3 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

3 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife" iin Seyahat mektupları : Bize de mi “Lü! Lül,,? öl bö! böl böl böl bö... e gece, tatlı uykumdan sıçrıyarak (o uyandım. ia alâmeti mi, deccal mı çıktı ne? Sanki devasa cücüler, MM hımhımlar, küplere binmiş kırıyor: — Böl böl böl böl böl böl. — Böl böl böl böl böl böl. İlh... Bir sürü: — a böl böl bike Bu ne? Ner m? Ne diil — e ee ge çip te kendimin Berut'ta yatak seğime arda 2 Ün . Bu “Böl çıkara- madım. iç işitmediğim biz acaip sesti Merakim galebe çaldı. Üşen- meden Eg kadar çıkıp tahkikata giriştim: Meğerse, ne basıtmış: Givarımızda bir deve ahırı varmışta.. develer bağırışıyormuş ir Arabistan” a değil miyiz ya... sesini bilmiyorum diye sail alay ti — Bir ecnebi, köşmemeyi böğürmeyi, anırmayı nımasa, gece yarısı döşeği Ki e “Ne oluyoruz yahu?, diye sorsa biz gülmez miyiz? Ertesi ee Tal Tal lâl lü... oppalal.. a ne —Lallalalla!li... Çığlık birşey... Fakat, «“Lallallül, lar iyice tefrik ediliyor... Acaba ne çeşit mahlük haykırıyor? diye bende bir merak bir merak?.. Arabistan AYM tını aslanından, halisüdde dan, kai iyi selen teker adan geçirdim. Amma bu tarz bağırışın kime ait — duğunu. kestiremedim . çıkıp: “Bu bağıranlar ne?,, ye sorup dün göçe iii gülünç olur mıyım! Neme lâzı Ertesi ak bir Ek getirip, cümle sahan ında: gece, “Lühlü! lâ!, dei bağlara bayanlar pe “ - Deve derece- Hmmmlı.. Çatlıyacağım.. Neydi şötiların Me sı, canım?... 5 ŞEHİR HABERLERİ Otomobiller Emanetin istediği vergiye itiraz ediliyor Köprü parası kalktıktan sonra n mucibince nakil vasıtaları i iş emen hi bi müracaat eder kını vermemiştir. Bbmmeenemiz u zam bir kısmının en bir çok borçi ge vardır. Bu vergilerin tahsilinde üşkilâta tesadüf edilmektedir. Şehremaneti otomobillerle husui ahiplerinden isabet olmadığını ileriye sürerek itiraz etmişlerdir. bu itirazları tetkik Şayet vaki olan muvafık ise hususi alınacak (o verği ayrı bir surette tayin edilecektir. Tütünlerimiz Bu sene Amerikalılar biz- den çok tütün alacaklar Amerikan tütün kumpanyala- n rından Alsto; Geri tütün kumpanyaları ile diğer bir kum- anya bu sene Yunanistandan 3 tütün almamayı a oradaki müdürlerine emir vermişlerdi. Şu m göre Ame- n ve tütünlerimizin tamamen satılaca- ğı anlaşılmaktadı Dözden RİN Sıcaklar şiddetlenince toz top- rak tahammül edilemiyecek bir hal aldı. Emanet, eskiden olduğu gibi sokaklar bol su ile sulatama- diğindan tozdan kurtulmak için bir çok imseler ev ve ya dükkânlarının önünü iğ, Resmimiz bir manav dükkânının önünü sularken gösteriyor. İhracat eşyası Hariçte teşkilât yapılması lüzumundan bahsediliyor mümessilimiz zi B. ticaret odalarına İirdağ diği b hariç memleket- erde teş çileli Tüzün. dan bah: Marsilya ticaret ir. iapöRGi en öiel eek e odası tarafından nazarı itibar: a tır. meş das atan mek- odası ibi ir teşkilât yapm ie neler düşünüldüğünü sormuştu, AKŞAM Yevmi, Siyast gazete İDAREHANE — Acımusluk sokağı Telgraf adresi: “Akşam, İstanbul, Telefon :yazı işleri için «İst: 1686 İsimleri dilimin ucunda... Amma bir türlü abla çene trafta gülüşmeler oldu: — Vay! “Lüllü,, cuları hayvan mı zannettiniz? - dediler. - Dün akşam mahallede düğün e Benim henüz dört kere Miri miş bulunduğumu öğrenince, mü- tebessimane ve ilifatkârane bir Zi sö; öyled i. Tercüme re — “Berut'tan nikâhla üç dört karı alsın da, düğününe gli “Lüllü!, bağırayım..,, diyor. - dediler. Cevaben: — Bize de mi lü lü?.. -dedim. li) merimelk bu sözüm Arapça edilmedi: Gayrı kabilii kiki imiş! Telefon pi işleri için: |, Gönderilen yazılar sahibine ade edilmex ABONE ÜCRETLERİ Türkiye için: seneliği 1700. altı aylığı 900, üç aylığı 500 kuruş. Ecmebi memleketler için: Seneliği 3000; altı aylığı 1600; üç aylığı 900 kuruştur. Gazetemiz ilânlardan mes'uliyet kabul ez. ? sefer 5 — Ruzuhızır: 58 Ekmek fiati Buğdayın düşük | « olmasına rağmen 20 para artırıldı Ekmek 20 para pahalılaşmıştır. Halbuki buğday fiatlarında geçen haftaya nazaran pek fark yoktur. Ticaret borsası çedvellerinde iü k buğday fiatları 9 Bu fi et m sebep vaziy: ee ımdaki oludan şehrimize eskisine Lale bdaki çok buğday geliyor. Yeni mahsul çıktığı için herkes geçen sene omahsulünü elden kle Türk - fransız ticaret odası Pariste bir türk - fransız ticaret odası teşkil edilmiştir. Bu oda iki memleket arasındaki ticari münasebatın dökişbfiin çalışa- çaktır. o Türk - fransız (ticaret ni sına vekilimiz Tevfik Rüştü, vekilimiz a beyler Zi aza olmuşlar: y- SIZ ra na- zırı M. Briand SE ine ticaret nazırı ie bi fahri aza olarak ie ki İzmir ticaret odaları Türk - fransız ti- caret dama aza olacaktır. Buz meselesi Karaağaçtaki yeni kısmı çabuk bitirilecek Karaağaçtaki iç İn şu günlerde ge- çen sen uğu gil buz buhranı ölinmlni için bu fabri- u ki ir kaç gün içinde tamam- lanmasına ki verilmiştir. Emar et afilinde temin edil- diği cal > ne kadar şiddetlesire şiddetlensin şehrin Mani z kalması için tertibat alın- “a man emi şehrimize gelecekler Yaz tatili vee etile Alman arülfünunlarından bazı profesör- e meçgül zevat eşli etmektedir. Burada tetkikatla meşgul ola- caklardır. Bir iki profesör de Konyaya gidecektir. Muallim mektebi talebesi kamptan avdet ediyor mektebi talebesi Per- ostaki kamptan Muallim şembe günü Kilyı avdet edecektir Zayıflık - k - Şişmanlık Şehirde müthiş bir | bir kantar — rdan maksa istasyonli larla eallrde bel al ei ediliyo Lâkin şu baker. DE akıllıca davr. i az” zeki ün evde DE ir ilm cerenin linde bir — WE? paraya lili. 100 PzanE bir e ei tara çıktı... — 44 kilo z vi şatık bir çehre ile baskül- den indi. verdi. Eminim ki göst: erme göstermiş sise dı mı kadın 5 verir ve bir kaç kere daha Di adama tartılmağa gelirdi.. Bu şişmanlık modası esnasında iki üç kilo fazla gelmek bir zayıf adını ne derece sevindirir, dü- şünün. İşte kantarcılıkta zeki olmanın faydaları vardır. Kantarcı zayıflık şişmanlık modalarının bir terziden daha gl bir alâka ile takip etmeli Şişman mı moda, hemen kan- tarda bir tadilât yapıp tartılanları di göstermeli. Zayıflık mı moda öyle tatar ağası. Yalan olsa ie söyle... Diye Elle bir fıkra vardır. Hattâ bazen böyle insan kantarın yanlış ez bile bile de gider, tartılır. Bir kaç kilo artmasa bile kantarın miri t yet Hikmet Feridan Darülbedayi Şimdiki kadroda bazı tasfiye yapılacak Darülbedayi kadrosunda bir tas- fiye apn kemi Bun ni bir İlana oil rem — miştir. Yeni kadroya nazaran amatör sınıf tamamile ilga edile- 'k erkek artistlerden de Ercü- Tetrika No: 111 Haşmetlü para hazretleri... İkinci kısım — Marsel Hektoru öldürmekle beni larla (o prenseslikten Aramızda görülecek . iğ var. Bu hesabı göre- “Odada erin bir ei oldu. Bu i d' ben gitmeliyim.. Arabama dört at koşulsun.. Eğer | Markiz gi görürse eni muhakkak beğenir, Hektor sustu. SEİNE Hırıl- tılı bir kaç e tg sonra gene konuşmağa başi — Dudak aklarımda.. Düelloda galip gele- ceğim. Sevgilimi tehtit eden, o- nunla beni rama giren alçağı arkiz perestiş ettiğimi anlıyacak. Dudakları kımıl- dıyor, fakat işidilmiyordu. oktor Lazarin yaklaştı, usulca: — İşittiniz mi madam? dedi. şittim, — Prensin bahsettiği belki — ei sesi kadını — 24 im er ga im prensi seviyorsa şimdi azap içindedir. Çünkü ve emri olduğu adamı ölüm göndermiş. ayır doktor o kadınla | ensin arasında gayri meşru hiç bir münasebet yoktu; düello et- mekte çok haklı idi. Hem o ka- dının muztarip olmadığını nereden biliyorsunuz! Doktor içinden: E ta siye idi. | Kalpsiz ve merhamet z bir kadın. Begurd. elini pille götürdü: uram çok acıyor. ik bir get saplamışlar mili yanıyor.. Nedii Semi bir iki kere daha tekrar etti: — Bu nedir?... Anlıyamiyorum. Ve birdenbire acı acı, boğuk boğuk haykırdı: — Kılıç!.. Bu kılıcı çekin... ölme 8 Bunun üzerine çırpınmağa baş- ladı, Doktor omuzlarından tutuyor fakat ihtilâcına mani olamıyordu... | Son bir hamle ile Fa kafa- sını karyolanın tahtasına çarptı ve bir külçe halinde yatağa yığıldı. Doktor: — Madam odadan çıkınız, dedi. Lazarin ellerile e ka- dı, odadan ılgın gibi kendini sokağa attı, arabaya i, Kg g 5 arin yol a soğuk kanlılığını toplahiğü — Maden sike 17 numara- ya, dedi. Babasını evde bulamadı. Uşağa sordu: — Klüpte olmasın? Zannederim oradadır. Lazarin hemen klübe gitti, ba- basını aşağı çagırttı. olarak b i adıkları gösterilmektedir. dan başka Darülbedayi teş- kilâtı dram ve komedi ismi ile ikiye ayrılacak ve bunlardan birini Raşit Rıza i edecektir. Ertuğrul Muhsim B. bu mesele hakkında: — Raşit avdet etmelidir. Sah- nede bence her şeyden evel bir vi bir ari didi lik olmalıdır ,, mektedir. Jül Lörü yim open kapı sından eg — Sen — kl ii ai Tata de- gilim. — Vayl... Burada ne işin var? Ne istiyorsun? — Seninle e saat görüş- n. Lörü merak içindeydi. Arabaya bindi: gr var bakayım, söyle. sabah ağ b Paris'i erkedeceğ n zaman “ün mi? — Bilmiyi oru! — Nereye a — Orlean'a oradan da dü - Rua şatosuna. — Orada'ne yapacaksın? (Bitmedi ) Pür-

Bu sayıdan diğer sayfalar: