18 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

18 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 STANDARD OlL Mamulâtından Fia VANTILATİRÜ Her yerde arayınız er ucuz şeraitle kiraya verilir. Gala- ağkapanında Haydar Hanında işletme şubesine müracaat, lefon Beyoğlu: Pos “Fruit Salt” meyve tozunun mun- tazamen vi cıhazı bazminin tabii £ vazifesini temin w olayısıle mükemmel bir ii Kaça yetüfbirmenatas seklinialir, akşam bir sn kadehi emir eni rl kaşığı alınır, BILÜMUM ECZANELERDE SATILIR yle ber KUŞ TUYU YASTI K Çakmakçılarda Çeşme sokağında Kuş tüyü Eypsimeğinin 125 kuruştan en Kuş tüyleri hazır yastık, şilte, yorgan, salon yastıkları bulunur. uş tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. Telefon. İsienibri 3027 Bursa Tayyare binası Tayyare Cemiyeti İstanbul şubesinden: ursa Tayyare şubesi binası © N 5 < 5 B birinci eğim suretile hitama meli Bu ba gü arlı| artname ve projeleri görmek isteyenlerin o umumi şubemize m ptaki şi merkezimize veya (Cağaloğlundaki üracaatları ilân ehil Akşâm 18 Temmuz 1930 Teksir edilmiş mürekkebatı sayesinde büyük bir iktisat temin eder. Bilâ tefrik bütün mu- zir haşaratı bir an içinde mahv ve ifna eder. Her yerde; (Ecza depolarında, eczanelerde, bakkaliye mağazalarında ) satılır. Toptan muamele için İstanbulda Reji Hanında 2-3 numaraya müracaat olunması. Eyi, Şık, ve Ucuz Giyinmek Ancak, Galatada Karaköyde, Börekçi Fırını ittisalinde büyük "Büyük üstüni EKSELSİOR "Eki e Kumaşları gayet eyi cins ve 16 sonderece kusursuzdur. kabildir. Kostümler | "İmei ben 16 üm Kostümler (o “gö” 14 "İz ” Kostümler Çeçil işin ei 1 Pantalonlar Bed Sanikıe 6 İz ” Pantalonlar e 7) şı içim ” Pardesüler “eee 24) Trinç - Kot mes AB — ,, Hanımlara mahsus elbise dairesinde: Mantolar m biçimi m şık ve son ” . Ge mahsus > Trinç EN Kot renkte temin zi atlı cins 18 e ” Ismarlama siparişler dahi kabul olunur Tediyatta teshilât Fatihte Piyango müdiriyeti bayii İtimadı Milli merkezinden uavin bayilerden bilhassa Malul Gaziler kazanan ikramiye numaralarına al- bilet farksız devamlı olarak vereceklerini ilân etmektedirler. 2 — Müe bun itibare gelir iki o yim altıncı keşideye İLEdE vermeği taahhüt Se “Biletlerin alkiin bu suretle i damğa ir edecektir. Itıncı keşideye kadar birinci me bari vi güne kadar Ml müşterilerine muntazamen biletlerini müessesemiz vermektedir. 4 — Resmi bayiler piyango müdüriyetine beher bilet için 2 lira banka kredisi ve emlâk teminat göstermişlerdir. 5 — Her keşidenin birinci gününden itibaren bilumum biletler üzerine tediyat yaparı 6 — Her keşidenin en büyük ikramiyelerini kazanan hatta talih rekorunu! kıran sülseelerdi okuduğunuz ski izdir. azıttaki İtimat Kr bu müessesenin hiç bir alâkası yoktur. Mubterem İstanbul halkı ile bayilerimi davet eyleri: Telefon: İst. ve - 4287 m tıncı şe ei bir nazarı — Bi Mm rn RE Burhanettin sahibi: GAZI CEMAL Her r keşidede büyük ikramiyelerin isabetiile bahtiyar olan kümet konağı karşısında No. öz Yusuf Ziya 4,000 lirada Yaşua efendiye isabet edip ME erhal iyimi etmiştir. müşterilerimize 1, 2, 3, 4, 5 inci ikramiye ve amorti isabet ettiği takdirde plân mucibince eçmiş kaşidelerin farkı alınmadan devamlı bilet verilir. stanbul Eminönü Bebek tramvayı tevakkuf mahallinde Valide Hanı köşesini umarada de: 2 n TAYYARE PiYANGOSUNUN UĞUR GİŞESİ Şimdiye kadar YARIM MiLYON Lirayı mütecaviz ikramiye isabet etmiş olmakla müftehirdi Cağaloğlu'nda (UĞUR) Omer Rıfkı, telefon latanii ir keşidelerde Sıcaklardan kendinizi muhafaza etmek için elbi- selerinizi J. ITKIN terzihanesine yaptırı kaykçir Mi yi pılmış elbiseleri yazın a e sıcakları esna- sında size daima ferahlık J. İTKİN Tüccar te Beyoğlu İstiklâl caddesi No 405, Telefon Beyoğlu 450 Hiç bir yerde şubesi yoktur. Macar kalfa İstanbul deniz ticareti müdürlüğünden: Diplomalı car arıyor hafriyat, ve kalfası gerek ebniy inşaatında 30 senelik A ser ibekirdi - .>. 5 Adres: Galata mumhane çaddesi Bir isteno Mae oya ihtiyaç v ti şehriyesi yüz lir Fransızca, İngilizc almanca İlanlaradan her hangi birini mükem. | 62 “ 64 Monte Kristo otelinde melen okuyu, Ya EM şarttır. Talip olanların evrakı lazimeyi iy Maer Reju 19/Temmuz/930 Cumartesi yünü saat 14,5 ta müdüriyete Sl Mes'ulmüdür : Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: