13 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

13 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 Temmuz 1930 Vİ ))17)47 78 Z.K Mİİ SICAKLARA MİDENİZ Mİ TUMÜNUZ ve. esi ©cza depolarında, TRABZON Şifa ANA Mustafa Rifat bey, ANTA Taksimde ili karşısında Mehmet Ali beyin Milli Me ve zirai MAKiNiST MEKTEBİ eği verilir e talim yazıtı Mektep kelmda TAMİRCİLİK tatbikatı gösterilir. 20 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ yeni devre “ymm iz müddeti dört aydır. Ders zamanları ARA DA UYGUN GELİR. Ücret: 10 talimle si ie 20 talimle 60 liradır. e ile alınır. Taşralılar için çamaşır yıkaması ile yatak ayda 8 liradır. HEDENZA Ameliyatsız basur memelerini kurutur, mahveder, kanı keser. Emsalsiz bir ilâçtır ) KAPELL ice Emsalsiz FİLM ve PLÂKLARINI her yerde arayınız.. Tecrübe ediniz. En iyileridir. Her yerde satılır. 200 ton rekompoze maden kömürü Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: Samsun fabrikası için El teslim 200 ton rekompoze maden kömürü pazarlıda mübayaa edileceğinden taliplerin hergün gelip evsafını öğrenmeleri ve eli için 19/7/930 cumartesi günü yüzde yedi buçuk teminatı “Bm ile birlikte Galatada mübayaat komisyonunda bulunm. e b ma MAZON MEYVA TOZU hmet Selim bey eczanelerinde. Umumi deposu: Bahçekapı İş Ek ea dayetle faydalıdır. Kolay bir hazım, Kimi iz uyku temin ed: ci İM bi a lâtif bir Kane nelerde bulunur. add ZamanİZMİR ON BOTTON €cza deposu şişesi 80 kuruştur Tahta kurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, örümcek ha- mam böceği ve sair haşeratı yumurtalarile beraber kat'iyen imha eden Fayda daima birinciliği kazanmıştır. FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu lâtif olup kat'iyen leke yapmaz. banaa hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. YDA vey dikkat ani ee illiye ve hususiye, Seyrisefain, Hilâliahmer, mektepler, hastaneler, t yurt- ot ei ve lokantalar, vapur kumpanyaları güni stimal Miş Şişesi 50, Ma 75, son derece sağlam ve 10 sene teminatlı pompası 75 kurı Hasan Ecza Deposu - a tenzilât «YEMEME 60 dan fazla Türk lediyesi 2 den ai Avrupa tev Bel 500 - Amerika şehir ve kasabaları ROSENBALUER İtfaiye vesaiti fabrikalarının - sadık v çünkü: eccühkâr müşterileridir, vesair bütün itfaiye techi almaz. en son sistem ve mükemmeldir, lanması kolay, bozulmaz, çürümez beklenilen hizmeti her vakit yapar, müfehassısa lüzum yoktı ny Mh iri l 74 - si İLK FERYAT TA HEMAN ma (Satılık hükümet dairesi) No. 58 Çinar caddesi (maruftur) ka- ari mahallesi er. ie ş 5 oda 1 taşlık vi İn ha- bir h kat 1 sofa 1 helâ 3ü . birinci adalar malmüdüriyetinde icra olunacaktır. İstanbul posta ve telgraf baş müdüriyetinden: Ni B. Çekmece - Silivri - Çatalca hattı posta m otomobil myonla yapılmak üzere yirmi gün meddetle ki a Taliplerin şartnamesini görmek üzere tegraf baş müdüriyetine müracaatları nakasaya çıka- İstanbul posta ve L Defterdarlık ilanları | İ ye cin RERVERDE AZ işime YADIYAMA vasi teshilât yapmaktayız Emniyet ve itimat Halk idarehanesi Emlâk mücevherat üzerine birinci derece ipotekle PARA wY âk alınır ve pil Beyoğlu İstiklâl caddesi Rumeli han 5'n Telefon B.O. Mühendis HALİT SALİH Müessesesi, Türk Ticaret ve Fen Evi azıhane ve meşher: Galata Voyvoda caddesi No. 1 o ve tamira' ha Meri Büyük Kemeraltı caddesi No. 90 Posta adresi: Galata posta Kabus No: 482 İ Devlet mami mmanı ilânatı | e Kayseri pe bölüğü altı aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla müna mmuz 930 ad günü saat 15 te ankarada Devlet çeklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını kun komisyonu kâtipliği Talipler punk şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada ye Haydarpa veznelerinden Kayseride İd Kayseri « Sivas inşaat ye a tedarik edebilirlen Haftalık .ser Pire - İSKARM0NYe” - Port Sait MİA AULIS Dr. A. KUTİEL AA) SÜT VEREN semeri ( ERE z ibe ec tımında 1re görülmüş olan Keriye Ya be FOSFATLI Galata'da Merk 1 ŞARK MALT 4 mia umumi - HULÂSASI ELİPİDİ ve STAFİLOPATİ va İğ kullanınız her eczanede bulunur. B.oğlu 854 Hikmet Feridun | | — âçenta ii Telefon: | Mes'ulmüdür :

Bu sayıdan diğer sayfalar: