July 12, 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

July 12, 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

O totthsut' ı v 12 Temmoıl930 Yağmuriiı bir havada.. Şark hududumuzda Felâket ıztırap ve bitkinliği araGayyur Behzat B. göke ümitsiz smda bazı çok büyük adamlann bir nazar fırlattı: Vay canına, dedi, yağmur ya başından da böyle facialar geçti IBhind Sahifeden Mabait] ğini hatırlıyarak kendisini teselliğacak!. rek ban köylere tecavüı eden eşkiya , Evden çıkalı on beş dakika bile ye calışıyordu. kıtaatnnız tarafından a&ır zayiata du«PomaMa zina; normal ve tabiî bir r>ale g*»'^: l i!.. T**V '»n. VadıBu baştan aşağı ıslanmış bir duş blmamış, ancak Beyazıt meydanıçar ve takip edilmişlerdir. Şakiler, büna çıkmıştı. Kendi kendine düşün yerine geçmiş kısmen sinirlerini yük bir havf ve telâş içinde İran'a kaş nın kocasını para ile tatmin ederdi!.. Kocarun da kar:«= '.a âşıkınyatıştırmışti. dü: mak fctemişlerse de ba taraftan da kı dan böyle bir talebe hakkı vardı! esirlerin, adedi ((400,000) i geçDün akşam gec rakit Çenberlitaş'ta bir dama taşını Şimdi, bu hiyanete nasıl olup ta taatnnızın ateşleri karşısında kalmış miş, 10,000 esir zindanı vardı!.. tmparatorlar, Geri dönmek, şemsiyemi al Tavukpazarında kadın yüzünden bir ci (100,000) franğa oynuyor, yemeklerinde (2,000) balık, (7,000) nayet olmuş, Safer isminde bir vatman, mak, aşağı yukan yanm saatlik maruz kaldığının sebeplerini a lar, açlıga mahkum ve perişan bir halde daflara donmüşlerdir. kuş bulundurdukları çoktu!.. tmparatorlann kızları her gece umumî Battal isminde diğer birisi tarafından tabir iş.. Daireye geç kalacağtm a raştınyordu. Karısiyle on yedi senelik mfiş Ditert^ftanZejJânderesinesri^tıy ^ e r d e âşıklarına teslim olurlardı!.. Roma, harplerde kazandığını banca ile ağır surette yaralanmıştır. ma, akşam sucuk gibi ıslanmaktan fcn eşklyanın tenkil ameüyesi de bit sefahet içinde «arfederek ssönüp gitti L ) > ^ ^ i ç i n d e w f e d e r e k ö n ü p g i t t i sa mümeyyize lâalettayin bir ma terek bir hayatlan vardı. Yabancı nlan Gece geç vakit aldığımız malumata gömek ftzeredir. ŞakHerin fcaldyetftssfiyunı Yunan'ın nasıl sefahet ve ahlâkazlık bir erkeğe hoş göranmeğe çalış val okumak daha iyi... Eslr ticareti İçin (15.000) zindan var re Battal, Tavukpazarında bir handa ika Hasanpasa fıruunın önüne gel mak »öyle dursun, arzulu bir na aç ve susuz bir halde Sübhan dağlannda içinde mahvolduğunu gördük. Şimdi de dı!.. Sefahet son derecesini bulmuştu. met etmekte olan Gülüzar narmndaki bir 8iği vakit hava hafif hafif çisele zarla baktıgım bile hatırlamıyordu. mukadder akibeöerml beklemektedir. Roma"nın çok kısa olarak nüfus tarihi Artık, nüfus hareketi durmuştu! İşte kadının evine gitmiş, burada vatman Sasebepler: Daima babayanı giyinir, siulea Eşkiyanın ilk tecavüzlermden korkarak ne tesir eden amülerinl tetkik ederken Roma inkırazını hazırlıyan meğe başlamıştı. Ufukta siyah ve köylerinden uzaklaşanlar artık tehlike onun da ayni sureüe battığını gö Esirlerin ziyadeleşmesi, mfirabahacıhk fer ile karşılaşmıştır Bu karşılaşma ev tehditkâr bulutlar peyda olmuş, mesini, sürünmesini sevmezdL kalmadığını görerek yurtlarma avdet et receğte; ve (tarihin bir tekerrürden) vilâyetlerin rradutsuz bir surette istisma velâ ağız kavgası ile bir münazaa şeklinl Saatine baktı. On biri geçmişti. mektedlrler. etraf adamakılh kararmıştı. n, ve nihayet sefahet! aünış, münazaada cinayetle neticelen başka bir şey olmadığını anlıyacağız: *•# Gayyur B. Harikzedegân apartv Demek neredeyse dairede öğle ta Müsademelerln vuku buiduğu mahalmiştir. Battal tabancasını çekerek SafeBütün kavimler gibi Roma'lılar da manlarmın dairelerinin birinden i tili olacaktı. lerde eşkiya, pek çok maktul ftrakmış göçebelik saflıasmdan çobanlık ve zira(131) tarihinde yapılan nüfus sayı rin üzerine iki üç el ateş etmis ve rakibtni Yarabbi bu ne tuhaf feydi. Evi lardır. Aralarında bazı serkerdelerin ce at safhasına geçmişler, ve bu yeni is smda Roma nüfusunun inhitatı artık yere serdikten sonra firar etmiştir. Safer, çeri girdi. Rüzgârh avluyu bacakne gidemiyordu. Daireye kadar u setleri de teşhis edilen maktuüerden ba tihsal tarzımn ilk devresinde şahsî mül iyice anlaşıldı. Metelless izdivaç lehinde yarı ölü bir halde Cerrahpasa hastanesilarmı direye direye geçti. Merdi Venleri puflaya puflaya çıktı. Ka zansa muhakkak mümeyyizle bir zılarının kelleleri, şakiler tarafından vi kiyeti tammamışlardır!.. Toprak umu büyük propaçandalar yapmağa başladı ne kaldırılmış olup hayatından ümlt ke cuterinden aynlarak götürülmüştür. ma yani köylü camiasına ait bnlunu (Jules Cesar) en aşağı üç çocuk babası silmiştir. Battal zabıta tarafından a pısmm önünde durdu. Ne zaman belâ çıkacaktı. olanlara arazi veriyordu. Maktul Kör Hüseyn'in Makü aşiretine yordu. r Hele bu sinirlî halinde başma zili çalsa bütün meraklı komşular anmaktadır. Arazi Romalılar nezdinde hayli müdmensup şakileri idare eden oğlunua ceNihayet, imparator (Ojrüst) meşhur kapılanm aralık edip bakarlardı. kaldmp hokkayı atması işten bile sedlnin de, kellesi götürulmüş cesetler det müşterek kalmış, ve köylü camiasınkanunlannı yaptı; bunlar belli başlı Onun için daima kanada yavaşça değildi. meyanında bulunduğu anlaşılmaktadır. dan arazinin aile camiasına geçmesi ka üç esaslı ve mühim kanunlardan teşekmülkiyet kül eder: Anide niyetini değiştirdi. cık bir iki darbe vurmakla iktifa Dahiliye Veklli Şükrü Kaya B. şakilerin bul olunduktan sonra şahsî ortaya çıkmıştır!.. Ziraat fikri ilk RoHayır.. Bir erkeğe bu kadar süf hezünetine dair alınan son haberler üiederdi: Tak.. Tak.. Tak!. 1 Julia de adulterüs coercendls yama'da cemiyette son derecede yer etmişGene öyle yaptı.. Fakat koridor liyet ve zillet yakışmazdı. Nedh* bu zerine evvelU akşam tsmet Pş. Hz. ne tL Ziraatin bu cemiyetin esası oldugu hut de Pudicia) kanunu: yani; zina izahat vermiştir. Bütün bu malumattan kanaati o derecede kökleşmiş idi kl; blr ve boşama kanunu. 3a şıpıtık terlikli karısınm ayak sükuneti.. 2 (Julia de maritandis ordinibus) Tarlabaşı'nda Fıçıcı sokağında otu • Azıcık canlanmalı, kırmalı, ge anlaşıldığı özere, topraklanmız dahl şehrin bina edildiği her yerde evvelesesleri yerine yabancı bir erkeğin yani; izdivacı teşvik kanunu. lindekJ eşUyanm tenkiH nihal safha mlrde surun hududu bir sapan arabası ran İS yaşuula Kavala'lı marangoz tbçirmeli, yapılan hakarete, hakaret homurdanışını işitti: 3 (Papia Poppaca) yani; tenasüll sma ghTniş olup ba husustaki profra ile çlziliyordu; bütün memleket küçük rahim Rüstem dün Büyttkada'ya gitmiş, Eyvah ,galiba kocan geldi.. ve hatta cinayetle mukabele etmeteşvik kanunu. mm ikmali tatblki Mr kaç gün mes*elest bir aile teşkilatınm bir şebekeslnden deaize girmiş ve biraz açılmıştır. Gayyur Behzat B. bir dolap ka li.. Birinci kanun İle vazii kantm; «hlâkı olmnştnr. başka bir şey değildi!.. Yalnız o zamankl tbrahim Rüstem Ef. yüzme bilmediglnBunun için de deminki ıztırap pağımn küitlenmesine benzer bir zihnlyete göre; kölesiz ziraat tasavvur ıslah etmeği ve mevcut izdivaclann bo den botulmuştur. zulmasına mâni olmağı düşünmüştür tran tarafında neler oluyor? gürültü işitti.. Sonra bir mezarlık zehirini tekrar içmesi gidip kapıyı olunmuyordu!.. Roma'da zina normal ve tabil bir hale Diğer taraftan tran topraklarmdaki Dolmabahçe'de bir ceset..* dinliyerek o vahşi homurtuyu tekBu zihniyet, Yunan'ın nasıl inkırazısükutu!. bazı aşiretler efradmın mavzil bazı ha nı mucip olmuş Ise Roma da neticeten gelmişti!.. Mücrim, kadının kocasını paZavallı adam zonklamağa başh rar duyması lâzımdı. bulundu ra ile tatmin ederdi!.. Kocanm da karıMerdivenin ayaklanm üçer S reketleri müşahede ediimektedir. Ba me bu yüzden batmıstır.. Roma'da dahi bü sının aşığından böyle bir tazminat teyan şakaklanna ancak buz gibi elDün Dolmabahçe'de sahHde bir kayanda İran'm Mehmet aşireti, Saray yük bir köle kütlesi meydana gelmiştir!. lerini götürdüğü zaman biraz se çer atladı. Geçtiği yerde küçük bir mmtakasındakl ban hudut köylerimM Milâttan (476) sene evvel (17.000) esir temeğe hakkı vardı!.. Kanun bunlara dın cesedi buluntnuş ve zabıtaca tahkimani olmağa calışacaktı.. Boşanmak ta göl nümunesi bırakıyordu. rinlik verebildi. tacftz etmektedir. İran'm Çağnşan aşire varmış!.. Fakat, bunlann adedi gittikçe güçleştirildl. Boşamanın yedi şahit hu kata başlanmıştır. Kalbi çarpmtı, beyni bulanık bir tinden 69 Uşfllk blr kafile de Çaşık, Cl artmıştır... Bu suretle, eski Roma teşkiİki üç adun geriledi. Yere yıkılCesedin hüviyetl henüz anlaşılama lâtı aynen eskl Yunan teşkilâtı İdi. îlk zurunda yapüması şart konuldu!.. mıştır. mamak için avluya bakan parmak' sit içinde kapıya yaklaştı. zan ve Iranganlç köylerine tecavüze yelÜçüncü kanun çok mühim idi. Bu kaEvet.. O vahşi homurtu.. Ayni tenmiş, fakat gfirdükleri şiddetn muka zamanlarda Roma aile teşkilâtı ve ziralıklara dayandı. at yüzünden mütemadi ve keslf bir nü nun, ahvali medeniyelerine ve çocuklarıBoğazı, elli dirhemlik bir rakı ses: vemet üzerine muvaffakiyetsizliğe uğn fus tezayüdüne mazhar olmuştur. na nazaran varis olan kimseler arasında Kadriye, diyordu, şu surahîyi yarak Hoşab'm Kanistpi köyüne başvuşişesini birden susuz dikmiş gibi bir mertebe farkı tesis etmiştL Gayesi Bir genç kız kendisini Roma'nın inhltat şebeklerini yalnıa rarak oradaU hayvanlan alıp tran'a sa içtimal cephelerde aramamalıdır... Ro de tevellüdatı teşvik idi. versene bana! kurumuş, cayır cayır yanıyordu. denize attı (Ogüst) bu kanunlar ile yüksek sınıDeminki tepeden taplanan yıl vuşmuştur. Dehşet ve hayretle karışık na ma'nın askerl tarihini vücude getirmekfın akametine mânl olmak Istiyordu. Bu Topane'de Karabaş mahallesinde t tabanlann ...Bütün bunlarla da Iran'ın eşkiyayı ha sizin onun tarihini anlamak kabil değilzarlarla baktığı kapı bir değirmen dırnn yerine şimdi sınıflar ise o kadar bossulmuşlardı kl; kincidere soka'ida 8 numaralı evd« alev lâ himaye etmekte olduğu bir daha sa dir!.. Zira, Roma bir köylü memleket! kendileri kurtulmak şöyle dursun rmldağını andınyor, durmadan do dan sanlmağa başhyan bir bu oturan 26 yaşmda Refla AbdürrahMan olmakla beraber ayni zamanda asker sırtına ve gozune doğru fışkırmış bit olmaktadır. Escümle, Anadola AJannüyordu. halâskarlan İle mücadeleye başladılar!.. H. dün saat 9 da Galata'dan bir sanJala sının verdiği malumata göre, eşkiyanm memleketl İdi. Ne kadar öyle kaldı? Kendisi de tı. Bir kısım müelllfler bu kanunlann binmiş ve sandal ünkapanı köprüsfl alRoma köylüleri, bir şehrin yağması ilk hareketleri başlarfcen l t haziranda Kadriye! bilmiyordu. Şimdi kalbinde ve rusöylüyorlar!.. tından geçerken kendisini deniıe at ' usun seneler rarfmda yapılan ziraatten muvaffak olamadığını Hasan Han Tebriz'den Kalevl'ye gitmiş Fakat bu isim karisînîn değildi. daha fasla menfaat temin ettiğini öğ (Tacite) e göre; bu kanunlar ne izdi mıştır. hunda iki his çarpışıyordu: İnti maktul Kör Hüseyin Paşanın damadı Titredi, ağladı. Zavallı Sabriye' Ynsnf Aptal ve Hüseyin oğia Boho ile renmişlerdL Cenubî İtalya'daki mamur vaçları, ne tevellüdatı ziyadeleştirmiş kam ve korku.. milletin Refia H. oradan geçen Allahverdi köİlk 5nce aklına gelen şuydu: Ka cikten nafıle yere şüphelenmiş, o» göraşerek çetelerl faaUyete getirmiş ve Yunan şebirleri Roma'lüann tamalannı tir. Yalnız, kanunun tatbiki celbediyordu!.. (Montesquleu) Roma'nın başma belâ olmuş, ve kanunun tatblkl mür kayıfınm kaptanı tarafından karpıyı omuzlayıp içeri girmek ve iki na etmedik küfurler bırakmamıştı. Huy tarikile Tebrlz'e dönmüştür. O za azamet ve inhltatı hakkındakl kitabında na memur olanların blr yemekliği ol tarılmıştır. Ya elâlemin evine kapıyı zorla • man Tosaf AptaTa ereak, para ve Dik bu sebepleri mufassalan hikâye ediyor. muştur. sini de tepelemek.. Refia H. ın sefaletten müteessiren Roma artık ahlâkan son derecede düş kendisfni denize attıgı anlaşılmıştır. Fakat yavaş yavaş bu fikrinden yıp girse kim bilir ne kıyamet kopa mal'dekl kanklars sil&h verilmif ve Bu mütemadi harpler Roma'nın inhitamüştü. Romaiılar; lüks, ve zevktl sefatını hazırlamıstır!.. vaz geçti. YGz ŞU kadardan fazla caktı. merkuma Hanlık tevdi edllmlştir. nüfusu het, tenbellik içinde yaşıyorlardı. (N6 Kendisini denize atan bir Evet burası başkasinm evîydi. Tahran sefirîmiztn Şah ile mülâkatı Fakat bidayette bu harpler komşuya rezil ve rüsvay olacaktı. Bütun bu himaye ve muavenete rağ artırmıştır. Köylüler fethedllen araziye ron) bir dama taşını (100,000) franga Gidip polise haber vermek.. tşi Gayyur Behzat B. ikidir merdiventelgraf ntemuru gidip yerleşiyorlardı!. Diğer cihetten, oynuyordu!.. zabıta vasıtasiyle halletmek daha de aldanmıştı. İkinci Dairenin ikin men şekavet harekâtının artık tama arazinin şahsl mülkiyeti teessüs edince Sultan Aljmette oturan telgraf mnha(Vitellus) yemeklerinde (2.000) balık ci merdivenine sapacakken dalgın men bastırılmiî oldufa bir emri vakidir. taksünde müsavatsızhk baş göstermiştl. (7.000J kuş sarfediyordu!.. Bu delilikler, bere memurlarmdan 59 yaşmda Suleyciddî ve daha emin bir tarzdı. Bunu Tahran hükumetinin de takdir et Ve arazi tekmil eşraf ve zadegftnm elin ahlâksızlıklar içinde Roma artık inkıSallana sürüne basamaklardan lıkla birinciye kıvnlmıştı. man Nall Ef. dün Şirketibayriyenuı 87 Koridoru g^eçerken yüzünü gö tiği anlaşılmaktadır. Gelen bir telgrafa de kalmıştı. (Patriciens) denilen bu ren raza yaklaşmıştı!.. (Ogüst) kanunlarına numaralı vapurnna btetblş ve vapaf indi. İri taneli bir yağmur altında g5re, Tahran sefirimiz Memduh Ş«vket gin tabaka ile küçük arazi parçalannda rağmen, zina ve eğlenceye had ve hudut sokağa fırladı. Lâkin pek uzağa zünü kuruladı. Tak.. Tak.. Tak! B. Tahran'da Şah Pehlevl tarafından ka yerleşerek sefü bir vaziyette kalan (Ple kalmamıştı!.. İmparatorun kızı Julia ve köprüden açıldıktan sonra kendisini deSabriye Hanım önünde bir prosgitmedı. bul edilmiştir. Bu mül&katta Şah'ın eş biens) ler arasında bu suretle uaun ve küçük kızı her ikisi her g$|e ilk gelen nfıe atmıştır. Polise haber vermek apartıman tela kolları dirseklerine kadar sıŞövalyeye kendilerlnl teslim ederlerdü. Süleyman Ef. etraftan yptisîlerek knrkiyanın harekâtından beyanı teessür et şiddetll bir mücadele başladı. Ha rezalet çıkarmaktan daha be valı, elleri maydanozlu köfteye bu tiği söylenmektedir. 135 sene devam eden bu mücadele Meşhur (Messaline) bu devrln ahlâkını tanlmış ve berayi tedavi Beyoğlu erkek terdi. Bu sefer iş bütün mahalleye laşmış kapıyı açmca: Roma nüfusunun inklşafına derin bir tamamile temsil eder!.. bastanesine yatırılmıştır. Tahran'dan Kahire'ye çekilen tesir icra etmiştir. Mücadele neticesin A..a.. Bey, dedi, b*u ne hal ayayılacak, hatta gazetelere geçe Bu şehvet dolu kadm geeeleri kocası de (Licinius Stolon) kanunlan arazi uyuduktan sonra blr kaç arkadaşile evtelgraf yol.. Sırsıklam olmuşsun!. eekti. Evlenme taksimi mes'elesini halletti. Ve arazi sa den çıkar, eğlence yerlerine glderdi!.. Oiğer taraftan AJans Dolapres Tah Karşiki boş arsaya doğnı yürü • Gayyur Behzat B. boğuk bir se*Sabık nakıbitt^raf Çerkeş şeyhlzftde hiplerini arttırmakla memlekete asker İmparatorluk, uçuruma doğru sürüklenran'dan 9 temmnz tarihfle Bağdat tari3ü, yandaki evterden birinin saça le cevap verdi: yetiştiren aileleri ziyadeleştirdi. Fakat, mişti!.. Veba Roma'yı kınp geçirtyordu.. Muhtar Beyefendi kerimesi merhom kfle Mısır'da munteşir Elseyasete gaze çalışacak el az idi!.. Gene İş esirlere teğı altına guya saklandı. Biraz rahatsızim! Bir günde (2000) kişi ölüyordu!.. Müşir Neş'et Paşa hafidesi Rabia HaHemen yattı ve o gün hiç yatak tesine çektiği bir telgrafnamede de veccüh etti. Oktav zamanında: (400,000) Halbuki damdan taşıp akan sular Nüfusu azaltmak için bütün kuvvetler nımla Hoca zade merhum Vehbi Bey «Kürdistanı Türkl'nin kısmı cenubi esir varmış!.. Fakat, esaretin artması birleşmiştl!.. Müthiş bir hareketi arz üç mahtumu eczacı Kemal Beyin evlenme gökten düşen damlalardan şüphe tan çıkmadı. sindeki isyan haberlerinin tran mehafili da memleketin ekonomik bünyesine gün, üç gece sürdü!.. Artık, (çocuktan Sabriye Hanımı da hastalığıyla merasimi Perşembe günü Bakırköyil'nde siz daha kuvvetliydi. askeriyesinl duçan helecan ettiği, tran mühlik bir darbe vurmuştu... Esirlerin başka bir şeyl olmıyan manasma gelen) Şapkasımn kenan bir havuz ha çok gayri mütenasip bir neş'e için harbiye nezaretinin derhal miteralyöz kazancmdan zengin olan tabaka zevk ve Prolatarii tabakasinda da hayat kal ki hanelerinde akraba ve ehibba huzufine gelmişti. Yere süzülen kıstnı de erkenden koynuna aldı. mamıştı!.. Küçük blr köyden vaktine gö riyle icra kılınmıştır. Tarafeyne saadet ve hafif toplarla mücehhez bazı kıtaat sefahete daldılar!. küçük birikintilerin göbeğinde müNakleden İle huduttaki kuvvetleri takviye eylediYeni bir kadın tipi meydana çıktı: re dünyanm en meşhur bir şehri olan, temenni ederiz. tekatti bir şellâle andırıyordu. Ahmet Hidayet ğl ve ecnebi parmağile döndürülen Kürt Eski Roma annelerinin yerine erkek se Şark ve Garbe muzaffer ordular gönharekâtının tenkili için Türkiye ile tran fahetlerine iştirak eden, vefasız, ve hafif dermiş olan Roma: Şehvet, lüks ve ah'âksızlık içinde sönmüstti!... arasuıda teşriki mesai hakkında kuvvet meşrep bir kadın ve alüıte tabakası teşekkül etmişti!.. i Gedikpaşa tebhirhane civan cami so11 bir anlaşma hasıl olduğus beyan edilAlâettin Cemil Amerika âyanı bahrî mua mektedir. kagında içinde terkos kuyu sarnıç elek[Birtaci Sahifeden Mabalt] hedeyi tasdik etmedi trik ve bahçeyl havi 46 numaralı hane bir şekilde devam etmektedir. Mısır hak Tahran hükumetinin notamıza cevap Vaşington 11 (AJl.) Londra bahrî mn verdlğine dair bu satırlar yazıldığı âna kiralıktır. Gdrmek arzu edenlerin o sırakındakl hissiyatımız pek hayırhahane daki 49 nnmaralı haneve müracaatlstrı. «ldutn için emellerimlz Mısır'ı mes'ut \< ahedenameslne hasmolan âyan azası bo kadar Ankara'dan malumat gelmemişü. rBirmci Sahifeden Mabalt] günkü fevkalâde içtünada tasdik keyfiyeti Tahran hükumetinin eevabı, vaziyetin rahat görmektir.» hareket anina karlar hazır buiun ni tehir ettirmeğe muvaffak olmnşlardır. şu veya bu şekilde inklşafında müessir o yolcular da dün saat ondan itibale esbabı istirahat temin olunmuş: Mınr'la aktedilecek maahedeler mu«larHır. Işletme m* """•* Bürha tur. İstiıah takririni vermiş olan âyan azası, laeaktır. ren vapura gelmeğe başlamışlardır. « Mısır hükumettle aktedflecek ban âyandan M. Reed'in, sefir M. Dawes ile haCuma günleri lîmanımızJan kalVapur, Türk denizciliğinin yüzünü nettin B. de vaourla îskenderiye'ye maahedat vardn*. Bnnlar meyanında bnriciye nazın M. Stimson arasuıda teati e Halep'te yüz ellUiklerîn bir içtîmaı hareket etmiştir. kan lskenderiye postası, tzmir'de lnnan mnvakkat ticaret muahedestni Diğer taraftan «Halep» teki fesatçua ağartacak bir şekilde temizlenmiş dilen telgrafnamelerden başka bir şey ol«îzmir» vapuru ilk merhale ola bir çün kaldıktan sonra pazartesi hnza ettik. Şimdi ikamet ve dostluk murm faallyetleri de Ağn dagı hâdlsesinde boyanmış, süslü bir gelin kıyafeti madığı hnsnsunda kafî teminat vermesine münasebet bulnndutB tahakkuk etmta ne bürünmüştü. En ufak tayfasın rak lzmir limanma uğrıyacak ve ""ünü tskenderiye'ye muvnsalat e aheleri aktolonacaktır. Bunlann da mürağmen mezkur mnahedenameye tekad **r. * dan birinci kaptanına kadar bütün zakeresine başlanmıştnr. Mfizakeratm düm eden müzakeratın neşrini hükâmetten buradan doğru tskenderiye'ye ha decelc ve carşamba günü de oradan devamı için Mısır hükumetinin, tbra hareket ederek, ayni yolu takiben Geçen hafta Şarkl Erden Reisulvüze mürettebat ta beyaz, temiz kıya talep etmek hnsosnnda ısrar etmlşlerdir. reket edecektir. him Ratip Beyden inhflâl eden Ankara cumartesi sünü limammıza muvası ve Abdülhamid'in üfürükçübaşıs, fetlerile yolcular üzerinde çok iy «lzmir» vapuru dün 800 parça sefaretine yeni bir sefir tayin etmesi IâPatlıyan top ve ölenler o'*»t edecektir. Ebulhüda'nın oğlu Hasan Rıza Paş M intibalar bırakıyorlardı. Paşa e kadar emtiai ticarive, 4 otomobil nm gelmektedh*. Peşaver 11 (A.A.) Kıyam erbabuun Roa Tevfik Haleb'e giderek İH gün Hlb' tskenderiye hattı irîn Sevrisefag ora oraVapur, saat bire on kala iskele hamulesi ve pek çok yolcu ile haTeni seflr de yakında taayyün ede ennp hodndundald Scoatlara ait raevzü in idaresi tarafından tesbit edilen cektir.» bombardtman etmekte oldnklan top dfin da kalmıştır. Kendilerine flrarilerden lerini almağa başlamış, teşyie ge reket etmiştir. tzmir'den de kiillişeyhl tam vetli miktarda yaş meyva alarak tarife audur: Limanımır^an tskenakşam infOâk etraiş ve bir çok kimsenln ö Halep mevlevl Bakır ve son Konya Çele lenler vapurdan ayrılmış ve Mısır'la ikttsadî mSnasebetimîz bislnm ofla Çelebi tarafından derive'ye tek yatalcli lüks mevkl ümüne sebebiyet vermiştir. saat birde şanlı bayrağımızı ecne« MısnIa olan iktisadt mOnasebatımevlevihanede bir ziyafet verilmiştir. Ukenderiye'ye görürecektir. l*ken '220), cift yatakh lüks mevki bebi Iimanlarında şerefle dalgalan m« hali inkişaftadn. Seyrisefain idareBu ziyafette Refik Halit, Dofruyol ga an »leriye, fzmir ve İstanbul limanları her vat«k için (195), tek yatak dıracak olan «Izmir» Galata rıh si tarafından İstanbul ve Izmir liman pek ihtimamlı ve pek takdir ettiğim bir zetesi sahibi Celâl Kadri, yüı eUflikler arasındaki seferler ihracat eşyamı (130), birinci mevki (120), ikinci larile tskenderiye arasuıda vapur lşlet atın bu işin başmda bulnnması, muvafden Mevlânzade Rifat ta bnlunmuşlar tımından ayrılmıştır. zın revacını artırmakta başhca bir (80), üçüncü (40), göğerte (20) mesine başlanması şayanı memnaniyet akiyetimizde âmfl olacaktır. Şflphe yok Vapurun hareketi esnasında bir dır. Hainler ziyafet esnasında Tnrkiyetir. Mısırlı kardeşlerimizin de bizim va ki vapurlanmm tskenderiye'ye göturnp âmil olacaktır. 'iradır. ye parlak surette avdet hulyalarmdan cok zevat ve bu meyanda Seyris^. pnrlrTinnTi tercih edeceklerine ve se etiren kaptanlardan Itıbaren en basit f tzmir'den tskenderiye'ye ltiks Posta günlerî ve fiatlar bahsetmişler ve gizll bazı kararlar da » î i I Jmumî Müdürü Sadullah B. de yahatlerinden sonra memnun kalacak ir vazife deruhte eden bötün murettemevki tek vatak (200), lüks çift Her hafta cuma günü limanımızI nna emtnhn. tki dost memleketin mad atı Tflrk şeref ve haysivetini muhafaza ittihaz eylemişlerdir. kadirfn elyevm Suriye'de bulundoğu dan, Izmir'e uğrıvarak Îskenderi vataktan beheri (175). tek yatak Bu toplanışın Ağrı dağı hâdisatuun anlaşılmıştır. dî re manevt rabıtalanm arttıracak, ususunda pek dlkkatli bulunaeaklar (110), birinci mevki (100), ikinci vukun zamanma tesadüf etmesi manik*««vetlendireeek vasıtalarm birincisi bn ır. Her ne olursa olsun, bütün bu hiyanet ye'ye bir vaour tahrik edilecektir. mevki (70). üçüncü mevki (40), dar oldağn vapnr seferleri olacaktır. Onun lein hfibafnlerin verdikleri ve fesat şebekesi için hükumetimizin Gelecek hafta «Cumhuriyet» va Hulâsa vapur seferleri, iki memleketin Iid (20) Mmetimizln bu hattm tesisine müsaade iktisadî münasebatınâaki inkişafın ta kararlann mel'unane mahiyeti ne ola tedbir ve basireti ve kahraman ordumu puru hareket edecektir. «Cumhu ç ö S t (20) Iiradır. bileceği de meçhul değildir. Bir aralık zun satvet ve kudreti sayesinde evvel ve Kış mevsiminde tek vatasa (30), etn»*sl beni pek ziyade sevindirmiştir. hakkmkunda mühim bir rol i£a edecekşakileri sakıt hanedandan AbdfilkadirMn ahar husrana uğramak mukadder ol iyet» vapurunun salonlarında bu Mrincî mevkie f20), İkinci mevki Sadullah Beyefendl gibi pek müdebbir, tir.» hatta mahsus olmak uzere yeniden ücretlerine de (10) lira zam yapıİdare ettiği şayi olmuştu. Fakat Abdül duğuna şüphe yoktur. tadilât ve tefnşat yapılmış, bilcum lacaktır. Şakiler yer yer tenkil ediliyor Niifus Mes'elesi ve tarihi Ziraat devri: Roma Cinayet! Ka dınyüzündenhir adam öldüruldü Yüzme bîlmiyen bir genç boğuliu MuhittİD Pş. Kiralık miistakıl Ifene Mısır seferleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: