14 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

14 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MM SUNNET < AMELİYESİ İÇİN | Kİ Dr. M. Talip b. Eş Bursaya < : 5-6 gün evvel haber yeril- 2d, â gesi sirkecide ri Zel. gi dn e 3 ınd& numara İ. telefon 4 3 e İstanbul 1486, EEE Müracaat - Evi Her nevi tâkibat ve temini mesalih, ikrazat ve icar işleri kabul edilir. Galata Kredi liyona bankası arknsmda Aleksiyadi Han No 8-9 Tal. Ba, 474 her lisandan tercüme Müessisi: K, Ferit Darüşşafaka Müdürlüğünden; Daruşşafaka mektebivin sade yağ, saire gibi (20) kalem erzak kapalı olanların ağustosun beşinci usuli dairesinde Cemiyeti te almak istiyenlerin bu tari eylemeleri. m ee erin Emlak ve Eytam bankası mü. dürlüğünden: Istanbulda Galatada K k Neft Sandikat şirketinin e numaralı depo ve kapalı zarf usulü ile mü 930 pazartesi günü a zayedeye * çı buzuru ile yapılacaktır. zeytin yağ, pirinç, fasulya ve zaf usulile alınacaktır. Talip salı günü saat (10) da Nuruosmaniyede drisiyei islâmiye merkezine ve malümat bten evvel Darüşşafakaya müracaat bulunduğu 16, 18, 20 emlâk satışı sekiz senevi taksitle ve . İhale 28 t at on altıda Ankarada banka idare meclisi Teminat akça.ı Ankara, İstanbul ve İzm Şehremaneti Hânları Mi Yl “ Şekremanetinden : Yarım kapalı otomobillerde büyük kıt'ada kullanılırsa bunlar da açık otomobiller i d di beş santimetre yüksekliğinde konabilecektir. er Ankarada Ahimesut nahiyesi tebine ilâveten ya, AMAiE ye inşa kılınmakta olan yatı mek- Silme ina inşaatı pazarlıkla münakaşaya vaz | — Münakasaya işiirak edecek müteahhitlerin bi . : izzat müt, - - eee emi gömilan ve yahut inşaatın her türlü ie anuniye, İ “e Jenniyesini kabul ve ifa eyleyecek mütehassız mimar veya m endis ile bil'umum muamelâtta müştereken ul olmak üzere teşriki mesai etmeleri meşrultur, N ii 2 — Teminatı muvakkate teklif edilen fiatın yüzde yedi bı ğudur. Sİ 3 — Emri münakasa (26-7-1930) günü saat onbeşte Ankarada Evk edilecek ve teklif edilen fiatı ) tarihine müsadif Cumartesi af Müdüriyeti Umumiyesinde icra mutedil bulunduğu taktirde Müdüri- kan ihale olunacaktır. teferrua ven Evkaf inşaat ve tamirat Müdürlüğüne ve ea fenniyesine müracaatları ilân olunur, . > .2- anım COLUMBiA İÜ © PLAKLARINDA OKUDUĞU Luiz » Brodvey 2“ Şarkılarını dinlemek $arttır, Son çıkan V Hanımefendinin Çini kız kara kız Şarkısı vürut etmiştir. Ee MUNAKAŞA İLAN) © Kürkçüler kapısında | Evkaf Umum Müdürlüğünden; Li 7)! ikametgâhını terk ile gittiği ve 7 — VAKITT 14 Temmuz 1330 — ——— — —— m Bilumum yerli kumaş ve mallarını DURSA PAZARINDA ARAYINIZ Merkezi Şubesi Şubesi : trenleri hamam böceği akan Kadıköy'ünde Cafer ağa mahallesinin Yoğurtçuçeşme Şe- kerci bakkal sokağında 1 numara- terekesine mahkemece vazıyet €- dilmiş olan Akabi Hanıma ait te- reke eşyası mahı hâlin yirminci larttırma suretile mezkür hanede saati mezkürda mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. (280 —25) 4sfanbul üçüncü ra memurluğundan: Satılmasına (karar (o verilen kantarcılarda odun tüccarı Muiz Menda efendinin deposunda 217 çeki mıkdarnda muhtelif nevi kesilmiş ve kesilmemiş odun ile bir adet odun motoru bir kulü- be maa yazıhane bir baskül ve saire şehri halin 17 ci perşembe günü saat 16 dan 18 ze kadar açık arttırma ile mahalli mezkür- da hazır bulusasak » Me moru tarafından satılacagı ilân olunur. N 2680-18 Üsküdar hu'tuk hak'mliğinder: Nadide hanımın Üsküdarda Ahçıbaşı mahallesinde bakkal i sokağında 48 numaralı hanede | sakin polislikten muhreç Rama- zan Hilmi efendi aleyhine ika- me eylediği boşanma davasın- dan dolayı müddei aleyhe be- rayı tebliğ irsal kılınan tebliğ varakası zahrına üç sene evvel Tahtakurusr, pire, sinek, sıvrısınek, güve, örümcek, beraber katiyyen imha eden Fayda daima birıncılığı kazanmıştır FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu lâtif olup kat'iyei leke yapmar. İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilâliahmer, mektepler, hastaneler sıhhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA istimal ederler. Şişesi 50 tenekesi 75, son derece sağlam ve 10 sene teminatlı pompası 75 kuruştur. Dp Hasan Ezca Deposu-Toptancılara tenzilât LE m G. ama ar gi inci Sulh, Hukuk İstanbul umıntakası sanayı müdür$ İk hanede sâkin”iken vefat eden ve! /(20) pazar günü saat 10 da açık! satılacağından taliplerin yevm ve! İ hayat ve mematından malümat EŞE İİ 35 EET e — E$:X15, olmadığı şerhile bilatebliğ iade MOSESEE ADALARA SU. amaa) lom ve bittalep ilânen teb- n . ligat icrasna kârar verilerek M © İstanbul limen şirketinden; | dava istidası sureti ile 229-930 j: isi azartesi ü saat on dörtte U Muhterem ada halkına hizmet için adalara verilen tat Kahkersde bulunması Hakkında yg suyun tonu (60) kuruşa indirilmiştir. - tanzim edilen davetiye dahi “ En temiz vasıtalarla ve lâstik hortumlarla arzuya göre mahkeme © divanhanesine talik z (elmalı ) veya (terkos ) suyu verilir. Galata'da yağkapanında MB un Haydar hanında su şubesine müracaat n Uüsamussm Telefon: Boyoğlu 2606 aaumusunu İ kılınmış olduğundan müddeiz- leyh yirmi gün zarfında cevap vermek ve yevmi muayenede mahkemeye gelmek üzere ilân olunur.” Mahmutpaşa başı 9. (1 Beyoğlu İstiklâl caddesi 376 Sultan Hamamı 24 pan TUZLAIÇMELERİ Sabahları 8 den itibaren Haydarpaşaya hareket eden vapurların menbalara kadar gıdip gelirler. ve sair : haşeratı yumurtalarıle «EEE: üğünden: Teşviki sanayi kanunundan istifade eden sımaf müesseseler es- o habına: gi Teşviki sanayi kanunundan istifade eden smai müesseselerin 9 senei maliyesi zarfındaki imalâtınm tesbiti için İktisat vekâleti ce- lilesinden gönderilmekte olan imalât beyannamelerini almamış bu- lunan müessese sahipleri; Beyannameleri almak üzere derhal ida- reye müracaat ederek beyanname almaları ve bu semer 3 J temmuz 930 nihayetinden evvel doldurarak tevdi eylemeleri tebliğ | makamına kaim olmak üzere ilân olunur. “ Istanbul Emvali Eytam idaresinden: Cemile ve Habile hanımların istikraz eyledikleri me- baliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefâen mefruğ bulunan Cerrah pışa Kürkcü başı mahaılesinde Cerralı- paşa camisi sokağında 11 numarslı ve 80 arşın üzerine insa edilmiş 4 oda, 1 sofa, Imutfak, 1 kuyu ve 2 halâyi havi 18 arşın da bahçeyi muhtevi bir bap ahşap hane satılık Gr. Birinci ihalesi 550 lira bedelle talibine 12-1-930 ta- tihinde icra edilmiş ve kavi ihalesi de 28-7-930 pazar- tesi gününe bırakılmıştır. Fazlasına talip olanlar o gün saat 15ten 16,30 a kadar Adliye binası dahilinde Istan- bul Emvali Eytam idaresine müracaat etsinler. -Nafıa Vekâletinden: Devairce yapılacak müzayede ve 'münakasalara iştirâk edecek- lerin ticaret ve sanayi odalarından birisinde mukayyet olmaları, ticaret ve sanayi odaları hakkındaki 22 nisan 341 tarihli kanuna istinaden tanzim kılınmış olan nizamnamenin 127 inci maddesi ica- bındandır. Binaenaleyh Nafıa Vekâletince münakasaya çıkarılmış ve bun- dan sonra çıkarılacak olan yol, köprü ve saire nafıa işlerine müte- allik münakasa şartnamslerinde zikredilmiş olsun, olmasın taliplerin behemebal ticaret ve sanayi odalarından birisinde mukayyet ol- duklarını vesika ile isbat etmeleri lâzım ve kanun mukteziya- tındandır. : mg v

Bu sayıdan diğer sayfalar: