13 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

13 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Uçüncü Büyük Altın Piyangomuzun kuponları Pazartesi günü başlıya- KŞA İkinci Altın piyangosunun kupon tebdili muamelesi devam etmektedir. Hergün saat 10 dün : 17 ye kadar. Son gün 17 Tem caktır.İkramiyeleri birinci muz (Perşembedir. Tafsilât sahifemizdedir. üçüncü sahifede. Sene 12 — No: 4221 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 PAZAR — 13 Temmuz 1930 ; İdare telefonu : latanbul — 1434 Fiatı 5 kuraş Tenkil hareketi ilerliyor Sırtlarında bir koyun derisi, bacakla- rında beyaz bir don, ellerinde bir mavzer, tıpkı valhşiler gibi... Küçük Ağrı dağ tamamile sarılmıştır, büyük Ağrı dağ üç © taraftan ihata edilmiştir. Tayyarecilerimiz büyük bir | Hususi meni. Erzincaı hi Bur: ii telif enbe lümata göre yili hı idübenide bı assa son iki sele beri sma kâtı yakından takip ediyorlar ve askere bizzat kumanda ediyor- lar. Küçük Ağrı dağ tamamile sarılı- > mştır, büyük Ağrının ise üç tarafı ihata edilmiştir. Fakat verilen ü ö m da üzere gene biz z — kapatılmış bulunu- Wi küçük Ağrı da- ğı emen hemen temizlemek üzredirler. Bir (oçok haydutlar akın akın iltica etmeğe şimdiden Eee Tayya imizin. fedakârane sebatları Bilhassa kayde şayan- dır. Onar onbeşer tayyareden mürekkep filolar hâlinde birden .asilerin üzerine saldıran h kuvvetlerimiz. eşkıyayı yıldırmış- Mam, e memleketten atılmış bazı hain- lerin idare ettiği söyleniyor. Vahşi denilece adar cahil olan bu kürtlerin menfi fak gerek © yakalanan haydutların ifadesinden ve gerek akın iki e halka MZ faaliyet gösteriyor SÜRMEU KAZASI TYARET sağı Ş se BALIK GÖLÜ me AND A ye e ME SORİK UN ii Enciş o yi söz Şark hudut havalisini gösterir harita cahilâne ledikleri ipsiz sapsız sözlerden anlaşılmaktadır. eN bir ie ci hücum ederek şoförü! i Ahmedi öldürdükleri id ça aynen şu saçma ve gülünç şeyleri söylemişlerdir: “Siz bıyıklarınızı okesmişsiniz, şapka giymişsiniz, kadınları sokağa çıkarmışsınız, yakında Her biri ayrı bir ebe men- sup olan bu vahşiler sırtlarında birer koyun derisi, beyaz bir don, elleri mavzer taşıyorlarmı: görürsünüz!,, bacaklarında inde de bir iŞ. Şakılerin ne büyük bir kara cahalet içinde yaşadıklarını gös- m a bir misal “daha zik- mata göre gerek Erciş bırakmışlardır. Zeylan indi. eşkıya imha edildi Ankara, 12 (Telefon| Suze mıntakasında (Suze bir köydür) temizleme harekâtı bitmiş sayılabilir. Zeylan deresinde temizleme harekâtı 9 tem- muzda bitmiş, ilk vakayı yaparak Zeylan köyünü basan şakiler Zeylan deresinde sıkıştırılmış ve kâmilen imha edilmişlerdir. Kurtulan yoktur. Derede yüzlerce maktul vardır. Vaka sahasın- daki eşkıya sayılamıyacak kadar çok mevaşi — Şarktan gelen malü- mıntakasında, gerekse Y DAĞ, pe KARNelie Ge Aşağı veğan, redeceğim: Geçenlerde yine yolda bir doktor yakalamışlar, mavzerle tehdit ederek para cü çıkartmışlar ve cüzdanın paraların taksim edilmesini iste- mişlerdir. Tam bir elli liralığı sekiz par- r- e bi n yolda bir mual- limi çevirmişler omuallime: “Sen kimsin ?,, e sormuşlar muallim y “Çocukları öikütan bir ho ocayım,, ze be gidiyorum, © cevabını erir vermez: “Hoca olsan sarıklı ile coçuk “okutmak istersen La mektebe değil camiye gidersin!..,, deliler anadan doğma soyduk- an sonra yalan söyliyor diye Mi bir güzel dövmüşlerdir. Oralardan gelen e ea an- İk Gm göre bunlar bazı gizli ve tenha yollarda yolcuları çevir- diklerini ilk etrafı ile kasketlerin önlerini A he va küllâh haline sokmak oluyormuş. 5 avuç ele la bir avuç eti birbirlerine arıştırıp deve gibi çiy çiy yiyen bu adam- ları ; görenlerin > anlattıklarına göre bunlar tıpkı sinemalarda seyredilen Amerikanın eski yerli Ka henziyorlarmış. arruza uğrayan kamyonetin şoförü buradadır. iraz Hamdinin Köstenceden e Ai Şükrü Mehmet müfsitlerle hududa kadar gokuldağ Ma etmiş- t Mahmut Şark vilâyetlerine giderken.. Her kamarası ayrı bir apartıman olan vapurlar (Şark İD? gezip - müşahede- lerini yazmal muharrirlerimizden Esat ine ii geçeu hafta İstan buldan hareket etmiştir. Esat Mahmut beyden seyahate ait mektuplar gelmeğe başlamıştir. Bügün ilk mektubu neşre- diyoruz.) İnönü vapuru saat onbir... İstanbul arkada silik bir gölge gibi kalıyor Bağaziçi yer Seed oğru hüzünlü akisler yapan ışıklar sö- nüyor... Sahillerden a doğru ektrik ziyaları her na- sılsa den koparak denize > birer küçük yıldız parça- sı gibi suların üzerinde parlıyor , lar... ışıklar... | Istanbul'un bizi tikip eden bu son izleri de isi; öbürleri gibi arkada e karanlık gölgeler halinde Bi pi ayrılıyor e V mi İnönü küçük, 'apurumuzun az temiz, fakat çok - şirin bir vapur. temiz!.. Vapurun firması için fena bir reklam!. Niçin az temizde çok gemiyi sizinle bir defa dolaşalım: lp in ve ii eke üğerteler. eri hangi bir ei açıyorum. İşte bir ey karı koc Bu bir çift ihtiyarı; erkeği ili bir belediy ye siker, e se e eler e .. İsti zi E m şimek için gelmişler, - dönüyorlar. Eski belediye müdürü yatağının üzerine bağdaş kurup oturmuş, harıl (o harıl hıyar o soymakla meşgul. o Kamaranın emen bütün zemin katı yaşillenmiş bir al çiror salatasına yumurta koyulup koyulamıyacağını münakaşa ediyor. Kamarot büyük bir nezaketle sabık belediye müdürünün yanına yaklaşıyor, giri bir sesle kulağına: — Baba efendi, hiyar kabuk- larını ai e rahatsız olacağınızdan korkuyorum da... İktiyar elediğe top METE o, sıcaktan bunaldık, “Serinliktir.. güverteye senin eğ al bir diğer kamara. anneler var, kendisi kar: a oturmuş kaplara hapurdata kahvesini (o içiyor da kamaranın açık kalan kapısını oturağından ia RE > | pattırmağa çalışıyor!. Bir üçüncü kamara... Ortaya rakı masası kurlmuş kadehler yor. Ancak il eğmek suretile uzanabilecekleri > yerde beş sarhoş hora tepi Perdelerden, ya kar- yolalardan rakı, suve ter kokusu geliyor. Güğerteye çıkalım: ye bakın! ik e z EN vapurlarında bile ben böyle parlak bir mehtap safası yünü Kadın, çöl, çocuk, 2 Ni T © a EX E a © N EN zi ir © 8 lar. Şarkılar, kahkahalar, ina ede i ies issn X 2 urduğu de bir ar ie —— “liştiği köşede kiler (Ove içinde çocukları ; ihtiyar) bulunan h il 5 musluklu, aptesha (Devamı ikindi sahifede) Karilerimizin arzu Vv. tane Beşibiryerde altın 1 1 tane Beşibiryerde altın hd tane Beşibiryerde altın 10 10 150 par Bu günkü gazetem tane Birer lıralık altın tane Çeyrek liralık altın Üçüncü Büyük Altın Piyangosu ağbetleri üzerine bu defa üçü üncü bü Altın Piyangosunun ikramiyelerini piyangomuzun mii daha ederek çoğalttık, kazana Üçüncü Büyü neşrediyoruz : tane Yarımşer liralık altın Büyük Altın Piyangomuzun kuponlarını Pazartesi izde neşretmeye başlıyoruz. Bu büyük ramiyeli fırsatı kaçırmayınız. ük fedakârlık raid .tane Beşibiryerde altın “İ kariimizeğ 1 kariimize 1 kariimize 1 kariimize 10 kariimize 10 kariimize 150 kariimize ere el a b

Bu sayıdan diğer sayfalar: