6 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

6 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1565 31605 2735 . 2565 1355 1505 320 2355 3330 ne 1856 ma Kâtip 'Maslâhattin mahallesinde atik Fethiye cedit Hacıİbrahim sağa ve Halil ağa nin 1939 Drağman Ter cümanyunus geye i Tl nı bahçe iki kö 2278 Fındıklı'da Ee mahallesinde Derici 24, Hasköy'de Keçecipiri mikilEynz şerif sokağıdda (1 ) numaralı bir ii ER e 495 a ünde Bost — e caddesinde eski 88, 376 N 7421 Dekidar'da. İcadiye a e 99 hanenin tamamı. Sahife 10 sip liği Sandığı Müdü rlüğünden: Müzayede Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun ismi bedeli 4430 Gibi Erenköyün'de o mukaddema Sahrayıcedit Refia H. elyevm Göztepe mahallesinde atik Yalıköy cedit Çiftehavuz sokağında eski 24, 25, 26 yeni 74, 74, 74, 76 ezik maa bağ ve bahçeli bir köşkün tama 175 e nda Feriköy" ir Büyükyeni s0- Ayşe Ce- akta eski 19, e yeni 102 numaralı mile Naziye, bir hanenin tam Hatiçe, Zahide Hanımlarla man, Mehmet, Mustafa Be vi Ali, Erenköy" ünde Gebe: Rifatpaşa — Münir: ında eski 23, 23 yeni 17, 17/1 numaral öşkün liğin. i di Beyoğlu m Hüseyinağa mahallesinde atik Ahme Şa- Caddeikebi ve Çarşıderunü ve Arabacı kir B. hal ile asap ve Mi i ve Berber ve gediklerinden münkalip elyevm otuz dük- ân maa çarşı kapısını müştemil Rumeli p ından maadası ol ai mahallesin üçer hisse itibarile birer hiss. 1273 an 05 ve Kllesinde e Se yeni 8 Belkıs H. ı bir s ahilhan 16770 kei Hacıâma ahalesinde eğ Halil Nuri meydanı caddesinde eski ve yeni 22 numa- Ef. A; ralı yüz aitmiş li ibaret e Münevver hane arsası 1086 Gedikpaşı'da. Diril Ge- Mehmet dikpaşa caddesinde eski 29 v ni 65, Hat 67 numaralı ve külkana giden ik ha- ne vasil çe yyen hatap mahallerile Akif, aa müştemilât Gedikpaşa hamamı den- Vasıf mekle maruf çi amamın bin iki yüz Vedat doksan altı hisse itibarile üç yüz im Turhan, hissesi, Fadıl e re Suz: e Samime ve Dürüm Hanımlar 1341 Çengelköy'ünde Kuleli, caddesinde eski 3, Hikm. Ml ln 19,19 mükerrer yeni 5,5 numaralı bahçeli bir köşkün tamamı. 1755 Beşiktaş'ta atil ik Köyiçi ii Yenimahilede ze ndir yi 32 yeni 28 numaralı asi 8 be yeni 10 numaralı bahçe! 5 © p D. > e 6 2 5 o. © © 2 m » <a Ebi 6 2212 Pak te Hacıferhat label indi ciebalı Mehmet B. sokağında eski 52 mükerrer yeni 4, 6 nu- Lütfiye H. maralı bir hanenin tamamı. 2273 Bebek'te Bebek mahallesinde Küçükbebek ağ çizi caddesinde eski 27, 27, 27, 27 yeni 43, 43-1, 43, 39, 41 İlmin maa arsa ve şkün müştemi maa oda iki dükkânın beş hisse İM rt hissesi. Hu İ te Akseki SM >. Numan Ef. nar e sokağında eski ui e 26 numaralı ik hanı gi -amamı, EF. Fatma Müker Beşiktaş'ta Sinanpaşaı cedit Kılınçali ma- Dilber miri ei len > 10 N ni İ aralı bir ha nenin 2841 Marşarana'da e sokağında 5 nu- İbrahim Et- B. ükkânu hem 1385 eme da Ene ez ei atik Fethi, Asım Perşembepazarı ve Çınar caddesi cedit Salih B.ler Perii ve Voyvoda minde ski 13, 19, 54, 56, 58 Ni 14 1â79,64,1,9,7, 2 ii dört dükkân-ve on a. odalı ia n hisse itibarile üç hissesi. o. lı bahçeli bir köşkün tam. 37 numaralı bir hanenin Beşiktaşa Ekmekçibaşı Aliağa Şenlikdede Oo Ahmet ahallesinde Maç meydanı sokağında Edip, Ömer Gi 7,9,9,9 mi aa yeni 7,3,1,5 numa- © Ecv ralı iki dükkânı müştemil maa bahçe bir İbrahim 16756 Beylerbeyin'de m mahal lesinde atik (o Emine Halilağa cedit Nuribey sokağında eski 2,2 Kevser H. ESK Kalorifer, Banyo, Elekti, Telefon, âzami konfor, İŞEHİR Büyük Porsuk Oteli Lokanta - Gazino rik, Gain Telgrafla temine debilirsiniz. 6 Mayıs 1934 Satılık İn para ile: Esas N ve arazı. önüm nüm Sekiz taksitle: 203 Pazarlıkla: 169 rı Gazino ve odayı hane arsa İş ve a ie 4Nolı bi Balâd. Taipei ime çimi günü saat 16 da şi ilân Fak VE Bjlan Balkaş l B nl ybesinlr: Mevkii Kıyı Kandil Mezarlık sokağı 27 No. (36 12 dö- 1275 | ri 214 Kandil e KE sokağı 25/14 (49 1730 215 Kandil ek olayı 26 No. (50 dönüm) 2000 216 Kandilli il sokağı 27 No. (70 1/2 dö- 3525 Yedikule Fatih Sultan Mebmet a ane çıkmazı sokak yeni 20/1 No. lu yaz çifliği müştemilâtından Hacı Bayı 1 mi Osm üştemil Di dutluk 4940 198 Büyükdere a Oğan Bayırı yeni 8 No kol 206 Cenderede 6 dönüm 2 No'lı e ahçe muhar mlâk aleni mii ile satılacağından Hedik dairesinden : Mahkemece ilânı iflâsına ve muame- lâtı iflâsiyenin (ünyon) suretile tedvirine karar verilen mai MifRbUFE tüccarından yal inin ahır e araba | AM olup ma: < vi © Vehibe H. Hulüsi B. 1 Sandik by 16 X > Zeytin yağı » | Yeşilz saf Soda alık konservesi ithalât kat'iyesinin icra edileceği ilân olunur. İstanbul ıthalât gümrüğü ie vw b zi” müstamel iç yağı 1287 ıbbi 120 Vazelin 874 7 : Şeker 319 1 1 Kahve 112 eytin 2 13 fıçı m rim gayri o 2370 stik 5 sandık Teneke e çay 200 B; Yer Lb sda Elmer on kalem eşyanın 3,5,7/5/930 tarihinden itibaren İstanbul ithalât gümrüğü satış komisyonunda İ ve üç bap dü a e ve ( Se- | buhyan Apartımanı ) namile maruf bir bap apartımanın üçte bir hissesinin açık arttırma ile satılmasına araya çev- ür apar ile beraber ar rilmesine karar verilmi: A tıman her iki taraftaki balı cem'an 1071 metro mü 71 2 a malik olduğu gibi apartman bin 30 metro mürabbal üzerine inşa edilmişbi. İşbu mıktarda müflisin şayian işgal ettiği hane dahi dahil olduğu halde mezkür apartımanın birinci katı dokuz niva, si ii sizi Katı dahi beşer O numaralı iki ei ha- u viral re mülhak olm: Hatice H. Şerife H. karar verilmiştir. Talip encümeni vilâyete müracaatları ilân olun Balıkesir vilâyeti daimi Sym em Balıkesirin Pamukçu mahallesinde idarei hususiyeye ait ve satılmak üzere mevkii müzayedede bulunan Pamukçu fabrikası ve müşte: i al m Ey eden talibi tarafından vuku bulan teklif mel n 1800 liradan dun olmasında haddı lâyık göri rülmiyerek ilini avi kadar pazarlık suretile talibine olanların ve ni anlamak ayrıca çamaşırlık ve hizmetçi Aİ mevcuttur. Aparlımanın bodrüm: katında irelere mahsus odun ve e ma ka e dairesi ve tesisatı ve nahsus köme ii ve > sinde ve uda kolacı Wi racı tarafından lann üç adet e ük Ny in ve a Lc ata kadar asansör ve su tesisatı mev: Asım B* “Camii Firdevs H. stancı Suadiye mahallesin- Saadet H. 89 mahallesinde ağir — Ef. yeni Merym H. mük bir hanenin tamı © o a ww vi 5 ı bir hanenin maralı bir dükkânın tam hallesinde Salmatomruk Türbe 153 ni 5 mike lyevm Hacışül er Satiş amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunu errer yeni m LE 1 numaralı maa ahır 355 2224 Üsküdar'da Bilgisi mahallesinde Çakaldağı cedit Alemdağı sckağında e: < kiz 5, 57 numaralı maa bağ bir Pera 2416 Kik ünde Tuğlacıbaşı mahallesinde ükerrer yeni efendi Fatma EL 3 a â 105 4 321 Sltaneeli de ırağıhamza inahallesinde lr ve zaya sokağında eski 20 mükerrer yeni ği H. lar alı bir hanenin tamamı. 3272 Kadıköy” ünde Osmanağa elyevm Gl mahallesi: pe a an 6 mükerrer 30 numaralı bir İzne M5 4433932 Gümarlsipazarn'da Hocaüveys mahalle- ülhan çeke e e 8 yeni 25 tam: 340 3340 ekme Kneilnizeitlr mahaline Süpürgeci sokağında ini & yeni 38 625 3376 a sında Kariyelatik Alipaşa esl yeni 5 numaralı bir hanenin tam. 1505 3382 iidelin nde Caferağa mahallesinde mu- EE es mükerrer yeni 40 numaralı bir İle ittir. 655 3432 Süleymaniye'de İSA el mahalle- s inde Çukurçeşme sokağında eski 11 mü- kerre yeni 13 numaralı bir hanenin tamamı. vaşçaşahin mahallesinde 285 3433 Uzunçarşı'da vaşı et Şatırali çeşmesi sokağında A 22 yeni 32 Naciye H numaralı bir hanenin tamamı rıda cins ve nev'ile — yazılı ölak (altmış bir) gün müd- detle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında gösterilen ez benim lsimrle ide eden birinci ihalesi icra kılınmış ğundan talip olanların ilân tarihinden itibaren ( otuz bi Be şuyu tale; nlardır i art tum na müddeti bir aydır, tış peşin para iledir. anetine ait Dellâliye rü- e aittir. | şartla bu yan a ir bar izlet ir e ii rk lirası kıyme tahmin ve takdir edilmiş oldnğundan bu paranın yüzde onu nispetindeki pey akçasının mahkeme veznesine tevdi a temini lâzımdır. İşbu apartıman hissesini sal mak nler ve daha fazla Du ça k apartımanı gezip görmi nek, arzu ala işbu bir ay müddet ii mahkemede müteşekkil iflâs masâsma mürac: at edebilirler. Tapo masrafları ve üstünde almadan eki Sair vergiler dahi z tış birinci arttırma 7 Hazira 1930 m müsadif Cumartesi günü saat 14 te Adliye Sarayında üçüncü atta ikinci ticaret mahkemesinin iflâs odasında yapılacaktır. — İcra ve irlls kanununun 119 un- cu maddesinin 3 üncü fikra: ei yazılı olan hak sahipleri mevc oldukları takdirde beki ri birlikte yirmi gün içinde masaya müracaat Ka e dahi müddeti mezküre- e tevfikan tebliğ imei olmak E 5 ayrıca ve olunı

Bu sayıdan diğer sayfalar: