6 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

6 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mesele nihayet halledildi (Baş tarafı birinci sahifede) apm a cağı böyle k — vakıf olanların bir iş zey neticesi Çekirge. yapılmaktad ae Ki i e balkonunda ince ofsayt kaidelerini .|s e m izah ettiğimiz kimselerin bir gün Kiliste dükkânlar olup ta böyle fahiş bir hatay düşeceklerini . bilseydi evvela kapandı, herkes Peşte muhtelitinin her hangi bir .. klüple m aç yapamıyaçağını ögret- mücadelede ... meği tercih ederdik. Bu suretle- Kilisten ile 5 ii de çok büyük bir hüsnüniyetle be Ağ SE ei ei maç seyretmeğe gelen sporcuları e iü 5 en Misir, aldatacak ve onların samimiyetle- Filistin, e e 5 e nn a ER ga ya ptıkta; Cen ve an ik e Şarktan yaylak bi bil ol- senelerce alın teri mukabili ziya- Muş, Si Ürtü, in um ret ettiğimiz darülfünundan dip- I lâ loma alı hakkak ki Mein a ii e A Si < Ant He bir itiraz ve mug; — zleri ii Kili mi latanın ( Budapesti Egyetem ni ii vilâyetinede yetişmiş, Kiliste tah- letikat e b YEHAĞ/) takimni ribata ve tohum bırakmaga baş- Pöme veli iö hte mile Sema zevatın ifa- Peşi acar amatör mu lie ek Ni yayi liti namı > yal ali h il ii akil ini Sielerek bali mücadele um ei reklam bahsinde yer bulmaması megğul ola! — atlı haş ürküterek daha geniş sahalara gar bir laylık olmak üzer K tercemesini neşrediyoruz. İbretle kayt ve tespit etmekten e hayretle okunsi ye... “ İstanbül Bilhassa die çekirğe tahribatı apor' efkân 'w iyesi nasil ve müthiştir. Adana mıntakası mü- ne şekil e bilinsin ve cadele müdürü S T değ a unutulmasın diy. Antep fen memuru Tevfik beyler şehrimize mey Tevfik bey Akşam Bimeiini bu meselenin diyor z —Çekirge amı istila etmiştir. İdi ek alna A Yemiş olduğu Mücadeleye ehemmiyet verilmek- ii iş e 2 ra yar- 5 dim etmiş t 28 nisandan beri sehir dahilin- de hayat durmuş dükkânlar ka- ÜR halk umumi mükellefiyet ir haricinde çekirğe ktadır. Macar “eriği hen ktubi mektubu 9, 10 ve 12 mayıs tarihlerinde ulile şehir 1. itlafile meşğul 3 maç yapmak üzere İstanbula olma gidecek olan takı darülfünün Sarı çekirğe bir taraftan hasar talebesinden mürekkep bir ta- | yapmakta, diğer tsraftan tohum kımdır. Şerefettin — delâletile garsetmekt tedir. İstanbula acele ilmektedir pi Takımın ismi “ pes E Taarruz! yetemi Atletikai Club (B.E. A.C) paz ünde dördüncüdür. 3 arkadaş; sokak ortasında bir kızın yolunu kestiler! dir. Amatörlüği lr törler ln eyi bir aleni Fodor ır. ya vapurları de amızi- <eğiili m 'apurlar ala i Dün, Haşk&sda 17 yaşında bir i rk ortasında taaruza uğra- y Odalar Sokağında 13 rm evde oturan mütekait Süleyman iie a kızı Münire eli,, hanım; saat 20 de Halıcı oğlun- ait değildir. Kocaeli şirketi vapur- | dar geçerken birdenbi ire 3 kişi larının vesaiti tahlisiyeleri vardır. | önüne (o çıkmış, ötesini berisini İ tutmağa veb Günler kızca- Yangın ba şlan gisi gız meye ugradığını şaşırmış, Beyoğlunda Li a avaz avaz bağırmağa başlamış, n dün | işin pe korkan 3 arka- terzi Sondasın dükkânında; g yangın çıkmıştır. | daş; e hanımın feryadı üze- i eydan v rine raylar ir. hanımın; görse ünü dşbyüilecizi bu üç kişiyi ara- maktadır. , Bir intihar teşe teşebbüsü Konya hastanesi doktor- larından mülazım eleği b dün Kuzguncuk önlerinde urdan 2 Halan arya | üzeri O esnada ; motörü denizin üzerinde çırpınan felâket- ri zedeyi kurtarmış vapura tesli Gönderilen yazılar sahibine iade edilmez — Dokto: İhane nakledilmiştir ir. İnti teşebbüsün sebebi sinir mallı. Çiçek koparırken duvardan ABONE ÜCRETLERİ eliği ; altı yuki ete leyi ix > ve arar i 15 ame e ma- hâllesinde ağanın bahçenin İİ in Sl Mi gi ağ aymış yere düş- müştür. Çocuğun ayağı ZE Gazetemiz ilânlardan mes'uliyet kabul etmez. Zilhiçce: 6 — Kasım: 179 Akşam & ——MU/uUsi TELGRAF ABERPLER——————; Anadoluda bereket Her tarafa bol ve faydalı yağmurlar yağıyor Havza, 4 us susi) — Ankara Büyunlarısda Samsuna okadar bol yağmurlar yağdı. Yağmur devam ediyor. Ekinlerde otuz senedir görülmemiş bir bereket olacağı tahmin edilmektedir. Ankara - ii telefonu Ankara, 5 (Telefon) — Ankara ile Eskişehir arasındaki telefon muhaberesine ayın sekizinde baş- lanacaktır. irtikâp ve irtişa lâyıhası Ankara, 5 ( Telefon) — Bir gün mecliste memurların irtikâp ve irtişasına dair kanun lâyıha- sının müzakeresine devam edile- cek ve müteakıben meclis bayram tatili yapacaktır. Ceneral Gouraud Fransız ceneralının Romanyada yapacağı <$ Gouraud bu ayın sonunda Ro- nyayı ziyaret edecektir. Bu seyahatin sırf bir nezaket eseri olduğu (o söylenmekle ( beraber ceneralın bazı askeri tetkikatta bulunacağı anlaşılmaktı Ceneral (G bir çok fi çol ransız erkânı bar e bulunacaktır . Bunlar Romanya sahillerinin müdafaası meselesi tetkik edeceklerdir. M. Venizelos Yunan başvekili garbi epi dolaşıyor <5 tin . Venize- Ati e li e A 5 gi , olan > ei sesi me li irki: e Makedon Mis ahalisinin EE in hakkında tetkikatta buluna- caktır. Vk mı geçildi? Singapur ü üssübahrisi inşaatı durmuş gibididir 4 (AA) — Mori; ost gazetesi Singapur üssübah- risine ait inşaatın günün birinde du; kdr masına karşı protestoda ulunmakta ve şu sözleri yazmak- Londra ir: ksayişark sularında Mölinen iii e ile bunların kıymeti 150 milyon ngi ii Mei e nin Sin- gapurda da getirilecek üssübahriye Güme edecek bahri kuvveti uzak şar! İngiliz nüfuzunun ve sulhun eği ve muhafazasından daha mühim- ir, Yüz vermediği için sevgilisini yaraladı Çuvalcı Fethi isminde biri ça- lıştığı handa işçi bulunan bir kadına aşık olmuştur. Kadın yüz ermeyince çuvalcı Fethi sevğili- sini bir pıçakla yaralamıştır. Emanetin aldığı balık resmi Balıkçılar cemiyeti e ime 18 nin aldığı v üsumundan şikâyet ediy Cem miyet rüsumun balıkçılık işlerini tazyik tütiğine dair İktisat vekâletine Öl-gi G ir rapor göndermişdir. Hindistanda İngiliz eşyasına karşı boykot şiddetlendi Londra 5 — Hindi: See vaziyet bir türlü sükün bulamıyor. Ahali ile zabıta kuvvetleri seti mü- sademeler azalmıştır. Mamafih şimdi de yerli askerler vaziyetten memnun olmadıklarını lim EN anlatmağa başla- b ni bir e kimseler tevkif o edilmiştir mafih bu tevkifat halkı baca bilâ- kis ii artırmıştır. İngiliz ş eşyasına boykot şiddetle devam ediyor. Vaziyetin vehameti (o hasebile ingiliz memurları bir dakika ma- kamlarından ayrılmamaktadır. Gazi çifliğinin senei devriyesi merasimi Ankara, 5 (Telefon) — Gazi a senei mi bağ pılaca Hüküm erkânı siğil çize davet edilmişlerdir. edecek bir çifliğe götüre- Saat 3 de hareket tren, davetlileri ektir. Yeni alman kruvazörü ayi ire sama etmişlerdir. zakere sında milliyetçi- rn > biri Doğan ke hiçe ait meseleler müzakere olunduğu sırada milliyetcilerin iştirak etmemeleri kadar görülmüş bir hal ” münakaşaya | şimdiye değildir. üç hırsız.. Bekçinin evini soydular, yakayı ele verdiler Dün gece saat 2de Unkapa- nında Haydar Husam bey mahal- lesi bekçisi Murtaza ağanın evi soyulmuştur. urtaza ağa; kendi mahallesini olaşmak için vazifeye çıktığ ag e ep ve Ali isminde kilidini ganı mi; er Bala Bekçi Murtaza ağa evine dönüp eşyasının çalındığını rünce derhal polise haber ve: ve olm yi merkezi 3 hırsızı ele geçirmiştir, Bir kadına sarkıntılık eden iki mütecaviz yakalandı d tanımadığı iki erkek mişti krem ve Li a bu adamlar Zebra han çirkin sö; Beler söylemişlerdir. "Vaki olan şikâyet üzerine her iki mütecaviz de yakalanmıştır. © İhtiyar bir adam cami helâsında öldü Aksarayda b tespit edil- miyen ihtiyar bir pejmurde kıya- fetli bir adam valide eriği ha- lısında ölmüştür. Ceset karakola götürülmüş yapılan muayene ne- ticesinde kalp sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. Edebiyat üstatlar rımızın â şkları.. ( Baştarafı Km sahifede ) köşkünde on beş yirmi musafir vardı. Hepimiz bahçede ii iskems lelerimize oturmuş konuşuyordu! Bu esnada bir. Araya trej cısının süratle - köşkün Halit Ziya pil EE ii mi son vagonunun arkasından uzu ci dali r musunuz.. Şimdi bir tek arzum kaldı.. Seyahat etmeli Eğer mümkün olursa bir Avrupâ seyahati yapmağı düşünüyorum... mi erimi bahsederken birdenbire s0! rdi um: — si zam hiç intiharı düşün dün Tatlı iy gülümseme ile cevap rdi: elki bazı acılarımın içinde intihar edecek mevkide bulunmu; mdur. Fakat hiç bir z e intihar etmek fikrinin ciddi bir cede cesur olmakla kendimi sai öldürmek fikrine karşı korkağı korka dediniz de beyfendi, Hayatta büyük korkularınız vari mıdır.? Halit Ziya beyfendi oturduğu yerde doğruldu: — Tuhaftır nasılsa bende peyda olmuş ve iy var: Kazadan ölmeyece Me: dr kilim eki yangında yanmayac De boğul- <SŞeğimde öleceğime daif bende meli bir kai min lik gömleği ile hatta bro almağa lüzum görmeyi ie yarısı mia haydutları mpi ek mümkü, Küçük bir nken evi olana; korkm sırada hakikaten rp hay- dutlar m. se böcek koyu! e | ar korkar ve ei fırlarıı “Tesadüfe gk siz... Tam iz esnada H. eyfendinin iskemlesine e bir böcek tırmanmağa başlamaz mı? (Mabadi ) Hikmet Feridun X* Oktruva meselesi — D sanayi birliği idare heyeti topla- narak, Ankara kongresi raporunu hazırlamak ve oktruva meselesini esi etmekle meşgul ola » "Birlik, oktruva hususunda ce- miyeti belediye ee verile- cek kararı mektedir. Müt: Deği eski oktruva de yeni tarifenin ikini i birlik ret cevabı aldığı takdirde hükümete müraccat edecektir. Kadın memurlar — Tekaüt kanununu tetkik eden encümence rın vaa na harekette un: memurlar ekaüt maaşından mi ola* caklar, tekaüt (iseler: maaşlari kesilecektir. e 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: