12 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDINCI SENE N* 2219 Ba^muharrlri ! İDAREHANESİ: | I Myumramnmiy» karşısmda dairei mahgnsa ] | I Telgraf: tstanbnl Cumhuriyet j PoBto kntıısn: N^ 2 4 6 j «. I • . Başmuharrlr : 2366 I e i e T O n . Tahrlr mUdürO : 3236 Idare müdürü 236S, Kitap kısmı: 472 Cu m h u riyet ıumnilll CUMARTESI 12 TEMIV.UZ ABONE ŞERAİTİ I MODDET: fTORKÎYE İÇİN: i«,^!ç İÇİN | Seneliği j 1400 K r . : 2700 Kr. 6 Ajiığı l 750 Kr. İ 1450 Kr : •*•••••• » • • •••< • • * j~3 Ayhğı { 400 Kr. j 800 Kr. \ Nüshası her yerde = 5 Kuruştnr = iimnmmmiMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIMIIIIIIMMIIIIIIIMIMIinilllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIlllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIimı Onlarda ve bizde! Gazi Hz. Yalova'dan Avdet Buyurdular Şark hududumuzda " " " • Berlin'de iken orada oturan bir Türk dostum bana maliye tahsil şubesinden aldığı bir mektubu göstermişti. Bunda tahsil şubesi kendiReisicumhur Hz. dün sabaha^ sinden vergi olarak tahsil olunan karsı Ertuğrul yatile refakatle paralar meyanında fazla alındığı irinde mutat zevat bulunduğuj tahakkuk eden bir miktar meblâğm halde Yalova'dan avdet buyur] dostuma iade olunacağını yazıyor| muşlardır. du. ürfa 10 Buraya geReisicumhur Hz. dün sarayda] Bunu için müracaat etmiş mi len malumata göre, eşmesai bürolannda meşgul ol idiniz? kiya, kıtaatımızm demir muşlardır. Dedim. çemberi içinde şaşkın ******** Hayır, dedi, bunun için hiç bir vaziyette firar çarebir müracaatım sebketmemiştir. lerini aramaktadırlar. Hatta benden fazla vergi alındığı Eşkiya reislerinden Enın farkında bile değildim. Zaten min Paşa oğlu İbrabim ile iste mektupta da söyliyorlar, bu diğer 6 refiki maktul fazlayı hesap ve tetkik ile kendi üşmüş, Kör Hüseyin 'aşa zade Nadir de yaleri bulmuşlar. O zaman bir maliye şubesindeki alanmıştır. bu dikkatli hesap ile halkın huku Hususi kıyafet ve ametlerine nazaran kuna riayet eden dürüstlüğün kılı maktullerden 5 inin İkırk yaran bu şekline sasmıştım. an'dan gelmiş bazı rüŞimdi bu dostum muvakkaten esa oldukları anlaşd Halep'te bir içtima aktettikleri haber verilen Sefirimizin beyanatı buradadır, ailesi ise Berlinde'dir. ıştır. Rtza Tevfik Refik Halit Kahire sefiri Geçen gün kendisine tesadüfüm Eşkiya yedikieri bu müthiş darbe ile miz Muhittin paEskiyaya ağır bir darbe daha de Alman maliyesinin vaktile hayartık kımüdanamıyacak hale gelmiştir. şanın Kahire'den indirildi ret ve takdirimi mucip olan mua • Trabzon 11 Erzurum tarikile buraya *** şehrimize geldi melesine karsı gösterdiğim alâka elen haberlere göre, bir hafta kadar evğini yazmıştık. yı hatırlıyarak ve bana da hatırla el cür'etkârane bazı teşebbüslerde bu Halk köylerine avdet ediyor Muhittin Paşa Ağrı dağı hâdisatım çıkaran şakiletarak ilâve etti: ıınan ve Erciş kasabasma kadar inmek rin tenkil harekâtı muvaffakiyetle de evrelki gün Ta Bu def a benim müracaatim ü stiyen şakiler, kuvvetlerimiz karşısın vam etmektedir. Son gelen malumata lova'ya giderek zerine yeni bir muamele yapmış la ağır zayiat vererek kaçmağa mecbur göre, Ağrı mıntakasmda dağlardan ine Reisicumhur Hz. Seyrisefain idaresi tarafından ne arzı tazimat lar ve yalnız sizin değil, benim de ılmuşlardır. [Mdbadi 4 üncü sahıfede] tstanbul ile tskenderiye arasında teetmiş, dün tekhayretimi mucip olacak veçhile harar şehrimize avsis edilen vapur seferleri dün basreket etmişler. det eylemiştir. lamıştır. Bu hatta tahsis edilen Dedi ve anlattı: Muhittin . Faşa «İzmir» vapuru dün saat birde Ga Benden alınan vergilerden bir iki güne kalata rıhtımmdan Iskenderiye'ye bin sekiz yüz raark kadar bir fazdar AnKara!ıa ji tevcccihen harcket ctsr*7*ir. derek Hariciye Ve lalık olduğunu bazı vesaike istinaİlk lskenderiye postasının harekili Tevfik Rtiştu den iddia ile muamelenin tetkikini keti çok güzel şerait altında vuku B. üe görüşecek kendilerine bırakarak buraya geltir. Yukarıda (İzmir) rthttmdan ayn bulmuştur. «İzmir» vapuru iki üç miştim. Verdiğim vesaike nazaran lırken, aşağıda süvari Lutfi B., gündenberi eşyayı tüccariyeyi alsebatımtz dos iddiamı muvafık bulmuslar. Bu payolcularla görüşüyor, yuvarlakta mış bulunuyordu. Vapurla gidecek ra defaten değil, iki üç ayda muMınr'la müna IMabadi 4 üncü sahifede] U. Mü. Sadullah Bey kassıtan iade olunacakmış. Geçen tanedir Kahire sefiri gün bizim eve elinde 350 mark ile miz dün kendisi Muhittin Pş. bir memur gelmiş. Beni aramış. İsle görüşen bir muharririmize muhtelif tanbul'da olduğumu söylemişler. mesail etrafmda şayanı dikkat beyenatBu evde onun kimsesi yok mu diye em ni ?ntbgkulaomfhylaomfhlaom sormuş. Refikam işte ben varım, ta bulunmuştur. Muhittin Pş., Mısır'la oonun zevcesiyim demiş. Memur evlan münasebatımız hakkında demiştir rakı görerek buna kanaat getir ki: dikten sonra: « Mısır'la münasebatımız, dostane öyle ise, demiş, fazla tahsil IMabadi 4 üncü sahifede] olunup iadesi lâzım gelen paranın lllllllllimiimilllllllllMIIIIIIHIIIIIHIIimimilllllllllllllllllllllHIIIHIIIIII ilk taksiti olan 350 markı size verebilirim. Lutfen kocanız namına şu makbuzu imzalayın. Refikam makbuzu imzalamış, herif de paraları bırakarak git • miş... İşte hazinenin hukuku yanında halkın da hukuku bulunduğunu anlatan ve gösteren iki misal. Onlarda böyle olan bu halin bizde de aynen böyle olması lâzım geldiğiRessam M. Amiguet ve teşhir ettiği eserlerden biri: Eyüp mezarlığı ni söylemek istiyoruz... Atelye haline koyduğu otomobi atlar akademisinde teşhire başla Dünyanın her tarafında olduğu gibi bizde de vergi mükellef leri ile ile Avrupa'nm bir çok şehirlerini mıştır. Dün keşideyi takip edenlerden bir, Ressam dün kendisile konuşan mal memurları arasmda tabiî ihti gezdikten sonra İstanbul'a gelen gurupla son da.ki.kada bilet satın lâflar zuhur eder. Memur kanun İsviçre'li ressam M. Amguet Tür muharririmize bir hafta sonra Aalan bir müşteri dan anladığı manaya göre şu kadar kiye, Macaristan Yugoslâvya ve nadolu'ya geçerek Ankara, Konya, Tayyare piyankosunun 6 ıncı ke mamen salonu doldurmuştu. ve bu kadar para ister. Mükellef Yunanistan manzaralarına ait ken Adana tarikile Bağdad'a gidece şidesine dün saat 1,5 te Darülfünun Dünkü keşidede büyük ikramiyegördüğü işe nazaran ya o parayı di eseri olan 71 yağlı boya tablo ile ğini söylemiştir. lerden hiç biri çıkmamış&r. konferans salonunda başlanmıştır. ya o kadar par&yı vermemesi lâzım dünyanın en meşhur musiki san'İsviçre'li ressam bütün Asya Bu sefer 6000 numara çekilece Büyük ikramiye 200,000 lira olduatkârlarına ait 24 kara kalem por memleketlerini gezmek niyetindegeldiğini söyler. Ona: [Lutfen sahifayi çevirinizi ğundan halk daha saat 11 de ta Hele sen parayı ver de, sonra tresini dünden itibaren Güzel San' dir. mmHHMHmHiııı ıııııı ııımııiHiıııııııııııııııımıımııııııııwıımnıımmııııııiHiı ııııııtıiHiıııııtıııııııııııııtııııııııııııııııııınıııı git, şikâyet et, eğer hak kazanırsan IIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIinillllllllllllMllllllllllillllllllliniMIIII paranı geriye alırsın. hak kazanacağınız da tutar. Der • namına behemehal tashih olunmaDerler. Bu kat'î iddiaya karşı is hal paranızı geri alır mısınız? Ne sı elzemdir. Hazinenin hakikaten terseniz teminat vereyim, kefil gezer: O da ayrı bir fasıldır. hakkı olan parayı tahsil etmeli, fagöstereyim sözleri para etmez. Bir Bizde bir kere hazineye girmiş kat eğer bu hak namına efradın kere behemehal istediklerini vere paranın oradan çıkanlıp iade olu hukukuna tecavüz vaki olmuş ise ceksin. nabilmesi belki en zor iştir. Değil bu hukuku da ayni dikkat ve itina Verdin, ve mafevke müracaatla böyle haksız da olsa bir vergi şek ile iadeye müsaraat etmeği bilmeparanın haksız almdığını istida et linde alınniış paraların, hatta' ema lidir. Bu türlü iadeler için kanuna tin. Hemen hak kazanır mısın der netlerin istirdadı mes'eledir. Sanki ve bütçeye ltfzum yoktur. Çünkü sin? Ekseriyetle o beyhude bir ü bütçe ile alâkası varmıs gibi bütçe haksız olarak tahsil olunmuş parade tahsisatı yok derler. Vekâletten ların ve bu meyanda depozito ve mittir. Bizde maatteessüf ekseri yetle her mal memuru mükellef a istizan etmek lâzım derler. Hulâ saire gibi emanetlerin zaten ka leyhine düşünen bir f îkir ile müte sa parayı geriye vermemek için bin nunda ve bütçede yerleri yoktur. harriktir. Hera para tahsil de olun dereden su getirirler, ve hak sahi Eğer o yanlış zihniyetimizle o nevi muştur. Adam, derler, şimdi bu i bini hakkını aradığına pişman e paralara kanunlarda ve bütçelerde şin derinine gidip bir kere nasılsa decek veçhile süründürürler, sü yer vermiş isek onu derhal tashih etmeliyiz. hazineye girmiş parayı iade mi et ründürürler... tirelim? Ve bu zihniyetle hayır Yanlış hesap Bağdattan döner. Bu sözlerimizle şahsan tariz etderler hakkı yok, tahsil haklı!.. E tiğimiz kimse yoktur. Muayyen bir Bu işin düsturu ancak bu olabilir. ğer asabî biri iseniz durmazsınız mes'elede cemiyetimize hâkim o • Halkm hukuku hazinenin hukuBoğaziçi sahillerinde denize gırenlet daha yukarısına çıkarak hakkınızı lan bir zihniyeti anlatmak istiyo kundan daha az mukaddes değil Sıcaklar devam ediyor. Dün cu ağaçlar altında, deniz kenarl«.rıntalepte ısrar edersiniz. Uzatmıya ruz. Çok yanlış bir zihniyet ki bizde dir, bilâkis... [Mabadi 3 uncü sahıfede] Oynıyanlar ye oynatan! ma olmasından bilistifade halk, lım, ısrar ede ede nihayet, olur a malî fikrin tekevvün ve terakkisi YUNUS NADİ Tenkil hareketi bir haftada bitirilecek! Gazi Hz Mısır seferleri n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r ı ı ı ı r ı ı ı ı ı ı ıı •*ıır«*ıı<ı<«ııifiıv<ıiiiirırıııııııırıııiii>ıııııı>ıv>Biııııırvııi||iı|||iv|||||||i||| llllllıınıtıııııııırtlll ^Yalova'dan avdet] u buyurdular "İzmir,, vapuru dün Iskenderiye,,ye gitti Şakilerin bakiyetüssüyufü perişan ve şaşkın bir faaldedir Pazarteci günü Iskenderiye'ye varılacak, çarşamba giinü dönülecektir Muhittin Pş. Kahire Sefirimiz bir iki güne kadar Ankaraya gidiyor Vapur ve nıürettebat tertemizdir İsviçreli bir ressam eserlerini teşhir ediyor Ateliye haline koyduğu bır otomobille şehir şehir dolaşan san'atkâr Tayyare piyankosunun keşidesine başlandı Keşide altı gün devam edeeektir. Düır biiyük ikramiyeler çıkmadı Bunaltıcı sıcaklar dev^m ediyor J

Bu sayıdan diğer sayfalar: