12 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

12 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhâriyet L n \ \ 12 Temmuz 1930 1?1J^1 Ü i İ i uKmıufn MÎDENIZI HAFIF TUTUNUZ KABIZLIK, HAZİMSİZLİK A\\ 7 f ) N Karaciğer ve böbrek hastalıklarında l?LrlXfVJl^ M E Y V A V İ1> TOZIJ 1 V ^ U feraMık verir bir uy . meşhur eczanel^rde bulunur. Bahçekap! Zaman IZM1R Vlargunato ecza depolarında, TRABZON Şita, ADANA Mustafa RifatBey ANTALYA Ahtnet Selim Bey eczaneleriade. Umuml deposa: Bahçekapı lş Bankası arkasmda MAZON BOTTON ecza deposu M A Z 0 N ismine dikkat! Bilumum ~ TÜKK T1CAKE1 VE SANAYI BANKA81 Taksim'de; FiKRi TEVFiK OTOMOBiL İMAKİNİSTMEKTEBi 51 inci yeni tedrisat devre I sine henüz başlanmıştır. Mektebe müracaat hususunda acei le ediniz. Mektebe, Ayespaşa'da Be yoğlu jandarma dairesi önünden gidilir. Telefon: Beyoğlu 2508 BAKINIZ VÎM DÖŞEMELERİNİZİ NASIL TEMİZLİYOR DöfemeleriniB kol&rca lekesiz tntabilirsiniz. Taş bir paçavra fizcrine bir aa VİM serpıniz ve ovalayınız. Biı sanıyede mnşamba ve ya tyhtaTnn yüzö yeni gibi oluı ve hig biı leke kalmaz. VtM çini duvar ve basamaklan, döşemeleri, solra ve mnttak takımlannı ve yer mnşambalannı temialer. Yaş biı paçavTa üzerine serpüen biı az VİM her düılü yağ lekelerini Hantnizde UmizHk içtn Vtm kullammz. rURK ANONIM ŞlRhETl Sermaye>ı taraamen teaiye edılmış T. L. 1,000,000 Türk lirasıdır. MerkeJ idaresı ıstanbul Bahçekapı Anadolu Han\ Bilumum Banka muamelâtı Tasarruf sandıği ve müsait seraitle hususl kumm"amelâ f ı Mnayenehane ve tedaviî alektrikî lâboratuvarı. Karaköy Topçolar caddesi 34 Dr. A. Kutiel Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonundan Prevantoryum ile Hakimiyeti Milliye, Dumlupınar, Gazipaşa yatı mekteplerinin ekmek, sadeyağ, et, kuru erzakı, peynir, zeytinyağı, zeytin, sabun, makarna, şehriye ve sairesi ve bu mekteplerle Güzel San'atlar Akademisinin mahrukatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 14 temmnz 1930 pazartesi saat 14 te Mahrukat Et Ekmek Tereyağı 16 temmuz 1930 çarşamba saat 14 te Pirinç Yumurta Irmik Süt Un Kaşarpeyniri Beyazpeynir Patates Kırmızı ve siyah mercimek Kurufasulya Nohut Soğan Tuz Arpa Susam Saman Kepek 19 temmuz 1930 cumartesi saat 14 te Zeytinyağı Şeker Sabun Zeytin Makarna Reçel Şehriye Fındıklı'da Güzel San'atlar Akademisinde müteşekkil Yüksek mektepler mubayaat komisyonunca kapalı zarfla ihale edilecekffr. thaleye konulan işbu maddelerin her birini itaya talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini Fındıkb'da Yüksek mektepler muhasebesine tevdi ederek alacakları makbuzları kapalı zarf içine koymaları lâzımdır. Her mektebin alacakları miktar ve evsaf şartnamelerde yazılıdır. Şartnameler hergün Yüksek mektepler muhasebesinde görülebilir. goren duşman ! Btn vecthli göztere mafik olan slnek m » samz üzerindeki en güzel yeme&i kollar. Dei'hal oraya atılarak blr çok pisllklerl ve hastalık tohumlarını blrakır. Ve onu tutmanıza meydan birakmadan vızıldayarak ortadan galp olur. Flit alnek, slvrl sfnek, plre, firüve. tcarırv ca, hamam böceğl. tahta kuruları öldürGr ve yumurtalarım Imha eyler. Tehllkesizdir. Kat'iyen leke yapmaz. Flit I haşarat öldüren diger mayllerta karıştırmayınız. Sar» v»**«keye atyah ku«a> fca dikkat edinlz. her şeyı ViJâyet daimî encümeninden: Küçük Ayasofya'da üç odah Mirzeban Hanım medresesi icare verilmek uzere 30 temmuz 930 çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümene müracaatlan. Vilâyet daimî encümeninden: Çakmakçılak'da Valde hanı altmda otuz alü hissede otuz hissesi idarei hususiyeye ait 2986 No. dükkân icare verilmek üzere 30 temmuz 930 Çdtşamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümene müracaatlan IT JUurur (Capelli) istanbul B Çekmece Silivri Çatalca hattı posta nakliyatı otomobil veya kamyonla vapılmak üzere yirmi gün miiddetle mün ıkasaya çıkanl • mjşür. Taliplerin şartnamesini görmek üzere îstanbul Posta ve Telgraf Başmüdiriyetine müracaatlan. istanbul Posta ve Telgraf Baş miidiriyetinden: L m t BlndKİer Llmlud, Port SiıUyt, MV 6TO26IA T İstanbul liseleri mubayaat ko • misyonundan : Galatasaray lisesl pansiyonunda bermucibi keşif yaptırüacak olan inşaat ve tadilât 3/8/930 tarihine müsadif pazar günü saat on altıda ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşifnameyi görmek ve tafsilât tine müracaatlan. almak üzere Galatasaray lisesindeki komisyon kitabe Omumi Deposu:J. BERT ve ŞOREKASI İstanbulGalata Voyvoda Haa KAPELLi 200 ton rekompoze maden kömıirü Tütün inhisarı Umumî müdürlüğünden: Samsun Fabrikası için mahallinde teslim 200 ton rekompoze maden kömürü pazarbkla mübayaa edileceğinden taliplerin her gün gelüp evsa fını öğrenmeleri ve pazarlığı için 197930 cumartesi günü yüzde yedı buçuk teminatı muvakkatelerile birlikte Galatada mubayaat komisyonunda bulunma atL rmsalsiz FILM ve PLAKLARINI Her yerde arayınız. En iyileridir. Tecrübe ediniz. Her yerde satılır. Gaip tayyare bileti 4244 numaralı Sirkeci'de Ventura Efendiden aldığım tayyare biletimi sayi ettlm. Plyanko müdiriyetine müracaai ettiğimden zayi biletin hükmü yoktur. Ahırkapı Tütün İnhisan Dikimhane deposunda kapıcı Turabi rsîenbul Darülfünun mubayaat komisyonundan: Aspirin Ue tedovi olunabilir. Yolnu lnrnuzı bandırollu h&kfld ambal&jına dikkat vc bu m*rkayı mouırca tolep ediniz. Ş ağrüarı komprimeleri Her kes Tıp fakültesinin 930 senei maliyesine ait bir senelik süt. yoğurt, tereyağı, sade yagı. et, yaş sebzeye ait teklıîlerin muvafık görülmediğin den dolayı intaç edilmemiş ve ihtiyacaü mezkure 30 temmuz 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere gene kapalı zarf usulile tekrar münakasaya vazedilmiştir. Talıp olanlar mevcut şartn;ıme ve listelerine göre bu bapta malumat almak üzere hergun öğleden sonra mubayaat komisyonu kitabetine m ıracaat etmeleri ve komisyonca teminat akçesi alınmıyüCağına binaen temjnatlann behemehal bir gün evvel muhasebe veznesine yatırılması ve almacak makbuzun teklifnamelerle birlikte ihale için tayin edil^n müddetten bir saat evvel komisyonumuza mura caat ve tevdi etmeleri ılân olunur. O. FEGARA kadın terzihanesi Küçük rop, öğleden sonra ve geceye mahsus roplar ve saireden ibaret yazlık modellerini 12 tem muzdan itibaren saat 3 ten 5 e kadar kat'iyyen tasfiye edeceğini muhterem müşterilerine ilân eyler. Fiatlar gayet ehvendir. Beyoğlu Panaiya kilisesi çıkmazı No. 4 PERTEVN1YAL VAKFINDAN : Şişli'de İzzet Paşa sokağında Valde apartunanının 9 numaralı dairesi pazarlıkla ve 11 numaralı dairesi bir hafta müddetle temdit edilmiş ve yevmi müzayede olarak temmuzun on altısına müsadif çarşamba günü tayin edilmiş olduğundan taliplerin yevmi mezkurda saat on beşe kadar Pertevniyal idaresine veya encümene müracaat eylemeleri. NEVROL CEMAL Ems Isiz sinir ilâcıdır. Senelerdenberı yürek çarpıntısı çekealere, teessürle birdenbire bayılanlara, g'ıineş çarpmasına, deniz tutmasına 20 dsm ası kâfidir. Hayatsnı sevcnler evlerinde bir tane bulundururiar Askerı fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komisyonundan: Ankara'da Askerî Fabrikalar ihtiyacı için altı kalem hikemî tecrübe alâtı £38930 da saat 14 te kapab zarf usulile alınacaktır. Talip olanlaruı şartnameyi görmek için İstanbul TopaneMe Askerî San'atlar mektebi müdiriyetine müracaatı ve münakasaya iştirak edecekler teminat mektuplarını havi tekliflerini vakti muayyenlnden evvel Ankara'da Askerî Fabrikalar mubayaat komisyonuna makbuz mukabili teslim eylemeleri. I ROBERT Kolec kısmı Âli mühendis kısmı Sanayi kurlan 15 temmuzdan itibaren her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar müracaat kabul olunur. Bulgaristan'da şavanı hayret V A R N A peuthibue ) nekulât P L A J I N I tesisatı en asridir Z I Y A R E T Mevkiı muhteşemdir. E D I N 1 Z!| Mesken ve Karadeniz'in en mükemmel Plâjıdır fıatları Tedavii bilma ( hydrothera Mevsimi temmuzdan tstanbul Vilâyetinden: Yalova Hükumet konağile Jandarma dairesinin tamiratına ait münakasa müddeti görülen lüzuma binaen 20 gün temdit edilmiş ve 197930 tarihinde mukarrer bulunmuş olduğu ilân olunur. DOKTOR FETHI Cerrahpaşa Hastanesi Bakteriyoloğu Kan ( Vasserman teamülü ) idrar, balgam ceraKat tahlilleri ile hastalıklarm hususî aşılan yapıhr. Telefonla malumat verildiği takdirde tahlil edilecek mevat aldırılarak bilâhare ral poru takdim edilir. Muayenehane: Beyoğlun'da \ A.ğacamiinin karşısında Telefon BevoSln 534 Bundan daha nefis rakı vaoılamjyacagına kani oımak için pazartesi günlerı saat 1 4 1 6 arasmda bizzat fabnkamıza gelip göriinüz. KOMÛR VE ODUN MÜNAKASASI Panga!tı"da Surp Ağop Hastanesi için mubayaasına lüzum görülen meşe ve gürgen odunu ile mangal kömürünün münakasa suretile iştira edileceğinden münakasaya iştirak edecek olan zevat şebri halin 14 üncü razartesi günü saat on otuzda mezkur hastane heyeti idaresine müracaat etmeleri ilân o unur. mütesna derecede ucuzdur. teşrinievvele kadardır. Mahmudiye oteli Elektrik ve terkosla mücehhez nezatet ve taharetile müşterilerinin mazbarı takdin olan otelimize bu defa müceddeden banyo mahallile tek yataklı odalar inşa edilmiştir Binaenaleyb aile ıkametine de son derece eiverişlidir. Ehven ücretle abonman kaydedilir Rahatını ve ıstirahatın' arzu eden zevao ldrdmın ceşrifleri kendi menfaatleri iktizasındandır Adres Sultan iVlahmut türbesinde Teleton ^402 125 kuruşa yüzile berabe Çakmakçılar'da Çeşme sokağında Kuş tüyü fabrikasında 125 kuruştan başlar. Kuş tüyleri hazır yastık, şilte, yorgan, salon yastıkları bulunur. Kuş tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır.Telefon İstanbul 302' KUŞTÜYÜ YASTIK Tapu ve kadastro U. Müdürlüğünden: Dairemizin yeniden teclidi mukarrer defterler için yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti ve defterleri görüp anlamak için 112 buçuk liralık itibar mektubu ve yahut Defterdarlığm depozito ilmühaberini hamilen Tapu dairesindeki mubayaat komisyonuna müracaatlan. Doktor Hafiz Cemal Cumadan maada günlerde öğleden sonra saat < 24) te İstanbul'da Divan yolunda 118 numaralı hususî kablnesinde hasialarını kabul ^eder. Çatalca müstahkem mevkii satınalma komisyonundan: Çatalca Ms. Mv. (85000) kilo arpası münakasaya konmnştur. 14/7/930 pazartesi günü saat (14) te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin o günde Hadunköy satınalma komisyonuna müracaatlan. Hafiz Sadettin Efendinin COLUMBİA ESSELâT vürut etmiştir Plâklarında okuduğu Ankara Vilâyetinden: Gölbaşı nahiyesinde inşa edilecek (6156) lira (30) kuruş bedeli keşifli müdür ikametgâhı 17 temmuz 930 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Ankara Vilâyeti Encümeni Daimisinde teklif edilen bedeller haddi lâyık görüldüğü takdirde ihalesi icra küınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin ehliyeti fenniyelerini müsbet Nafıa Başmühendisliğinden alacakları vesaikle yüzde yedi buçuk teminat mektuplarını vakti muayyene kadar Ankara Encümeni Vilâyetine tevdi eylemeleri kroki ile keşifname ve şartnamesini gort.nek istiyenlerin de Ankara ve İstanbul Vilâyetleri Encümeni Daimî kalemine müracaatlan ilân olunur. Dr. SEYFETTiN" Cilt ve Zührevî ha^talJJar mütehassısı. KaraköyVe Ajdullch Ei. loLantası yanında Fent B. Ha«. Her gün. Mes'ıd Müdür M. Afjâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: