5 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

5 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| İkinci öne Kupon N: No: 7 ngosu AKŞA Altın numaralı Birinci piyangomuzun ponu, biletlerle tebdil e ediliyor. a hergün saat 10d beşe kadar. Son gün 9 haziran pazartesidir. 4183 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 Sene 12 — No: PERŞEMBE — 5 Hazirân 1930 İdare telefonu : İstanbul — 1494 Fiatı 5 kuruş Türk - Yunan müzakeresi Yunanistanla bu defa da itilâf olamıyor mu? Bitaraf âza, Atinadan talimat gelmezse yarın avdet edecek e De Li M. Anderson line Va aziyet ancak talimat geldikten sonra anlaşılacaktır. Alâkadar mahafile gelen bir habere göre vaziyet nasıl bir istikamet alırsa alsın bitaraf âza önümüzdeki perşembe gününden sonra Ankarada ikametlerini tem- dit KM ydi dir. t bu zamana kadar Yunan kalacak gibi ie Filhakika Atinadan gelen haberler ii .yeni Pazarlık kapısı Ma istediklerini ie buki (artık :E$ boylu müzal le edileçek, li girişilecek mesele yok- tur. sefiri | imzaya dair emir alırsa Ankaraya Gine olan a bitaraf âza yeni itilâfnameni ası “parafe,, sinde hazır bulunacaklar, emir gecikirse behemehal döne: sefirine gelecek talimata intizar | ceklerdir. Galatasaraylı futbolcular Futbolcularımız ilk maçlarını yarın Bükreşte yapacaklar EEE. ERA MER Dün giden Galatasaray futbolcuları Galatasaray futbol takımı Ro- Fuhuş mücadelesi Talimatnamenin tatbikine devam ediliyor il gündenberi fuhuş tali- matnamesinin tatbikatı etrafındaki olis li artmıştır. Zabıtai ahlâkıye memurları tali- matnameye harfi harfıne riayet etmiyen Oumumhane sahipeleri hakkında şiddetli tahkikat ma tadır. yap- de fahişelere karşı da şiddetli akel yapılmaktadır. Çekirgeler Cenup vilâyetlerinde mücadele hararetle devam ediyor nkara, 3 (Hususi) — Cenup vilâyetlerinde (o çekirge ( itlâfına elan mücadele neticesinde şimdiye kadar Mardin ovasındaki yüzde geceli gündüzlü çalışıyorlar. Balıkçılık mektebi için bir mutahassıs a 3 (Hususi) — İktisat skli “Balıkçılık mektebi için bir mütehassıs celbetmiştir. © Cenup rüzgârı Hava bugün de dünkü gibi sıcak olacak Yeşilköy EE merkezinden verilen o malümi göre bugün hava ekseriyeti le çık lr Rüzgâr cenup istikam tedil olarak e B ği p pe o 5 m Sxe © e 5 8 1 dere idi. Hav Anmökeimi gate ilamda azm ge eeolili . Diğer mıntakalarda ha- va ile geçecektir. Tramvay kazası Bir bisikletli çocuk ağır surette yaralandı Dün gece; Api Lige gelen 607 numaralı tra ; bir bisiklete SARİ bisiklete allen 15 aragümrükte kalaycı çıraklığı ettiği anlaşılan Ömer; i ismindeki bu çocuk muhtelif yerlerinden yaralı bir halde Gureba hastahanesine yatırılmıştır. Vatman İhsan efendi hakkında tahkikat a pildinitüdr İstanbulun hemen iri sokak- ları harap bir haldedir. Emanet, bu sokakları tamir için a kâfi miktar venin olmadığım Teri gidiş gelişi çok henüz inşaatı bitmeden, Bü yerlerinin — artık ( geçilemiyecek le geldiğini, büyük çukurlar hasıl olduğunu yazmıştık. Taksimde Tarlabaşına gitmek üzere emek ri > ve de he- men ayni hale bir çok ep takar Ma İnkur, Büyük b yapılan bir e daha inşası veya radan beş on eri geçer geçmez benler çok. yazıktır. manete işin neden böyle olduğunu sorduk. bitmedi n müracaatle bu Boş yere masraf etmektense.. Yolların inşa tarzını değiştirmek lâzımdır Bugün yapılan yollar daha inşası bitmeden bozulmağa başlıyor Taksimde yeni emi Sl gn er hasıl oldu, e ihtiyaç baş gi Em hafili b e yalların ibi Li ı kabul lesi anla görülen SE nları ikm sani al eitirileceğini öğrendi a Bu cihet mem Giy şayan olmakla ( bera kat'i kabul muamelesinden az zaman sonra OİL ei tarzını KAŞ ten başka çare yoktu Bugi MER ge kafi bir kum ele üzerine taşları sıralamak Sure ii yollar az zaman ra bozulmağa mahkümdur. ai bir ir ii yapak ğini Taksimde tramvay şirketi tarafından yi miştir. B: u ta det dayan- ığını, bir yapılırken öteki taraftan bozulmadığını unut- mamak lâzımdır. Karısını zehirliyen koca Nâkıli :( Va-Nâ ) 4-üncü sahifede, hülâsasile okuyun emal i B. BY manya, Avusturya ve Almanyada | rahatsız olduğundan seyahat maç yapmak üzere dü iştirak edememişlerdir. şehrimizden hareket etmiştir. Galatasaray, Bükreşten Alman: Futbolcularımız bugün Bükreşe geçecek, Böyten ve Drest. vası! ole caklar ve yarın Yuventus | şehirlerinde birer maç yaptıktan takımı ile ilk maçlarını yapacak- | sonra Viyanaya gelecektir. Ze İki yüne şunlardır. Viyana'da Viner futbol klüp ni, ithat, sım, N Hak. k- Suphi, Vedat, SE Hasan, Meh- e İ e Ti Sali Ercüment > Kemal tır. İsvicrede yağ ilde bulunan seçime eri ii Ulvi be ana'daki maçlara Şefik, Rebii ve lir antrenörü : | Lem Bürhan B. son dakikada Mü: pederinin hastalanması üzerine, Son dakikada aldığımız malü- mata göre Galatasarayın kıymetli | müdafii Burhan yarın sabah Bükreşe vasıl olacaktır. arınki m saat diği an bu suretle y | iştirak. edecektir. birader !.. e digi — Murat mı Dae Bu uzun etek modasına da can Uzun masraf modası!

Bu sayıdan diğer sayfalar: