12 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n, fen Bu hakim No. 3231: On birinci sene. Gündelik. MÜNASEBET. ımız ne siyasi ne iktısar| i Umi arbi ehe ağızlar- daki Sariz kokusunun acılığı - zail ay” ın | dettenberi , Yalov; 5.) Reisicümhur Gaz ies rl “İ DÜMARTESİ 15 TEMMUZ 1530 ? <br ve; GAZİ HAZRETLERİ YALOVA'DAN a AVDET. BUYNRDULAİ İstanbul, 11 (Tele a'da fon) — Bir müd- bulunm. lova'dan avdet buyurmuğlar: akta ra Tayyare Piyangösü. ğe 36597, 13800, 16609 NUMA: RALAR 6000 LİRA KAZANDI. BÜYÜK-İKRAMİYELER: DÜN ÇIKMADI ; İstanbul, N Çieleton) — i lağyar$, ve MAARİF HEYETİMİZ Moskova, 11 (A.A) — b terbiyei etfal heyeti Leningrad'daki maarif mü- önül Dük: cikin balanm: mezküra Meri eylemiştir. ki İSMET PASA Hz. men el Seni 13800, 6609 nu- maralar 1 lmaz dost veya kavgalı mi i, yaz KE dörder bin. letlerin ilk isi bu nevi rabıtaları te PENDİK. ve YALOVA'DA |15857, 1338 numaralar üçet bin. 48127 sis etmek oldu. Fransız — Alman) KÖŞKLERİ HAZIRLANIYOR a 24307; -6871 * 14128 ee m : 5 32. 19072. 13538: 33429 — 165 3301 > FRAME re > map ni Eli) ey Biret ime 59137. 30506 18032 — biner lira ın ok eve! ti ânı dir Bir taraftan Tacobi'lr, Vekili iin Pendik | ener Max era ler. öbür tarafta Tan könrüyü siirin ve san'atin bö il n Va -İve Yalovadaki köşkleri hazırlanmıştır. KAYSERİ — MARAS YOLU. öm Wekâletinin memleketin mü: 57803 3 oİa7068 13338 18306 36063 500 zer Tira kazananlar: 1871 . 18639. 54375. 18600 16854 45755 9103. 32945 33031 56221. . 200 zer lira kazananlar: per rsılmaz bir tarzd: çinlediler. Bugün Katolik bir fran âleminde büyük bir rağbet Kazandı. M: * *r Keizetling di on gün evel fransız intelekt. ii şosesidir. Bu yol 330 kilometre ka dar imtidat etmektedir. Bu Kay- yolun seri olan a “| larm Sd e Şi devam edilme! *128246 ii 52783. 17192 41360 Bu, a masına a son günlerde bu Kısım 30242 m 44086“ 329) “125731. 2550 42409 20536 59: 50409” 2969; 29697 17731) mak üzere Ferat 361701 boğa: inin KÖPRÜLERİMİZ. Büyük İzoli Köprüsü İhale Edildi. Diğer Köprüler İçin Hazırlıklar Devam Ediyor, bitmiş ve köprü inşası - İsveç grupuna ir. kr ihale liradır. Şirket deri Köprünün uma 110 metredir ve | tek açıklıdır. ök retle te bakimi mili di ihlal decek ne — memleketin dahilinde b haricin: de kur MOSKOVADAN LENİNGRADA| H””“-T ETTİ. dre Büyük İzoli köprüsünün münakasası;| İstaribul F; krar ederim ki milletin ebbettir. Hâdisen, il iye ee olan re r ve olamaz. GAZİ Her yerde 5 kuruş. MÜTEKAİT ERAMİL Mara MALÜL ASKERİ EFRADA ATT CETVEL. Deniz GE ait cetvelden kalan, Osmah Nuri E£, iye Pari emi sınıf idadisin. 22-5-930, mke ine EF. Çarhçr kidemli yüzbaşı iğ Beyoğlu 30-2315 22-54 EA be Akif EE Ne ki- ile yeğ ei meme Mehmet dde Bt gr yy İstanbul dettin BE. Kâtip kidem- üzbaşı 38286 10558 154394 1741 100 zer lira kazanşalar: 53692 -22858)- ellerinin misafiriydi. Bu hususta Baska milletler arasmdaki münase- Betlerden misal getirmeğe lüzum görmüyoruz. Milletler arasmdaki ve gavzm en atesli iki mihrakr- hı teskil eden Fransa ile Almanya arasında bövle bir fikir ve his — Mi haber alınmıstır ——>—2 m NAXrive TARİFELERİ. batıfaızın. yim görülecek bazı hususat hakkm- i İz93 13403 Biye i 1 sevk ve ihracatında si Ni 57876 15668 49645 36538 11542. 11788 43024 20088 45676 07 23522 23411 3799 18455 --4112 37207 45464 35249 14153 15167 51856 37606 19261 23265 32364 50826 59020 32012 32425 derecesini tahmin etmek kolaydır. Yalnız Türkive'de dir ki bu umu” ordu. Her taraftan hayret- le acılmıs gözler onun yaptığı ei yük tecrübeye bakıyordü. Bir za man olmustu ki bütün-insaniyetin namzı yalnız bizim yarattığımız Bu evlet R yallarile ami li aranma te dı ahi dığımı 0 AN e agi hatlar dilmi e İktrsat ve ki e zim ederek İktısat Vekilliğine « İdi. Bu edilecek hububat tarifelerinde Ma temini de li mesa si le etrafında malümata göre mes' e ia miştir. Kat'i nı Vekilleri Seelit tavin edilecektir. AE m ei AMERİKA'DA DÜŞEN | TAYYAR! Kel tesbit €- TİCARET ODALARI .İ Oda ve Borsaların Bütçeleri Tetkik Ediliyor Kadrolarda m Yoktur. 1023 | yapı 1539. 41658 45571 4a04s 1öz8i. 20858) e sayıfada) —&> — ş yapılacaktır. Ki rünün altında vr ları sk ve inşaat iki « “Siirt vilayeti rm dev Sn — Dye ir şosesi Üzerin- de yaptırılacak olan Dâşor Köprüsünün 7 temmuz pazartesi günü lacaktır. Gerek bu köprülerin inşaatındâ ve gerekse ve e ele > al rine ağ ve ii Sİ sene Anka: en olan asfalt dit ecnebi şikel tarafından iran /ekâletine. « ; e Matik Yeki Ne şerait dahilinde inşaat münakasalarına | iştirak İMEEİEE cevabını vermiş- tir. BRİAND MUHTIRASINA ,CEVAP. i i olan icaret örme ve borsaları bütçe- ae iu (A.A) — Leh hükümeti nı tetkik ve tasdik etmektedir. pi zam kabul edilmemektedir. Bütçe- Duy- : ver Avrupa ee tesisi fikir ve savvurunu tamamen ettiğini ve deki sebep oda şi borsalar memurları- böyle bir projenin İn tetkik ve önümüzde! arma) 2 ivarında yaptıtrlaca! inşaatı için we 70 muayyen. . kanuni! i i cevapta bir oğlu. Muzaffer E. İstanbul 29-4951 29-5-930. Hüseyin, Ali Ef, Güverte mülazim sani İstanbul 30:1717 Tm mğmi münâkasası z erin: Afyon - Aziziye Emrullah a | Hacı oğullarını Osman, Mehmet 1330 Karadeniz iran kariyesi Ar- İ pacı erim Ahmet 1330— 677 030. (Devamı 4 üncü sayıfada.) Fıkra, HARS DÜŞÜNCESİ, icindeki o ırkdaşlarımızın çi geri “görüyoruz. Bunla tabi tu- ale tulmiadr" hakkında mevcut Hadi ke hazır olduğunu bildirmektedir. New York, 11 (A.Â.) — Teksas hü- ygs mg İŞ Çi gem ROMANYA KIRALI, ki di di kl ; bi- kut eden bir £ a leşi KIRAL METRESİLE GÖRÜŞÜ- şe birkaç yr! pri celi kaybet- z YORMUŞ; YENİDEN SKAN- miştir. Yeni Türkiye - bundan bir) KÖMÜR İNFİLAK. DALDAN KORKULUYÖR. > yıl evel Avrupa! a göbeğin” pen « iğ, ve Londra, İl (A.A) — Daily Mail'in e onun bir a i en bu öl deren aşil, iple tee iştial hakkında alınan wv civarin- e in bulan nan son Büktöş muhabiri bildiriyor: Românya- a ei münasebet . tesisine - ehemmiyet vermemiş olmamızdır. Yakun KADRİ GARDEN PA PARTİ. 23 Temuz'da Verilecek Olan Bu Eğlencenin Hikemmel ş Olması İçin Her Şey Yapılıyor. er Ankara m Maarif Kütüphanesi, o Sahibinin G Parkı baliğ olmaktadır. ——-e—— KIRA giri RİYASETİNDE etresi Madam y beri vuku bulan mü büyük bir merakla kakkkiikiei sela nm e, e sayfiyesine gelmiş olan Kı-| bahi — ri Kıral Ee bir mi sie | ise İsim giğer murahhasların hüsü- BAHRİ MÜZAKERAT. vE değilse bile, görüşte bir dik eder. Bu aziz arkadaşlar- AMERİKA AYAN MECLİSİ m bir-ikisi,- Deliorman gibi, tamamile MÜZAKER. ATI TETKİK bizi andırıyor, - ve anlatıyor ki o muhit | kendi ır. sadır olan het yeni | hareketi günü gününe takip etmektedir. ington-İ Bu tezahür, oradaki hars kuvvetinin dan Daily aileni yer Mi parlak bir delilidir. Gene bunlardan ri mukavelesini olan | Bir kismi, “Söz gibi, | e ders cete- bi meiniş olahlarıa tasgeliyoruz ki için- deki bütü beraber bize noksan kali Bük e 8 meş alci e We 13 z Yaseti altında vaziyeti İkt zsadiyeyi dağ Kıralı meşru ğa barıştırmağa ça- ie işin fevkalâde bir meclis toplanmış. | Usması ye halen çalışmakta bul tır. Kıral hükümetin yeri siyasetini | yasiyonu hazik ve müşkül vE mevk ani tasvip” ettij bulü-f ektedir. : Yeniden nan nüzzara Si skandâl vukuundan ko; sike da da tevzi edilmektedir. * müm bir| sre dayayı elim etmekten imtina) eylemektedi: Kör, Sağıt ve dilsiz talebeler. i Bunlardaki | moksanlığın sırer, gösterişlerinin Böbiğesi muhite intikal etmek yazlı değilse bu gazeteler bize hâlâ harflerini dan okunuyor fikri veriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: