10 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

10 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A a 10 Haziran 1930 AKSAMDAN AKŞAMA Dost Tanıdı dk — Selâ âmlaştığı- De mi vazi- feniz, ut içtimai mevkiiniz alay ei münasebete giriştiğiniz a bera- ber dolaştı ğanız, kendisine maddi, manevi ehemmiyetlice fedakârlık » yapabileceğiniz ahbaplar. —Dost — Senelerce ayrı kal- Bi vaziyete defaat rübe ettiğiniz arkadaş Yukarıki ( tasnifi ookudukta sonra, elbette, kendi muhitinizi içine sığdırmağa uğraşacaksını İle ikisinin ri lıklığı İle i tebrik et İZ. elâ, babamın bir dostu m öleli on sekiz sene mu: Bu mke sin böyle, ee nn sebe ep, (alb-ki, ben, ee şimdiye- dek, hayatımı kazanmak için, — geçen gün hesavladım — banka emin muallimliğe kadar, La Akşam h. NE İL İMA ee a ir m İİ ŞEHİR HABERLERİ | Mısır seferleri Vapur avdette İzmire uğramıyacak Şeyrisefain idaresi Mısır sefer- lerine ait hazırlıkları ikmâl ediyor. İlk sefer İzmir vapuru ti dan ie Son kar: öre İzmir vapuru blender avdet ra İzmire EN acaktır. maksat İzm lehim bini m muamelesine tabi olm içindi İşletme müdiriyeti a tarifeler rini tanzime başlam ıştır. Birinci kamara ücretini in 160 lira olarak tespit edilmi; Dm Köylü sigarası Her tarafta süratle taammüm etti Tütün inhisar idaresi tarafından taraf a taammüm etmiştir. olmuştur. 30 gram tütün bulunmuştur. Esrar kahvesi ! Kadıköyünde Söğütlü çeşme caddesinde 252 numaralı idea Kahve müsteciri esr hakkında tahkikat gi Emanet bütçesi Emanet için yeni varidat menbaları bütçe- Şehremaneti yeni sene sini tanzım etmeğe dair talım ML Bolidğilhice idir. raflarına iştirak etmesini emre- diyor. ehir ni sigorta şirketlerinin esine göre her şirketin Sigortalar bu mikdar ii tina ederlerse tahsili nunun göre tahsil edilecektir. satnameler için A vaziyetine göre 5 liradan 25 liraya kadar alınacaktır. Mezarlıklar ait evkaf datıda emanete verilmiştir. varidat mühim bir yekün tutacaktır. Çifçinin elinde eski mahsul kalmadı Bir iki hafta sonra bu senenin Yeni mahsul a e ii sit a ağ bul malını çıkarı Anadol ii Bu bili 4 Ee geliyor. Al ketlerde ilk defa görülmüş bir hadisedir. Fındık ihracatı Ticaret odasında hazırlıklar yapılıyor bp ei iyidir. Bir iki ay sonra ihracat başlıya- caktır. İstanbul seneki fındık ihracatı bazı ar alacaktır. ususta tacirlerimizin Hilrini de, alacaktır. di münas: betle bugün Tica İasının da tndik tacirleri bir irem yapa- caklardır. İçtimaa ticaret borsası reisi Murat bey riyaset edecektir. a sigaralar bir kahvede 11 pelet alar elemi e gram çak tütün bulunmuş! eş Gebzede de çekirge mi çıkmış odası bu hakkında İemitte çıkan Hürfikir gazetesi azıyor: Epi müddettir vilâyetin muhte: lif nokatında Çekirge mücadelesi mha ve it! şedit ve kat'i tedabir Bez alınmıştır. Almanlarla ticaret muahedesi zi ticaret B. eclisinde eğ re yağla muahede rük idarelerine tebliğ alındığı elilertir BZinr çıryppudaa Yaz nezlesi gün evel <a bir yaz tutuldum. Aksırık, ök- ir kere yaz nezle- e tutulmayayım.. man berbat şey bu hastalık. fih gzleini garip e beni karla gisi li — Pes uk siz odanıza kapanmış karpuz yiyorsunuz.. Bu nezle Ge da bunun — gibi . Etraf günlük zer , sane an bir mızrak şebek ateş püskürmekte, ir cayır cayır yanıyor. Siz nezleden muztaripsi imde aynen > aksıriyor, öksürüyorsu- Turk anda meyve yemek gibi Gizsanilk hastalık çekmekl!. r, işin fenası iel de öyle kurtulmayor.. o Sıcak, yürüseniz haydı şakır şakır ter.. Sonrada rüzgâr.. Bu Vaziyette gelin de siz iyi olun.. Nasreddin Hoca doksanına gel- diği zaman başlamış yüzünde ergenlikler oy ye çocuk merhumun etrafını oca sen gi miş ii Diye ald 5 başlamışlar.. Hoca bun — M al mide bozar.. Diye cevap Turfanda hastalık de böyle Şimdilik bana müsade.. Şöyle kanepeye uzanıp bir ıhlammur içeyim, iki el asprin yutayım.. Turing klüp murahhaslarının eşekkürleri Beynelmilel Turing klüpler reisi Hikmet Feridun AKŞAM dumanlarını sa- di ğ ğ > 5 dl 5 7 ğ E > tam dokuzimeslek de giştirmişi sie teşekkür telgrafları çek- Yermi, Siyasi gazete Elbette, iman, ber işi sille için, ben de, dostlarıma, seciyece | bir ebedi zıddıyet ve anlaşama' SŞkiemini Beye: Bize Çe İDAREHANE ye si ahbap fideliğindekiler tavlanarak hiç benzemem.. Onların tam ak- mazlık lâzımdır. Yoksa, dostunuz | len parlak hü: nü kabulden Teli “Akşam, Me arkadaş ve arkadaş fideliğindeki- | siyim, Hiçbir fikrim mz tam sizin gibi düşünecek olursa, | ibraz edilen ibti dikkat Tek ğa için *İst: ler dost olamıyor! ez uğrı- | uymaz. Aramızda on senedir mü- | — konuşmağa ne a et? — elinizi | ten dol eli kemali hararetle teşek- Telefen vida işleri içim Pa yorlar. nakaşası yapılan ve MEn a- | şenenize dayayıp tefekkürata da- | kür eder e Buna rağ babamınkine | şada biraz daha yekdiğerinden br bale biter... b e Gönderilen yazılar sahibine fade edilmer am ne karede, eliz inhiraf eden mevzular mev: i hz ilan indim Te Yalı ei yieeğem Minnet ve EY isme de dostlarım vardır. Do: ve a een KM PARA lem miş vefakârlka e e Ri mın mağ ar lar olduğunu size tarif | yekdiğerimizd gi ii anlar, basmakalıp kulaktan kal- Henneberg lek İçli Renee aş canınızı sıkar mıyım? — Ş palm yl AYA 5 ane hayid MM an murahhasları da şu tel- e a e e ei Seli EK Ahmet Haşim Bf., | ve a er kuyetin aşıyan kimselerdi. Ağızlarmdan*| grafı Şekmişlerdir. Sü a Si YE > jan m'da aşağı yukarı aynı dönt içimizden birine hücumu vaki olursa pr cak söz her yerde işitilebile, ürk Turing klübe ai 1; Da mevzuuna dair bir fırka yazmış- hemen birleşiriz: Öyle ya, bunca | ceği i in, hiçkimse larla dost uri ongresi o esnasında p lardı da, yoklar cevvaliyetine emekle yet tiştirdiğimiz döğüşe: edinmek fedakârlığına katlanma- | Türkiyede . gördüğümüz ( büsnü Gazetemiz | İlânlardan mes'uliyet kabul tamamile tezat eşkil edecek bir | hintborozumuzu sansarlara boğ- ai (Bilvasıta, kendime orijinal- abulden dolayı ER minnet: Sk durgun zatle vi e durur mıyız?! ik payesi verdiğim için itizar lerimizi iblâg ederi Muharrem 12 — Ruzuhızır: 36 anlatıyorlardı. iel Kanaatince, dost olacak iki ki- | ederim.) kii Karopang 2 a a aşmada, tezat t lâzım bul ii şinin arasında behemehal böyle (Akşamcı) “Costantin Melas Teirika No: 87) Bilhassa en nefis sigaraları içme- | adamın ismi Beg; lamaz. döğmek lâzım geldiğini bildiği Sonra ke okudu: I a ip adi tütün doldurmuş pipola- | Haşmetlu para hazretleri her | için derhal kâada kaleme sarılıp “ Prens Godöfrua dö Kastel İaşmetlü para rının pis kokulu adirse, a asil bir | yazdı: V ösyö akap bulur elbette hazretleri... Ikinci kısım Nihayet günün birinde, Hektor şık, zarif aynı zamanda mükellef bir küçük sarayın satılık lüğü haber aldı. ere ve ii — İşte dedi ban: yık bir bina, Eğ r ısm al yapım dım bukadar yaptırırdım. yerleşti. arabalar meyanında yüksek ve kibar sınıfa mensup insanlar olduğu gibi , eski dostla mevcuttu. Fakat ge dostlarının pejmi halleri, sarayın şaşaası kğ pek çirkin duruyordu. | | isim. Benim gibi meğe başlıyordu. adamlar çekilmez şey- ler... Arık ein elime liyim diyor. Bir gün, yüksek davetlilerinden iri: — Siz dedi yapma kibarlığa Özmmiy senmi Bir insan ya kibardır , yahut Pe Bir kere isminiz (Begurd. rd diye yi isim olur Bu vetlisi sittikten sonra m düşünce aldı; — Herif züppe, dedi, zü amma hakkı var. Begurd gülünç milyoner bir Bir gün Hektor Begurd gaze- ncü sahifesindeki kü- e! evlâtlığına kabul etmek arzusundadır. Post restant: Yo ZII3' 5 Hektor yerinden sıçradı: — İşte, dedi kendime asil bir isim buldum. Bu asilzadenin eya un ismini benimserim Dertten kurtuldum egur demin in tavında (9) Küçük ilânların faidesi daha | o zamanlardan beri tecrübe edil- miş demektir. e küçük ilânlarına ehemmiy. Her derdinize deva ğa “ Mösyö, “Gazetedeki ilânınızı alâka ile okudum. Evlâtlığınız olmağa razı- ım. “Bir — frank İ servet sahibiyim. Fransua soka- | ğındaki konağımda slükiyerani milyon elli İ. “Ne vakit ve nerede görüşe- | ceğimizi | bildiriniz. & Cavabınızı | bekliyorum. - Hel Begurd.,, | Mektul hal postaya attı ördü nına bel, Prenslik ei Vivanı !.. Ta- nıyorum Siz Jül Löru'nun samimi dostu idi... Onunla ol anlaşırız... “Herhalde oda beni Dn Lâzarin edi beni beş n kere görmi müddet il sonra gene söylekmeğie başladı : Acaba beni Tanımayabilir. O zai ehem- miyet verip yüzüme ümasdı ki, Ai ei mı? Vi ve nankör Lazarin sadece Markiz. ( Bitm. di ) inf

Bu sayıdan diğer sayfalar: