9 Kasım 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

9 Kasım 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ankarada İH avagasi Ucuzdur. ve ihtiyaç Temizdir. Yemek. Kolaydır. Banyo. Teshin. İH avaşazite Lütlen sergimizi teşrille bizzat tecrübelerde TAYYARE PİYANGOSU. Yedinci tert ip 4. UNCU KEŞIDE, Ti Teşrinisani 1929 Büyük ikramiy: 43, 0200 Liradır. 10,000 Liralık ikramiyeler. ve (0,000 ,, bir mükâtat. 40.000 ra isabet eden (58900) gumaral bilet; Istanbul Edirne, Cebelibereket, Gebarde satılmıştır. 20.000 bira vnhet eden (16597) dumarah bilet: Buptmla satlimiştir. 3.000 tira isabet eden (3049 aumarah bilet; Bergame iiiaslık Çıldır. Kaşda satılmışt Istanbul 10.000 Lira isabet eden (4438) mii bilet: Ba Emlak ve Elam Bankası merkezinden Semti Nevi kıymdgi usulü İhale Evsafı müzayedesi tarihi A il İsmetpaşâ Hane deni 16-11-929 Z.K. (1)oda 3290 mahallesi Bentderesi arım a talsmat için merkez müdiriyetine müracaat am ve talip olanların “ 10 âzımdır. 2-5859 talebe kaydü kabulüne başlamıştır. j Kurslar bu ayın dokuzuncu cumartesi günü saat 17 de alacaktır Cuma günü öğleden sönrâ küçük san'atkârlar için, tüccar.ve-me- murlar iin de cuma günü ve, hafta. Ra saat 19—21 re kadar sadri devam edecektir. “Talebe kaydi kabulü fer gün saat 17—18 Ze kadardır. 2-6027 kalmadı. m şeraiti müddeti 21/11/929 Ömer Vasli Memur Aranıyor. Ankara Zahire asiyonda umumiliğine müracaatleri. ii 10/11/929 pazar dörtte vilayette müteşekkil mahsusuna ve evrakı 2-5972 21 adet teşrinisaninin 11 incn vilayeti mezkürda hazır bulun- kara Vilayeti Nara Başınü- BebliğiMai ? 929 tarihine komisyon renmek ve Kita Bata Uumum lira bedel mukabilinde Yenişehirde İstiklal caddesin- iştirak vesikalarmı . berayi günün. 15 gün

Bu sayıdan diğer sayfalar: