 11 Asbestus e. PLG — 52 Lâstik şırınga Cef MCIC — 19 Sardalya . z 201 Fincan t H, R 31 Karbunat dö manyeri 3 - S S1041 300 Fotuğraf kâğdı B KSai : ç b , ŞH — H6 Danerla W .2 LL — 247 Gramofon tası J Ku MB 45510 39 Seldu sinyet a: 1 9B Pamuk fisto “':?x “Balâda kalem eşya 30/9/929 - tarihinden itibaren l F Cistanbul ithalât gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı ilân el olunur. W S Emvali metruke ilânları Fatihte dülgerzade mahallesinde büyük karaman ve nalbant sokağında cedit 34 Nolu maaoda ve bodrum dükkânın bedeli 4 taksitte ödenmek üzere 2000 lira bedeli muhammenile 9, 10 929 ü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. komisyonuna müracaat eylemeleri. Doktor A. kutiel Elektirik makineleriyle belsoğukluğu, İürar darlığı, prostat, ademilktidar, bel gevşek- | diği cit ve firengiyi ağrısız tedavi eder, ademiiktidarı ağrısızen yeni vesait karşısında. Her gün saat 12-6 dükkân Taliplerin */, 7,50 hesabile Karaköyde Börekçi fırinı / sırasında 38 üm BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Lvew 701!,&!& 000 an, Romanya, Bulg: Comahiri Mütt Şehir dabilindeki aevnlelı İstânbulda: Alalemsiyan ba Tek . Beyoğlunda Gadldesi Tolof, 1O46, Ka DEUTSCHE ORİENTBNK Istaubul şubesi Tesis tarihi : 1322 Müessisleri : Dresdner bank, Aşafhavzernşer bank Hasyona! bul kasmı, telefon: İstanbul 3 Deposuz Tatanbuldaki tükün gümrüğü, Bilumum banka müamelâti içra ve hususi kassalar icareder. yeni ve İrar darlığı şeraitle tedavi eder. Babıâli caddesi, Meserret oteli FELEMENK BAHRİSEFİT BANKASI İstanbul Şubesi İdare merkezi: AMSTERDAM Menun sermayesi: 25,000,000 FL Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FI 3,000,000 FL Karköy palasta Telefon: Beğoğlu 37115 İstanbul talt şubesi : « Mer. kez Postanesi ittisalinde Alla" lemeci Han> telefon : İs 569. Bilumum banka muamelâtı Ermniyet kasaları icari Dr. Viktor Hodara Cild ve efrenci hastalıkları her gün öğleden sonra kabul eder beyoğlu Tünel sokak No 11 Telefon: beyoğlu 2136 İhtiyat Galatada, akçesi: YALNIZ J. iİTKIN in imal eylediği PARDESÜLER irlü tebeddülâtı has Vücudunuzu her masun tutacaktır. iyeden Şık ve kusursuz bir biçimde olan |) bu pardesüler her gün giymek için gayet elverişlidirler. J. İTKİN tüccar terzi Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 405 Telefon: Beyoğlu 450 EmniyelVSaıidığı Müdürl Goi ğünden: Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun ismi 917 — 441 Erenköyünde Sahrayicedit - mahallesinde Ali Osman Ethem efendi sokağında eski 84, 106 yeni — Ef. 93; 91 numaralı iki dükkân ile bir hane- nin tamamı. 900 — 543 Beylerbeğinde Bostancıbaşı Abdullah ağa — Fatma mahallesinde Abdullah ağa sokağında eski Makbule H. 43, yeni 39 numaralı bir fırının tamamı. 175 — 756 Eyipte Camüikebir mahallesinde Ruznameçi Kenan B. sokağında eski ve yeni 9 numaralı bahçeli Refika Hida- bir hanenin tamamı, yet Hanımlar 1212 1858 Şehzadebaşında Fevziye mahallesinde ve Ahmet caddesinde eski 10 mükerrer yeni 28 u- Nahit B. maralı bir banenin tamamı Si0 e7 Çengeköyünde Harınbağı, Çalülleği Ve Faban ŞA7 kağında eski 1:2 mükerrer, yeni 27, 27-1 - riye,Zenciye numaralı bahçeli köşkün tamamı ile bahçe Mecbure, mahallinin zemin ve eşcarının üç hisse iti- - Emine Şev- barile iki hisesi. kiye Hanımlarla Nevser kalfa 90 — 870 Mevlâne kapısında Evliya hoca mahallesinde Behiç B. Mimar sokağında 22 numaralı hanenin tamamı, 1613 — 874 Balıkpazarında Şehmehmet - geyli Fatma Be- hahallesinde Balıkpazarı cadde: hice H. 107 yeni 25 numaralı bir. dükkünın nısıf Niyazi B. $035 — 877 Sultanahmette Cezrikasımpaşa mahallesin- - İkbal H. de Nuruosmaniye caddesinde $ numaralı hanenin tamamı 220 — 880 Horhorda Sofular mahalle ve sokağında Hafız Mus- eski 54 mükerrer yeni 80 numaralı bir ha- tafa Ef. 'nenin tamamı. 1025 — 939 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Fe- Zühtü Paşa 'ner caddesinde eski 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, L ükerrer 44,1,4,2,4,3,4,4,4,-5 numaralı beş ikkân ve bir hanenin tamamı|, 260 970 Üsküdarda Selimiye mahallesinde Kışla so- - Nezire H. kağında eski 61, 21 mükerrer yeni 58 numaralı bir hanenin tamamı, 155 1043 Üsküdarda Gülfemhatun mahallesinde ve — İbrahim şokağında cski 10 yeni B numaralı bir. Lütfü Ek anenin tamamı. z 181 — 1051 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde eski — Mm. Bülbülderesi caddesi yeni Vişne sokağında — Katinko eski 20 yeni 14 numaralı bir hanenin tamamı 495 — 1195 Üsküdarda Çakırcı Hasanpaşa mahallesin- — Fatma de eski Saray yeni Yeniyol sokağında eski Zehra H. 19 mükerrer yeni 15 numaralı bahçeli bir hanenin tamarı. 370 1230 Üsküdarda İrakiyeci Hacı Mehmet mahale- İsmail Ef. sinde Salı sokağında eski 41 yeni 69 nu- maralı bir hanenin tamamı 470 1257 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Hasan Basri efendi mahallesinde Bağdat caddesinde Ef. Çaki 47 yeni 147 numaralı bahçeli birköş: kün tamamı. 265 1289 Üsküdarda Dabağla mahallesinde Meydan- İdris Ef. cı sokağında eski 13, 3, 15 numa- rahı bahçeli bir hanenin tamamı. 2000 1281 Üsküdarda Hace Hasna hatun maha- Davut B. lesinde Çeşme s« dört dükkânın tamamı 415 1106 Haydarpaşada Altunizade, İkbaliye ma- hallesinde Kotra sokağında eski 18, yeni Seher,Lütfiye 34,34 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı Hanımlar Yukarda ikraz numaraları yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei deyn edilmemesi hasebile ( altmış bir ) gün müddetle satılığa çıka- lât almak isteyenlerin Sandık lüzumu ilân olunur Mes'ul

Bu sayıdan diğer sayfalar: