13 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

13 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dyakiniyeti MMiye|E sene. Gündelik. İTALYAN CEVABI. ŞARKTA. Şarktaki Ki ve Seres Temaı Bulmuş ve Rücm ve Eşkiya Kâmilen nha Edilmiştir. e Ifsadatma Halk Cümhuriyete Sadakatle Mukabele Etti, Resmi tebliğdir; İran hududundan hiyesinde vukua gelen siyasi Ri yetieki kıyağı hâdisesi am Beyazıttaki, DE ve sir ” Be rde biz: ei se ram sie ayna gire kyamcılar uinmadığını ve kek rüesası bulunan mıntakayi - intihap Ve bilhassa tın ve gerek dahile ettiğinden sine münhasır asilerin mini “askeri Dün Tekrar Yalovayi ği rif Ettiler. çiz Tel lefon) — Gazi örer, bezin Ertuğrul Yati Dolmabahçeden ie imâbahçe için kıt'at tenkilini hitama — ördirmiştir. ve dahilde plan asilerin İran Dol toplar FETMİ BEY, ris Sefirimiz Geliyor. si 2 sgm Mi sizin Elçimiz . Fet iş gele Male Tarifeleri. NEŞET ÖMER B. Dünkü Trenle ipne Gitti, öleri tinin ş Tasvip Etti. Maarif Vekili Cemal Hüsnü teşyi edilmiştir. Tenzilat Tarifesi 26 lde - Başlıya SAMİ PŞ. io tebii — İcra mr Nafıa — Berlin ti Yeki Kemalettin Sami Paşa nakloj Fıkra. AYIŞIĞI. eline Temmuz geceleri, yen ve şlüyülipişâ, Derince, süslenmeğe başli tamaml, - nakliyata aittir. 3— kenarında, hangi su aynasında olmağa henüz, ne bu havuzlar yahut ne de bu —e— Hoover Konfera. a Âit Ayana Veri i, Londra Konferansı, Mütekait Eytam ve Eramil Maaşları. Bügün Şehit Efrat Cetvelini Kararlar Hiç Bir Vâdi Thti Neşrediyoruz. Etmiyormuş. Fatsa Balı Hasan Ce- 1329 8742 menfaat —>—-> m — Yangın Yeri İnşaatı. Proje Heyeti Vekileye Sevkedildi. Yangın yeri arsalarmın hamur tanzim edilerek müsaa, Bu husustaki köyü ez Ali Tayyare Piyangosu. Ilıca köyünde. Feta 8 Mehmet, Kazanan Numaraları Neşrediyorüz. İstanbul, 12 (H.M.) — Alaca va köyünden Dana undu. ğe Hasan, * Osma ür 47951, ralara 264. ii in make evi Os- 1453/38 30584, man, İk 875 lira, 59137, Mudanya ön sürümler s 16288, leyman, Ali el Benin yünler Kl Emin * ki il Seli m Mehmet“Yusuf (O 1328 29-4-930. z 54563 - 55275 Kapıpnar e bara genço 22172 23620 Şakir, Hafi 1328 6088 744-930. 36944 52148 es Bilecik 40662 (Devamı 2 inci api) ç BARMEN, 1: GELENİ BİR SAYIFAMIZ: - İktisat günü RŞEMBE “ÜNLE Rİ BİR SAYIFAMIZ: Güzel San tatlar günü OLARAK İNTİ ŞAR EDECEKTİR, İktisat günü > HA Yarın

Bu sayıdan diğer sayfalar: