9 Kasım 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

9 Kasım 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Ankara ziraat mektebi talebesi Ankara 5 (Hususi ) — Adana ve Ankara ziraat makinist mekteplerinin tevhit edilmesi üzerine...
 — Evde kaç nüfussunuz hazret ? — Gündüz beş nüfusuz amma hırsızlar çoğaldı çoğalalı geceleri belli olmıyor !....
 Ağaç yetiştirilecek Ankara civarında büyük mıkyasta işe başlanacak Ankara 7 (Hususi ) — Bir kaç seneden beri devam eden...
 Maden kanunu Yeni lâyikada çok mühim esaslar var Ankara, 7 (Hususi) — İktisat vekâleti yeni bir maden kanunu lâyihası...
 Paramızın kıymeti Kont Volpi tetkikatına devam ediyor Devlet bankasına italyan sermayesinin iştiraki ihtimalinden...
 Aksaray - caddesi Karakola kadar olan kısım 30 metro olarak genişletiliyor Yıkı'm ısına başlanan dükkât lar Aksaray caddesi,
 Galata köprüsü kalkacak mı? Liman meselesini hal için en kestirme yol 200 milyon lırayal 60 milyona asma köprü inşası.....
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazetemiz haftada beş gün 12 sahife ve arasıra 16, 24 sahife çıkar. AKŞAM Yirmi dört saat zar- fında olup biten yerli, ecnebi bütün işlere ait havadisler Sene 12 — No : 3978 CUMARTESİ — 9 Teşrinisani 1929 Fiatı 5 kuruş Paramızın kıymeti Kont Volpi tetkikatına devam ediyor Devlet bankasına italyan sermayesinin iştiraki ihtimalinden bahsediliyor Ankara 7 — Kont Volpi bugün saat 17 de Reisicümhur hazretleri tarafından kabul / buyrulmuştur. azi Hz. Kontla iki saat kadar görüşmüştür. Badehu kont meclis isi Kâzum paşayı ziyaret etmişti Öğleyin maliye vekili bey tarafın- dan kont şerefine bir ziyafet veril- miştir. Hükümet son günlerde gayri- tabil olarak yükselen İngiliz lirası karşısında — paramızın — istikrarını temine pek ehemmiyet vermiş, bazı tedbirlere tevessül etmiştir. Devlet bankasının teşkili bu ted- birler cümlesindendir. Kontun memleketimize bir davet neticesinde geldiği anlaşılmaktadır. Kontun fikirleri pek mühimdir. Kont banka için tetkiklerine baş- Tamıştır. Bu hususta - âl meclisi kâtibi umumisi Nurullah mesai etmiştir. teşekki alâl Bankanın - tarzı İtalyan — sermayesi olduğu muhakkaktır. Devlet bankası sermayesinin hisse senetleri ile tezyidi muhte- meldir. Bankalar buna hisse senedi iştirak edecekle, — banka kommersiyala İtalynanında mühim bir hissei iştirak alması ihtimali bulunduğu anlaşılıyör. Könt . Volpi cumartesi günü ziraat bankasını riyaret edecek ve akşam ekspresle şehrimizden ayrılacaktır. Borsa bir rapor gönderecek Ankarada Kont Volpi tarafın- dan paramızın istikrarına ait tet- kikatâ devam ediliyor. Paramızın son senelerde geçir- diği safhalar hakkında kambiyo borsasından bir rapor istenmiştir. Kambiyo borsasında 1925 sene- sinden beri paramızın ne suretle Aksaray Aksaray caddesi, fapartımanından — itibaren Valide ine kadar evvelce 30 metro Bu sene polis karakoluna kadar n kısım 30 metro olarak Yıkı'mısına başlanan dükkâr lar temevvüç birlikte tetkik edilmektedir. yrsa idare meclisi azasından Raif Necdet B. Borsa murakıbı im B, raporun tanzimine memur olmuşlardır. Diğer tarafit de 928 senesinin ikmal etmiştir. Dün bu istatistikler Maliye ve- kâletine gönderilmiştir. caddesi Karakola kadar olan kısım 30 metro olarak genişletiliyor açılacaktır. — Ancak — burada manav, — helvacı ve — bakkal olmak üzere 3 dükkân vardır ki sahipleri emanet ile pazarlığa girişmekten istinkâf etmişlerdir. Belediye kanununa göre bunlara | resmen tebliğat yapılmış, mühlet | verilmiştir. Diğer taraftan harap bir dük- | kân da evelki gece kendi kendine yıkılmıştır. Maden kanunu Yeki Takllada Çok mühim esaslar var Ankara, 7 (Hususi) — İktisat vekâleti yeni bir maden kanunu | lâyihası hazırlıyor. Uzun zaman- | dan beri ihzarına dex tımızda pek mühim bir. mevkü olan madenlerimizden azami şekilde 'de temini, maden imtiyazları türk madenciliğinin inkişafinı te: bil edecek bir şekilde kullanılması, henüz — işletilmemiş ve inkişaf | etmemiş madenlerimizin işletilmesi | hususunda maddeler vardır. | “Lâyiha şurayı devlette derhal | tetkike " başlanacak -ve tetkikat | ikmal edilerek hemen Heyeti vekileye gönderilecekti Ağaç yetiştirilecek Ankara civarında büyük mıkyasta işe başlanacak Ankara 7 (Hususi) — Bir kaç seneden beri devam eden Anka- ranın ağaç yetiştirme işlerine bu sene daha geniş bir programla devam olunacaktır. Bunün için — iktisat — vekâleli bütçesine sırf bu husus için yüz bin lirahık bir tahsisat koymuştur. tahsisat E abuf edildiği * mevkü meriyete gireceği itibaren Ankaranın — önü seneye ait teşcir programı tatbik olunacaktır. Bunun için İktisat vekâleti şim- diden lâzım gelen tedbirleri maktadır. İlk teşcir sahası Gazı çiftliği ile Ankara şehri arasında ve demir yolu güzergâhının iki tarafıdı Şimdiye kadar bu hususta y: pilmiş olan umuümi ve hususi teşcir tecrübelerinden azami dere- cede istifade edilecektir. İşte, hepimizin dimağını zamandır işgal eden muam- malar : Ahret var mıdır? Cennet var mıdır? Cehennem var mıdır? Tensiz ruh var mıdır? İDRİS EFENDİ, gazetemize ihda buyurduğu eserde bu | suallerin cevabını verecektir. Galata köprüsü kalkacak mı? Liman meselesini hal için en kestirme yol 200 milyon lirayaliman yapılmaktansa 60 milyona asma köprü inşası.. Yeni inşa edilecek Gazi köp- | Tüsünün asma olarakinşası mes: lesi yeniden hararet kesbetmiştir. Liman şirketi müdürü Hamdi B. Ticaret odası meclisine bu hususta bir teklifte bulunmuştur. Hamdi beyin fikrine göre mev- cut Karaköy- köprüsüne lüzüm yoktur. Ve bu körü kaldırılmalı- dır. Karaköy köprüsü Haliçte bir liman olmasına imkân bırakmıyor. Halbuki Haliç en tabii bir liman- dır. Liman şirketi, Karaköyle E: önünü birleştiren köprü kaldırı- dığı takdirde bir taraftan öteki tarafa motörlerle geçirmeği ve muntazam — postalar — yapmağı teahhüt ediyor. | Liman şirketinin bu fikrine | Ticaret odası da iştirak - ediyor. Oda bir liman yapmaktansa Ha- liçten — istifade etmegi daha muvafık buluyor. — Evde kaç nüfussunuz hazret ? belli olmiyor!. Galata köprüsünün karaköy Ticaret odası reislerinden Ham- di beyin bu mesele hakkındaki mutalâası şudur: — Gazi köpri yapılmalıdır. Asma köprö 50-60 Milyondan aşağıya olmaz. Fakat İstanbul bir İimana muhtaçtır. Bu 'Haliçtön '“Ş"İ uğu for, — li ÜĞ terük etmek Tazımdır. Va 900 müyed lira sarfile yeni bir liman yap mak, yahut 60 milyon İiraya VA asma köprü me- selesinde şehremanetile - temasa başlayacaktır. Bu temaslara oda ikinci reisi Necip B. memur edil- miştir. Ankar: Ankara 5 (Husu: ve Ankara teplerinin edilmesi üz Ankara mektebi talebeleri izerin evelki — Gündüz beş nüfusuz amma hırsızlar çoğaldı çoğalalı geceleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: