4 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

4 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a e, i Sahife 2 Çamlıca tepesinde... Sabaha kari Gasiye açtırmak e cinay Lök” Evelki gece yi bir cina- et olmuş, bir garson tabanca ama 1 ile öldürülmüştür. Gar- sonu ileri en Behic bey isminde bir genç Behiç bey, gece sabaha karşı; yanında klarnatacı Neşet efendi 8 M ğu sahibini aramış, ulam. mayınca uyuyan bir garsona Meme ksan; gecenin saât u iki adamla in Çamlıca tepesinde ne oldu- ğunu düşünerek onları ii inat etmiş, eksan Te aralık bıçağa davranınca Behiç se tabancasını çekip ateş ame beyin tabancasından çı- m garson Aleksana . > ve ölü- müne yk Behiç va klarnetçi lk ed hanende Meliha anımın ifadeleri alınmak üzere ç inili polis merkezine gönderil- mişlerdir. Bey polise verdiği ifadede: “Aleksan bana bıçak çekti, ü. Ben kendimi kur- tarmak için oni dum. le- miştir. Tahkikat anıl EE Niçin öldürmüş? Zevcesini öldüren balıkçı Hikmetin anlattıkları « İki ve evvel SulanAlimete sında rd rak öldürmüştür. Balıkçı Hikmet nün sabah polis müdiriyet müteferrikasına geti- l HUSUSİ TELGRAF HABERLERİ Nakliye tarifeleri Nakliye üci ücretini indirecek komis- yon toplanıyor Ankara 3 ( ei — Nakliye tarifelerinin zili Omaksadile teşekkül e 8 eli on bir haf- taya kdar sö erir Komisyon demir yollari mi ü i m bu komisyona göndereceği © murahhası hen il emiştir. Türk harflerile yazılmıyan hiç bir evrak le Ri Ankara 929 ha- ziranının ila la Arap arflı vaki Mi ak resmi ve hususi ii si caatin nazarı dikkat nasi ie velce ilân edildiği bale elân bazı ni eler tarafından mezkür harflerle hükü- et ii matına müracaat vaki olmaktadır. Bu ba ptaki Ein ördüncü mucibince türk harflerile yazılmamış olan resmi ve hususi hiç bir müraca- bir leceğini kere daha beyana €zunuz. Yunan emlâkinin icar bedeli tina, 2 — Muhtelit mübadele komisyonunda (OYunan birinci murahhası M. Fokas,. İstanbul'da mukabele bilmisil tedbiri netic e — Yunan emlâ- icar in eksilme li edilmesini, Yun: olduğu beyan edilmektedir. zamanlar yordu. Sonra nasıl oldu bilmiyo- rum. Aramıza bir soğukluk girdi, yi kıskançlıklar o başladı. na açıkça beni istemediğini söyled. u sevdiğim için kendimi kurtaramadım. Bir kaç arkadaşıma fikir - Heri diyordu. Halbuki ben değil, onu bırakmak günden güne dal i Kıskançlık meye düştük. Mhbel iz karar “bir sene ayrı mıza verildi. mla (mahkemeden beraber çıkıyordu! r onu öyle sevindirdi ki ne söylediğini sevdiği bir adamdan da babaeli. Kendimi (o kaybettim. Bıçağı çektiğimi biliyorum. Onun n ar h viyol) Het bugün size ne rilecektir Yıldırım Son yağan yağmurlar esnasında İspartanın kö; Barla Öehiyesine düşen yıldırımlar 98 davarın telefine sebep olmuştur. Dikkatsizlik Be dün de uştu buyaka li tepe- sindeki çam » He- men v yetişerek 25 metro genişliğinde bir sal ulunan 20 çam yandığı ser ateş sön- a Yanğın otlar arasına atılan. bir Sıgar. aradan ali ır. Bu suretle bu sene ikinci defa Tirede zengin bir ihtiyar öldürüldü Tirede Eski aba köyünde cinayet olmuştur: Eşraftan Mehr met ağa a Mehmet ağanın cesedini köy civarındaki geğmenin anında bulmuşlardır. Katil m. a üstünden © paraları alınmıştı mi bir ço vee gm te 1 aumaralı ve vay a öye yakalanmıştır. Akşam Şark hududunda Eşkıyanın tenkili için kati tedbirler alındı Ankara 3 (Telefon) - — Ağrıdağı meselesi etrafında yeni malümat Eşkıyanın kati surette tedibi için her türlü tedbirler alınmıştır. Maarif eminleri kongresi Ankara 3 (Telefon) — Maarif eminleri kongresi on dört tem- da burada vekil bey tarafın- dan küşat edilecektir. Denizlide zelzele Denizli 2 (A.A) — Dün Saat yirmiyi 15 geçe iki hafif, bugün de buçukta bir şiddetli ye zelzele leğen Hasarat yoktur. Kambiyo ihtiyacı nkara 2 — Vekâletler mevcut için Bunlara ldlenin retle ihtiyaçları Loti ilmi lila Maliye ( vekâletinin muhte lif dairelerinde Meclisin son içtima: larında kabul “edilen Kisir talimatnameleri hazırlanmaktadır. Bunlar arasında inhisar idareleri- nin sureti idaresi, mülki ve askeri tekaüt, tütün kanunlarının sureti tatbikine dair mühim talim; meler yardır... » b Şehremanetinde barem ara La baremi derdesti ikmal- matna- — İstanbul Şehr- ge ve Hâmit beylerin asli lira olarak maaşları doksanar tespit o edilmiştir. Tamamı 28 lira tutacaktır. Vekil B. in yarın imzası muhtemeldir. Avusturya - Italya Roma, 1 ( Hususi ) — İtalya - Avusturya o dostluk (omuahedele- rinin tasdiki münasebetile Avus- tu aşvekili ber M. Musoliniye bir ilçe çekerek muahedenin iki hükümet ve millet arasındaki dostluğu kuvetlendire- ceğini bilirmiş M. Oi. lini çektiği telgrafta (o Avu başvekiline m etmiş ve e iki hükümet arasında yeni devir baş- ladığını bildirmiştir. | İngiltere - “Irak İki hükümet ara- sında aktedilen muahede mz N irsi — Mr şer ile Irak a akit imza olunan di iii lll, şun- dır: 1 — İngilter müstakil bir tanır, 2 — Irakın dahili asayişinden ve harici emniyetinden yalnız Irak hükümeti mes'uldür. 3 — İngiltere ilelrak aresında ahede- 5 z e rakı hükümet temamen olarak evelce akdoluan bütün mu: ler ve itilâflar mefsuhtur. 4 — İngilterenin Irak üzerin: deki mantasından dolayı Irak. olan mesuliyeti işbu muahedenin tarihi mer'iyetinden itibaren hitam bulur. ktaki Beri ig kuv- vetleri ve bahusus hava kuvvet- leri 5 sene elik geri alına- caktır. rak hükümeti İngiltereye Furat ın ve Şattülarabın ve 3 üssü ar eyliyece 7 — Bu üsler le İçi tere hükümeti tarafından verile- cek, Irak askerleri tarafından muhafaza olunacaktır. Âkitlerden biri tarafından talep vukuu halinde muahedenin inci meriyet senesinde yeni bir muahiede akti İcin müzakerata gi- rişilecektir. 9— Bu zakererat ray zuhur ir “ibtila flar vai ic 10 — İngiltere ve Irak içteki sefirler ve konsoloslar teati olu- gir — İşbu muahedenin müd- 0 25 senedir. Hırsızlık aa 24 saat içinde 6 v 6 vaka oldu — Dolap derede Si mn e hırsı miş bir ni 3 liralık bir paketi ie Çal kmakçılarda (o şapkacı Fininin 3 lirası çalınmıştır. 4 Üsk Me müskirat me- murlarından E yin evin 1 kemer, 1 yüzü galibi ır, Şehremininde , Rüstem v—— evinden bazı eşya ça- Şiir 6 — Şehre pa Deniz Aptal camiinden 1 seccade çalınmıştır. Polise di ı efendiye tecaviiz- üzerine bunun © SB “ez z Bugünkü hava Sıcaklık değişmiyecek şii e e verilen ri öre bugü smen bulutlu ölüler. Rüzgâr şimal etinden, kuv- vetli olarak e ektir. Sı e 4 Temmuz 1930 in talebesi spor klüplerine giremiyecek Maarif vekâleti son günlerde eği menetm Hiçlik li kalan ve oyun- lara iştirakte ısrar eden lise ve orta mekteplerle bunlara muadil mektep talebesinin kayıtleri terkin edilecektir. Bu emini mukabil butün mekteplerde spor yurtları teşkili PR ği bir de talimatna- me yapılmıştır. urtların tabii reisleri mektep 'müdürleri olacak, beden terbiyesi muallimleri de zi e edeceklerdir. Bu yur! İn lmlir bileceklerdir. olmaz veya omektepten ayrılmaz bu ekler de rılmış addolunacaktır. Muhtelif yiiieçie rdeki spor yurtlarının bir kümesi bulünacak urtlara me beg ve müdür Talebe mer ahir ayrılır ay- getirilecek. En k demli İdi Fa meli de müfettiş intihap olunacaktır. u spor aralarında müsabaka yi i oldukları mektep birsen tara- fından ki 1 ılacaklı Yüksek mektep dikleri cia iste- estir. benin şuurlu ve müfit bir spor terbiyesi alarak yökiyeall “stihda F etmektedir. Killer E esecektir. Zabitai belediye mi0 memurlarını Şehremini Muhiddin Be günlerde zabitai elliye yağ lerile yakını adar oluyor. i ai belediye muvafık memurlarının vazifelei belediye Mg madıklarını ir lerini anlamış Beyoğlu (o dairesine merbut bütün abi belediye memurla- rının üçer m kesilme- sini emretmiştir. »* Adliyede yaz tatili — İstan- bul adliyesi 20 temmuzdan itiba- ren yaz tatiline e Tatil 5 eylüle kadar edecektir. Tatil Ni imalar bir ceza e iz e Iu mahkemesi, müsta- ce ei ya emesi için Cuma günü saat 13 te m cak olan İzmir vapuru. ertesi sabah İzmire varacak, ayni günün akşamı İzmir'den kalkarak pazar- tesi günü İskenderiye'ye varacak- tır. Vaj e yn den çar- merika ibar nazaran 184 varidat fazlı

Bu sayıdan diğer sayfalar: