July 14, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

July 14, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 82“8 yal « saya 449 Pazartesi Âsilerin reisi Paşa elbisesi giyen , ordumuzdan matrut şaki kimdir ? Şarktaki eşkiyanın tenkili hâk- kında Anadolu Ajansı vasıtasile hükümet tarafından dünkü gaze- telere verilen resmi tebliğden son- ra bu meseledeki Vaziyet tama- Da çi ve Sarahat kesbet- Evvel emirde tesbit edi nokta şudur: Şarkta ve yan ve tecavüz hareketi zahi- ren görüldüğü şekilde basit bir şekavet hâdisesi değildir. Bu hâdisenin esası siyasi ve irticai bir kıyam muhiyetindedir . Bu itibar ile isyan ve kıyam hare- ketinin asıl maharrkeleri ve mü- rettipleri memleket haricindedir, Netekim filen tecavüz kıyam ve eden kimseler de hu- Yale haricinden gelmiştir. sarın başında kendilerini ida- re eden adamlar da böyledir, yan ve tecavüz hâdisasının , İarzı zukür ve inkişafından an- laşıldığına göre asıl muhr i: va- Ziyetinde (bulunan adamların Ge az ir kıyam hareketi uyandırmak değildi. Ma wi almak, oradan Murat gölü he © cenuptaki Şark vilâyet. rine sarkmak, oralarda İn DE yanıbekire kadar geniş bir sa- sahada isyan ve kıyam hareketi hazırlamak emelini taki di. yorlardı, Vi Fakat burada bü yük bi; nuniyet ile kaydedilmek, yen dır ki şark vilâyetlerinde yen Tayyare bir isyan hareketine teşebbüs eden hayinler ve düşmanlar hü- kümet kuvvetlerinden daha evvel karşılarında bizzat ahaliyi bulk muşlardır, İ Alttarafı 2 inci suyıfamızdadır | Bir müddetten beri şehrimizde İ bulunan Maarif vekâleti müste- şarı Mehmet Emin B. dün | Maarif emini Muzaffer B, le | birlikte Ankaraya hâreket etmiş ve istasiyonda maarif müdürü Haydar, Galatasaray lisesi mü- piyankosu Keşideye devam olundu Yi işikli e Dün başlarına tali kuşu konanlar MTA Z fi Tayyare piyankosunun keşi- desine dün de devam edilmiş- tir. En büyük ikramiye olan 200000 lira 52015 numaralı bi- lete çıkmıştır. Bu biletin bir parçası Eminönünde Gazi kişe- sinden satılan Sultan Abmette Yerebatanda Münevver hanımdır. Eğ — kimlerdir z Piyankonun dünkü talileri Diğer parçası Aksa a Si- 2 balla 24 li evde oturan somyacı Raşit efen- didedir. Bu bilet Bayer Ünküi islikbal © kişesinden satılmıştır. Üçüncü Parçası Çatalcada demir yolu amelesinden Muhtar Süley- mandadır. Dördüncü parçası Azap Maarif müsteşarı Haydarpaşa tsfasyonunda mukaprirtmizle görlşürket dürü Fethi B. lerle sair maarif | Maltayı ziyaret nanmamız yakında ingi- liz donanmasına iadei ziyaret edecek Ankara 13 (Telefon) — Ingi- liz hükümeti, dananmamızı Mal İtayı ziyarete davet etmiştir. Müstahberatıma göre donan- mamız, ingiliz donanmasının Is- tanbulu ziyaretini iade mahiye- tinde olarak yakında bu ziyareti iade edecektir, Filomuzun Yayuz dertnavutu ile Hamidiye, Peyki Şevket ve bir iki torpito muhribinden mü- rekkep olacağı #öyleniyor" Maarif müsteşarı gitti Emin Bey Ankaradaki kongrede bu- .unduktan sonra Belçikaya gidecek.. erkânı târafından teşyi edilmiş- tir. Mehmet Emin B. istâsyonda | kendisile görüşen bir muharri- rimize şu beyanatta bulunmuş- tar; | (Ak tarafı 2 inci sayfada) Piyanko numaraları Bugünkü tayyare piyankosu listemiz, Tayyare cemiyetinin resmi listesile karşılaştırılmış ve Eminönünde Kader kişesi sahibi Ventura efendi tara- fından tetkik edilmiştir. Liste- miz üzerinden Kader kişesi kazanan biletlerini ödiyecektir. ikramiye kazanan numara ların muntazam cetveli 6ıncı sayıfamızdadır. İ kapıda Ayşe Hanımdadır. Son iki bilet Eminönünde Kader kişesi tarafından satılmıştır. iki yüz bin lira kazanan biletin diğer bir parçası Ankarada, Antalyada satılmış, bir aârçası İzmirden iade edilmiş, Üç parçası da sa- tılmamıştır. bilete çıkmıştır. Bu biletin bir parçası Kasımpaşada çamaşırcı Kemal ve Süleyman efendilerde- dir. Diğer üç parçası şehrimiz- de, birer parçası Ankara, İzmir Lapseki, Hüseynâbatta satılmış, iki parçası satılmamıştır. 40,000 lira 39472 numaralı bilete çıkmıştır. Bunun iki par- çası şehrimizde, birer parçası Karaburun, izmir, Ayancık, Ba- likesirde satılmış, 4 parçası ia- de edilmiştir. Keşidye bugün de de devam edilecektir, 50,000 lira 59604 numaralı | Beşinci sayıfamızda Müzayede ve münakasaler hekkındeki muhtıramız, her gün size nerede, saat kaçta, ne alınıp ne satiisçığını bildirir ; istifede ediniz! feşekkür!e derci süfun eylyoruz. Ankara, 13 (Telefon) — Şark- taki harekâtın hitamı, bilhassa halkın muhtelif kıtaatımıza kuv- vetli müzabareti burada mem- nuniyetle karşılandı. Edinilen malümata göre âsiler mükemmel suret&e teslih edilmiş bulunuyorlardı. Asilerden birçok miteralyozlar ve mavzerler iğti- nam edilmiştir. Hariçte hazırlanmış ve bazı casus şebekelerile ve bazı hü- kümetlerin ve 150 liklerin yar- dımile yapılmış olması itibarile Ağrı dağı hadisesi Şeyh Sait ısyanından daha mühim telâkki edilmektedir. Yavaş yavaş tavazzuh eden sebepler arasında bir nesturi Kürt kırallığı tesisinin bu hadi- sede esas teşkil ettiği anlaşıl- maktadır. Acem hududundaki Kürt ka- bilelerinin topraklarını da muh- tevi bulunacak bu kırallığa in- gilterenin müzahir, hatta müte- şebbis olduğu söylenmektedir. Orta elçiler Ankara 13 (Telefon)— Hükü- Daktilo hanımlar Dakfilo masabakamızın nasıl olduğunu, kazanan hanımların ihtisesla- nn düntü ve evvelki güntü saytlarımızda yazmıştık. beynelmilel bareme nâzarön kaf'i netice çarşamba günü tespit ve perşembe günü ilân edilecektir. Gazetemiz tarafından bir dakfılo musabakası tertip olunduğunu haber alan nüktedan ve zarif şairlerimizden (Nabedit) bey, daktilo hitaben hoşavende bir manzume yazmış ve bize lütfetmiştir. bu manzumâyi Bir san'at ömrü açtı ki lütfü Huda size, Diller kul olmuş oldu, kalemler geda size; Yoktur bu ince işte rakibi edâ size; Yardımcı farzedilse Periler revâ size; Yerler çiçek demetleri, gökler senâ size. Gayyâya tardolundu siyah özlü hokkalar, Sizlerle pembeleşti bu yurtlar, bu bankalar; Tık tık tık hünerli bileklerde hâlkalar; Titrer tıtık tıtık o zarif önler, arkalar; Altın, gümüş bütün şu emeller feda size, Tık tak tıtık tıtık, tıkı tik tik tik bitik tıtık.. Kuşlarla söyleşir gibi civcivli lâfçılık; Vardır bu dilden anlamıyanlar da çok yazık! Bir ıçkırık ki onda muakis kırık kırık, Candan sürüklenen balecandan nida size. Enzarınızla sarmaşarak işte pür edep, Rakseyliyor hurufu heca cilve cilve bep; Ahengi bezme sazı kalemkârmız sebep Sultansanız da etmeyin saltanat talep! Sizden melek lütufları, bizden rica âize. Kayboldu dense doğru mü san'atte hüsnü hat? Fethetti belki sizle bütün mülkü hüsnü hat; Pırlanta serpilir yazınızdan kırat kırat; Lâyık değil maaşınız Allah için fakat Dünya verilmiş olsa da olmaz baha size, Elyevm bulunsanız da bu yerlerde kâtibe Atide sizsiniz bütün işlerde #ahibe; Namzetsiniz mecalise, yüksek meratibe. İsterse destiniz erecektir kevakibe Artık felek mi mazedecek bademâ size? Tesire çünkü kudretiniz şüpheden bait, Bir sibirinizle eyleyiniz bari müstefit Sizden o türlü bir yazı isterse ki Nabedit Vursun derun şulesi hiç olmasın bedit.. Gökler kadar o köhne kalemden duâ size. hanımlara Nâbedif Şarktaki harekâtın hitamı Yıllarca kanımızla muhafaza edilen topraklarda ekmeğimizi yiyenler boylarına bakmiyarâk bir kürt kırallığı mı kurmak istemişler ?... metimiz, Hicaz, Necit ve mülk hakatı hükümetlerinde bir orta elçilik ihdas etmiş ve bunu mas- lahatgüzar tnvanile tedvire, ora- daki siyasi mümessilimiz Aptül- cz Sünni Beyi memur etmiştir. emen hükümeti nezdindeki va- zifesi o mumaileyhin ipka olunmuştur. Ali Cenani B. Davası 30 temmuza kaldı Ankara 13 (Telefon) — Asliye ceza mahkemesinde bugün Ali Cenani Beyin gazetemiz aleyhine açtığı 25,000 liralık hakaret taz- minat davasına bakılacaktı. Mü- diri mes'ulümüzün - avukatı Galip Hikmet B. gelmişti.Başmuharriri- miz Asım Beye tebligat yapıla- madığı anlaşıldığından muhakeme 30 temmuz, saat 1le talik edildi. Gene Ali Cenani Beyin (Cum- huriyet)gazetesi aleyhindeki da- vası tarafeyn gelmediğinden sukut eti. Köroğlu aleyhiddeki dava- da Bürhan Cahit B. bulundu, vekil tutacağını söyledi. Karagöz aleyhine gıyap kararı verildi Bunların da muhakemesi ayni güne talik edildi. ubtesinde

Bu sayıdan diğer sayfalar: