November 9, 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

November 9, 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

w RESİM ws 9992 Onuncu sene, i Paşalar Hazratile Cevat Paşa ve M. Volpi at yarış larını takip ederlerken, HAKİMİYETİ MİLLİYE 9 ile Stradivaryus baş başa... LLM Li 2 damiskaperde 2 abajorlulamba 2 halâ taş 50 karı — 10 kü 1 köhne sandı 7 demir boru parçalı: mm ân ve ti ta parçal i eşyalar müzayede lada BN © ayi /929 persembe günü satı- Talip olanların Ankar elman müracaatleri . 2-6016 be gi NKARA BİRİNCİ SULH : Jka ri nun saniye... Kiralık baraka. | Ankara E Kabakula! Sez Tai 264 re a- lı baraka kiraye Yapin en ta- lip olanların 25/11/929 pa gi saat 15te A ürlüğüne müracaatleri Münhai mülazımükler. taliplerin memurin kanunu: ncü , maddesine tevfikan ; Kıralıça Marie söeğvekldir ancak an muhakem. aleyhin ikâmieteâhe: mipebükiyetkmp binaen kendisine ilanen teblig; at ifasihu Me veril- 20 teşrinisa- çuğ ata- fik kılınmış olmia! yevmi mez- kürda bizzat e vekilinin muha- a zır bulunması 'ilan olun 6042 Tedrisata başlanacak, |. ara Maasif müdürlüğünden: spice Düne ee Ayak kabı mlbayaas Musiki muallim mektebi dürlüğünden: ci ins Adet Potin 75 İskarpi: pın © Jiminasti tik poti Yukarıda yal üç kalem ayak CUMARTESİ 9 Ve Tayyarecikil. Tayyarecilik sig gitgide | e smıfı sarıyor. Rom a Mari pre a İn nada tayyareci s ömii lamıstı Kır ii Mari nin kiii de bir uçuş İLAN | Üniformalı zabitanm idare etüği koşudan bir intiba. Muazzam Bir Opera Binası. manza A Bu ol muştur. Binayın üst kısmındaki ticaret E bötelin kiraya Senlerek ye Chicago a ei Kiyma ii ğa korumıya yardım e Çünkü: sanları en eyi BERLİTZ ü en esaslı, en seri ser usul tal 4) Arzunuza göre evde veya me 5) Mürtebinizi ak dileme, Bu bir lisanı seri ve ameli o mek için 9B dadır. Derhal ilk gündüz mektebinde tedrisata 9/11/929 cumartesi gününden a e anacaktır.'O ci rinin icrası kim talebenin kayitler caatleri, abı 7 bide 20 gün müddetle münakasa- ya konulmuştur. İstiyenlerin 27 “zc lı günü saat 15'de Maarif Eminli- ı İğinde toplanan mektepler mübayaa |mı 2.6005 ») eee seyahatleriniz ve zevkiniz için asri Lisanları öğreniniz. E mektel e ik ep ek pte bsi ve emt dersleri alabilirsiniz. a i Niçin Berliiz mektebine gitmelisiniz? ANA LİSANLARINI tedris ederler, ERLİTZ ei ir müdür v ve ai tarafından mütemadi bir teftiş altım- 7) BERLITZ mektebi bütçeye, mesleke ve sinne göre herkesi memnun eder, Bayd olununuz Bir Meccani Tecrübe ersi Alınız ANKARA: Taşhan sırası, — ISTANBUL — Beyoğlu: 356 İstiklal caddesi, etme Müfettişliği ec-zahanesi için şehri em Za 'miryolları İdürlüğüne müracaat eylemeleri; İyi TRŞ ya İşl 5 lira maktu iie bir eczacı kalfasına e Talip len imtihan ve i sıhhiy: kıl anna! küzere Haydarpaşa v ya'da iş 006 Maârif Cemiyetinden aile ait tahsilâtı ic icraya v7 sn imiş V ve kendisi- üraca- & bir lmiştir, ui Teshir rü rica olunur. -6014 İma EM e İMes'ul Müdür: HİKMET ŞEVKİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: