13 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

13 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEFRİK AMIZ : 101 100 - HARPTEN SONRAKİ AVRUPA TARiHi. al Tipi ttandığia gibi, ME a PARCA. 4 amk VE AVRUPA. “HAKİMİYETİ MİLLİYE Moda meselesi. e dan Sonra Vi yakında dar eden büyük mes'elelerden biri de kısa veya uzun etek mes'elesidir. etek mi, Uzün etek gi? Nevi beşe in alâkadâr öde bu mühim. mes'ele niha- Holunmruştur. Cinsi lâtif nihaye kısa etekte karar kılmıştır. bir teşriki mesainin lüzumunu anlattı. : da Me sürdüğü bütün Şimli Amerika'nın Müttekit devlet-| Kısa, kısa, bileme diz: kapaklarını $ ihi iyecek kadar kıs | tanı ve k Bakınız bu The nasıl vasıl olun 5 gayri ahlâk? balonlar telakki ettiler. TT detmediği bir yeti “ve Boluk İçinde Mrştur. Bunu size kısacş makledeyim — ze ede eüleğ Kısaca diyorum. çünkü Baksimiz en erir e > iz etektir. Ümit ederim ki bu mes'ele AN ar ek m banrisi ye dahil menddi SERA: | asili alâkadar edecektir. Türk e ibetinden emin alli > Avrupalıların takip ettikleri siyasi ve | anınları da'bu yazımı alâka ie € en karşı rs EŞ ve “güyelerin vi caklardır. kat 4 Kısa etekte karar kılınmasına İngil heri NA çevirmek istedik | yardım ettiler. tere Ascot at yarışında beklenmiyen bir , Âmefi-İ Avrupa, yoksultukların tazyiki 21- | hâdise sebe, , bir değişiklik” rika, | . Bakınız Tinden di fransız haleti ruhiye. hiç Ascot Londra şehrinin bir mahalle 8 rneğiida POE yakin” bir müşabehi| bir eahavvüle taraftar değildi. Avrupa | sidir. Burada ingilizler atlarını. koştu mevetittür. © SİM alez iflasa doğru gi- | "vlan Buraya gidenler yalnız atlarla © Mücadele KğİS “devâm ettiği fçin sön| derken, Amerike'de e an beye 2 ğer “şekil ve mahiyet hakkında şim-| parlak Vi g ” 5 sia şim- we nazan dayi ğ Emi giydikleri z diden kehan g e ve kendile e e mev'elesinde er ee ve eril Amerika masyonalizmi, gün İri k için giderler. Buraya kıran ailesi, nazırların aileleri, süfer» i Jeterin zıt menfaatleri karşısında bazr te 2 kâfi bir vaziyette bulunuyordu. 9 duymuyordu. rinin lila ve taliplerinin mut- ık bir hakka istinat etmesinden emin Amerikahlar, yabancıların ten- edemiyorlar ve ha- en çeş kadınlarının. 5 çok ai Herkes bil kadın- bir yerdir. r ki ingiliz Tarı e e değil. Fakat | güzel olan i da cidden güzeldirler. İnan ve çi ii iy bak- makla doyam: İmei Sa meme yavaş, yavaş pa'da kurtulmağa başlıyı . | milli ve beynelmilel e İline eski wi Jİ halini almak üzeredir. > Ascot at yarışı günü, bir dânberi moda kırallığı an Salad ak B en güzel tu Ti Kısa Etekmi, Uüzn Etek Mi? Ascot At Yarışların- erilen Karar. Kısa Etek Galebe Çaldı. ve kumaş tacirleri- e ar şimdiki kisa etek modasını — ları ve ermeni için kâi giydirmel e Uzun bizi garip bi va fete sokmak isi Tar. Uzun Ce sokaklardaki el pürmemizi gm gülmek arzu edi- Sel Bunlara aldanmıyalım. fi görmi- k gtr b i ve Londra'da başlıyan İtarafa sirayet etmeğe m aş cot gününden sonra elbiseleri müstesna olmak üzere sokakları uzun 13 TEMMUZ Şen sütun. FİRMA MESELESİ. Kambiyocuların, tefecilerin, nakliyat açık gözlükleri falan derken, son gün- lerde gramofon plâkçılarının, kolonya- crlatın; açık gözlülüğüne şahit “olüyo- ni en aşıkgözlerinden biri Balat'ta bir sarikayı yıp — bir daha dinlemiyor ya. Derken başka açıkgöz bir plâkçı çık- miş, izin almadan, iki meşhur spor kulübümüzün namma bir hava doldur- muş, ve orta kızılca bir kıyamettir kop- Vay Efendim vay! Sen misin izin dan plâk Si Reislerden biri gazetelere beyanat üstüne beyanat: — İznimiz gen şe hay- il Kulü- ; bümüze di bir menfaat vermezse da- va edeceğiz. Menfaat verirse bırakırız. kendini Yemiş. çarşısındaki Karamanlı bakkalın önünde zannediyor. Ta İnal centilmence Kazamılaış, şah- siyeti-maneviye şöbretlerinin bu. kadar ve böyle pazara çıkarılacağını kim umardı? Reis la misaller de getiriyor, di- biçağı fabrikasile bir ko- Tonyacı gr menfaat göstererek firma- biz verdik. Taş e için izne ne hacet var- bu iki meşhur kulübün dedi- perdah edik erkânının traş- hayır kaldı ki?. dar? dry Tüzumu miyor mu? Federasyon bd nin yüzme e biç usturdya Tüzüm yok, ga- setlerde rn ön âlâ Şe- fit daha 'mül itemmel traş İonyacı era diyeceğim — teğin övdeti tarihini teskil edecekti. Moda âleminde istihar etmiş kadınlar ei aşkolsun adamla? En şe- © Sersievo ile Üocarmo arasmdaki devre- Büyük “harp felâketi, ” pal Büyük kadm tergileri bu sene Aşcot| dan biri demiştir ki: i bül eğ biribirine ve ia için canli Gi iü dersi Bilğer Bu tstı-f at yarışma uzun etekli zarif elbiz Tee ai < fi iş ri i, | giymiş bir çek güzel ve cazip kadın > azli © ODbaşka tefsirlere uğramış olmasıdır. > ki ara e — ibi vii çi eşe zip girin arı almıştır. Bürosumda; erime çalma ka- sinirlenen yüz binlerce seyirciye yegâ- raüşterek menin ere nie , Gi de leri kostümler hakikate zel ni yol, yi b BEŞER İşe ara eeekemenk e ” e enlanmı eze kleğdi bezi Mei) , ol kiki ler” koşmüğa' başlamışlardı. “Üzen giç Me göperet elinin bir see verselerdi, tesiri daha şifalı — Oluklar yeleli; yeni yeni devletler doğ. | vet kanaat getirdi. Ki gözel cazip” gözleriyi İnen a aim İn Eledim tahavuüller'de, © Ayni tecrübe, Fransa'da; Almariyâ- | etrafı tarasant ae Birdenbire yen Babe khien Biç #ipde İmriilce cinin ear. © ndutlar harieindeki kadir mühim tai, | da ve İngilterede #yePmeticeleri ve ay- | müthiş bir yağı mi bip kaçışı| İzan edilmemek şartiyle kısa bir €- i > ma başlamıştır. Herkes kendisine bir kö- tek kadını daha zarif ve daha çevik ya-| bem-usturacının amlesi — Bu tahavvüllerin birinet neticesi a ni arzulatı “oğurdu. ee ey pla Höğnda kpa bi â bir bana hak a o ilyen kadmlar bol kocama. bir kadın ihtiyar addolunurdu. oldu. da ER sn gre eye ie ee eitemiy #teğin o büyük) © Giydiği uzun elbiseler onu iltiyar-| verirdi. Mesela bir cağı yapar, &- Harp esnasında ve harpten sonraki| Kars” antipatisini içn Amerika ane perde ül Yüksek ai- meali e ise kırk yaşmda bir| dma (Fenerli) derdim. Dava açtılar mı senelerde iletlerinin - varlık İelere mensup kadmlar ya: U iyle ikti: ği ye kadat görülmedik ıstırap ve yoksulluk BN © — ler. Bu umuma şamil olan 3 haleti nezi- © dir ki milyonlarca kişiyi milli kudretle- © rinin hududunu tanıttı ve beynelmilel Avrupa liberalizmine karşı da sempatik bir vaziyet almadı: Şimalf Amerik'nın Müttehit devlet- hoşuna giden İtalyan faşizmidir! ğmurla nan uzun etekferin altnda. deri ei bir sekil alınış lardır, Bu zaval 1 ai ya gitmistir. gil, paçavra halini almışlardır. Bu zengin tıwvwaletler için sarfolunan paralar hava- uvaletleri giyenler tedbirsizlik- lerini göz yaslariyle ödemişlerdir. Fa-| ki çeviklik sayesinde âdeta yirmi yaşmda gibidir. Söylendiğine göre bundân kırk sene evelki kadınların bacakları © düz değil miş. Bunlar tabiatin bu ihmalini kapat- mak için uzun etek giyerlermiş. Halku- i bugün kadınların bacakları o kadar saa MEN Vekâlet için yaptır. lacak elim kasket, ili ve ayak kap- BETON ARME. İnşaatına ait plânları hesabatı tarihine müsadi mbe saat 15 de ihalei e R ) dinden taliplerin 7 buçuk temi- NAFIA VEKALETİ ZAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: a Tâzrm değil mi scot" gününden sonra yap erinin ele m müthiş ok 05 mumaralı posta kutusuna 2—9961 sadi ii i ilan olunur. 290 pps KAT KENE RİYASETİN- o otlarının bir senelik ihtiyacı için mevaddı > üyeli ve makine yağları, Mepa; yulaf, ZİRAAT MEKTEBİ MU.| © sanayi odalarından birisinde mukâyyet ilmaları; ticaret ve 'kmdaki 22 tinaden tanzım kılınmış olan nizamna- menin 127 i bulu: dır. İç kadınla, biri siri in ik şu söz- e eril, eğer bare oldu- inaenaleyh Nafra Vekâletince mü nakasaya çıkarılmış ve bundan sonra çı- uştur. Münakasa şartnamesini ye rain arzü edenler her gün ziraat me- — ktebi müdürlüğüne imüracaat etmeleri yol, köprü ve sair nafta işlerine müteallik münakasa şartnı Terinde iyi, olsun Ke mi ve yevmi ihale 29/7/930 salı günü saat on dörtte ziraat ekti ebinde komisj Syone a yapı Terin beh: çü cini birisinde mekayyet olda cağı İlan — sere ğa tesehbüs edecek para giyeci özleri sürliyi moda ei Madame Duff -Gordon'dur. Bu kadın e alli pek tanınmış e sima- dır. alir derhal Diğer bir kadın da şanları söylemiş- tir: «mn eyni m Şurasını size temi ederim ki uzun| ık modasımın avdetini - İyi N e v ve mevzundur ki kısa etek onlara ektedir. Ben »k mecburiyetini ihdas eyle- İr edemez ki kadını e > İn ÜR ve gi ziyade cazip V: — o —— ANKARA RADİYOSU. 13 Temmuz 1930 Pazar. Riyaseticümhur musiki heyeti şef- liğinin musiki proğramı. hip Bet Uvertür Pi 7 — Grik Birinci ee nk ölak rafını zel siki harflerle Galatasaray kolonyası yazardım. O zaman başta Daver — Hâkim Bey! derdim, benim ustu- Tamın Fenerbahçe kulübü ile münasebe- ti yok. Ben usturalarımmn üzerine bir n fener- fener resmi yaptırdım, bunun için eşyanın üşmakas, li ustura dedim. Dükânlarim, izerlerinde Altmelma, Güm iş , zincirli makara v. s. yok mudur? Benim ustaralarım da üstünde ki resimlere izafetle Fenerli markadır. 1? Mesela, kolön- yaların şişeleri üzerine tale Yalnız bu kadar tasaray oya res- ii veya. fotoğral basar ve altma Bey ol- duğu halde hepsi fetekaade aleşşââlâp Bayazıt'taki yangın kulesinin resmi- ni firma yapıp ni macunu. diye bir macun çıkarsam iye kumandanı hakla yakama ni Tavuk marka civciv makinesi i horoz kar- şıma geçip öter? Faka ki burada gaflet etmişler de tekliflerde bulunmuş- ler. Baksanıza Darülilhan'a işi ilim tara- fından tutup Anadol ma plikli- « sonra tetkikatr femniye isti- işin ticaretinö geşiyor. > lime hu havaları aslını amm;

Bu sayıdan diğer sayfalar: