9 Kasım 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

9 Kasım 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e 'Teşrinisani 9 Tecrübelerle, muayenelerle sabit olmuştur ki: Akar | en temiz ve teamülü en eyi suyu HAYAT MENBA suyudur. Hakimiyet miye TELEFON: 1775 AME KA Tıp Hakültenindeni Doğum ve dme emar muayenehanesi m Saran ii Hı partımanının bi me katına sakini Kr. öğled o -a Teleton 2352 Yem münakasası, Konya Encümeni Vilayetinden: Çiftlik hayvanat şubesi için lü- un cibi şartname 43,709 kilo arpa, 34,788 kilo yu- m 25,289 kilo bakla, “” 070 kilo . apalı zarf Yy: me cağından 20 tag sani 929 çarşamba günü saat 16 ya kadar Encümeni Vilayete müraca- atleri. 2-5814 im münakasası, Dev et Demiryolları ve Liman- ları de İdaresinden: İdaremiz ihtiyacı olan çam, me- şe ve sair muhtelifül çins karaste kon kapalı arfla münakasaya ui muştur. nakasa 26-11-929 salı günü saat 16 da Ankara'da Devlet De-' An miryolları Rin yapılacaktır. Münakasa; tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 'ni me dairesinden, aşa alağazamadzaoi tedarik! edebilirler. 2-5880 Köprü inşası | Yarı Umumi İdaresinden: Pekdemir m ün yeniden inşası ve eski köprü demontajı ye- yi İz zarfla münakasay; ai kon Mün sakar 19-12 229 ei günü saat 16 da Ankara'da Devlet ye ri İdaresinde yapılacak. ELELE ünakasaya iştirak edecekle- | rin teklif mektuplarmı ve muvak- | dı kat teminatlarını ayni saat 15,30 a kadar Umumi Müdürlük ka- lemine vermei eri lâzımdır. er mü nakasa şartnameler ağalar tedarik edebilirler, 586 m m , Camekân imali. Adliye Vekâletinden dliye Sarayı milli ei başların ekân imal setisileğir una mü- racagat leri ilan olunur, — 2-6032 i münakasaya vaz, laz ve Liman- ! her parçasına emniyet edebilirsiniz. Her zaman yedek Di hazır, O Fabrikasını gezen en müşkülpesent çi me sase bile dikkat ine hayran olmaması imkâns imalat hattına sevkedilen her parça, nevine göre iy sizy. on makinaları yüksek tazyik altında dikkatle muayer © edilmekten Her motör, kurulduktan sonra en « aletlerle mücehhez tecrübe dairesinde saatlerce mütemadiyen işletilerek tecrübe edilmektedir. Şanjmanlar, diğer bir dairede. ayni tecrübeye tabi turutmaktadır. Otomobil imala tondan çıkbklan sonra evvelâ aksi istikamete dönen demir tekerlekler üzerinde işletilerek tecrübe edilmektedir. Bundan sonra DOÇ Fabrikasının meyilli teerübe sahasında azami süratle sevkedilerek OÇ tam mada Fiat hususunda pek y üksek Otomobillerde) un) , z 5 ve e > imtıhana tabi tutulmaktadır. tecrübeler in r D Zabıtçı Zade, Telefon 1615 Telgraf Ankara Zabıtçı, Anafartalar Caddesi 23 | e EE ERE RE EEE TAS Fb. Vid ii Ma. İl Ankara ahalii muhteremesile bil- Satın Alma (5 umum tabiplerin nazarı dikkatine. Komisyonu ia a an bee ilânları : EDİLEN VE VE —Evelçe ilan olunan sasında talibi yi” 20 lât 13-11-929 sa; Di alınacaktır, re t ile müracaa! ATEŞLİ INDIFALI —50 adet birer kiloluk şişe MUA- vanoz. iz 240 adet Kastel b GE. Türk Maarif Cemiyetinden: »“ Fransızcn tedrisat 10 S 12 adet çini lastiği, rda yazılı malzeme lıkla 13/11/929 dâ alınacaktır. erin müracâati. 2-6037 MECBUR EDENLERİN BULUNULACAĞI TAKIBATI KANU- 2-602 'Teahhüdünü ifa edemiyen mü- ieşrinisani pazar günü saat 18 de başlıyacaktır. 3 6025 Odun mubayaası. | Adliye Vekâletinde e meslek Ma ihtiya: | Yenişehirde ev daniel İsmetpaşa caddesin-! i Nec zı inşaat için evelce ilan olunan pazarlık günü müracaat eden tali- bin elikiymasi e ire ii k Fransızca mua! İm zu edenle erin Kanaat ki kitini müracaati. Saat 17,30 ile 18 arası. aim ettin cı m re bi adi in okka meşe odunu düğimden bu bau ali di ie N keep ini pazarlıkla mubayaa edileceğinden r-İbir teşrinisani 929 & de yapı- EMİ Şt e ye olanların Vekâlet komisyonu» caktır. si lerin ei ile !t Evrak muavini Hıfzı Beyi m na müracaat etmeleri ilan olunur. mürâda 2—6045 İmelidirler. vi Bö MANN ve BİLL yeme erme ef Belsoğukluğu. Bel o yol a ve ti e hastalık » mütehası ul ayı yanında iie e Etfal Apartımanını atına nakletmiştir. > astalarını öğleden 5: > Şallar de kah hes amıştır. Teleton “2 20650 temin eder. çile KTAL kanali Müme: mesadet han G. DİEL, müessesesinden İ 2-5594 laç münakasası. Sıhhat ve İçtimai muavenet Ve- kâletinden: Sivas nümune hastanesi ihtiva- cı için 294 kalem ilaç ve İsholatu- sı 28 teşrinievel 929 vari» Gerd ak Kız Enstitüsünden: . Kız Enstitüsüne 100 İn tercümeye r bir daktilograf 'aranıl- mak, ir. Talip o ilin müesses se 2-6015 Cemişti selediye R- aseiladen ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: