9 Kasım 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

9 Kasım 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© nu Dakimiyeti Milliye nur ÇİFTÇİYE TOPRAK. Büyük Gazi'nin 1 Bün sini Gitükçe Takviye M. VOLPİ'NİN gezeikyne Mn HİM BEYANATİ, kaç gündenberi erime nan ha sabrk Vel de mâdiyen takip bir keyfiyettir. si ricalimizle temaslarından hasıl ihti isasları ve memleketimiz ibalarını anlatmışlardır. Bu dikkat Sima memnuniyeti vaki olan bu bir memelere merasim e Mecliste okudu. miyeti daha ikra Köylüyü| Paris, 7 (A.A.) — Hükümetin toprağa bağlamak, zahmetinin mu-|beyan: namesini Pim Başve- İsmet PŞ. Hz. Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü B. ve Cevat Paşa Dünkü Koşular Çok ck kabilini vererek terfih etmek, çalı- | kil re ve âyanda Luciou Hu- a *rşv şan kollar arttıkça sây ve istihsal | bert okum İ ME Şa Bay ar umar ve Çok En 1 arzda Oldu. iktisat mes'elesinden ibaret değil, Deri tahal ettirilen mua: ei laik i eli İn — * ihis edilmekti bütün Sonbahar at yarışlaı onun- | ve il tları mecmuu ©- dir. Bu bütün bir milletin hayat ve işle e iie > şimdi e i e cu haftası bugün kalabalık e müm- İmei 1600 ai iki ee kli mütesa- istikbalini alâkadai i e bir ahenk © ai dermeyan : taz bir halk > özü huzurunda ra İviyen taksim edilmişi in işidir. > i edilmiştir. E k Milk :|tadır. Hükü diz eclisin imtiyaz- di e klan ba vaa lara halel verecek hiç bir teşeb- güzeldi. Yarı li ei e kaydedilmediği ii in si tin E de'miliR bün. büse gi eirlemiyeceği gibi Fransa'nın sete iki ves iş edilmi Get ni ei şir kii sx | istiklalini takyit edecek hiç bir Imiş ve dolmâj başlam! U. daneli a2 lay nıfı teşkil etmekte olduğundan gi. mes'eleyi de meclise sevketmiye adi t Volpi de İsmet Paşa lee Şev e yo < ek iye > iyi ike 1sadi saha- cektir. Hü kümet cihan sulhuna ya- kere Vekillerin bulunduğu mile da Bl her ve itilafnameyi ka- Birinci koşu ilk pi bu sn ni Badnde tutma-: Jı, yaşındaki yerli ve arap, er- e © mizaca diz e mız gaye gayet Ye tamamen tevafuk et r, Ge- (Dev mı 3 üncü ade ) —... i mes dei her şeyden evel sal KONT VOLPİ. 28 zi ui Koşünün bidayet ie devirin sile m m Gezi Kö öprüsü iz kadar önde en m Gü a tinizle pek çok Siyasi ve ie Jya on metro m kala niş a) ta- vakiler vardır. — Asma Olacak. İmama saba tai ln dum. Beni mem-iz. -afından Bu koşuda büy hang gelinle iz i zel İstanbul, 8 Tele fon) Gm e Kii — kayıp Peytiz Döne Seda a İ allak ı toprağ a beraber Köptüsü metin madi bir sây ve inki-| ikinci, Sarıkuştan üçüncü gelerek ortun üzerinde eye ve rizkını| ŞE A a Ek SERE için - Eş pa icereyanlar kuvvetlenmektedir. Bu Saf iadesinin. 2eceii Gta olan ve 650, 100 ve ellişer liralık an çıkarma; a çalışan e hüm hr Didi Türkiye'yi ükaf aln mışlardır. musallat olmu: li r. Görüş ve düşü- isi demiştir ki? uyandırmıştır. İlkel ini İSMET Pş. Hz. VE mi ee sa uş ln — İstanbul bir limana muhtaç-' ş Kami 1” Hazretleri in ihdas usta-| Üç ve daha yukarı yaştaki halis Ytl ON ii i i a eba) Damir OPEN 1 2, ve ui Ke e yeri > dinle at toprağın esiridir. Bu toprak kimin- in akde bişi le işi bir. çikan ingiliz at ve kısraklara mahsus. al tette'? sre uğım ve yüksök Dir salt (Sitadiyovaryus), (İstafet Dsn €|lâzımdır. Y: yüz milyon lira: | (Mistenket), (Olgo), (Primrol) a- koğad (Dum bii i esafe bin bekle mari idi, Bu zahmetlerine göğüs gererek ondan! sarfile eski mi ihya etmek rette takdir ettiğim mesai vi : a) (Hadit) alabildiği mâhsule ortak aim ar yahut t altı itmiş İç iie larında memleketin takip Girip ei rasında ve üç bin metro mesafe 2 ikinci, (Yildiz) ü gelerek sı- a bir hak | ticeleri istihsal edecek faal bir te- #erihüe, ceryan edem birogu, GOK İzamle 200 76 ve 25 alık ikramiye ylü düşünemese bile > letin, -F İ sanüt bulim. ŞU. ei Bimer ve (Olgo) gelene Gazimbii. dır, ma içtimaiyenin umumi sag- X . Bu hükümet ricalinin m. itibarı Beşinci mr - başında deti namına; derpiş'v& Hall ir rka Me K € elis fi milletinin yeni hayatını ihya kadar kayaya büyük bir e Kaka a mahsustü; ü len mes'elelerdi . reisi İs-|h (Devamı 2 inci sayıfada) Gi upu İçti ımal, met Paşa Hazretleri bulunu önünde(Sitadiyovaryos) la kısa bir e yor. Cümhuriyet Halk Ke el küvvet ve e umu-| farkı müteakıp at başı beraber ola- ii Bu tar. ümitüriy, ri ğ Şi (lis Grupu a cumartesi ise iri sahalardaki teşebbilslerde şuda Mistenket ikinci ve İstafet'de |. iken gal Akare - temaşayk yenin mahkümudur. Zirai kredi inü öğleden evel saat onda Büyül ik'n neyin olmaktadır. Memleket bu! üçüncü m am ei 1500- vi miyacım ya pini ag mes'elesi, zirai istihsali teşvik ede- Mi Ilet : Meclisi salonunda içtima e- teşebbüslere. Si müşkülat i çin-| 100 ve elli liralık ikr: yi kazan: Seir m Dİ e e 2 se cek ve normal bir k de, iktısadi ve mali bünyesini tak-/mışlardır ve e Olgo ile İstadiv varyus | ir d yi 'n filimi > ih rim a landıracak bir şekilde hall ser rifleri rica olunur. ele amı 3ü üncü sa' sayıfada) berabere geldikleri için birincilik değiş A de se nihayet toprağı da Salan li Ke Sİ 2” TR ve netice itibarile başka. bir nevi tagallüp tarikile onu köylünün ilinden alır, Çünkü eray biz deki ii gn ve ae mü mmül cek hiç b zirai isihsal yoktur. Si ecele ri ese alın terini, ve men- > ni yutan bu nevi serma- örs a 2 onun toprağına da mu- sali Sn üm! riye et hükümeti toprak ve itinsal m mes "elesinin bu safhasma tir. Çiftçiye bir taraftan serbestçe çalışacağı toprağı vermek, ve diğer taraftan ki ayle eden isti poymii rını li &k Hususunda iler > : Jarti ein d ir huriyet hükümetinin derpiş etiği) SOVYETİHTİLALININ ON İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ MÜNASE BETİLE SOVYET SEPARET.| muzdan duyulsun Kblle yalnız köylü sınıfının de- HANESİNDE YAPILAN MERASİMDEN BİR İNTİBA. 5 “EN, Bm

Bu sayıdan diğer sayfalar: