14 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

14 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TED7T9CI SFNE W 2 2 2 1 Başmuharrlrl NADİ İDAREHANESİ: ; Mynannnnmife karşısında dairei mahsnsa i Telgraf: Istanbul Cumhuriyet • Posta kutusu: N° 2 4 6 | I 6 I 6 T O n . Tahrlr müdürO : 3236 Idare müdürU 2365, Kltap kısmı; 472 Cu m hu riyet Eşkiya mahvedildi Pîyanko ve 40000 lirahk ikramiye 39472 numaralara isabet etmiştir PAZARTES! 14 TEMMUZ ; 9 3 J ŞERAİTİ j MODDET: f ç ç n j Seneliği j 1400 Kr. I 2700 Kr. î 6 Aylığı : 750 Kr. ~1450 Kr. j [ 3 Aylığı j 400 Kr. j 800 Kr. Nüshası her yerde = 5 Kuruştur = Almanlar 2 0 Milvonluk Istlkraz Teklif Ediyorlar İsabetli bîr karar Hükumet, Nafıa Vekilimizinteklifiile zahire ve an üzerindeki nakliyat tarifelerini kısmen %36 ve kısmen de %50 nlsbetinde tenzil etmiştir. Tenzilâtlı tarifenin 26 temmuz 930 tarihinden itibaren tatbik olunacağı Devlet Demir yolları idaresinin Anadolu Ajansı tarafından neşredilen bir tebliğinde beyan olunmaktadır. Ancak tenzilâtın yalnız satın alınan ve devletçe yapılan hatlara ait olduğıı ilâve olunuyor. Demek ki İzmir şimendiferleri ba karar haricinde kalmıştır. Halbuki bu şimendiferlerin giizergâhlarındaki ziraat sahalannın dahi tenzilâttan ayni surette istifade etmeğe hakları ve ihtiyaçları vardı. Hükumetin oralardakl şimendifer idarelerlle de anlaşarak zahire nakliyatındakl tenzilâtı bfitün memlekete şamil yeknesak bir hale koyması elbet daha muvafıktı. Tenzilâtın sebebi ba şimendifer idarelerinin meçhulü olan bir şey değildir. Onlann esas itibarile pekâlâ takdir edecekleri ba lüzuma uymakta azamî teshilâh göstereceklerini şüphesiz addederiz. Nihayet pek lâzımsa devletçe beriki hatlarda yapılan fedakârlık kısmen onlara da tes.mil olunabilirdi. Beriki hatlardaki tenzilâtm devletçe ihtiyarî göze aldınlmış fedakârhklar demek olduğu malâmdur. Zahire ve un üzerinde şimendifer nakIfyatı ücretlerinin bu tenzili, istihsalimizin kıymetlendirilmesi hesabına alınacak tedbirlerin birincisi idi, ki onu alınmış görmekle cidden memnun ve bunu takiben Istihsalimizi kıymetlendirecek diğer tedbirlerin de ahnmasma muntazıÇelik kartallarımızın savleti şakileri perişan etti ra. Bunların başlıca nelerden ibaret olduğunu bundan evvel mahsus bir maAnkara 13 (Telefonla) Şark' Yaşamağa azmetmiş bir millet oldukalemizde saymış idik. tan gelen son malumat Zeylân ve ğumuzu bir daha isbat ettik. Bunun en Başlıca zahire ve un ihraç iskeleleri Erciş havalisinde sükunun avdet büyuk misali kıyam sahasında, askerî miz Haydarpaşa, Derince, İzmir, Mersin ettiği, Ağrıdağı'nda kalan bakiye kuvvetlerimizin bulunmadığı yerlerde ve Samsun'dur. Bütün bu iskelelerde lerin de ya yakalanmakta veya ken Türk vatandaşlarının Cumhuriyeti, yani bizzat kendi varhğmı İran çapulcuzahire tahmil ve tahliyesinl kolaylaştıdileri iltica etmekte olduğu mer larına karşı vikaye etmesi ve bu uğurda ran silo tertibatımız yalnız İstanbul'da ve kısmen de yani natamam olarak kezindedir. Harekât hitam bulmuş çarpışmaktan bir dakika bile çekinmemesidir. Halk ve ordunun bir vücut haDerince'de vardır. Diğerlerinde zahire gibidir. linde mücadelesi sayesindedir ki îki tahmil ve tahliyesi hep basit ve adi uNasıl kazandık? koldan anavatana saldıran şakiler kısa sullerle yapılır. Biz geçenki makalemizde Bir haftadır verdiğimiz haberleri hü bir gayretin sonunda perişan edildiler, Haydarpaşa silolanndaki Elevatör maskumetin neşrettiği tebliğ teyit etti: kalan döküntüler kahraman askerimirafının yarıya indirilmesini ve Derince Şarkta baş kaldıran şekavet ve irtica ze boyun kırıp teslim olmaktan başka silolarının ise Elevatörlerle teçhiz olun[Mabadi 2 inci sahifede] masını istemiştik. Bunlar çok vakit ge kendi müfsit kanı içinde boğulmuştur. çirilmeksizin, mümkun olan istical ile böyle yapılmalıdır. Haydarpaşa ile Derince'ye birer kalbur makinesi konmasını ve çok ucuz bir fiatla zahirelerin temizlenmesini de tavsiye etmiştik. Bu da alelâcele yapümıyacak bir şey değildir. Haydarpaşa rıhtımı için alman rüsumun yarı yarıya indirilmesi lâzun ve İstanbul limanı tahmil ve tahliyesinin zahirelere mahsus yeni ve ucuz bir tarife tatbik etmesi elzemdir. Nihayet ihraç mallarında vapur navlunlannı asgarî bir hadde indirmek binnefis hükumetin de dikkat edeceği bir mes'eledir. Zahirelerimizin sevkolunabilecekleri yerler malum ve mahduttur. Seyrisefain vapurları ile millî kumpanyalarunızın vapurları işe karıştırılmak suretile bu navlanların makul bir had dahilinde cereyanı temin olunabilir. Bunlan tekrar sayıp dökmekten maksadımız bilhassa ihracata girecek zahirelerimizde hem müstahsile beş on para kâr bırakmak, hem diğer memleketler mahsulâtı ile rekabet edebilmek imkânlannı temin eylemekten ibarettir. Ezcümle Zahire borsasında her muamele üzerine alınan %Z nin behemehal ıslahı lâbüttür. Bunların hepsi asabî bir dikkat ve itina ile yapdırsa müstahsil lehine okkada ancak kırk elli, nihayet altmış para gibi bir fark temin oluna Şimalî Amerika'ya gidecek olan Cenubî Amerika'ya gidecek olan 1929 Güzellik Kraliçesi 1930 Güzellik Kraliçesi bilir. Bu farka blzim şiddetle ihtiyacımız vardır. Çünkü zahire maliyet fiatFeriha Hanım Mübeccel Hanım ları Türkiye'mizde her memleketten faz1929 ve 1930 Güzellik Kraliçele bile A Moite gazetesi tarafından ladır. Bizde zürra buğdaym okkasını altı kuruşa satmakla ziyan eder, ve ri Paris'te toplamyorlar. 1930 gü der'uhte edilmiştir. Bu meyanda e ziyan edince de bir taraftan memleke zelleri Cenubî Amerika'da Brezil Mübeccel Hanımın yanındaki zat tin iktisadî vaziyeti daha ziyade hercü ya hükumetinin merkezi idaresi o ile beraber pasaport harcından tumercolur, diğer taraftan yeni zer'iyat lan Rio de Janeiro'da Rio sehrinde tunuz da trendeki yiyeceğine varıniçin hevesler kırılarak şimdikinden da münteşir A Moite gazetesi tara cıya kadar bütün masarif i der'uhte ha acip yeni buhranlar meydan alabilir. Güzellik Müsabakasına işti edilmiştir. Güzellik Kraliçemizin Ağrı tepelerine sığınan200,00ÖHı^ 52015 Almanlar 20 milyonluk numaraya çıktı lar da yakalanıyor 50000 lirahk ikramiye 59604 malzeme teklif ediyor • " • ! ım>» • . Demiryol faaliyeti Rus hududuna yaklaşanlar ateşle karşılandı. Harekât bitmiş gibidir 20 temmuzda Sivas, kânunuevvelKütahyaBalıkesir veÇankırı hatlarıaçılacak Kraliçeler Paris'te 50 bin ve 40 bin lirahk iki büyük ikramiye de dün çıkmıştır. 200 bin lira çıkan 52012 numarah blIetin 4 parçası İstanbul'da, diğer parçası Ankara, Antalya'da satılmıştır. Bir parçası da İzmirde satılmıyarak iade edilmiş, diğer üç parçası ise satılmamıştır. Büyük ikramiye isabet eden biletin bir parçası Ümit İstikbal gişesinden Aksaray'da Sineklibakkal Kâtip Maslahattin sokağında 24 numarada somyacı Rşit Efendiye satılmıştır. Bu zat bileti oğlu Tahsin Efendinin taliine almıstı. Diğer parçalardan biri Azapkapı'da oturan Şerife Hanım isminde ihtiyar bir kadın diğer bir parçası da Sultanahmette Yerebatan'da oturan Münevver Hanım tarafından alınmıştır. [Mabadi 2 inci sahifedel Ankara 13 (Telefonla) Alman menfi neticesi hakkında simdiden sanayi grupları mümessillerile Na bir tahminde bulunmak doğru defıa Vekili Recep B. arasında mü ğildir. Bahtiyarlardan Şerife ve Münevzakerat devam ediyor. Grup 20 mil Nafıa Vekili Recep Beyin tetkik ver Hammlarla Tahsin Efendi yon Türk lirası kıymetinde demir seyahati bazı mesail sebebile bir Tayyare piyankosunun büyük ikrami yolu malzemesi vermek suretile ik hafta teahhur etmiştir. Ankara is yesi olan 200 bin lira nihayet dün çık razatta bulunmağı teklif etmiştir. tasyonunun tevsiine eylulde başlamıştır. Müzakeratın şekli ve müsbet veya [Mabadi 3 uncu sahifede] Medenî şehirde bedevî manzaralar 1930 guzelleri Rio de Janeyro'ya, 1929 kraliçeleri de Galveston'a gidiyorlar! Sıcak müthiş! 34 derece. istanbul halkı dün boğucu bir gün geçirdi Sokak mı, Dün fotoğraf muhabirimiz, öğleyin sokak ortasında yatup uyuyan bu bir sürü insanın resmini almış tır. İstanbul'u medenî bir şehir halinden çıkarıp bir kurunu vusta kasabasına, bir Asya beldesine dön düren bu gibi hallere mâni olmak hem polisin, hem de zabıtai beledi yatakane mi? yenin en mühim biridir. Dün cadde ortasında bir yatak, bugün bir yaya kaldırımında uyku kestiren on beş yirmi beş kişi... Bütün bunlar, şehrimizi manen ve maddeten çirkinleştiren şeylerdir 4 uncu sahifede^ IIIIIIIIIIIİIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllHIIMIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIUIIMIIIIIIIIIIMIIIIMIIMIIIIIIIIIIIlnillMlllllllllllllllinUllllinilllllMII Ne vefakâsr sevgili! Şimendifer nakliyatından Borsada her fından tertip edilen Dünya İstanbul'dan Paris'e,Paris'ten Rio'muamele üzerinde alınan %2 resme ve rak edeceklerdir. Bu musa ya ve oradan tekrar Paris tarikile liman tahmil ve tahliyesile vapur navbirinci çıkana A Moi İstanbul'a kadar bütün masraflarılunlarma kadar her fazla para müstah bakada sil aleyhinedir. Ne kadar fazla masraf te gazetesi ile Rio şehri belediyesi nı mezkur gazete verecektir. Bü olursa onların hepsi buğdaym asıl fia tarafmdan 500,000 frank mükâfat tün güzeller, nihayet 23 temmuzda Dün İstanbul cehennemî bir sı tından çıkarılır. Mutavassıt olan tacir ikinciye ve üçüncüye de daha küçük Paris'te toplanacaklar. Fransa'nın cağm altında bunaldı, kavruldu. dünya piyasasma göre tanzim edebile nakdî mükâfatlar verilecektir. Bu Deauville gibi plâj şehirlerinde şeVücudü alev alev yakan bir lodos, ceği fiatı düşünerek rençperin malına güzellerin en küçük masrafları IMabadi 4 üncü sahifede] ona göre kıymet verir. masrafları indi IIIIIIMIIIIIIIItlllinilllllMlllinilllllllllllllllllllllllllllinilMllllltlllllllllinilillllllllllllMIMIIIIIIIIflllllllMllllllllnilllllllllMllllinilllUlllllinilllMMIIII beyinleri kaynatan güneş; dolaş rirsek rençperin mah işte ondan dolayı bu yolda yapılan tenzüâttan hakkile ve mak mecburiyetinde kalanları çok bulunuyoruz! biraz daha fazla para eder. Zahire üze etrafile haberdar olması lâzımdır. HatYUNUS NADİ feci vaziyete düşürmüştü. rindeki masrafların mümkün olduğu ka ta bu vesile ile zahire borsalarımızın ve * ** Kollarına taktıkları ceketleri bile dar tenzili için yapacağımız gayretler hatta mücavir memleketler zahire bortaşıyamıyacak dereceye gelenlerin hep müstahsil lehine ve istihsal lehine salarının mahdut maddeler üzerindeki Yarınki nüshamızda dir. hali cidden acıklıydı. fiatlan sık sık köylere kadar tamim Bu maksatladır ki ba yolda temin e olunsa ne kadar faydalı olurdu. Yazık debileceğimiz iyilikleri en ücra köylere ki radyo gibi bilhassa bu işlerde faydakadar duyuralım demiştik. Köylünün h bir işi bile memlekete maledememiş Lisanda sadeliğe dair 4 üncü makalesini neşredeceğiz Ali Ekrem Beyin Köprüden yaya geçmek mecburiyetinde olanlardan bazıları bitkin I IMabadı 3 uncu sahi}ede] ' Bugün iskarpinlerime çok cilâ sürmeyiniz; mat olsun! Neden? Âşıklarımdan biri öldü, matemim var!

Bu sayıdan diğer sayfalar: