18 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

18 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Temmuz 1930 Emil Yanings | “Yeni büyük sesli filim bitmek üzeredir Berlin 10 ( Hususi ) — “ Emil Yanings,, “ “ İlâhların sere, İsminde k bir sesli film anings , bu ilimde olu, ie operadan “Kuğukuşu - Bu sahnelere 70 kişili ir Or- kestra, ve Berli et operasının 80 kişilik koru iştirak etmiştir. Bu filimde “Emil Yanings,, in mâşukalar rollerini “Renate Mül- ler, “Olga Tahechowa,, İz van Aalten,, yapmaktadırla; Metro Goldwin ile bir mu- kavele aktederek sie yer- leşmiş olan Fransız artisti Andre Luguet aleyhine Ker fransez devam ediyor. Sesli filim çıkınca ecnebi artistlerin hemen hepsi git- mişken şimdi muhtelif lisanlarda sesli filim çevirmek üzere giden- lerin bir kaç misli sanatkâr iel assa fransız metintlaği pek çoktur. m bazıları İri bir kelime bik mediklerin. endi aralarında birer kel teşkil ederek ayrı lisa ll ll şlar ip Villiam Pavel dinleniyor Villiam Pavel bir iki sene içinde Holivutta büyük bir mevki pm ye yıldızlar arasına çıkan bir sanatkârdır.Son zamanlarda çok yo bu artist dinlenmek için Parise gelmişti. Powel geçen hafta Ra | lizçe (o fransızça ve ıspanyolca gitmiştir. Holivutun yeni yıldızlarından Fay Wray, Riçhard Arlen ile birlikte “The Sez Gad, ( Deniz ilâh:) isminde büyük bir filim çevirmektedir. Yukarıki resim iki artisti bu filimde gösteriyor. Yeni yıldız: Jean Ariza Mon Blan'da.. 2 gün 4400 metre yüksek- likte çalışan sanatkârlar “Beyaz cehennem,, filmini ak mak için biri kadın olmak üzere 14 sanatkâr Avrupanın en yüksek dağı olan Mon” Blan'da 440 metre irtifada 12 gün çalışmış- lardır. REM bu yüksekliğe çık- tıkları vakit yiyecek ve ihtiyaçları C. vasıtasile temin edil- mi: ir, Tayyar kutular içinde at- tığı ve r az olduğundan sanatkâr- lar iki Dn yüzlerini "bile yıka- mamışlar Bu irtifada su ancak 60 derece Deniz ilâhı Şarkılı filimler Ufa şirketi yeni bir operet i yapıyor Ufa'nın “Neubabelsberg,, deki atelyelerinde Wilhelm Thiele'nin idaresi altında y birioperet sesli filmi yapılmağa başlanmıştır. Filira şimdiye kadar hayli ilerle- mişür. “Benzin deposundan > kişi isminde olan bu filimde b: leri Lilian Harry ile Willy “Frit bevrutet beraber yapmali Bunlardan başka Olga Tsche- emen Kurt veri Fritz Kam- s de o; dar! A yede; tamamen bi kır ve ,köy. parçası ve benzin deposu yapılmış ie eserin büyük bir kısmı: orada alınmaktadır. leyin Alexander» in yeni filmi. n mükemmel Alman komedi artistlerinden “Georges Alexander, filimde baş kadın —evelce bildirdiğimiz gibi.. Mad “Che istians oynayacaktır. X» Duglas Fairbanks - nihayet Londradan Holivuta avdet etmiş- tar. Ba günler bir ir sanatoryoma gir * Berlinde “Bir geçenin — ec nh lisanı atkâr Lui Riefenstahl'dır. istiskal ge ve Fran ele- k iste fransızça bir sesli ç nju birdenbire al z z Ki iş E 3 3 RUB z a 2 2 L E G 5 g. : Bunun sebebi Menjunun iyi ingi- lilmesidir. n Arthur sesli filmin sükeeliii genç sanatkârlardan biridir. yıl en bu sevimli sanatkârın Resmimiz artisti yeni girmekle olduğu ilimde mektebi açılmışır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: