12 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A O Kazanan Piyanko numaralarını (6) ıncı sayıfamızda bula- caksınız. Listemiz kontrolludur. “Kader,, kişesi biletlerinin kazandıklarını listemiz üzerine hemen alabilirsiniz ! Maaşları kesilecek kadınlar VAMIT bunlara muhfelif suretlerde yardım edecek ve iş arama ilânlarını parasız basacaktır Yarın 12 sayıfa. İlâve: Çocuk sayıfası 1930 Müsabaka 2 aki i zi 7 Li â KANKRLIRR a > idi Saat dokuz buçuk, Sultan Ahmette Âli Ticaret mektebi önünde kâh bir otomobil duru- Eg li ES e yor, kâh elinde bir yazı maki- ” Bale ” nesile, genç bir daktilo kapıdan Dağ em e , içeri giriyor. Hakem heyeti ya- LE — vaş yavaş merdivenlerden çıkı” yor. Daha evvelden gelmiş olan pe ei daktilolar salonlarda omütemâ- © di bir faaliyetle Staj görüyorlar. çalışıyorlar. I N k ME yazı makineleri röprezantanları DURŞNEY. — —- — ve KASINSüN mrs <AİŞAN Şark mınfakasında askerlerimiz #arafından eşkiyanın takip edilen mıntakalarının tam bir haritasını yaptırdık. Muhterem okuyucularımız yukarıya dercettiğimiz Daktilo şampiyonluğu müsabakamız dün yapılmış, Mediha Haşim H. 15 dakikada 4197 vuruşla fazla yazmak birincisi olmuşve daktilo Kıraliçesi ünvanınıkazanmıştır.Tebrik ederiz. Dektilo kırelişesi Mediha Heşim H. nasıl oldu? sabırsızlıkla müsabakanın baş- lamasını bekliyorlar. Saat (10) buçukta artık her şey tamamdı. Daktilolar müsa- baka salonuna giriyorlar. Hanım- ların arasında bir tanede erkek daktilo var! bir nazarlık gibi! Masaların başına geçen dak- tilolar makineleri muayene edi- yorlar. Hafiften, hafiften maki- Daktilolar, akrabaları ve muhtelif! neler çıtırdıyor, pıtırdıyor. Ve | Alttarafı 5 inci sayılamızdadır 7 ANEZAPTHTODE Patrikane ve papasları müdafaa ALA EDE ZE A LR 1 A Aneksartitos cevap verdi Bu cevapta,patrikanenin mahrum kal- dığı haklar hasretle sayılıp dökülmüş bu haritayı iyi muhafaza ederlerse hergün gelen ve neşredilen haberlere göre fedip ve tenkil harekâtımızı kolaylıkla takip edebilirler. Muvaffakiyele ilerileyen tenkil hareketleri hakkındaki yeni malâmaf ve vaziyetin mütaleası ikinci sayıfamızdadır Yeni romanımızı okuyor musunuz ? Bugün dünkü kısmın hulâsası ile birlikte ikinei tefrikayı 3 üncü sayıfada bulacaksınız." Bu kadın katil değil!,, çok meraklı, çok cazip bir romandır ! Anadoluda bir tek Rum kal madığı halde Aydın metrepolidi ünvanını taşıyan bir Rum papa- sı geçenlerde Ancksartitos is- mindeki Rum gazetesinde bir makale neşrederek Maarif ida- resinin Rum mekteplerine mü- dahalesini, sınıflarda âyin yapıl- masına omüssade etmemesini tenkit etmiştir. Rum gazetesi, Rumlardan meb'us çıkrma- diğımiz için bize çıkışıyor Patrikanenin ileri gelen erkâ- nından birisi olan bu papas efendinin bir dünya müessesesi olan mektebi hâlâ dini âyinlerin ,icrasına mahsus bir kilise şubesi haline sokmak kasdile yazdığı bu mürteciane yazıya VAKIT evelki günkü sayısında bir cevap vermiş ve kendisine dünya işleri üzerinde siyah cüppelerin geril-

Bu sayıdan diğer sayfalar: