29 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

29 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nas? Yeni ve &hemmiyetli bir çok evsaf, 1iiz Tonluk Ford Kamyonunun kıymetini artırmış ve hizmet sahasını genişletmiştir İki sene evvel AA modeli bir buçuk tonluk pil esasen büyük bir kıymet İn di biliyeti eskisine nisbeten ve gerek ticari ve gerekse sınai işlerin lüzum gösterdiği bütün şeraiti tatmin k ile yükselmiştir. İşbu tekâmül ne- rafla işleyen şayanı emniyet mükemmel bir vasıtaj nmiye haline gelmiştir. Bir buçuk tonluk Jord Kamyon Şasisi buçuk tonluk Ford kamyonunun şasisinin, bir çık ehemmiyetli Kioktalân fevkalâde bir Mn ıştır. Şim: öi müsavi bir cesamete getirilmiş ve bu suretle bem daha f: n kuvveti elde edilmiş ve hem de fren balatalarının aşınması keyfiyeti haddi asgariye indirilmiştir. E tekerlekler vasıtası ile her za- yeniden ve pek sağlam- olarak “Yeni Arka Dingil ve çift Tekerlekler Bir buçuk tonluk Ford kanyonunun yeni arka alelümum kamyonlarda kullanılan ruti helezon dişli tipindedir. Mahruti dişli şaft arkadan çift ve konik ma- saralı rulöman Üzerinde devreder. Bu tertibat a ei olduğu gibi ya dişli > ml Bu dingil milleri "daha kuvvetlidir. Bunlar hn teharrik tipinde olduklarından vazifeleri yalnız ürmektir n 3 ati, fi, e elde “edilebilir, Kamyonun bütün tekerlekleri) “yekdigeri ile" «kabili) tepdildir. evsafı haizdir Akşam ehemmiyetli Yeni ön Dingil ve geniş Frenler “ Ford kamyonunun her kısmı ayn ayrı sağlam ve kuvvetlidir. Bu. kuvvete . ve eskisine nisbeten daha geniş olan ön frenlerin hasıl ettiği tazyike mukavemet edebilmek için kamyonun ön kısmı baş aşağı” #kuvvetlendirilm miştir. Buna binaen'yeni ön dingil eskisine nisbeten iki misli daha kuv- vetlidir. Ön makasların il daha enli ve kendileri bittabi daha “mukavimdir. Bundan maada ön firket ile tekerlek yatakları da sağ- Jamlaştırılmıştır. Bütün bu Gri fevkalâde bir sağlamlık temin” etmekte ve kamyonun ömrünü azami derecede uzatmaktadır. çafta intikal ettirir ve bu suretle transmisyonu u her türlü tazyikten kur- 'tarır. Ön makaslar hususi Ford arzâni makaslarıdır. Grenler amyonun,ön fren tamburları pa için fren kuvveti bit- ftabi eskisine nisbeten daha büyüktür. Esa n tertibatı da daha zi». yade tekemmül! ettirilerek ka mel en netice elde edilmiştir. Vord kamyonunun emniyetini;'ve hareketinin ahengini tezyit eder , #liğer bir ii de sessiz ve tamamiyle mahfuz dahilden inbisatlı altaş fren sistemidir? , El've ayak frenleri yekdigerinden Mm müstakil! olarak ayrutamburlar üzerinde icrayı fiil ederler, 29 Temmuz 1930 a Dört vitesli Yeni Jransmisyon si En sayesinde Ford kam- m olan sür'ati : iktisap ar del haddi asgariye indirdiği için , transmisyon heyeti iyesinin bu suretle ömrü büyük bir nisbette umunda kasnak takılmak üzere transmisyon mahfazasına büyük bir delik açılmıştır. AA Modeli Ford kamyonunun hususiyetleri MOTÖR — Ford kamyonunun' dört silindirli lerde bile hemen hemen tekmil beygir kuvvetinin istimal edilmesini temin etmek dolayısiyle gayet dikkate şayandır. başka motörün diğer a ehemmiyetli bir çok O daha vardır. UKAT— Motörün üstünde bulunatı depo- dan kendi mi İeği e Deponun ,hacmı istig- bisi takriben eleği Arka poyra uçları arasındaki mesafe 66 1/2 pus, arka çift tekerlekler arasındaki mesafe 74,34 ve şasinin yal Da Ez pustur. Kamyonun Standart > i dört karoserisi o: amyon karoserilerinin en şayanı dikkat hususiyetleri harici manzaralarının güzelliğine inzi- mam eden sağlamlıklarıdır. Hali hazırda ihzar edi- len standart karoseriler Platform, Ekspres bodi ve Panel bodidir. Platform karoserinin etrafına par- maklık koym AK ak ile bu karoseri Si odi pl bu Ke “e tün çeliktei palı şöför mahalleri ihzar ve imal ii bu form bodinin genişliği 5 kadem 8 pus ve 8 kadem 11/2 pustur. Bu karoserinin lüzumunda kenarlarına takılan Sim yüksekliği platform zemininden iti- baren 26 pustur. Ekspres As > bn adı: dört kadem geniş- lik ve 7 kadem 2 pus uzunluk imal Zeminden giz” kadar olan mala 12/18 pi Il bodinin mesahei ayi sir pus ge il ve 0 pus uzunluktu! Fordsn FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC

Bu sayıdan diğer sayfalar: