12 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CL 'MARTESİ 12 TEMMUZ 1930 Sinci sene, No 1586 KUSHA ariçle münasebet İMaksadımız ne siyasi, ne-ik- kli münasebetlerden bahset- iktir, Bunlardan daha esaslı İha faydalı, daha samimi ve ekli olan fikir, san'at ve his inasebetlerinden: bahsetmek yoruz. ö “Umumi harbi müteakip ağız daki barut kokusunun acılığı Olur olmaz dost veya kav- milletlerin ilk işi“ bu nevi bıtaları tesis etmek oldu. Fr- 2 “Alman intellektücileri Lokarnosu, Briand'ın Lo- 1osundan çok evveldir. Bir fna Max Jacob'lar ,Kei- Ming'ler öbür taraftan Vale- ler, Girandouy'lar (Fransız w ile Alman irfanı arasında ilan köprüyü şiirin ve san betonu ile | sarsılmaz bir zda per er, Bügün Ka- lik bir Fransiz — şairi ile bir nsız musiki ustasmın ese- ransada oynanmazdan ev - Berlinde gösterildi, ve Al- inyanın san'at âlersinde bü. bir rağbet kazandı. Meş-- ür Alman mütefekkiri Keizer- hg te beş on gün evvel Fran- intellektüllerinin misafiriydi. hususta başka milletler ara-| aki münasebetlerden misal tirmeğe lüzum görmüyoruz. İiletler arasındaki kin ve gay- hen ateşli iki mihirakımı teş- eğen Fransa ile Almanya a- da böyle bir fikir (o ve his Birabeti hâsıl olduktan sonra ir milletler arasındaki yaklaş ın derecesini tahmin et- - ek kolaydır. Mİ Yalnız Türkiyedir ki, bu u- imi gönül ve kafa anlaşmala- hm dışında hazin ve (garip aldı. Halbuki Türk intellektü cihan sahnesinde kendisine müsait bir kabul havasi bü- bilirdi. Zira o, yeni dünya ta- hine hiç bir milletin intellek- lerine nasip olmıyan bir &- Il ve amel zaferile parıldi- irak giriyordu. Her taraftan iyretle açılmış gözler oonun ptığı büyük tecrübeye bakı- Ordu. Bir zaman olmuştu ki bü insaniyetin nabzı yalnız bi- m yarattığımız heyecan sıtma ile vurdu. Lâkin feleğin çarkı işliyor ve şeyi didikleyip yıpratıyor; im itibarımız da itiraf edelim bir kaç yıl evvelki taravetini iybetmiştir. Yeni Türkiye bun bir kaç yıl evvel Avrupa- in ta göbeğinde iken bugün ın bir kenarına çekilmiş du- iyor. Bunun yegâne (sebebi, diye kadar o Avrupalılarla İkri münasebet tesisine hiç €- iyet vermemiş olmamız- ei ğ YAKUP KADRİ Müsteşrikler kongre- sine davet edildik Hollandada Leydin şehrinde ylülde toplanacak olan beynel- nilel müşteşrikler kongresine bul Darülfünunuda davet dilmiştir. (933) senesinde Ber İnde ink'ikat edecek tarihi ed- kongresi için de hükümeti- hize davetiye gelmiştir Veremle mücadele İzmir, 1! (A.A) — Verem hücadele cemiyeti dün gece bir i vermiştir. Memle - tetin kibar kadınları tarafından rrtibine birkaç gündenberi ne- iret edilen bu gradenpartiye, tsek aileler ve bilcümle mües fesat samimi yardımlarda bu- bunmustur. Safi hasılât 3000 Ji- Fa kadardır. Cemiyet, 15 temmuzdan iti. : Yarhanlarda bir ev ile“$0 mürekkep bir kamp ku SI 5 KURUŞTUR ER RA e a e Başmaharriri: Siirt Mebus Hususi muhabirimiz dün Baya BUGÜN Tariii eti Hariçi ve / fa / ii , , ras : 2— Çiftçilere ucuz petrol ve- N 2 Ağrı dağında demir çember içine alınan şakilerin tenkiline başlanmıştır. Maktul şakiler arasında İrandan de var, Kürt Hüseyin Pa Şarkta kat'i ve nihai bir saf- gelmiş sergerdeler şanın oğlu Nadir yakaiandı. haya giren tenkil harekâtmn ikmali aldığımız mevsuk haber- lere göre kuvvei karibeye gel- | miştir, Dün de yazdığımız veçhile Hacı diri,, Zilân dereleri arasın da sıkıştırılan eşkıyanın tenkili Van gölünün şimali, Beyazıdın gerbi, İranla muvasalâları kesi- len eşkıya döküntülerinden te- mizlenmiş ve bu havalide icrayı hareket eden kuvvetlerimiz ser- best kalmış oluyor. Suphan dağı civarında icra edilen ve tam bir muvaffakiyetle neticelenen bu harekâti askeriyenin ehemmiye. ti pek büyüktür. Çünkü bu hava lideki şakiler imha edilmiş, bun larm şerrinden korkarak dağla- ra çekilmiş olan köylülerin yurt larma avdetleri temin olunmuş, bir aralık bu havalide mühtel olan huzur ve asayiş iade edil miş, cumhuriyet hükümetinin kuvvet ve kudreti,perişan edilen ) bu eşkiya güruhuna, ve onlarm arkalarında saklanarak fesat ve entrika çevirmek istiyenlere gös terilmiştir. Şimdi kıtaatımız bu havalide tarama ameliyesi yaparak ken dillerini bekliyen akibetten ve ce zadan kurtulmak vahmile ötede beride saklanmış olan çapuçula- rı tepelemek Ve yakalamakla meşguldür. Hayyen yakalanan şakilerin muhakeme edilmek i- çin teşkili mukarrer divanı harp lara tevdi edilmeleri tabiidir, Şakiler Van gölünün şirnalin de tedmir edilirken, Ağrı dağı £ mıntakasındaki hempaları da ikinci bir hezimete uğramışlar- Bu havalideki şakilerden bir kısmı Ağrı dağının cenubundan | garbe sarkmak istemişler, fakat karşılarında kuvvetlerimizi bu- | larak müsademeye tutuşmuşlar. | dır. Bu müsademede Şşakiler | vahim zayiatla şimale sürülmüş ler, Ağrı dağında sıkıştırılmış- lar ve her taraftan ihata edilmiş $ lerdir. Ağrı dağı etrafında ikmal e- dilen ihata çemberi arasında ka Jan eşkıya sürüleri kapana gir- miş bir fare vaziyetine düşmüş- lerdir. Artık kaçmaları imkânı kal- mıyan bu eşkiya çetelerinin ten- Se rk yerel ur HDR kil ve imhası bir gün ve hatta|ediyor. Kahraman askerlerimi- | ( Eşkıya reislerinden Emin Pa| bulunan maktuller arasındaki di saat meselesi addedilebilir. Urfa, 10 — Şark hududunda| çemberi içinde şakiler şaşırmış | fiki maktul düşmüş, kör Hüse- | zaran İrandan gelmiş bazı rüesa 'ki hâdise buralarda çok büyük İlar, $irar çarelerini nefret ve teessürle karşılandı. | lamışlardır. Fakat Alınan.haberlere göre tedip ha-| istikametler kıtaatımız tarafın - fekâtı bütün oşideletile devam İdan kapatılmıştır. Son dakika... Şarkta Iranla müşterek harekete geçilecek mi? Tenkil hareketi en şiddetli safhasına dahil olmuştur Şakiler girdikleri yerlerde şapkaların ke- £ narlarını keserek irticai tezahürler yaptılar) Şarktaki tenkil harekâtın yakından takip etmek ve 4 ğ her gün telgraf ve mektuplarla “Milliyet, in karilerine $ ğ bildirmek için Şark Vilâyetlerinde bulunan daimi mu g babirimize ilâveten hâdise mahalline husussi bir muhabir & | de gönderdik. Dün Bayazıta vâsıl olan muhabiri mahsusu $ muzdan aldığımız telgrafı neşrediyoruz* Bayazıt, 11 (Hususi muhabirimizden) — Bu- j gün buraya vâsıl oldum. Hâdisenin ne şekilde baş- $ â layıp ne safhalar geçirdiğini etrafile çekeceğim € telgraflarla bildireceğim. Şimdi buraya gelen son haberlere göre bir hafta evvel başlıyan tenkil ha- reketi en şiddetli safhasma dahil olmuştur. Şaki- lerin bir kısmı tamamen muhasara edilmişlerdir. Mahsur kalan şakilerin, hudutla da rabıtaları ke- silmiş olduğundan açlığa maruz kalmışlardır. Takviye edilen tayyare filolarımız devamlı bir surette tenkil harekâtma büyük mikyasta yardım etmektedirler. İran toprağına kaçmağa “muvaffak olan eşki- yayı tenkil için müşterek harekâta geçileceği 8öy- leniyor. Hudut vaziyetini yakından bilen salâhi- yettar kimseler tashihi hududa lüzum göstermek- eyi egr harekât evvel mez- valide esir edebildikleri bazı jandarma ve as Erzurumla Trabson arsömdaki yolu seller boz: $ duğundan münakalât dört gün inkrtan uğramış- ır. ; Şakilerin girdikleri yerde irticai harekâta da te- vessül ettikleri anlaşılıyor. Şakiler, Girdikleri yer- $ sa şapka ve kasketlerin kenarlarını kesmişler- zin gitikçe daralan ateş ve ölüm | şa oğlu İbrahim ile diğer altı re aramağa baş | yin paşa oğlu Nadir yaralanmış tır. Hususi kıyafet ve alârneti 0- Jan ve kuvvetleri tesbit edilmiş | |yadan Daily Maile bildiriliyor: İ | kaybolmuştur. Gazi Hz. Dün Yalovadan avdet ettiler Bir müddettenberi Yalovada bulunan Gazi Hz.dün sabah Ertuğral yatile saat altıda şehrimize avdet ve sarayda istirahat » buyurmuşlardır. Kâzım Pş. Hz. B. M.M.Reisi Kâzm paşa yda istirahat $ ) etmiş, bir tarafı teşrif etme. * İ mişlerdir. emeyi eee er Ismet Pş. Hz.! Ağustos bidayetinde İstanbula geliyor. Pendik ve Yalovadaki köşkleri hazırlanıyor Haber aldığımıza göre, ağus tus iptidasnda şehrimize gele- cek olan Baş vekil İsmet paşa Hz. için Pendik ve yalovadaki köşkleri hazırlanmıştır. İsmet Pş. Hz. nin İstanbulda bir buçuk ay kadar istirahat et- meleri multemeldir. Başvekili — miz bir müddet Yalovada kal - dıktan sonra Pendikte oturacak lardır. Başvekâlet ( seryaveri Atıf bey dün sabahki ekspres trenile Ankardan gelmiştir. Fevzi Pş. Hz. Dün Berkısatvetle İzmite gittiler - Büyük Erkâni Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa Hz, dün sa- bah Berkisatvet torpidosu ile İzmiti teşrif etmişlerdir. Paşa Hz. torpidoyo geldikleri zaman törpidodan top atılmak suretile! resmi selâm ifa olunmuştur. Rusyada terbiyei et- fal heyetimiz Moskova, 11 (A.A) — Türk terbiyci etfal heyeti Maarif mü essesatinda tetkikatta bulun mak üzere Leningrada gitmiştir İzmirde seyyahlar İzmir, 10 (A.A) — Bugün b manmmıza Lâmartin vapuru ile 96 Amerikan seyyah gelmiştir. Seyyahlar Osemişe Sart harabe lerini ziyarete gitmişler, yarm İzmire avdetten sonra İstanbula gideceklerdir. İngiliz konsülü gaip Londra, 11 (A.A) — Marsil- Buradaki İngiliz şehbender ve- kili geçen Cumartesi ortadan Ceneral Kutepof nasıl öldürüldü? Londra, 1i (A.A) — Paris- ten Daily Meile bildiriliyor: Esrarengiz bir surette kaybolan jeneral Kutepofın kendisini ka- çıranlar tarafından otomobilde koklatırılan kloroformla öldürül düğü ve onu sağ olarak getirme ğe memur hafiyelerin vazifeleri ni talimatına muvafik ifa etme- diklerinden dolayı Rusyaya av- detlerinde kurşuna dizildikleri | (anlaşılmıştır. İ ğer beş cesedin kıyafetlerine na oldukları anlaşılmıştır. Halk her tarafta bu günler- de istihsal edilecek tedip netice Salonun dışınd& talihin kendilerine güler yüz göstermesini bekliyenler.. Tayyare piyangosunun dün çekilmesine başlandı Salon hıncahınç ikramiyeler dün çıkmadı., Keşideye bu sabah Darülfünun salonunda devam olunacaktır. Tayyare piyangosunun son keşidesine dün mutat veçhile Darülfünun konferans salonun- da başlandı. Salon çok kalabalıktı. Bilhas- sa keşidenin Cuma gününe tesa düf etmiş olması izdiliamı ziya- deleştirmişti. Polisler kapıda tertibat al- muşlardı. Daha saat 12 de dol- muş olan Salona kimseyi - salı- vermiyorlardı. Salon hınca hınç dolmuştu. Bir çok halk ta dışarıda kalmış tı. Sıcak, tahammülfersa bir hal almış, salonun her tarafına ko- nulmuş olan vantilâtörlerin mü» temadi faaliyeti bile bu sıkıcı ve yakıcı havayı tadil edeme- mişti. Şaat 13 ü 10 dakika geçiyor- du, Daha keşideye 20 dakika yardı, Fakat izdiham çok fazla laşmış olduğu için bu 20 dakika lık zaman beklenilmedi ve keşi- de 20 dakika evvel başladı. İlk okunan numara 60 lira ikramiye kazanmıştı. biri arkasına bin numara çekildi ve okundu, Bunların en fazlası 6 bin lira yani onda bir Seyrisefain idaresinin yeni aç tığı İskenderiye hattma dün ilk posta vapuru hareket etmiştir, Bu hatta tahsis edilen İzmir va- puru tam saat bir de rıhtımdan kalkmış, Seyrisefain işletme mü dürü Bürhaneddin B, de beraber gitmiştir, Vapur kalkıncıya kadar u - mum müdür Sadullah Bey ve jidare erkânıda rıhtımda Obazır bulunmuşlardır. Dünkü posta ile İzmir ve İskenderiyeye bir hayli yolcu gittiği gibi İskende- riyeye mühim miktarda tüccar eşyası da gitmiştir. İlk sefer ol- masma rağmen dünkü yolcu miktarı şayani memnuniyet de- rilmesi nü Hatanın — Hikâye, zıda vâsıl oldu.. İkna giden Izmir ei ederken — Izmir vapuru dün Mısır hareket etti. izmire ve İskenderiyeye giden yolcular hayli bir yekün tutuyor Bakkında vir B Zresi enstitüsü anllye üncü sahi dolmustu. Büyük itibarile 600 lira i 200, 50, 40, 25 ve 10 bin lira- lık büyük ikramiyeler henüz çık mamıştır. Bugünkü ve mütea- kip günlerdeki keşidelere kal- mış olan bu ikramiyelerin kari- lerimize isabet etmesini çok te- menni ederiz. Piyango müdürlüğü çekilen 1000 numaranın listesini bugün öğle üzeri neşredecektir. Bugün kü keşidenin fistesi de yarın öğ“ le üzeri neşrolunacaktır. Bu lis telerin neşri piyangonun hitâ“ mu ilân etmek demek değil idir. 48127 1000 lira kazananlar 14138 13538 33429 (3301 41298 42307 6871 39137 (Mabadı dördüncü sahifede) a recede idi. Bu rağbetin artacağına ve bilhassa Mi yazı geçirmek üzere şehrimize| gelmekte olan Mısırlıların bu doğru postayı tercih edeceğine) şüphesiz nazarile bakılmakta dır. İzmir vapuru bu gün öğle| vaktı İzmre varacak ve al üzeri aradan hareketle pazartesi! günü akşamı İskenderiyeye vâ- sıl olacaktır. Avdette de yal İzmire uğrıyarak doöğrüca nımıza gelecektir, Mısırdan ge- lecek olan yolcuların |vize muamelesi yolda ve vapur limana geldiği 2: yolcular hiç bir muameleye tutulmıyarak karaya cıkabile -|

Bu sayıdan diğer sayfalar: